Jɔɔn 16

1A Yesu 'yɛr, "A anyãna a jaa lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, ka yɩ taa bar yi a sɔɔfʋ pɔ ɛ. 2Ban dii yɩn bar a ba lɔ̃ɔfʋ jie. Bɩbir kɔ̃ɔ na vɩɛ naa, ka ba kʋ yɩ tɩ tɩɛr ɩka Nãaŋmɩn tʋ̃mɔ̃ lɛ ba tʋ̃. 3Ban ɩ naa anyãna, bojũu baa bɔ̃ɔ a Sãa ɛ, bɩɩ a maa ɛ. 4N 'yɛrɛ yɩ naa anyãna ka a bɩbir wa vɩɛ yɩn tɩɛr tɔ, ɩka n dɔ̃ɔ kpãa yɩ. N ba dɔ̃ɔ 'yɛr kʋ yɩ ɛ, bojũu n be naa a yɩ sɛ̃. 5"Pʋ̃pãanyã n chiine naa a 'lɔ na tʋ̃ ma sɛ̃, tɩchɛ a ɩ̃sʋɔ jaa ba sʋʋr ma a jie ɩn chiine ɛ. 6A anyãna ɩn 'yɛr kʋ yɩ jũu lɛ a yɩ pʋʋr sɔ̃ɔ ɔ? 7Tɩchɛ yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩka, a yɩ jũu a sɛɛ naa ɩka n chen. Maa ba chen ɛ, a Sʋ̃nɔ̃ kʋ̃ wa a yɩ sɛ̃ ɛ, tɩchɛ maa chen ɩn tʋ̃ wʋn ka wʋ wa a yɩ sɛ̃. 8'Lɔ wa wa, wʋn wiil a wɛr nɩbɛ a ba bɔ̃ɔ ɩka ba bɔr naa, lɛ a yeldɛɛr nɩ yeltorsɩ na be, nɩ lɛ wʋn na tɔɔr a ba 'yɛr. 9Wʋn vɛ̃ naa a ba bɔ̃ɔ a ba yeldɛɛr ban ba sɔɔ de ma ɛ. 10Ba bɔr naa nɩ a yeltorsɩ, bojũu n chiine naa a Sãa sɛ̃, yɩ kʋ̃ lɛ nyɛ ma go ɛ. 11Ba mɩ bɔr naa nɩ a 'yɛr tɔɔrfʋ yele, bojũu a wɛr nyã nãa Satan 'yɛr tɔɔr naa. 12"N chɛnɛ na tara 'yɛr yɔɔ nɩ taa 'yɛr yɩ tɩchɛ a pʋ̃pãanyã, yɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ bɔ̃ɔ a par ɛ. 13Tɩchɛ a yelmɩ̃ɛ Sɩɛ 'lɔ wa wa, wʋn wiil yɩ naa a yelmɩ̃ɛ wʋ jaa par. Wʋ kʋ̃ 'yɛr a wʋ mɩ̃ɛ 'yɛrɛ ɛ, tɩ wʋn 'yɛr naa a lɛ tɛɛ wʋn wõ, na wʋ lɛ 'yɛr yɩ a ala na wa. 14Wʋn waan na tɩɩr wa kʋ ma, na wʋ vɛ̃ ka yɩ bɔ̃ɔ a ala na ɩ a n bon. 15Ala a jaa a Sãa na so ɩ naa a n bon. Ala lɛ so ka n 'yɛr ɩka a Sɩɛ na vɛ̃ naa ka yɩ bɔ̃ɔ a ala na ɩ a n bon. 16"A chɛn bɩ̃lãa yɩ kʋ̃ nyɛ ma go ɛ, ka a pãa lɛ ɩ bɩ̃lãa ka yɩ nyɛ ma go." 17Ka a poturbo bamɩne sʋrɔ taa, "A par nɩ bo wʋn 'yɛr ɛ ɩka, 'A chɛn bɩ̃lãa yɩ kʋ̃ lɛ nyɛ ma go ɛ, ka a pãa lɛ ɩ bɩ̃lãa ka yɩ lɛ nyɛ wʋ go, nɩ wʋn lɛ 'yɛr ɩka, n chiine naa a Sãa sɛ̃?' " 18Ba chɛnɛ na sʋrɔ taa, "A chɛn bɩ̃lãa par nɩ bo? 'Sãa bɔ̃ɔ a par a lɛ,' wʋn 'yɛrɛ ɛ." 19Yesu bɔ̃ɔn naa ban bʋɔrɔ ɩka ba sʋʋr wʋ ka wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yɩ sʋrɔ nɩ taa a lɛ ɩn 'yɛr ɩka, 'A chɛn bɩ̃lãa yɩ kʋ̃ nyɛ ma go ɛ, ka a lɛ ɩ bɩ̃lãa ka yɩ nyɛ ma go'? 20Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩka yɩn kõnõ na ka yɩ pʋʋr sɔ̃ɔ, tɩchɛ ka a wɛr nɩbɛ chɩlɛ. Yɩ pʋʋr na sɔ̃ɔ naa, tɩchɛ ka a yɩ pʋsɔ̃ɔ na lɩɛb pʋpɛl. 21Pɔɔ wa dɔɔrɔ ɩ̃gãn ma chɩrɛ wʋ naa ka a ɔɔrɔ wʋ bojũu a wʋ dɔɔfʋ bɩbir vɩɛ naa. Tɩchɛ 'lɔ wʋ dɔɔ baar, wʋ ma ĩin naa a wʋ dɔɔyɛ bojũu wʋ dɔɔn nɩrɛ a wɛr pɔ. 22Lɛ nɩ wʋ ju lɛ a yɩn mɩ, yɩ pʋʋr na sɔ̃ɔ naa a pʋ̃pãanyã, tɩchɛ ɩn lɛ wa nyɛ yɩn go ka yɩ pʋʋl pɛl, ka a nɩrɛ jaa kʋ̃ tʋ̃ɔ faa wʋ ɛ. 23A bɩbir 'lɔ wa vɩɛ, yɩ kʋ̃ lɛ sʋʋr ma bon go ɛ. Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩka, a n Sãa na kʋ yɩn bon jaa yɩn sʋɔr a n yuor pɔ. 24An wa ta a pʋ̃pãanyã, yaa de a n yuor sʋɔr bon gba ɛ. Yɩ sʋɔr, yɩn nyɛ naa, ka yɩ pʋpɛl na sɛɛ. 25"Sʋkpar lɛ n lɔɔrɔ 'yɛrɛ nɩ yɩ a anyãna, a bɩbir wa vɩɛ, n kʋ̃ lɛ lɔb sʋkpar go ɛ, tɩchɛ ɩn 'yɛr yɩ naa a n Sãa 'yɛr chãa pɔ. 26A bɩbir 'lɔ̃nɔ̃, yɩn sʋɔr naa nɩ a n yuor. N ba 'yɛrɛ ɩka maa lɛ na sʋɔr a Sãa kʋ yɩ ɛ. 27An ɩ a Sãa nʋ̃ yɩ naa bojũu yɩ nʋ̃ ma naa na yɩ sɔɔ de ɩka a Nãaŋmɩn sɛ̃ lɛ n yi. 28A Sãa sɛ̃ lɛ n yi wa ka a wɛr pɔ, pʋ̃pãanyã n lɛ bara naa a wɛr tɩ lɩɛb chiine a Sãa sɛ̃." 29Ka a Yesu poturbo pãa 'yɛr kʋ wʋ, "Pʋ̃pãanyã fʋ pãa 'yɛr ka a chaar faa lɛ lɔɔrɔ sʋkpar go ɛ. 30Pʋ̃pãanyã sɩ nyɛn ɩka fʋ bɔ̃ɔn yele a jaa, na faa lɛ bʋɔrɔ ɩka nɩrɛ wʋ sʋʋr fʋ sʋʋrfʋsɩ ɛ. Ala lɛ so ka sɩ sɔɔ de ɩka Nãaŋmɩn sɛ̃ lɛ fʋ yi." 31Ka a Yesu sʋʋr ba, "Yɩ pãa sɔɔn de a pʋ̃pãanyã ɔ? 32Tɩchɛ bɩbir kɔ̃ɔ na wa vɩɛ naa, wʋ ben ta, ka yɩ jaa na yɛ̃yɛl ka ɩ̃sʋɔ jaa kul a wʋ yir tɩ chɛ ma bar a n yõ. Tɩ n ba ɩ a n yõ ɛ, a n Sãa be naa n sɛ̃. 33"N 'yɛr yɩ naa anyãna ka yɩ na tara nyã'maar an ɩ yɩ ben a n 'yɔ̃ɔ. A wɛr nyã pɔ yɩn din dɔɔyɛ, tɩchɛ yɩ nyɔɔ nyãa, bojũu n tʋ̃ɔn a wɛr."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\