Jɔɔn 12

1A chɛn ber ayʋɔb ka a Gõl Bar Difʋ bɩbir ta. Yesu chen a Betanɩ na ɩ a Lajarusɩ 'lɔ na kpi ka wʋ sɩ̃ɩ kpɩɛrɛ. 2Ba maal bʋ̃diir kʋ wʋ a be, ka a Mata põnõ a bʋ̃diir. Lajarusɩ pʋɔ naa a nɩbɛ bala na lɔ̃ɔ jɛ̃n Yesu a bʋ̃diir jie. 3Be lɛ Mɛɛr de kãnyũu vɩla daa na ɩ tuo wa pʋr 'yɔ̃ɔ a Yesu gbɛɛ pɔ, tɩ lɩɛb a jukɔɔl fɩɛlɛ nɩ ka a nyũu de a yir wʋ jaa. 4Tɩchɛ a wʋ poturo ɩ̃sʋɔ ban bʋɔlɔ Judas na yi a Isɩkariyot, 'lɔ lɛ na wa gar 'yɔ̃ɔ a Yesu sʋʋr, 5"Bo lɛ so ka baa da a kãnyũu nyãna ɛ, a libie na tãn nɩrɛ yuon gbul sãyar na ba de kʋ nɔ̃n dẽme ɛ?" 6A nɔ̃n dẽme yele ba bã wʋ ɛ, bojũu nãnyie lɛ wʋ ɩ an ɩ 'lɔ lɛ tara a ba libie wʋɔ, na wʋ ma juro a ala ban 'yɔ̃ɔ a be sʋ̃nɔ̃ nɩ wʋ mɩ̃ɛ. 7A Yesu 'yɛr, "Bar a pɔɔ jaa jomm, wʋ bin a kãnyũu nyãna gun a n ũufʋ bɩbir. 8A nɔ̃n dẽme na ben a yɩ sɛ̃ bɩbir jaa, tɩchɛ maa kʋ̃ be a yɩ sɛ̃ bɩbir jaa ɛ." 9A Juu yɔɔ jie na wõ ɩka Yesu be naa a Betanɩ, ba wa naa a ba ɩ a 'lɔ tɛɛ 'yɔ̃ɔ ɛ, tɩchɛ ba bʋɔrɔ na ɩka ba nyɛ a Lajarusɩ 'lɔ wʋn sɩ̃ɩ a kũu pɔ, ka wʋ ir ɩ vʋr. 10A lɛ 'yɔ̃ɔ, a bɔɔrlo nɩbɛrɛ mɩ guoro nɩ taa ɩka ba mɩn kʋ naa a Lajarusɩ. 11A wʋ jũu lɛ a Juu nɩbɛ yɔɔ jie tɔr a ba nɩbɛrɛ wiilfʋ tɩ sɔɔrɔ a Yesu. 12Wɛr na wa chaar, a nɩyɔɔ bala na wa a Gõl Bar Difʋ jie, wõ naa ɩka Yesu ben a sɔr pɔ waara a Jerusalɛm. 13Ba 'mɛl bɛ vaɩ yi tuoro nɩ wʋ pãa chɩlɛ gɔ̃nɔ̃, "Yãan yooo, Nãaŋmɩn wʋ sʋ̃ʋ a 'lɔ wʋn tʋ̃. Nãaŋmɩn wʋ sʋ̃ʋ a 'lɔ na ɩ a Isɩral nãa." 14Yesu nyɛn a bʋ̃pɔl na wʋ do jɩ̃nɛ nɩtãa lɛ an sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ, 15"A yɩn Jerusalɛm nɩbɛ, yɩ ta joro dãbɩ̃ɛ ɛ, Yɩ nyɛ a yɩ nãa na do bʋ̃pɔl waara nɩ." 16A wʋ poturbo ba dɔ̃ɔ bɔ̃ɔ a anyãna a jaa par ɛ, tɩ a Yesu na wa ir ɩ vʋr, ba tɩɛr yuo ɩka anyãna lɛ ba dɔ̃ɔ sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ a wʋ 'yɔ̃ɔ ka ba mɩ maal a lɛ kʋ wʋ. 17A nɩyɔɔ bala na dɔ̃ɔ be a wʋ sɛ̃ na ba nyɛ a lɛ wʋn bʋɔl a Lajarusɩ ka wʋ yi a yaa pɔ ɩ vʋr, ba chɛnɛ na mana kʋrɔ a nɩbɛ. 18Ala lɛ so ka a nɩyɔɔ yi tuoro wʋ, bojũu ba wõ naa ɩka wʋ tʋ̃n nɛ'maa tʋ̃mɔ̃. 19Be lɛ ka a Faraseemɩne pãa 'yɛrɛ kʋrɔ taa, "Yɩ nyɛ, saa lɛ tʋɔrɔ bon jaa maala ɛ. Nyɛ, a nɩbɛ ba jaa ben turo wʋ." 20A nɩbɛ bamɩne mɩ na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, pʋɔ naa bala na do a puorfʋ jie a Jerusalɛm a Gõl Bar Difʋ sɔ̃ɔ. 21Ba chen a Filip na yi a Betɩsaida na be a Galilee wɛr pɔ sɛ̃ tɩ 'yɛr, "Nɩkpɛ̃ɛ, sɩ bʋɔrɔ naa ɩka sɩ nyɛ a Yesu." 22Filip chen tɩ 'yɛr kʋ Andiru ka ba 'mataa chen tɩ 'yɛr a Yesu. 23A Yesu 'yɛr ba, "A sɔ̃ɔ ta naa ka Nãaŋmɩn na kʋ a Nɩsaal Bie tɩɩr. 24Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, chibir baa ũu tẽe ɛ, wʋn chɛnɛ na ɩ a chibir bʋ̃'yen. Tɩchɛ 'lɔ wa lo tẽe kpi, wʋ ma dɔɔn chibiyɔɔ. 25Nɩrɛ 'lɔ na nʋ̃ a wʋ nyɛvʋr na bɔr wʋ naa, tɩchɛ 'lɔ na 'laar a wʋ nyɛvʋr a wɛr nyã pɔ, wʋn tara na a nyɛvʋr 'lɔ na ba tara baarfʋ ɛ. 26Ala ɩ ɩ̃sʋɔ jaa bʋɔrɔ naa ɩka wʋ sʋ̃ʋ ma tʋ̃, wʋ turo ma, jie jaa ɩn be a nɩrɛ 'lɔ na sʋ̃nɔ̃ ma tʋ̃nɔ̃ mɩ na ben be. Ka a n Sãa 'yɔ̃ɔnɔ̃ a 'lɔ na sʋ̃nɔ̃ ma tʋ̃nɔ̃. 27"Pʋ̃pãanyã, n pʋɔ sɔ̃ɔ naa, tɩ n 'yɛr bo? N 'yɛr ɩka a Sãa wʋ faa ma a sɔ̃ɔ nyãna pɔ bɩɩ? Kai, a sɔ̃ɔ nyãna 'yɔ̃ɔ lɛ n wa. 28Sãa, kʋ a fʋ yuor tɩɩr." Be lɛ a kɔkɔr pãa 'yɛr yi saaju, "N dɔ̃ɔ kʋ wʋ a tɩɩr, ɩn lɛ kʋ wʋ naa a tɩɩr go." 29Ka a nɩyɔɔ bala na ara a be wõ naa na ba 'yɛr, saa lɛ tãna, ka bamɩne mɩ 'yɛr malaka ɩ̃sʋɔ lɛ 'yɛrɛ nɩ wʋ. 30A Yesu 'yɛr ba, "A ba ɩ maa 'yɔ̃ɔ lɛ a kɔkɔr 'yɛr ɛ, tɩ yɩn 'yɔ̃ɔ lɛ. 31Pʋ̃pãanyã a sɔ̃ɔ ta naa ka a wɛr nyã 'yɛr na tɔɔr. Pʋ̃pãanyã, ban ir naa wɛr nyã nãa Satan bar. 32Tɩchɛ maa, bala wa 'mɔɔ ma a saaju, ɩn tɔɔn nɩbɛ ba jaa waan a n sɛ̃." 33Wʋ 'yɛr a lɛ na wʋ wiil kũu 'lɔ tɔ wʋn na kpi. 34Ka a nɩyɔɔ bala 'yɛr, "Sɩ wõn yi a Nɛɛ pɔ ɩka, a Nɩ-iraa naa 'lɔ na ben be kpo kpo, tɩ ŋmɩnɛ a ɩ a fʋ 'yɛr ɩka ban 'mɔɔn a Nɩsaal Bie a saaju? An lɛ a Nɩsaal Bie 'lɔ?" 35A Yesu pãa 'yɛr ba, "Ber bɩ̃lãa lɛ a chãa na be a yɩ sɛ̃, yɩ chiine a chãa pɔ wʋn chɛnɛ be be ka a libe taa pɔɔ yɩ ɛ. Nɩrɛ na be libe pɔ ba bɔ̃ɔ a jie wʋn chiine ɛ. 36Yɩ sɔɔ de a chãa, yɩn chɛnɛ tara wʋ na yɩ tʋ̃ɔ ɩ a chãa bibiir." Yesu na wa 'yɛr a lɛ baar, wʋ yin chen a baa nyɛ wʋ ɛ. 37Yesu gba, wʋn tʋ̃ a nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ a ba sɛ̃, tɩ baa chɛnɛ sɔɔ de wʋ ɛ. 38Ka a Isaiya 'yɛr ɩ yelmɩ̃ɛ. Lɛ wʋn 'yɛr a kõr jaa, "Sɩ Soro an lɛ sɔɔ de a sɩ 'yɛr, an lɛ a Soro mɩ wiil a wʋ kpɛ̃ɔ?" 39Ban ba tʋɔrɔ sɔɔrɔ ɛ, bojũu a Isaiya 'yɛr jie ɩ̃sʋɔ, 40"Wʋ jɔ̃ɔn a ba nɩbie bar. Na wʋ pɔɔ a ba tɩɛr bar, baa lɛ nyɛrɛ ɛ. Ba kʋ̃ mɩ lɛ bɔ̃ɔ a par a ba tɩɛr pɔ ɛ, na ba lɩɛb wa a n sɛ̃ ka n sãa ba ɛ." 41Isaiya 'yɛr naa nɩtɔ̃, bojũu wʋ dɔ̃ɔ nyɛ a Yesu tɩɩr na wʋ 'yɛrɛ a wʋ 'yɛr. 42An sɔɔ be a lɛ tɩ nɩbɛrɛ yɔɔ bamɩne sɔɔn de wʋ. Tɩchɛ a Faraseemɩne dãbɩ̃ɛ jũu baa 'lara 'yɛrɛ ɛ, ka ba taa dii ba bar a ba lɔ̃ɔfʋ jie ɛ. 43Bojũu ba nʋ̃n nɩrɛ pɛɛfʋ gar Nãaŋmɩn pɛɛfʋ. 44Be lɛ a Yesu 'yɛr kpɛ̃ɔ jaa, "Nɩrɛ 'lɔ na sɔɔ de ma a ba ɩ maa tɛɛ lɛ wʋ sɔɔ de ɛ, tɩchɛ wʋ sɔɔn de a 'lɔ na tʋ̃ ma. 45Nɩrɛ 'lɔ na nyɛ ma mɩ nyɛn a 'lɔ na tʋ̃ ma. 46N wan a wɛr pɔ nɩtãa chãa, ka nɩrɛ 'lɔ na sɔɔ de ma kʋ̃ lɛ be libe pɔ ɛ. 47"A nɩrɛ 'lɔ na wõ a n 'yɛr, tɩ na waa tu ɛ, n kʋ̃ tɔɔr a wʋ 'yɛr ɛ. N ba wa ɩka n wa tɔɔr a wɛr 'yɛr ɛ, tɩ n wa faa wʋ. 48A 'yɛr tɔɔrɔ ben be, nɩrɛ 'lɔ na tɔr ma na waa de a n 'yɛr bie ɛ, a 'yɛr 'lɔ̃nɔ̃ nɩ wʋ ju ɩn 'yɛr lɛ na 'yɔ̃ɔ wʋ a 'yɛr a ber baaraa daar. 49N ba 'yɛrɛ n mɩ̃ɛ 'yɛr ɛ, tɩchɛ n 'yɛr naa a lɛ a Sãa na tʋ̃ ma 'yɛr ma ɩka n 'yɛr. 50N bɔ̃ɔ naa ɩka a wʋ 'yɛr kʋrɔ na nyɛvʋr na ba tara baarfʋ ɛ. Ala lɛ so ka n 'yɛr yɩ a lɛ nɛ a Sãa na 'yɛr."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\