Jemesɩ 3

1N yɛɛr, yɩ jaa yɩ ta bʋɔrɔ ɩka yɩ ɩ wiwiilbe ɛ, bojũu yɩ bɔ̃ɔn naa ɩka a sɩn bala na ɩ a wiwiilbe na nyɛn 'yɛr tɔɔrfʋ gar nɩrɛ jaa. 2Sɩ jaa ma maal 'mab. Ala ɩ nɩrɛ jaa ba 'yɛr 'mab ɛ, wʋ ɩn nɩtor na wʋ nyɔɔrɔ a wʋ mɩ̃ɛ. 3Sɩ ma 'yɔ̃ɔn a kur a wiisɩ nɛɛr pɔ, ka a ma tu a sɩ nɛɛr, ka sɩ ma lɩɛb chiin jie jaa sɩn bʋɔrɔ. 4Bɩɩ yɩ kaa a gbor bɛrɛ ala a man kpɛ̃ɛ pɔ a sɛsɛkpɛ̃ɛ na ma furo chiine, tɩchɛ a gbor mɔ̃nɔ̃ ma den a vuur mɔ̃ chiin jie jaa wʋn bʋɔrɔ. 5Lɛ mɩ lɛ a jãlbir na ɩ jaa pʋʋrbile a ɩ̃gãn pɔ tɩ ma fere. Wʋ kaara fɩka bũu bir na lo tuu kpɛ̃ɛ pɔ di wʋ jaa. 6A jãlbir mɩ ɩn bũu na ɩ a wɛr dɛɛr na be a sɩ ɩ̃gãn pɔ na wʋ sɔ̃ɔ a ɩ̃gãn wʋ jaa bar, na wʋ chʋmɔ̃ a ɩ̃gãn nɩ a bũu dagel 'lɔ na ba kpĩine ɛ. 7Nɩrɛ ma tʋ̃ɔn guol mɔdʋ̃ɔ jaa bʋrɔ, nɩ lubil jaa bʋrɔ, bʋ̃vuuraa jaa bʋrɔ, nɩ a man pɔ bonsɩ. 8Tɩchɛ nɩrɛ maa tʋ̃ɔ a wʋ jãlbir ɛ, wʋ ɩn bʋ̃bier na ba pɛ̃nɛ ɛ, na wʋ mɩ ɩ lɔɔ na kʋrɔ. 9A jãlbir nyã lɛ sɩ ma de pɛɛn a sɩ Sãa na ɩ a sɩ Soro, na sɩ lɛ de ma pɔn 'yɔ̃ɔ a bala a Nãaŋmɩn na mɛ ka ba kaara a wʋ kaar. 10A nɛbʋ̃'yen 'lɔ pɔ lɛ a pɛɛfʋ nɩ pɔ'yɔ̃ɔfʋ ma yire. N yɛɛr a ba tor ɛ. 11Kɔ̃vɩla nɩ kɔ̃dɛɛr na tʋ̃ɔ yire bul bʋ̃'yen pɔ bɩɩ? 12N yɛɛr, kɔ̃kɔ̃ɔ na tʋ̃ɔ wɔ̃ dãbɩ̃ɩnãa bɩɩ dãbɩ̃ɩnãa na tʋ̃ɔ wɔ̃ kɔ̃kɔ̃ɔ ɔ? Lɛ mɩ lɛ, kɔ̃vɩla nɩ kɔ̃dɛɛr kʋ̃ tʋ̃ɔ 'mataar yire bul bʋ̃'yen pɔ ɛ. 13A yɩ ɩ̃sʋɔ tara na yɛ̃ nɩ bɔ̃ɔfʋ bɩɩ? Vɛ̃ ka a wiil a wʋ maalfʋ pɔ, nɩ lɛ wʋn siir a wʋ mɩ̃ɛ maala nɩ yɛ̃. 14Tɩchɛ ala ɩ a yɩ nyãa pɔ, nyuur dɛɛr nɩ tuo, nɩ yobɔyele ben be, yɩ ta wile yɩ mɩ̃ɛ ŋmara jirsɩ 'yɔ̃ɔnɔ̃ a yelmɩ̃ɛ ɛ. 15A yɛ̃ nyã bʋrɔ ba yi saaju wa ɛ, tɩchɛ wʋ ɩ naa a wɛr nyã yɛ̃ nɩsaal na tara ka wʋ yi a sɩdɛɛr sɛ̃. 16Bojũu jie 'lɔ nyuur, nɩ tuo, nɩ yobɔyele na be, be lɛ guor taa ba be ɛ, ka tʋ̃ dɛɛr jaa bʋrɔ be be. 17Tɩchɛ a yɛ̃ 'lɔ, na yi saaju ɩn chɛchɛ na wʋ tara nyã'maar nʋ̃fʋ, nɩ sʋ̃ʋfʋ, nɩ mɩ̃ɛ siirfʋ, nɩ vɩla maalfʋ, na wʋ joro nɩbaal, na wʋ wɔ̃nɔ̃ bisʋ̃n, na waa ooro ɛ, bɩɩ tara nɛɛr ayi ɛ. 18A bala na ba bʋɔrɔ jɛɛr ɛ, na bʋr nɩ nyã'maar, na ŋman yeltorsɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\