Jemesɩ 2

1N yɛɛr, yɩn sɔɔ de a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto tɩɩr sʋɔ, yɩ taa turo nɩbɛ nʋ̃nɔ̃ ɛ. 2Ala ɩ nɩbɛ ayi wa kpɛ naa a yɩ lɔ̃ɔfʋ jie, ka a ɩ̃sʋɔ pɩ̃ɛ na wʋ 'yɔ̃ɔn sɛlma mʋtʋɔ, tɩchɛ ka a ɩ̃sʋɔ mɩ ɩ nɔ̃ɔ sʋɔ su bʋ̃jarsɩ. 3Ka yɩ lɩɛb 'yɛr kʋ a 'lɔ na pɩ̃ɛ, "Jɩ̃nɛ ka a dakɔɔ ju," tɩ 'yɛr kʋ a 'lɔ mɩ na su a bʋ̃jarsɩ, "Ara ka bɩɩ wa jɩ̃nɛ ka a tẽe a n gbɛɛ par." 4Ala ɩ lɛ lɛ, a ba ɩ yɩ turo naa a nɩbɛ bamɩne nʋ̃nɔ̃ na yɩ de tɩɛr dɛɛr tɔɔrɔ nɩ a ba 'yɛr ɛ? 5N yɛɛr yɩ chɛlɛ, Nãaŋmɩn ir a bala a wɛr nɩbɛ na nyɛ ka ba ɩ nɔ̃n dẽme ka ban tara sɔɔfʋ tɩ kpɛ̃n a wʋ nãalʋ̃ʋ pɔ wʋn tɩr a nɛɛ kʋ a bala na nʋ̃ wʋ. 6Tɩchɛ yɩ ma kpɛrɛ na a nɔ̃ɔ sʋɔ. A ba ɩ a taraa dẽme lɛ ma ge yɩ ɛ. A ba ɩ bala lɛ ma nyɔɔ yɩ chiin a 'yɛr tɔɔrfʋ jie ɛ? 7A ba ɩ bala lɛ sɔ̃ɔ a yovɩla 'lɔ ban bʋɔlɔ yɩ ɛ? 8Ala ɩ yɩ tu naa a nɛɛ 'lɔ na sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, "Fʋ nʋ̃ a fʋ tɔ sʋɔ a fʋ kaar," yɩ maal vɩla. 9Tɩchɛ yɩn wa turo nʋ̃nɔ̃, yɩ maal dɛɛr, ka a nɛɛ 'yɛr ɩka yɩ bɔr naa na yɩ ɩ a nɛɛ sɔ̃sɔ̃ɔnbɔ. 10Nɩrɛ 'lɔ jaa na turo a nɛɛr a jaa tɩ wa 'mab bʋ̃'yen, wʋ sɔ̃ɔn a jaa. 11A 'lɔ na 'yɛr, "Taa sɛ̃nɛ ɛ," 'lɔ mɩ lɛ 'yɛr, "Taa kʋrɔ nɩrɛ ɛ." Fʋ̃ʋ ba sɛ̃ ɛ, tɩ kʋ nɩrɛ, fʋ sɔ̃ɔn a jaa. 12Yɩ 'yɛrɛ tɩ maala bɔ̃ɔn ɩka Nãaŋmɩn na tɔɔr a yɩ 'yɛr nɩtãa lɛ a nɛɛ 'lɔ na ma vɛ̃ ka nɩrɛ so a wʋ mɩ̃ɛ na 'yɛr. 13Bojũu a 'yɛr tɔɔrfʋ daar, fʋ̃ʋ nyã na ba dɔ̃ɔ tara nɩbibaal jofʋ ɛ, Nãaŋmɩn kʋ̃ mɩ jo a fʋ nɩbibaal ɛ. Nɩbibaal jofʋ tʋ̃ɔn 'yɛr tɔɔrfʋ. 14Vɩla buor nɩ nyã n yɛɛr, ala ɩ nɩrɛ 'yɛr naa ɩka wʋ tara na sɔɔfʋ, tɩchɛ ba lɔ̃ɔn tʋ̃mɔ̃ ɛ, a sɔɔfʋ nyã na tʋ̃ɔ faa wʋ ɔ? 15Ala ɩ yɛbɛ ɩn ɩ̃gãn kpãakpol tɩ ba tara bʋ̃diir ɛ, 16ka a yɩ ɩ̃sʋɔ 'yɛr kʋ wʋ, "Chiine nɩ nyã'maar, a ɩ vɩla kʋ fʋ ka fʋ nyɛ di tɩɩ," tɩchɛ na faa sʋ̃ʋ wʋ a ɩ̃gãn bʋ̃bʋɔrsɩ ɛ, bo vɩla lɛ a ɩ? 17A lɛ jũu, sɔɔfʋ ka tʋ̃mɔ̃ ba pʋɔ ɛ, wʋ ɩn bʋ̃kũu. 18Tɩchɛ nɩrɛ ɩ̃sʋɔ na 'yɛr naa, "Fʋ̃ʋ tara na sɔɔfʋ ka maa mɩ tara a tʋ̃mɔ̃." Wiil ma a fʋ sɔɔfʋ ka tʋ̃mɔ̃ ba pʋɔ ɛ, tɩ n mɩ wiil fʋ a n sɔɔfʋ nɩ a tʋ̃mɔ̃. 19Fʋ sɔɔ naa ɩka Nãaŋmɩn bʋ̃'yen tɛɛ lɛ be be. A ɩn vɩla. A sɩdɛbɛ gba mɩ sɔɔn de a lɛ, tɩ na ba mɩ joro dãbɩ̃ɛ. 20Fʋ̃ʋ jɔl nyã, sɔɔfʋ tʋ̃mɔ̃ na ba pʋɔ ɛ, faa bɔ̃ɔ ka bʋ̃kũu lɛ ɛ? 21A ba ɩ a sɩ sãakpã Abraham wiil a sɔɔfʋ nɩ a tʋ̃mɔ̃, wʋn dɔ̃ɔ de a wʋ bie Isaakɩ ɩka wʋ lon bɔɔr ɛ? 22Faa nyɛ a sɔɔfʋ nɩ a tʋ̃mɔ̃ na 'mataa ɛ, ka a wʋ sɔɔfʋ sɛɛ nɩ a lɛ wʋn tʋ̃. 23Ka a lɛ na sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩ yelmɩ̃ɛ ɩka, "Abraham sɔɔn de Nãaŋmɩn, ka a lɛ vɛ̃ ka wʋ ɩ nɩtor." Ka Nãaŋmɩn bʋɔl wʋ wʋ baraa. 24Yaa nyɛ, nɩrɛ na ɩn nɩtor Nãaŋmɩn niem a lɛ wʋn tʋ̃, a ba ɩ a wʋ sɔɔfʋ tɛɛ ɛ. 25A lɛ nɩ wʋ ju lɛ ba dɔ̃ɔ kaa a sɛ̃sɛ̃ pɔɔ ban bʋɔlɔ Worahab ka wʋ ɩ nɩtor, wʋn dɔ̃ɔ de a tʋ̃tʋ̃nbɔ wiil ba sɔyuo ka ba lɩɛb kul. 26A lɛ a sɩɛ na ma wa yi a ɩ̃gãn pɔ ka wʋ ɩ bʋ̃kũu, lɛ mɩ lɛ a sɔɔfʋ ka tʋ̃mɔ̃ ba pʋɔ ɛ mɩ ɩ bʋ̃kũu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\