Jɔɔn 13

1A kʋ̃ lɛ kor ɛ, tɩ a Gõl Bar Difʋ ta, Yesu bɔ̃ɔn naa ɩka a wʋ bɩbir vɩɛ naa ka wʋn yi ka a wɛr nyã pɔ lɩɛb chen a Sãa sɛ̃. Wʋ nʋ̃ naa bala na ɩ a wʋ tʋɔr a wɛr nyã pɔ, wʋ nʋ̃ ban tɩ tãn a wʋ kũu. 2Ba põn a jãanʋɔr bʋ̃diir, ka a ɩ tɩɩ de nie kpɛ Judas na ɩ Simon na yi Isɩkariyot bidaba ka wʋ tɩ gar 'yɔ̃ɔ a Yesu. 3Yesu bɔ̃ɔn naa ɩka a Sãa den bomo a jaa 'yɔ̃ɔ a wʋ nũu pɔ, an ɩ a Nãaŋmɩn sɛ̃ lɛ wʋ yi na wʋ lɛ lɩɛb chiine a wʋ sɛ̃. 4Be lɛ wʋ bar a bʋ̃diir tɩ ir na wʋ yaa a fuu bar tɩ de fɔfɩɛlaa sɛ a sɩɛ pɔ. 5Na wʋ pʋr kʋ̃ɔ 'yɔ̃ɔ la'yɛlma pɔ piel pɛɛrɛ a wʋ poturbo gbɛɛ tɩ ma fɩɛl a fɔfɩɛlaa 'lɔ wʋn sɛ a sɩɛ pɔ bar. 6Wʋn wa ta a Simon Pita ka wʋ 'yɛr, "N Soro, fʋ̃ʋ lɛ na pɛɛ a maa gbɛɛ ɔ?" 7A Yesu 'yɛr wʋ, "Faa bɔ̃ɔ a lɛ ɩn ɩrɛ a pʋ̃pãanyã ɛ, tɩchɛ fʋn wa bɔ̃ɔn daar kɔ̃ɔ." 8Ka a Pita 'yɛr, "Kai, faa be na wa pɛɛ a n gbɛɛ ɛ." A Yesu 'yɛr kʋ wʋ, "Maa ba pɛɛ a fʋ gbɛɛ ɛ, saa lɛ be taa ɛ." 9Ka Simon Pita pãa 'yɛr, "N Soro ala be lɛ, a ta ɩ a gbɛɛ tɛɛ ɛ, pɛɛ a nuur nɩ a ju mɩ." 10A Yesu 'yɛr, "Nɩrɛ na so kʋ̃ɔ baar gbɛɛ tɛɛ lɛ wʋ ma wa pɛɛ, a wʋ ɩ̃gãn wʋ jaa yi naa. A yɩn mɩ yi naa an ba ɩ yɩ jaa lɛ ɛ." 11Yesu bɔ̃ɔn a lɔn na gar 'yɔ̃ɔ wʋ, ala lɛ so ka wʋ 'yɛr ɩka a ba ɩ ba jaa lɛ yi ɛ. 12Wʋn wa pɛɛ a ba jaa gbɛɛ baar, wʋ lɛ den a fuu su tɩ jɩ̃nɛ nɩ a wʋ jie, tɩ sʋʋr ba, "Yɩ bɔ̃ɔn a nɩtɔ̃ ɩn ɩ par ɔ? 13Yɩ ma bʋɔl ma naa Wiwile bɩɩ Soro, yelmɩ̃ɛ yɩ 'yɛr an ɩ a lɛ n ɩ. 14Ala ɩ maa na ɩ a yɩ Soro nɩ a yɩ Wiwile pɛɛn a yɩ gbɛɛ, yɩ mɩ pɛɛrɛ taa gbɛɛ. 15N maal wiil yɩ ɩka yɩ maala a lɛ ɩn ɩ kʋ yɩ. 16Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩka, gbãgbaa ba ɩ kpɛ̃ɛ gar a wʋ soro ɛ. Tʋ̃tʋ̃nɔ̃ mɩ ba ɩ kpɛ̃ɛ gar a 'lɔ na tʋ̃ wʋ ɛ. 17Pʋ̃pãanyã yɩn bɔ̃ɔ a anyãna, an ɩn sʋ̃ʋfʋ ala ɩ yɩ ɩrɛ yaa naa. 18"Yɩ jaa ba lɛ n 'yɛrɛ ɛ, n bɔ̃ɔ naa a bala ɩn ir. Tɩchɛ lɛ an sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ na ɩ naa a lɛ an sɛb, 'A 'lɔ ɩn lɔ̃ɔ dire nɩ na lɩɛb ɩ ma bier.' 19"N 'yɛr yɩn a pʋ̃pãanyã tɩchɛ ka a ba ta sɛrɛ ɛ, ala wa ta ka yɩ sɔɔ de ma ɩka Maa lɛ. 20Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, nɩrɛ 'lɔ na sɔɔ de a 'lɔ ɩn tʋ̃, maa lɛ wʋ sɔɔ de. Nɩrɛ 'lɔ mɩ na sɔɔ de ma mɩ sɔɔn de a 'lɔ na tʋ̃ ma." 21Yesu na 'yɛr a nɩtɔ̃ baar a wʋ pʋɔ sɔ̃ɔ naa ka wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, a yɩ ɩ̃sʋɔ na tɩ gar 'yɔ̃ɔ ma." 22Ka a poturbo kaara taa bʋɔrɔ ɩka ba bɔ̃ɔ a buor sɔɔ wʋn 'yɛrɛ. 23A Yesu poturo ɩ̃sʋɔ wʋn nʋ̃ na jɛ̃ gbɛb wʋ, 24'lɔ lɛ a Simon Pita 'lɩɩr 'yɛr, "Sʋʋr wʋ kaa, an lɛ wʋ 'yɛrɛ?" 25Ka a poturo 'lɔ dɩɛl a Yesu tɩ sʋʋr wʋ, "N Soro, an lɛ fʋ 'yɛrɛ?" 26A Yesu 'yɛr, "A 'lɔ ɩn na ŋmaa a paanʋ̃ɔ suun a jɩɛr kʋ, 'lɔ lɛ." Wʋ ŋmaa naa a paanʋ̃ɔ suun a jɩɛr de kʋ a Judas na yi Isɩkariyot na ɩ Simon bie. 27Judas na 'wɔb a paanʋ̃ɔ baar ka Satan kpɛ wʋ. Ka Yesu 'yɛr wʋ, "A lɛ fʋn bʋɔrɔ ɩka fʋ maal, pɔɔ fɔɔ maal." 28Tɩchɛ a bala na be a bʋ̃diir jie, ɩ̃sʋɔ jaa ba bɔ̃ɔ a par a lɛ Yesu na 'yɛr kʋ wʋ ɛ. 29An ɩ a Judas lɛ tara a ba libie wʋɔ, ka bamɩne tɩɛr ɩka Yesu tɔ̃ɔ 'yɛrɛ wʋ ɩka wʋ da bon kɔ̃ɔ waan a ba wa maal a lɔ̃ɔ di jie bɩɩ wʋ kʋ nɔ̃n dẽme bon kɔ̃ɔ. 30A lɛ a Judas na wa de a paanʋ̃ɔ baar wʋ yi naa, tɩ̃sɔɔ mɩ lɛ. 31Wʋn wa yi baar, Yesu 'yɛr naa, "Pʋ̃pãanyã maa Nɩsaal Bie nyɛn tɩɩr ka Nãaŋmɩn mɩ nyɛ tɩɩr tu a wʋ 'yɔ̃ɔ. 32Ala ɩ Nãaŋmɩn nyɛn tɩɩr tu a wʋ 'yɔ̃ɔ, Nãaŋmɩn na kʋ naa a Bie tɩɩr, wʋn maal naa lɛ ajienaa. 33"N bibiir, n kʋ̃ lɛ be a yɩ sɛ̃ kor ɛ. Yɩn wa yʋɔrɔ na bʋɔrɔ ma tɩ a lɛ ɩn 'yɛr kʋ a Juu nɩbɛ, lɛ mɩ lɛ n 'yɛr kʋ yɩ a pʋ̃pãanyã. A jie 'lɔ ɩn chiine yɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ wa be ɛ. 34"Bin paalaa lɛ n kʋrɔ yɩ, yɩ nʋ̃ taa nɩtãa lɛ ɩn nʋ̃ yɩ. Yɩ mɩ nʋ̃ taa. 35Yɩn wa nʋ̃ taa, nɩbɛ ba jaa na bɔ̃ɔn naa ɩka yɩn lɛ ɩ a n poturbo." 36Ka a Simon Pita sʋʋr wʋ, "N Soro, nyɩnɛ fʋ chiine?" A Yesu 'yɛr, "A jie ɩn chiine, fʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ tu a pʋ̃pãanyã ɛ, tɩchɛ daar kɔ̃ɔ fʋn tu naa." 37Ka a Pita sʋʋr wʋ, "N Soro, bo lɛ so ka n kʋ̃ tʋ̃ɔ tu fʋ a pʋ̃pãanyã ɛ? Ɩn sɔɔn kpi a fʋ jũu?" 38A Yesu 'yɛr wʋ, "Fʋn sɔɔn kpi kʋ ma? Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ fʋ ɩka nɔraa kʋ̃ kõ sɛrɛ ɛ, tɩ fʋ chiir gbɛɛ ata ɩka faa bɔ̃ɔ ma ɛ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\