Jɔɔn 11

1Daba ban bʋɔlɔ Lajarusɩ dɔ̃ɔ bɩɛrɛ, wʋ ɩn Mɛɛr nɩ Mata yɛdaba na ba kpɩɛrɛ a Betanɩ tẽe pɔ. 2A Mɛɛr nyã na dɔ̃ɔ kpaar a kãnyũu 'yɔ̃ɔ a Yesu tɩ de a wʋ jukɔɔl fɩɛl, a wʋ yɛdaba Lajarusɩ lɛ a nyã na bɩɛrɛ. 3Ka a yɛpɔbɔ tʋ̃ 'yɛr a Yesu, "Sɩ Soro, a fʋ baraa bɩɛrɛ naa." 4Yesu na wõ a lɛ, a wʋ 'yɛr, "A baal nyã ba ɩ kũu baal ɛ, tɩ an wiil Nãaŋmɩn tɩɩr tɩ mɩ vɛ̃ ka Nãaŋmɩn Bie yuor yi." 5Yesu nʋ̃n Mata nɩ a wʋ yɛbɛ nɩ a ba yɛdaba Lajarusɩ. 6Tɩchɛ wʋn wõ a Lajarusɩ baal tɩ na wʋ chɛnɛ jɩ̃nɛ a be wʋn be ber ayi. 7Tɩ pãa 'yɛr kʋ a wʋ poturbo, "Yɩ ɩ a sɩ lɩɛb chen a Judiya." 8Tɩchɛ ka a poturbo 'yɛr, "Wiwile, daar yɛ̃ yɛ̃ nyãna ba lɛ a Juu nɩbɛrɛ ta bʋɔrɔ ɩka ba lɔb fʋ ɛ, tɩchɛ a fʋ lɛ chiine a be go?" 9Ka a Yesu 'yɛr kʋ ba, "A ba ɩ a bɩbir tara na a wʋ mɔ̃tɔ̃ɔ chaarfʋ sɔ̃ɔ ɛ? Nɩrɛ wa chiine a mɔ̃tɔ̃ɔ wʋ maa ŋme gbɛr ɛ, wʋ nyɛ naa a mɔ̃tɔ̃ɔ chãa. 10Bojũu ala ɩ tɩ̃sɔɔ lɛ wʋ chiine, wʋn ŋmen gbɛr, bojũu waa tara chãa ɛ." 11Wʋn wa 'yɛr a lɛ baar, wʋ 'yɛr kʋ ba, "A sɩ baraa Lajarusɩ gur naa, tɩchɛ ɩn chen tɩ sɩ̃ɩ wʋ." 12Ka a wʋ poturbo 'yɛr, "Sɩ Soro, ala ɩ wʋ gur naa, wʋn ir naa." 13Yesu 'lɔ 'yɛr naa ɩka wʋ kpi naa, tɩchɛ ka a poturbo 'lɔ tɩɛr ɩka a gʋ̃ɔ sʋ̃ɔ lɛ wʋ 'yɛrɛ. 14Ala lɛ so a Yesu pãa 'yɛr ka a chaar ɩka, "Lajarusɩ kpi naa. 15A yɩ jũu, a nʋ̃mɔ̃ ma naa ɩn ba be be ɛ, ka yɩ na sɔɔ de ma. Tɩchɛ, yɩ ɩ a sɩ chen a wʋ sɛ̃." 16A wʋ poturo ɩ̃sʋɔ ban bʋɔlɔ Tomasɩ na ba lɛ bʋɔlɔ wʋ Naa 'yɛr kʋ a bala na chɛ, "Yɩ ɩ a sɩ 'mataa chiin wʋ mɩ tɩ kpi." 17Yesu na wa ta a be, wʋ nyɛn ka a ɩ ba ũu naa Lajarusɩ maal ber anaar. 18Betanɩ nɩ a Jerusalɛm mɩ ba jãa ɛ. 19Ka a Juu nɩbɛ yɔɔ chen ɩka ba tɩ puor a Mata nɩ a Mɛɛr a ba yɛdaba kuor. 20Mata na wa wõ ɩka Yesu waara naa, wʋ yin tɩ tuor wʋ, tɩchɛ kaa Mɛɛr 'lɔ jɩ̃nɛ a yir. 21Be lɛ a Mata 'yɛr kʋ a Yesu, "N Soro, fʋ̃ʋ ta dɔ̃ɔ be ka, a n yɛdaba kʋ̃ naa kpi ɛ. 22Tɩchɛ n bɔ̃ɔ naa pʋ̃pãanyã gba ɩka, bon jaa fʋn sʋɔr a Nãaŋmɩn sɛ̃, wʋn kʋ fʋ naa." 23A Yesu 'yɛr kʋ wʋ, "A fʋ yɛdaba na ir naa a kũu pɔ ɩ vʋr." 24Be lɛ a Mata 'yɛr kʋ a Yesu, "N bɔ̃ɔn na wʋn na ir a kũn irfʋ daar, a ber baaraa sɔ̃ɔ." 25A Yesu 'yɛr kʋ wʋ, "Maa lɛ ɩ a kũu pɔ irfʋ, nɩ nyɛvʋr, nɩrɛ 'lɔ na sɔɔ de ma, 'lɔ kpi gba, tɩ wʋn tara na nyɛvʋr. 26Nɩrɛ 'lɔ na ba kpi ɛ, tɩ na wʋ sɔɔ de ma, kʋ̃ lɛ kpi ɛ, fʋ sɔɔ naa a lɛ ɔ?" 27Ka a Mata 'yɛr, "Ɔ̃ɔ, n Soro, n sɔɔn de ɩka fʋ̃ʋ lɛ ɩ a Nɩ-iraa na ɩ Nãaŋmɩn Bie, 'lɔn na wa ka a wɛr pɔ." 28Wʋn wa 'yɛr a lɛ baar wʋ lɩɛb kul tɩ bʋl 'yɛr kʋ a yɛbile Mɛɛr, "A wiwile ben ka tɩ sʋrɔ fʋ." 29A Mɛɛr na wa wõ a lɛ, ka wʋ vaa ir chen a Yesu sɛ̃. 30Yesu ba kpɛ a tẽe pɔ sɛrɛ ɛ, tɩ chɛnɛ ara a be a Mata na tuor wʋ. 31A Juu nɩbɛ bala na wa a kuor puorfʋ jie be a Mɛɛr sɛ̃ a yir, na nyɛ a lɛ wʋn vaa ir yire, ka ba turo wʋ tɩɛr ɩka a yaa par lɛ wʋ chiine a kõn jie. 32Mɛɛr na tɩ ta a jie nyɛ a Yesu a be, wʋ gbur dumo a Yesu niem tɩ 'yɛr, "N Soro, fʋ̃ʋ ta dɔ̃ɔ be ka, a n yɛdaba kʋ̃ naa kpi ɛ." 33Yesu na nyɛ a lɛ wʋn kõnõ ka a Juu nɩbɛ bala na bɩɛl wʋ mɩ kõnõ, nɩbaal kpɛ wʋ naa ka a suur nyɔɔ wʋ. 34A wʋ sʋʋr ba, "Nyɩnɛ yɩ ũu wʋ?" Ka ba 'yɛr, "N Soro, wa nyɛ a jie." 35Ka Yesu kõ. 36Ka a Juu nɩbɛ pãa 'yɛrɛ kʋrɔ taa, "Nyɛ lɛ wʋn nʋ̃ a Lajarusɩ." 37Tɩchɛ ka bamɩne pãa 'yɛr, "Wʋn dɔ̃ɔ yuo a jɔ̃ɔ nɩbie, kaa ɩ wʋ kʋ̃ naa tʋ̃ɔ vɛ̃ ka a Lajarusɩ ta kpi bɩɩ?" 38Ka nɩbaal kpɛ a Yesu, ka wʋ tɔɔ ta a yaa par. Kʋsɩr bɔɔ lɛ, ka ba 'mɔɔ a kʋsɩr ɩ̃sʋɔ pɔɔ a nɛɛ. 39A Yesu 'yɛr, "Yɩ bil a kʋsɩr bar." Tɩchɛ a Mata an ɩ a wʋ yɛdaba lɛ kpi, ka wʋ 'yɛr, "N Soro, wʋn nyuro naa, ber anaar nɩ dɩna ban ũu wʋ." 40Ka Yesu 'yɛr, "N ba 'yɛr fʋ ɩka fʋ̃ʋ sɔɔ de, fʋn nyɛn Nãaŋmɩn tɩɩr ɛ?" 41Be lɛ ba bil a kʋsɩr bar, a Yesu kaa saaju tɩ 'yɛr, "N Sãa, fʋ son puorfʋ, fʋn wõ a n sʋɔrfʋ. 42N bɔ̃ɔn naa fʋn wõnõ a n sʋɔrfʋ, tɩchɛ n 'yɛr naa ka a na sʋ̃ʋ a nɩbɛ banyãna na ara a ka, a ba sɔɔ de ɩka, fʋ̃ʋ lɛ tʋ̃ ma." 43Yesu na 'yɛr a nɩtɔ̃ wʋ bʋɔl kpɛ̃ɔ jaa, "Lajarusɩ, wa yi." 44Ka a kũu yi, ka a gbɛɛ naa nuur ban vil a fɔpɩɛl pɔɔ ka a fɔbaa mɩ pɔɔ a ju. A Yesu 'yɛr kʋ ba, "Yɩ yaar a kũu fɔɔr bar wʋ ka wʋ chen." 45Ala lɛ so ka a Juu nɩbɛ bala na wa ɩka ba wa puor a Mɛɛr, nyɛn a lɛ a Yesu na ɩ, a ba sɔɔ wʋ. 46Tɩchɛ ka a bamɩne chen a Faraseemɩne sɛ̃ tɩ man a lɛ a Yesu na maal. 47Be lɛ a Faraseemɩne nɩ a bɔɔrlo nɩbɛrɛ bʋɔl taa lɔ̃ɔfʋ na ba 'yɛr, "Ŋmɩnɛ sɩn ɩ, a daba nyã na ben tʋ̃nɔ̃ a nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ a nɩtɔ̃? 48Ala ɩ sɩn be bar wʋ ka wʋ maala lɛ, nɩrɛ jaa na sɔɔn a wʋ yele, a Worom nɩbɛ wa wõ a yele ban wa wɛl sɩ naa a jisʋ̃ nɩ a tẽe bar." 49Ka a ba ɩ̃sʋɔ ban bʋɔlɔ Kayafasɩ na ɩ a bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ a yuon 'lɔ̃nɔ̃ 'yɛr, "Yaa tara tɩɛr jaa ɛ. 50Yaa bɔ̃ɔ ɩka a sɛɛ naa ka nɩbʋ̃'yen na kpi kʋ a nɩyɔɔ gar a nɩyɔɔ ba jaa na wɛ ɛ." 51A nyã ba yi a wʋ mɩ̃ɛ sɛ̃ ka wʋ 'yɛr ɛ, tɩchɛ wʋn ɩ a bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ a yuon 'lɔ, ala lɛ wʋ de nie dɔ̃ɔ 'yɛr ɩka a Yesu na kpin kʋ a Juu nɩbʋrɔ ba jaa. 52A ba ɩ bala tɛɛ ɛ, tɩchɛ ka wʋ lɔ̃ɔ taa a Nãaŋmɩn bibiir bala na yɛ̃yɛl na wʋ maal ba a ba ɩ bʋ̃'yen. 53An yi a daar 'lɔ̃nɔ̃ ba bʋɔrɔ na sɔr na kʋ a Yesu. 54A lɛ juu Yesu ba lɛ yʋɔrɔ chãa pɔ a Juu nɩbɛ jie ɛ, tɩ chen jiyuo na gbʋr a mɔgɔ̃ɔ na wʋ tɩ kpɩɛrɛ a tẽbile ban bʋɔlɔ Eferɛm, be lɛ wʋ tɩ 'mataa jɛ̃n a wʋ poturbo. 55A Juu nɩbɛ Gõl Bar Difʋ gbʋr naa, ka ba yɔɔ yi a tẽbil do a Jerusalɛm tɩ pɔlɔ a ba mɩ̃ɛ chɛlɛ nɩ a bɩbir. 56Ba kaara na bʋɔrɔ a Yesu a be a Nãaŋmɩn puorfʋ yir, sʋrɔ taa, "Ŋmɩnɛ yɩ tɩɛr, wʋn wa naa a lɔ̃ɔfʋ jie bɩɩ?" 57Tɩchɛ ka a bɔɔrlo nɩbɛrɛ nɩ a Faraseemɩne 'yɛr, "Nɩrɛ jaa wa bɔ̃ɔ a jie a Yesu na be, wʋ 'yɛr ka ba tɩ nyɔɔ wʋ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\