Jɔɔn 1

1A pielfʋ daar a 'lɔ ban bʋɔlɔ a 'Yɛr ben be, ka a 'Yɛr be a Nãaŋmɩn sɛ̃, ka a 'Yɛr ɩ Nãaŋmɩn. 2Wʋ dɔ̃ɔ be a Nãaŋmɩn sɛ̃ a pielfʋ daar. 3A 'Yɛr nyã lɛ Nãaŋmɩn maal bomo a jaa. Bon jaa ba maal ka a ba tu a 'Yɛr nyã pɔ ɛ. 4A wʋ pɔ lɛ nyɛvʋr be, a wʋ nyɛvʋr nyã lɛ kʋrɔ bomo a jaa chãa. 5A chãa nyã lɛ chaara a libe pɔ, ka libe ba tʋ̃ɔ wʋ kpĩin ɛ. 6Nãaŋmɩn tʋ̃n daba na di Jɔɔn. 7'Lɔ lɛ wa di a dãasɩɛ na wʋ 'yɛr a chãa nyã 'yɛr, ka a nɩrɛ jaa na tu a wʋ sɛ̃ sɔɔ de a chãa. 8Jɔɔn ba ɩ a chãa ɛ, tɩ wʋ wa naa ɩka wʋ wa 'yɛr a chãa 'yɛr. 9A yelmɩ̃ɛ chãa nyã lɛ chaara 'yɔ̃ɔnɔ̃ nɩrɛ jaa na waara a wɛr pɔ. 10A 'yɛr dɔ̃ɔ be a wɛr pɔ, ka a Nãaŋmɩn gba maal a wɛr tu a wʋ 'yɔ̃ɔ, tɩchɛ ɩ̃sʋɔ jaa ba bɔ̃ɔ wʋ ɛ. 11Wʋ wa naa a wʋ mɩ̃ɛ paal pɔ, tɩchɛ a wʋ mɩ̃ɛ nɩbɛ ba de wʋ ɛ. 12Tɩchɛ nɩbɛ bamɩne de wʋ naa, na ba sɔɔ de a wʋ yuor, ka wʋ kʋ ba sɔr ka ba ɩ Nãaŋmɩn bibiir. 13Baa ɩ Nãaŋmɩn bibiir nɩrɛ dɔɔfʋ kaar ɛ, bɩɩ nɩrɛ bɔfʋ pɔ ɛ, tɩchɛ Nãaŋmɩn mɩ̃ɛ lɛ maal ba a wʋ bibiir. 14A 'yɛr wa ɩ naa nɩrɛ na wʋ jɩ̃nɛ a sɩ sɛ̃. Sɩ nyɛ naa a wʋ tɩɩr, a tɩɩr nyã na ɩ a Sãa Bidabʋ̃'yen tɛɛ. 'Lɔ lɛ yi a Sãa sɛ̃ wa, na wʋ tara wɩ̃ɛfʋ nɩ yelmɩ̃ɛ. 15Jɔɔn 'yɛr a wʋ 'yɛr, na wʋ tãna 'yɛrɛ, "Nyã lɛ n 'yɛr yɩ ɩka wʋn wa naa, 'lɔ na be a n puor waara gar ma naa, bojũu wʋ dɔ̃ɔ be be tɩ ba wa dɔɔ ma." 16A wɩ̃ɛfʋ sɛɛ wʋ naa, ka a wʋ maal vɩla lʋɔr sɩ jaa bʋ̃'yen 'yen dɔɔlɔ taa waara a sɩ sɛ̃. 17Bojũu, Mosesɩ lɛ dɔ̃ɔ waan a nɛɛ, tɩchɛ Yesu Kɩrɩsɩto mɩ lɛ waan a wɩ̃ɛfʋ nɩ yelmɩ̃ɛ. 18Nɩbʋ̃'yen jaa ba nyɛ Nãaŋmɩn ɛ, tɩchɛ a Bidabʋ̃'yen tɛɛ 'lɔ na be a Sãa lõboor lɛ wiil sɩ a lɛ Nãaŋmɩn na be. 19A nɩbɛrɛ na be a Jerusalɛm tʋ̃n a Juu nɩbɛ bɔɔrlorbo nɩ a Juu nɩbɛ puorfʋ jie sʋ̃sʋ̃nbɔ ka ba tɩ sʋʋr Jɔɔn, nɩbuor lɛ wʋ ɩ, 20Ka a Jɔɔn 'yɛr ba, "N ba ɩ a Nãaŋmɩn Nɩ-iraa 'lɔ wʋn tʋ̃ ɩka wʋ wa faa a wʋ nɩbɛ ɛ." 21Ka ba lɛ sʋʋr wʋ ɩka 'lɔ lɛ ɩ a Elaija bɩɩ? Ka wʋ 'yɛr, "N ba ɩ wʋ ɛ." Ka ba lɛ sʋʋr wʋ ka 'lɔ lɛ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ ɔ? Ka wʋ ɩka, "Kai." 22Ka ba sʋʋr wʋ, "Tɩ an lɛ fʋ pãa ɩ? A sɩn tɩ 'yɛr kʋ a bala na tʋ̃ sɩ, 'yɛr sɩ a nɩrɛ 'lɔ fʋn ɩ." 23Jɔɔn den a lɛ a Isaiya na dɔ̃ɔ sɛb na wʋ 'yɛr, "Maa lɛ a kɔkɔr 'lɔ na tãna a dãlpʋɔ pɔ, ɩka yɩ chɔɔr a Soro sɔr." 24A Faraseemɩne tʋ̃n nɩbɛ bamɩne a Jɔɔn sɛ̃. 25Ba wa sʋʋr wʋ naa, "Ala ɩ fʋ̃ʋ baa ɩ a Nãaŋmɩn Nɩ-iraa ɛ, bɩɩ a Elaija ɛ, bɩɩ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ ɩ̃sʋɔ ɛ, ŋmɩnɛ a fʋ suoro a nɩbɛ a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ?" 26Be lɛ a Jɔɔn 'yɛr ba, "Maa den kʋ̃ɔ suoro nɩ a nɩbɛ, tɩchɛ nɩrɛ kɔ̃ɔ ben a yɩ pɔ, yɩn ba bɔ̃ɔ ɛ. 27An ɩ maa lɛ de nie wa gba, n ba sɛɛ ɩka n for a wʋ nafɔbɔ mibe gba ɛ." 28Jɔɔn be naa a mɔ̃tɔ̃ɔ puorfʋ jie suoro a nɩbɛ a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ, a Jordan man gɔ̃ɔn na be a Betanɩ, be lɛ wʋ 'yɛr a 'yɛr anyãna. 29Wɛr na wa chaar, Jɔɔn nyɛn a Yesu na tor wʋ waara ka wʋ 'yɛr, "Nyɛ a Nãaŋmɩn Pɛraabile, 'lɔ lɛ na de a wɛr nɩbɛ yeldɛbɛ bar. 30Wʋ ɩ naa a 'lɔ ɩn 'yɛr ɩka, 'nɩrɛ ɩ̃sʋɔ na wa naa, wʋ gar ma naa, bojũu 'lɔ dɔ̃ɔ be be tɩ ba wa dɔɔ ma.' 31Maa ba bɔ̃ɔ a nɩnyɩnɛ wʋn ɩ ɛ, tɩ naa wa suoro yɩ nɩ kʋ̃ɔ ka bala jaa na be a Isɩral na nyɛ wʋ." 32A Jɔɔn dãasɩɛ nɩ nyã, "N ben be nyɛ a Nãaŋmɩn Sɩɛ na yi saaju fɩka ŋmam, wa 'mar wʋ, ka a Sɩɛ be a wʋ 'yɔ̃ɔ. 33N ba dɔ̃ɔ bɔ̃ɔ a nɩnyɩnɛ wʋn ɩ ɛ. A 'lɔ na tʋ̃ ma ɩka n wa suoro a nɩbɛ a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ 'yɛr kʋ ma, 'A nɩrɛ 'lɔ 'yɔ̃ɔ fʋn wa nyɛ a Sɩɛ na suu wa 'mar na waa yi ɛ, 'lɔ lɛ na suoro a nɩbɛ nɩ a Sɩɛ.' 34N nyɛn a anyã na ɩ, 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩka 'lɔ lɛ a Nãaŋmɩn Bidabʋ̃'yen." 35A wɛr na chaar go, Jɔɔn ara na a be nɩ a wʋ poturbo ayi. 36Be lɛ wʋ nyɛ Yesu na tala, ka wʋ 'yɛr, "Yɩ nyɛ a Nãaŋmɩn Pɛraabile." 37A Jɔɔn poturbo ayi bala na wõ a lɛ wʋn 'yɛr, ka ba turo a Yesu chiine. 38Yesu na wa lɩɛb nyɛ ba, wʋ sʋʋr ba naa, "Bo yɩ bʋɔrɔ?" Ka ba 'yɛr, "Wiwile nyɩnɛ fʋ kpɩɛrɛ?" 39Ka a Yesu 'yɛr, "Yɩ wa bɔ̃ɔ a jie." Ba jɩ̃nɛ naa a wʋ sɛ̃, bojũu mɔ̃tɔ̃ɔ bal baar a daar 'lɔ̃nɔ̃. 40A nɩbɛ ayi bala na wõ a lɛ Jɔɔn na 'yɛr ka ba turo a Yesu, ɩ̃sʋɔ lɛ Andiru na ɩ a Simon Pita yɛbɛ. 41Lɛ a Andiru na de nie ɩ lɛ, wʋ bɔ naa a wʋ yɛbɛ Simon 'yɛr wʋ, "Sɩ nyɛn a Nɩ-iraa 'lɔ na wa faa a wʋ nɩbɛ ban bʋɔlɔ a Kɩrɩsɩto." 42Andiru tara naa a yɛbɛ waan a Yesu sɛ̃. Yesu na wa nyɛ wʋ, ka wʋ 'yɛr, "Jɔɔn bidaba Simon, ban bʋɔlɔ fʋ naa Sɩfasɩ." A wʋ par lɛ Pita. 43A ber anaar daar, Yesu chiine naa a Galilee, be lɛ wʋ nyɛ Filip na wʋ bʋɔl wʋ ɩka wʋ wa turo wʋ. 44A Filip yin Betɩsaida, Andiru nɩ Pita tẽe. 45Filip mɩ chen tɩ nyɛ Natanɩɛl 'yɛr kʋ wʋ, "Sɩ nyɛn a 'lɔ a Mosesɩ nɩ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ na sɛb a wʋ yele, 'lɔ lɛ ɩ a Yesu na yi a Najaretɩ, Josefʋ bidaba." 46Be lɛ a Natanɩɛl sʋʋr wʋ, "Yelsʋ̃ na tʋ̃ɔ yi a Najaretɩ tẽe ɔ?" Ka a Filip 'yɛr, "Wa kaa." 47Yesu na wa nyɛ a Natanɩɛl na tor wʋ waara, wʋ 'yɛr naa, "Yɩ nyɛ a sɩ sãakpã Isɩral yɔ̃ɔ na ba tara bɛlfʋ ɛ." 48Ka a Natanɩɛl sʋʋr a Yesu, "Ŋmɩnɛ fʋ ɩrɛ wa bɔ̃ɔ ma?" Ka a Yesu 'yɛr, "Filip na wa bʋɔlɔ fʋ, ka n nyɛ fʋ naa a kɔ̃kɔ̃ɔ tɩɛ pĩlem." 49Be lɛ a Natanɩɛl 'yɛr, "Wiwile, fʋ ɩn Nãaŋmɩn Bie nɩ a Isɩral Nãa." 50Ka a Yesu 'yɛr sɔɔ wʋ, "Fʋ sɔɔ ma naa, bojũu ɩn 'yɛr ɩka n nyɛ fʋ naa a kɔ̃kɔ̃ɔ tɩɛ pĩlem ɔ? Fʋn nyɛn yelbɛrɛ ka a gar lɛ. 51Na wʋ 'yɛr, sɩrɛ jaa lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ fʋ ɩka fʋn nyɛn saaju na yuo ka a Nãaŋmɩn malakasɩ suro tɩ duoro a maa Nɩsaal Bie 'yɔ̃ɔ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\