Jɔɔn 18

1Yesu na sʋɔr a Sãa a nɩtɔ̃ baar, 'lɔ naa poturbo gɔ̃ɔ naa a Kidɩrɔn kʋla gɔ̃ɔn. 'Lɔ nɩ a wʋ poturbo chen a jie a kãa tɩɩr na be. 2Judas na gar 'yɔ̃ɔ wʋ mɩ bɔ̃ɔn a jie nyã, bojũu Yesu naa wʋ poturbo ba gala a be lɔ̃ɔfʋ ɛ. 3Be lɛ Judas tara a Worom sojasɩ, nɩ a puorfʋ die gugurbo bala a bɔɔrlo nɩbɛrɛ nɩ a Faraseemɩne na tʋ̃ chiin a jie 'lɔ. Ba tara na bũusɩ, fɩ̃tɩnsɩ nɩ jɛɛr bomo. 4Yesu na bɔ̃ɔ lɛ na waara a wʋ sɛ̃, wʋ tuor sʋʋr ba, "An yɩ bʋɔrɔ?" 5Ka ba 'yɛr, "Yesu na yi Najaretɩ lɛ sɩ bʋɔrɔ." Ka a Yesu 'yɛr, "Maa lɛ." Ka a Judas 'lɔ na gar 'yɔ̃ɔ wʋ lɔ̃ɔn ba ara. 6Yesu na wa 'yɛr ɩka, "Maa lɛ." Ba lɩɛb puor lo lo tẽe. 7Wʋ lɛ sʋʋr ban go, "An lɛ yɩ bʋɔrɔ?" A ba 'yɛr, "Yesu na yi Najaretɩ." 8A Yesu 'yɛr, "N ba 'yɛr yɩ ɩka 'Maa lɛ.' Ala ɩ maa lɛ yɩ bʋɔrɔ, yɩ ɩ ka a nɩbɛ banyã chiine." 9Yesu 'yɛr a nɩtɔ̃ ka a lɛ wʋn dɔ̃ɔ 'yɛr ɩ yelmɩ̃ɛ ɩka, "A bala fʋn kʋ ma, n ba vɛ̃ ka ɩ̃sʋɔ jaa bɔr ɛ." 10Be lɛ a Simon Pita na tara sʋɔ na wʋ vʋ̃ɔ chɛn a bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ gbãgbaa nũsʋ̃ɔ toor ŋmaa. A gbãgbaa yuor din Malkusɩ. 11A Yesu 'yɛr kʋ a Pita, "Su a sʋɔ a sʋkpa pɔ, n ta nyũn a dɔɔyɛ ŋmele 'lɔ a Sãa na kʋ ma bɩɩ?" 12Ka a sojasɩ nɩ a ba nɩkpɛ̃ɛ 'matãan a gugurbo bala ban tʋ̃, nyɔɔ a Yesu na ba lũ. 13Ba den nie tara wʋ chiin Anasɩ sɛ̃, wʋ ɩ naa a Kayafasɩ dɩ̃ɛ na wʋ mɩ ɩ bɔɔrlo nãa a yuon 'lɔ̃nɔ̃. 14A Kayafasɩ nyãna lɛ dɔ̃ɔ 'yɛr kʋ a Juu nɩbɛ ɩka a ɩn sʋ̃, ka nɩbʋ̃'yen na kpi kʋ a nɩbɛ. 15Simon Pita nɩ a poturo ɩ̃sʋɔ turo naa a Yesu, bojũu a poturo nyã bɔ̃ɔn a bɔɔrlo nãa ala lɛ so ka wʋ tu a Yesu kpɛ a bɔɔrlo nãa bɛchaar pɔ. 16Tɩchɛ ka a Pita 'lɔ ara a yõo dɔ̃dɔr nɛɛ. A poturo nyã a bɔɔrlo nãa na bɔ̃ɔ, yin wa 'yɛr a pɔɔbile 'lɔ na kaara a dɔ̃dɔr nɛɛ tɩ tara a Pita kpɛ̃n. 17Ka a pɔɔbile 'lɔ na kaara a dɔ̃dɔr nɛɛ, sʋʋr a Pita, "A fʋ̃ʋ, faa mɩ ɩ a daba nyã poturo ɩ̃sʋɔ ɛ?" Ka a Pita 'yɛr, "N ba ɩ a wʋ poturo ɩ̃sʋɔ ɛ." 18Ɔɔr kʋrɔ naa ka a gbãgbaar nɩ a gugurbo bala gbɔɔ saalaa bũu ara uoro ka a Pita mɩ tɩ ara uoro. 19A bɔɔrlo nãa sʋʋr naa a Yesu, ba boo lɛ ɩ a wʋ poturbo nɩ bo lɛ wʋ ma wile? 20A Yesu 'yɛr kʋ wʋ, "Chãa pɔ lɛ n ma 'yɛrɛ a n 'yɛr kʋrɔ a nɩbɛ. N ma wile ba naa a ba lɔ̃ɔfʋ jie nɩ a ba Nãaŋmɩn puorfʋ jiir, be lɛ a Juu nɩbɛ ba jaa ma lɔ̃ɔ. N ba sɔɔl 'yɛr 'yɛr jaa ɛ. 21Bo lɛ so ka fʋ sʋrɔ ma a lɛ? Sʋʋr a bala na wõ a n 'yɛr, ba bɔ̃ɔn a lɛ ɩn 'yɛr." 22Yesu na 'yɛr a nɩtɔ̃ ka a guguro ɩ̃sʋɔ na ara gbʋr wʋ 'ma wʋ tɩ 'yɛr, "Lɛ lɛ a sɛɛ ɩka fʋ 'yɛr kʋ a bɔɔrlo nãa ɔ?" 23A Yesu 'yɛr, "Ala ɩ a lɛ ɩn 'yɛr n bɔr naa, wiil a n bɔrfʋ jie. Tɩchɛ ala ɩ yelmɩ̃ɛ lɛ n mɩ 'yɛr, bo 'yɔ̃ɔ fʋ 'ma ma?" 24Wʋ chɛnɛ na lũ tɩchɛ ka a Anasɩ vɛ̃ a ba tara wʋ chiin a bɔɔrlo nãa Kayafasɩ sɛ̃. 25A Simon Pita na chɛnɛ ara uoro a bũu, ba sʋʋr wʋ naa, "A fʋ̃ʋ, fʋ ɩ naa a daba nyã poturo ɩ̃sʋɔ ɔ?" Ka Pita chiir 'yɛr, "N ba ɩ a wʋ poturo ɩ̃sʋɔ ɛ." 26A bɔɔrlo nãa gbãgbaa ɩ̃sʋɔ, wʋ nɩrɛ ɩ̃sʋɔ toor lɛ a 'lɔ a Pita na dɔ̃ɔ chɛ ŋmaa 'yɛr, "A ba ɩ n nyɛ fʋ naa fʋn be a wʋ sɛ̃ a kãa tɩɩr jie 'lɔ ɛ?" 27Ka a Pita lɛ chiir, ka a nɔraa mɩ tɔ̃ɔ kõ ajienaa. 28Be lɛ ba tara a Yesu yin a Kayafasɩ yir bibio pipi na ba chiin a Worom nɩkpɛ̃ɛ yir. A Juu nɩbɛ mɩ̃ɛ ba kpɛ be ɛ, bojũu baa bʋɔrɔ ɩka ba sɔ̃ɔ ba mɩ̃ɛ na ba kʋ̃ tʋ̃ɔ di a Gõl Bar Difʋ ɛ. 29Lɛ lɛ a Pilate yi a yõo tɩ sʋʋr ba, "Bo yelbier yɩ ɩka a daba nyã ɩ naa?" 30Ka ba 'yɛr, "'Lɔ ba ta maal yelbier ɛ, sɩ kʋ̃ naa tara wʋ waan a fʋ sɛ̃ ɛ." 31Ka Pilate 'yɛr kʋ ba, "Yɩn mɩ̃ɛ, yɩ de wʋ tɩ tɔɔr a wʋ 'yɛr, a lɛ a yɩn mɩ̃ɛ nɛɛ na 'yɛr bin." Tɩchɛ ka a Juu nɩbɛ 'yɛr, "Saa tara sɔr na kʋ nɩrɛ ɛ." 32A ɩn a lɛ a Yesu na dɔ̃ɔ 'yɛr wiil a kũu 'lɔ tɔ wʋn na kpi. 33Pilate lɩɛb kpɛ tɩ bʋɔl a Yesu sʋʋr, "Fʋ̃ʋ lɛ ɩ a Juu nɩbɛ nãa bɩɩ?" 34A Yesu sʋʋr wʋ, "Fʋ̃ʋ lɛ tɩɛr a lɛ bɩɩ nɩbɛ lɛ 'yɛr a n 'yɛr kʋ fʋ?" 35Ka a Pilate 'yɛr, "Fʋ tɩɛr ɩka n ɩn Juu nɩrɛ bɩɩ? A fʋ mɩ̃ɛ nɩbɛ nɩ a bɔɔrlo nɩbɛrɛ baa nyɔɔ fʋ waan a n sɛ̃, bo fʋ̃ʋ ɩ?" 36A Yesu 'yɛr, "A n nãalʋ̃ʋ ba yi ka a wɛr pɔ ɛ, ala ɩ a wɛr pɔ lɛ wʋ dɔ̃ɔ yi, a n poturbo naa jɛb faa ma ka a Juu nɩbɛrɛ ta nyɔɔ ma ɛ. Tɩchɛ a n nãalʋ̃ʋ ba yi a ka ɛ." 37Ka a Pilate pãa sʋʋr wʋ, "Ka ala ɩ a lɛ, nãa lɛ fʋ ɩ wɛ?" Ka Yesu 'yɛr, "Fʋ 'yɛr vɩla fʋn 'yɛr ɩka nãa lɛ n ɩ, ala 'yɔ̃ɔ lɛ ba dɔɔ ma ka n wa ka a wɛr pɔ, naa wa 'yɛr a yelmɩ̃ɛ 'yɛr. Nɩrɛ 'lɔ jaa na ɩ yelmɩ̃ɛ sʋɔ chɛlɛ naa lɛ ɩn 'yɛrɛ." 38Ka Pilate sʋʋr wʋ, "Bo lɛ ɩ a yelmɩ̃ɛ?" Wʋn sʋʋr a nɩtɔ̃ baar, wʋ yin a yõo a Juu nɩbɛrɛ sɛ̃ tɩ 'yɛr, "N ba nyɛ yelsɔ̃ɔnaa jaa a wʋ 'yɔ̃ɔ ɛ. 39Tɩchɛ a yɩ binfʋ lɛ ɩka n ma ir nɩrɛ a pɔɔfʋ die pɔ kʋ yɩ a Gõl Bar Difʋ daar. Yɩ bʋɔrɔ naa ɩka n yuo a yɩ nãa kʋ yɩ bɩɩ?" 40A ba tãna 'yɛrɛ, "Kai, saa bʋɔrɔ wʋ ɛ, Barabasɩ lɛ sɩ bʋɔrɔ." Tɩchɛ a Barabasɩ mɩ ɩn nɩkʋrɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\