Jɔɔn 20

1A daa gbul bɩbir dɔ̃ɔ daar wɛr na chaara wa la la la, Mɛɛr na yi a Magdala chen naa a yaa par tɩ nyɛ ka ɩ a kʋsɩr 'lɔ ban pɔɔ a yaa yuo naa. 2Wʋ jon chen a Simon Pita nɩ a poturo 'lɔ a Yesu na nʋ̃ sɛ̃ tɩ 'yɛr, "Ba ir naa a Soro ɩ̃gãn a yaa pɔ, ka saa bɔ̃ɔ a jie ban bin wʋ ɛ." 3Ka a Pita nɩ a poturo yi na chen a yaa par. 4Ba jaa 'mantaa joro, tɩchɛ ka a poturo 'lɔ jo vɩɛ a Pita bar tɩ de nie ta a yaa par. 5Na wʋ muul nyɛ a fɔpɩla 'lɔ na gã, tɩ waa kpɛ ɛ. 6Be lɛ ka a Pita na turo a puor mɩ ta, na wʋ kpɛ a yaa pɔ, na wʋ nyɛ a fɔpɩla mɩ na gã. 7Ka a fɔ-ũu naa 'lɔ ban vil a Yesu ju mɩ pil yi a fɔpɩla pɔ gã wʋ yõ. 8A poturo 'lɔ na dɔ̃ɔ de nie ta a yaa par mɩ pãa kpɛ, na wʋ nyɛ a lɛ tɩ sɔɔ de. 9Baa na bɔ̃ɔ a par sɛrɛ ɛ, ɩka lɛ a Nãaŋmɩn gãn na 'yɛr ɩka a Yesu na ir naa a kũu pɔ, ɩ vʋr ɛ. 10A poturbo ayi bala lɩɛb kul a ba taaba sɛ̃. 11Tɩchɛ ka a Mɛɛr ara a yaa par kõnõ. Wʋ kõn wa muul kaa a yaa pɔ, 12na wʋ nyɛ a malakasɩ ayi na su fuu pɩɛl be a yaa pɔ, ka a ɩ̃sʋɔ jɩ̃nɛ a ju jie, ka a ɩ̃sʋɔ mɩ jɩ̃nɛ a gbɛɛ jie, a jie ban dɔ̃ɔ gaal a Yesu. 13Ka ba sʋʋr wʋ, "Pɔɔ, bãa 'yɔ̃ɔ lɛ fʋ kõnõ?" A wʋ 'yɛr ba, "Ba ir naa a n Soro, ka n ba bɔ̃ɔ a jie ban bin wʋ ɛ." 14A nɩtɔ̃ wʋn 'yɛr, tɩ lɩɛb nyɛ a Yesu na ara, tɩchɛ waa bɔ̃ɔ ɩka 'lɔ lɛ ɛ. 15Ka Yesu sʋʋr wʋ, "Pɔɔ, bãa 'yɔ̃ɔ lɛ fʋ kõnõ? An lɛ fʋ bʋɔrɔ?" Mɛɛr tɩɛr naa ɩka a jikaara lɛ, tɩ 'yɛr, "Nɩkpɛ̃ɛ, ala ɩ fʋ̃ʋ lɛ ir wʋ, wiil ma a jie fʋn bin, ka n chen tɩ 'mɔɔ wʋ." 16A Yesu bʋɔl, "Mɛɛr!" Ka wʋ lɩɛb 'yɛr nɩ a Juu nɩbɛ kɔkɔr, "Woroboni." A par lɛ, Wiwile. 17A Yesu 'yɛr, "Ta gɔɔ ma ɛ, n ba chen a n Sãa sɛ̃ sɛrɛ ɛ. Chen a n poturbo sɛ̃ tɩ 'yɛr ba, n lɩɛb chiine a n Sãa Nãaŋmɩn mɩ na ɩ a yɩ Sãa Nãaŋmɩn sɛ̃." 18Ka a Mɛɛr na yi a Magdala chen a poturbo sɛ̃ tɩ 'yɛr, "N nyɛn a Soro," na wʋ mɩ man a ala a Yesu na 'yɛr kʋ wʋ. 19A daa gbul bɩbir dɔ̃ɔ daar jãanʋɔr, a poturbo lɔ̃ɔn taa a die pɔ, tɩ kpal a pãma a Juu nɩbɛ dãbɩ̃ɛ jũu. A Yesu tɩ kpɛ ara a ba sɛ̃ tɩ puor ba 'yɛr, "Nyã'maar wʋ be a yɩ sɛ̃." 20Wʋn 'yɛr a nɩtɔ̃, wʋ wiil ba naa a nuur nɩ a lõboor. Nʋ̃ɔ kpɛ̃n a poturbo ban nyɛ a Soro. 21Yesu lɛ 'yɛr kʋ ba go, "Nyã'maar wʋ be a yɩ sɛ̃, lɛ a Sãa na tʋ̃ ma, lɛ lɛ n mɩ tʋ̃nɔ̃ yɩ." 22Tɩ pãa vʋʋr 'yɔ̃ɔ ba tɩ 'yɛr, "Yɩ de a Nãaŋmɩn Sɩɛ." 23Ala ɩ yɩ vɛ̃n nɩrɛ yeldɛɛr bar, Nãaŋmɩn mɩ na vɛ̃n bar wʋ. Ala ɩ yaa mɩ wa vɛ̃ bar ɛ, Nãaŋmɩn mɩ kʋ̃ vɛ̃ bar ɛ. 24Tomasɩ ban lɛ bʋɔlɔ Naa na ɩ a Poturo Pie Nɩ Ayi ɩ̃sʋɔ ba dɔ̃ɔ be be a Yesu na wa ɛ. 25Ka a poturbo bala na be be nyɛ a Yesu 'yɛr kʋ wʋ, "Sɩ nyɛn a Soro," tɩ wʋ 'yɛr, "Maa ba nyɛ a natɩɛ a wʋ nũu pɔ ɛ, naa de a n nubir tũ a kpafʋ jie ɛ, naa mɩ lɛ de nũu tũ a lõboor bɔɔ pɔ ɛ, n kʋ̃ sɔɔ de jaa ɛ." 26A ber aniin daar, a wʋ poturbo ba jaa lɛ lɔ̃ɔn taa a yir pɔ, ka a Tomasɩ mɩ be be. A pãma kpal naa, tɩchɛ ka a Yesu wa ara a ba sɛ̃ puor ba tɩ 'yɛr, "Nyã'maar wʋ be a yɩ sɛ̃." 27Tɩ pãa 'yɛr kʋ a Tomasɩ, "Tur a fʋ nubir a ka, nyɛ a n nuur na fʋ tur a fʋ nũu su a n lõboor bɔɔ pɔ, na fʋ bar a baal tɩ sɔɔ de." 28Ka a Tomasɩ 'yɛr, "N Soro nɩ n Nãaŋmɩn." 29A Yesu pãa sʋʋr wʋ, "Fʋn nyɛ ma jũu lɛ fʋ sɔɔ de ɔ? Pʋpɛl dẽme lɛ a bala na ba nyɛ ɛ, tɩ sɔɔ de." 30Yesu tʋ̃n nɛ'maa tʋ̃ yɔɔ a wʋ poturbo niem, ban ba sɛb 'yɔ̃ɔ a gãn nyã pɔ ɛ. 31Tɩchɛ a anyãna sɛb naa ka yɩn sɔɔ de ɩka, a Yesu lɛ a Nɩ-iraa, na ɩ a Nãaŋmɩn Bie. Yɩn sɔɔ de jũu, yɩn tara naa nyɛvʋr yin a wʋ yuor pɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\