Jɔɔn 3

1Daba dɔ̃ɔ be be a Faraseemɩne pɔ, ka a wʋ yuor di Nikodimasɩ, wʋ mɩ ɩ naa a Juu nɩbɛ nɩdiere ɩ̃sʋɔ. 2Wʋ dɔ̃ɔ chen a Yesu sɛ̃ tɩ̃sɔɔ na wʋ tɩ 'yɛr, "Wiwile, sɩ bɔ̃ɔn naa ɩka Nãaŋmɩn lɛ tʋ̃ fʋ ɩka, fʋ wa wiil sɩ. Fʋ kʋ̃ naa tʋ̃ɔ a nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ anyãna tʋ̃ ɛ, ka Nãaŋmɩn ba be a fʋ sɛ̃ ɛ." 3Ka a Yesu haa 'yɛr, "Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ fʋ, fʋ̃ʋ ba nyɛ dɔɔ paalaa ɛ, fʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ kpɛ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ pɔ ɛ." 4A Nikodimasɩ sʋʋr wʋ, "Ŋmɩnɛ lɛ ban lɛ ɩ dɔɔ nɩkoraa gbɛɛ ayi? Wʋ kʋ̃ lɛ tʋ̃ɔ kpɛ a wʋ ma pʋɔ pɔ ka wʋ lɛ bɔ̃ɔ dɔɔ wʋ go ɛ." 5Ka a Yesu 'yɛr, "Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ fʋ, fʋ̃ʋ na kpɛ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ pɔ, ka baa dɔɔ wʋ nɩ a kʋ̃ɔ nɩ a Sɩɛ ɛ. 6A 'lɔ a nɩrɛ na dɔɔ ɩ naa nɩrɛ bie, Nãaŋmɩn Sɩɛ mɩ lɛ na tʋ̃ɔ nɩrɛ lɩɛb ka wʋ ɩ Nãaŋmɩn bie. 7Ta ɩ a nɛɛ 'maa fʋ ɩn 'yɛr ɩka a sɛɛ naa ka ba dɔɔfʋ dɔɔ paalaa ɛ. 8Nãaŋmɩn Sɩɛ tɛɛ lɛ tɩrɛ a nyɛvʋr paalaa. A Sɩɛ kaar naa sɛsɛbɛ na furo chiine jie 'lɔ wʋn bʋɔrɔ, fʋn tʋ̃ɔn wõ a dɔɔn, tɩchɛ fʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ bɔ̃ɔ a jie wʋn yi ɛ, bɩɩ a jie wʋn chiine ɛ." 9Ka a Nikodimasɩ sʋʋr wʋ, "Ŋmɩnɛ an ɩ wa ɩ a lɛ?" 10Ka a Yesu haa 'yɛr, "Ŋmɩnɛ fʋ ɩ a Isɩral nɩbɛ wiwile tɩ ba bɔ̃ɔ a anyãna ɛ? 11Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ fʋ, sɩ 'yɛrɛ naa ala sɩn bɔ̃ɔ, na sɩ di a ala sɩn 'yɛrɛ dãasɩɛ, tɩchɛ yɩ ɩ̃sʋɔ jaa ba de a lɛ sɩn 'yɛr ɛ. 12Ala ɩ yaa sɔɔ de a wɛr nyã bonsɩ 'yɛr ɛ, ŋmɩnɛ yɩn ɩrɛ wa sɔɔ de ala ɩ, n 'yɛr naa saaju bonsɩ 'yɛr? 13Nɩrɛ ba do saaju jaa ɛ, ka a Nɩsaal Bie na yi a be wa tɛɛ ba lɛ ɛ. 14A Nɩsaal Bie na 'mɔɔn saaju nɩtãa lɛ a Mosesɩ na maal a kur jɩɛ 'mɔɔ a mɔgɔ̃ɔ pɔ. 15Ka nɩrɛ 'lɔ jaa na pãa sɔɔ de a Nɩsaal Bie na tara na nyɛvʋr 'lɔ na ba tara baarfʋ ɛ, Nãaŋmɩn sɛ̃. 16"Nãaŋmɩn nʋ̃ naa a nɩbɛ na be ka a wɛr pɔ yɔɔ jaa, na wʋ de a wʋ Bidabʋ̃'yen tɛɛ kʋ sɩ, nɩrɛ jaa wa sɔɔ de wʋ, wʋ kʋ̃ wɛ ɛ, tɩ tara a nyɛvʋr 'lɔ na ba tara baarfʋ ɛ, Nãaŋmɩn sɛ̃. 17Bojũu, Nãaŋmɩn ba tʋ̃ a wʋ Bidabʋ̃'yen nyã a wɛr pɔ ɩka wʋ wa sɔ̃ɔ a nɩbɛ ɛ, tɩchɛ wʋ wa naa ɩka wʋ wa faa ba. 18Nɩrɛ 'lɔ jaa na wa sɔɔ de a Nãaŋmɩn Bidabʋ̃'yen nyã, wʋ kʋ̃ sɔ̃ɔ wʋ ɛ, tɩchɛ nɩrɛ 'lɔ jaa na ba wa sɔɔ de wʋ ɛ, wʋn sɔ̃ɔ wʋn bar, bojũu waa sɔɔ de a Nãaŋmɩn Bidabʋ̃'yen tɛɛ nyã yuor ɛ. 19A baaraa nɩ nyã, chãa wan ka a wɛr pɔ, tɩchɛ a nɩbɛ nʋ̃n libe gar a chãa, bojũu a ba maalfʋ ɩn bier. 20A nɩbɛ bala na ɩrɛ a bier 'laar chãa, ba kʋ̃ sɔɔ yi chãa pɔ ɛ, bojũu a chãa na wiil naa a lɛ ban be. 21Tɩchɛ ɩ̃sʋɔ jaa na be be nɩ yelmɩ̃ɛ ma wan chãa pɔ, bojũu ba bʋɔrɔ naa ɩka a ba taaba ba bɔ̃ɔ ɩka Nãaŋmɩn lɛ maala a lɛ ban maala." 22A nyã puor, Yesu nɩ a wʋ poturbo 'mantaa chen Judiya be lɛ wʋ jɛ̃n ba bɩ̃lãa, na wʋ suoro nɩbɛ a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ. 23Jɔɔn mɩ dɔ̃ɔ suoro a nɩbɛ a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ be a Ainon, a be ba jãa naa Salim ɛ, bojũu kʋ̃ɔ dɔ̃ɔ be be yɔɔ. Nɩbɛ dɔ̃ɔ chiine a wʋ sɛ̃ ka wʋ suoro ba a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ. 24Baa na nyɔɔ a Jɔɔn pɔɔ sɛrɛ ɛ. 25Jɔɔn poturbo bamɩne nɩ a Juu nɩrɛ ɩ̃sʋɔ chɩrɛ nɩ taa nɩ a ɩ̃gãn pɛɛfʋ yele. 26Ba chen a Jɔɔn sɛ̃ tɩ 'yɛr, "Wiwile, fʋ 'yɛr a daba 'lɔ sɛ̃ fʋn dɔ̃ɔ be a Jordan man gɔ̃ɔn. Wʋ suoro na nɩbɛ a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ ka nɩrɛ jaa chiine a wʋ sɛ̃." 27Ka Jɔɔn haa 'yɛr, "Nɩrɛ jaa kʋ̃ tʋ̃ɔ ɩ bon jaa ɛ, ka Nãaŋmɩn na be a saaju baa sɔɔ ɛ. 28Yɩn mɩ̃ɛ chɛnɛ na tɩɛr a ŋmɩnɛ ɩn dɔ̃ɔ 'yɛr yɩ ɩka n ba ɩ a Nɩ-iraa ɛ. Tɩchɛ wʋ tʋ̃ ma naa ka n de a wʋ nie. 29A 'lɔ na kulo a pɔɔ, 'lɔ lɛ ɩ a pɔɔ sʋɔ. A wʋ bɩbɩɛlɛ pʋɔ ma pɛl naa wʋn ara a be wõnõ a pɔɔ sʋɔ kɔkɔr. Ala lɛ so ka a n pʋɔ mɩ pɛl. 30A sɛɛ naa ɩka Yesu wʋ do, tɩchɛ ka maa suu. 31"Nãaŋmɩn Bie nyã lɛ yi a saaju, 'lɔ lɛ gar ba jaa, nɩrɛ na yi ka a tẽe ɩn a tẽe tʋɔr na wʋ ma 'yɛrɛ a tẽe bomo 'yɛr. A 'lɔ na yi a saaju wa gar a bomo a jaa. 32Wʋ ma 'yɛr naa a lɛ wʋn nyɛ nɩ a lɛ wʋn wõ tɩ ɩ̃sʋɔ jaa maa sɔɔ de wʋ ɛ. 33Nɩrɛ 'lɔ jaa na wa sɔɔ de, a wiil naa ɩka Nãaŋmɩn ɩ naa yelmɩ̃ɛ sʋɔ. 34Bojũu, Nãaŋmɩn tʋ̃ naa a wʋ Bie ka wʋ wa 'yɛr a wʋ 'yɛr. Nãaŋmɩn vɛ̃ naa ka a wʋ Sɩɛ sɛɛ wʋ. 35A Sãa nʋ̃ naa Bie na wʋ de yele a jaa 'yɔ̃ɔ a wʋ nũu pɔ. 36Nɩrɛ jaa na sɔɔ de a Bie tara na nyɛvʋr 'lɔ na ba tara baarfʋ ɛ, Nãaŋmɩn sɛ̃, tɩchɛ nɩrɛ 'lɔ na tɔr wʋ, ba tara a nyɛvʋr nyã ɛ, tɩ Nãaŋmɩn suur be a wʋ sɛ̃."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\