Jɔɔn 21

1A anyã puor, Yesu lɛ ir wʋ mɩ̃ɛ wiil kʋ a wʋ poturbo be a Tiberiyas man pɔ. Nɩtɔ̃ lɛ a tu. 2Simon Pita, Tomasɩ ban bʋɔlɔ Naa, Natanɩɛl na yi Keena na be a Galilee paal pɔ, Jebedee bibiir ayi pʋɔn a poturbo ayi bamɩne 'mantaa. 3Ka a Simon Pita 'yɛr kʋ ba, "Maa chiine naa jɩ̃mɛ nyɔɔrfʋ jie." Ka ba mɩ 'yɛr, "Sɩn 'mantaa chen!" Ba yin kpɛ a gboro chen, tɩchɛ a tɩ̃sɔɔ 'lɔ̃nɔ̃ baa nyɔɔ bon ɛ. 4Bibio pipi Yesu ben a gogoro ju ara, tɩchɛ a poturbo ba bɔ̃ɔ ɩka 'lɔ lɛ ɛ. 5Ka wʋ bʋɔl ba sʋʋr, "Barmɩne, yaa nyɔɔ jɩ̃m ɛ?" Ka ba 'yɛr "Kai." 6A Yesu 'yɛr ba, "Yɩ lɔb a lɔyaar 'yɔ̃ɔ a gboro nũsʋ̃ɔ jie, yɩn nyɔɔr amɩne." Ban lɔb a lɔyaar 'yɔ̃ɔ, baa lɛ tʋ̃ɔnɔ̃ tɔɔrɔ ɛ, bojũu wʋ nyɔɔr jɩ̃yɔɔ. 7Ka a poturo 'lɔ a Yesu na nʋ̃ 'yɛr kʋ a Simon Pita, "A sɩ Soro lɛ." A lɛ a Pita na wõ ɩka, "A sɩ Soro lɛ," wʋ sun a fuu wʋn dɔ̃ɔ yaa bar na wʋ ɔɔ lon a kʋ̃ɔ pɔ. 8Ka a poturbo ba nyã na chɛ turo nɩ a gboro tɔɔrɔ a lɔyaar na sɛɛn a jɩ̃mɛ. Baa jãan a gogoro ɛ, an ɩn gbɛɛ kɔɔr ata (300). 9Ban wa do a gogoro ju, ba nyɛn saalaa bũu jɩ̃mɛ na be be nɩ paanʋ̃ɔ. 10A Yesu 'yɛr kʋ ba, "Yɩ ir a jɩ̃mɛ ala yɩn nyɔɔr a pʋ̃pãanyã amɩne waan." 11Ka a Simon Pita kpɛ a gboro pɔ, tɩ tɔɔ a lɔyaar na sɛɛn a jɩ̃bɛrɛ don a gogoro ju. A ɩn jɩ̃mɛ kɔbaa lɩjaayi nɩ pie nɩ ata (153), an ɩ a yɔɔ a lɛ, tɩchɛ a lɔyaar ba chɩɛr ɛ. 12A Yesu 'yɛr kʋ ba, "Yɩ wa suor nɛɛ." Tɩ a poturbo ɩ̃sʋɔ jaa ba 'la sʋʋr wʋ ɩka, "An lɛ fʋ ɩ?" Ba jaa bɔ̃ɔn naa ɩka a Soro lɛ. 13Yesu ir a paanʋ̃ɔ na wʋ kʋ ba, tɩ lɛ ir a jɩ̃mɛ mɩ kʋ ba. 14A nyã lɛ ɩ gbɛɛ ata Yesu na ir a wʋ mɩ̃ɛ wiil a poturbo wʋn ir a kũu pɔ ɩ vʋr. 15Ban di baar ka Yesu sʋʋr a Simon Pita, "Simon, Jɔɔn bie, fʋ nʋ̃ man gar a banyãna ɔ?" Ka wʋ 'yɛr, "Ɔ̃ɔ, n Soro, fʋ bɔ̃ɔ naa ɩn nʋ̃ fʋ." A Yesu 'yɛr wʋ, "Kʋrɔ a n pelsɩ a bʋ̃diir." 16Yesu lɛ sʋʋr go, "Simon, Jɔɔn bie, fʋ nʋ̃ man sɩrɛ jaa?" Ka wʋ 'yɛr, "Ɔ̃ɔ, n Soro, fʋ bɔ̃ɔn naa ɩn nʋ̃ fʋ." Ka a Yesu 'yɛr kʋ wʋ, "Bɔ̃ɔ kaara ma a piir." 17Yesu lɛ sʋʋr wʋn gbɛɛ ata, "Simon Jɔɔn bie, fʋ nʋ̃ ma naa?" Ka a Pita pʋɔ sɔ̃ɔ bojũu gbɛɛ ata nɩ nyã a Yesu na sʋʋr wʋ, ɩka wʋ, "Nʋ̃ wʋ naa?" Tɩ 'yɛr, "N Soro fʋ bɔ̃ɔn yele a jaa, fʋ bɔ̃ɔ naa ɩn nʋ̃ fʋ." A Yesu 'yɛr kʋ wʋ, "Kʋrɔ ma a piir bʋ̃diir. 18Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ fʋ, a fʋ pɔlbile daar fʋ mɩ̃ɛ ma sun fʋ fuusɩ na fʋ chiin jie 'lɔ jaa fʋn bʋɔrɔ. Tɩchɛ fʋ̃ʋ wa kor baar, fʋ ma jãn a nuur ka nɩrɛ kɔ̃ɔ su fʋ a fuu tɩ tɔɔ fʋ chiin a jie 'lɔ fʋn ba bʋɔrɔ ɛ." 19Yesu 'yɛr a nɩtɔ̃ na wʋ wiil a kũu 'lɔ tɔ Pita na wa kpi 'yɔ̃ɔ Nãaŋmɩn yuor tɩɩr. Tɩ pãa 'yɛr kʋ a Pita, "Turo ma." 20Pita lɩɛb nyɛ a poturo 'lɔ a Yesu na nʋ̃ ka wʋ turo ba. A poturo nyã lɛ dɔ̃ɔ dɩɛl a Yesu lɛ ban dire a di baaraa, na dɔ̃ɔ sʋʋr a Yesu, "N Soro, an lɛ na gar 'yɔ̃ɔ fʋ?" 21Pita na nyɛ wʋn turo ba, ka wʋ sʋʋr, "N Soro, tɩ nyã mɩ?" 22A Yesu 'yɛr, "Maa nʋ̃ ɩka wʋ be be tɩ tãn ɩn na lɩɛb wa, a ɩ bo a fʋ sʋrɔ? Fʋ̃ʋ turo ma." 23A anyãna jũu lɛ a poturbo 'yɛr yʋɔrɔ nɩ ɩka a poturo 'lɔ kʋ̃ kpi ɛ. Tɩchɛ Yesu ba 'yɛr ɩka wʋ kʋ̃ kpi ɛ, wʋ 'yɛr ɩka, "Maa nʋ̃ ɩka wʋ be be tɩ tãn ɩn na lɩɛb wa, a ɩ bo a fʋ sʋrɔ?" 24A poturo nyãna lɛ di a anyãna dãasɩɛ na wʋ sɛb bin, ka sɩ bɔ̃ɔn a wʋ dãasɩɛ na ɩ yelmɩ̃ɛ. 25Yesu tʋ̃n tʋ̃yɔɔ mɩ, ala ɩ a jaa ta sɛb bʋ̃'yen 'yen, a wɛr wʋ jaa kʋ̃ naa tara jie bin a ala na sɛb ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\