Jemesɩ 5

1Yɩ chɛlɛ, yɩn tara dẽme, yɩ kõnõ ŋmiere chɛlsɩ a yele 'lɔ na waara a yɩ ju. 2A yɩ nãbomo pʋ̃ɔ naa, ka yɛlɛ mʋʋ a yɩ fɔɔr. 3A yɩ sɛlma nɩ a libie lon sɔrɔ, ka a ba sɔrɔ lofʋ wiil ɩka an di yɩn bũu kaar. A baarfʋ ta naa, tɩ yɩ chɛnɛ bin a nãbomo. 4Yɩ nyɛ a bala yɩn de ka ba tʋ̃nɔ̃ a yɩ por pɔ, tɩ yɩ mɔ̃ɔ ba a yar ka ba kõnõ 'yɔ̃ɔnɔ̃ yɩ, ka a yɩ bʋ̃ŋmarba kõn ta a sɩ Soro na ɩ a Tʋ̃ɔfʋ Sʋɔ. 5Yɩ din nʋ̃ɔ ka a wɛr pɔ lɛ yɩn bʋɔrɔ. Yɩ guol naa yɩ mɩ̃ɛ a lɛ kʋfʋ 'yɔ̃ɔ. 6Yɩ ma 'yɔ̃ɔn a bala na tor 'yɛr, na yɩ kʋ ba, tɩ baa maal bon jaa ɛ. 7A lɛ jũu, yɛɛr yɩ tara kãnyir tɩ tãn a sɩ Soro waa daar. Kaa nyɛ a lɛ a kʋɔraa na ma tara kãnyir chɛlɛ nɩ a bonsɩ wɔ̃fʋ daar, na wʋ tara kãnyir chɛlɛ a sadɔ̃ɔ nɩ a sabaaraa. 8Yɩn mɩ, yɩ tara kãnyir na yɩ ara kpɛ̃ɔ, bojũu a sɩ Soro waa gbʋr naa. 9Yɛɛr yɩ ta hũhũnõ 'yɔ̃ɔnɔ̃ taa na yɩ taa nyɛ 'yɛr tɔɔrfʋ ɛ. A 'yɛr tɔɔrɔ ara naa a dɔ̃dɔr nɛɛ. 10Yɛɛr, yɩ kaa a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ bala na de a sɩ Soro yuor 'yɛr 'yɛr, din dɔɔyɛ tɩ tara kãnyir. 11Ala lɛ so ka sɩ bʋɔlɔ ba bɔɔsʋ̃n dẽme. Yɩ wõn a Job kãnyir wʋn tara na yɩ mɩ nyɛ a lɛ a sɩ Soro na maal kʋ wʋ a baaraa. A sɩ Soro ɩn nɩbaal joro, na wʋ maala vɩla. 12N yɛɛr, ala na chɛ lɛ a anyã, yɩ taa pɔrɔ nɩ saaju ɛ, bɩɩ a tẽe ɛ, bɩɩ bon jaa ɛ, tɩ yɩ vɛ̃ ka yɩ ɔ̃ɔ, ɩ ɔ̃ɔ, ka yɩ kai, mɩ ɩ kai. Ka yɩ taa kpɛ 'yɛr pɔ ɛ. 13Wõm pɔɔn a yɩ ɩ̃sʋɔ bɩɩ? Wʋ sʋɔr Nãaŋmɩn. Nʋ̃ɔ kpɛ̃n a yɩ ɩ̃sʋɔ bɩɩ? Wʋ yiele yiel dãna nɩ Nãaŋmɩn. 14A yɩ ɩ̃sʋɔ bɩɛrɛ na bɩɩ? Wʋ bʋɔl a pupuorbiir nɩbɛrɛ ka ba wa jɛ wʋ kãa nɩ a sɩ Soro yuor, na ba sʋɔr Nãaŋmɩn kʋ wʋ. 15A Nãaŋmɩn ban sʋɔr nɩ sɔɔfʋ na sa naa nɩnyɩnɛ baal, a sɩ Soro na nyɔɔ wʋ naa ka wʋ ir. Ala ɩ wʋ mɩ maal dɛɛr, Nãaŋmɩn na vɛ̃n kʋ wʋ. 16A lɛ jũu, yɩ 'yɛrɛ a yɩ maal dɛbɛ kʋrɔ taa, na yɩ sʋɔrɔ Nãaŋmɩn 'yɔ̃ɔnɔ̃ taa, ka wʋ sãana yɩ. Nɩtor Nãaŋmɩn sʋɔrfʋ tara na kpɛ̃ɔ na maal bon. 17Elaija ɩn nɩrɛ a sɩ kaar, wʋ sʋɔr Nãaŋmɩn nɩbijɩɛ ɩka saa wʋ ta wa ɛ, ka war ŋmaa yuomo ata nɩ ŋmaa. 18Wʋ lɛ sʋɔr Nãaŋmɩn go ka a saa wa, ka a bonsɩ bul a tẽe naa wɔ̃. 19N yɛɛr, ala ɩ a yɩ ɩ̃sʋɔ 'mab naa a yelmɩ̃ɛ sɔr pɔ, ka a yɩ ɩ̃sʋɔ lɩɛb wʋ waan, 20yɩ bɔ̃ɔn a anyã ɩka, nɩrɛ 'lɔ jaa na lɩɛb yelbe-ɩrɛ yin a wʋ yelbier pɔ, wʋ faa wʋn yin kũu pɔ, na wʋ mɩ pɔɔ yelbebe yɔɔ jaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\