Jɔɔn 4

1Yesu bɔ̃ɔn naa ɩka a Faraseemɩne wõ naa wʋn nyɛrɛ nɩbɛ suoro ba a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ, ka a bala na turo wʋ gar a bala na turo a Jɔɔn. 2Tɩchɛ Yesu poturbo lɛ dɔ̃ɔ suoro a nɩbɛ a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ, a ba ɩ Yesu mɩ̃ɛ lɛ ɛ. 3Yesu bar naa Judiya tɩ lɩɛb chiine a Galilee go. 4Ka a ɩ Samariya lɛ a sɛɛ ɩka wʋ tu. 5A sɔr 'lɔ wʋn tu tɩ yi naa a Saika tẽe pɔ, na wʋ gbʋr a wɛr 'lɔ a Jekɔb na dɔ̃ɔ de kʋ a wʋ bidaba Josefʋ a kõr jaa. 6A lɔ-ɔ̃ɔ a Jekɔb na dɔ̃ɔ tuu chɛnɛ na be be, ka a Yesu jɛ̃ gbʋr a lɔ-ɔ̃ɔ bojũu wʋ chen bal. Mɔ̃tɔ̃tuo sɔ̃ɔ lɛ. 7Ka a Samariya pɔɔ suu a lɔ-ɔ̃ɔ pɔ kʋ̃ɔ ɔ̃ɔfʋ jie. Ka a Yesu sʋɔr wʋ, "Pɔɔ yãayãabɩlɛ, ɔ̃ɔ a kʋ̃ɔ kʋ ma ka n nyũ." 8A Yesu poturbo mɩ kpɛ̃n a tẽe pɔ ɩka ba tɩ da bʋ̃diir. 9Ka a Samariya pɔɔ 'yɛr, "Fʋ̃ʋ Juu nɩrɛ, maa mɩ Samariya pɔɔ, taa ɩ ŋmɩnɛ ka fʋ ɩka n kʋ fʋ kʋ̃ɔ ka fʋ nyũ," sɩn nɩ Juu nɩbɛ na ba mʋɔrɔ taa bũu ɛ? 10A Yesu 'yɛr wʋ, "Faa bɔ̃ɔ a bon a Nãaŋmɩn na bʋɔrɔ ɩka wʋ kʋ fʋ ɛ. Faa mɩ bɔ̃ɔ a nɩrɛ 'lɔ na sʋɔrɔ fʋ a kʋ̃ɔ ɩka wʋ nyũ ɛ, fʋ̃ʋ ta bɔ̃ɔ, fʋn taa sʋɔr man a kʋ̃ɔ 'lɔ na kʋrɔ nyɛvʋr." 11A pɔɔ 'yɛr, "Nɩkpɛ̃ɛ, faa tara bʋ̃-ɔ̃ɔnaa ɛ, ka a lɔ-ɔ̃ɔ mɩ yulʋ̃, nyɩnɛ lɛ fʋn nyɛ a kʋ̃ɔ ala na kʋrɔ a nyɛvʋr? 12A sɩ sãakpã Jekɔb lɛ tuu a lɔ-ɔ̃ɔ nyãna kʋ sɩ, ka wʋ yɔn nɩ a wʋ dʋ̃n nyuro. Fʋ̃ʋ bɛrma gar a Jekɔb bɩɩ?" 13Ka Yesu 'yɛr, "Ɩ̃sʋɔ jaa na nyũ a kʋ̃ɔ nyãna, kɔ̃nyũur na kpɛ wʋ̃n go. 14Tɩchɛ ɩ̃sʋɔ jaa na nyũ a kʋ̃ɔ ala ɩn na kʋ wʋ, kɔ̃nyũur kʋ̃ lɛ kpɛ wʋ go ɛ. A kʋ̃ɔ ala ɩn na kʋ wʋ kaara kɔ̃bulaa na yire, naa kʋrɔ nyɛvʋr na ba tara baarfʋ ɛ." 15Ka a pɔɔ 'yɛr, "Nɩkpɛ̃ɛ yãayãabɩlɛ, kʋ ma a kʋ̃ɔ ala ka n nyũ, ka a kɔ̃nyũur ta lɛ nyɔɔ ma ka n suu a lɔ-ɔ̃ɔ nyã pɔ go ɛ." 16A Yesu 'yɛr wʋ, "Kul tɩ tara a fʋ sɩrɛ waan." 17Ka a pɔɔ 'yɛr, "N ma tara sɩrɛ ɛ." A Yesu 'yɛr, "Yelmɩ̃ɛ fʋ 'yɛr ɩka faa tara sɩrɛ ɛ. 18Fʋ dɔ̃ɔ kul sɩrbɛ anũu, tɩ a daba 'lɔ sɛ̃ fʋn be a pʋ̃pãanyã ba ɩ a fʋ sɩrɛ ɛ." 19Ka a pɔɔ 'yɛr, "Nɩkpɛ̃ɛ n nyɛ naa a fʋ ɩ Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ. 20A sɩ sãakpãmɩne, a tɔ̃ɔ nyã ju lɛ ba ma do tɩ puor a Nãaŋmɩn tɩchɛ a yɩn Juu nɩbɛ 'yɛr ɩka Jerusalɛm tɛɛ lɛ ɩ a puorfʋ jie." 21Ka a Yesu 'yɛr kʋ wʋ, "Pɔɔ sɔɔ de ma, sɔ̃ɔ waara an kʋ̃ ɩ a tɔ̃ɔ nyã ju bɩɩ Jerusalɛm yɩn do tɩ puor a Sãa Nãaŋmɩn go ɛ. 22A yɩn Samariya nɩbɛ ba bɔ̃ɔ a 'lɔ yɩn puoro ɛ, a sɩn Juu nɩbɛ bɔ̃ɔ naa a Nãaŋmɩn 'lɔ sɩn puoro. Bojũu a sɩ jie lɛ Nãaŋmɩn na tu faa nɩbɛ. 23Tɩchɛ a sɔ̃ɔ waara, wʋ gɔr ta baar, a bala na puoro a Nãaŋmɩn sɩrɛ jaa, a sɩɛ na wiil ba naa ka ba puor a Sãa Nãaŋmɩn nɩ yelmɩ̃ɛ. Ba nyãna puorfʋ lɛ a Sãa Nãaŋmɩn bʋɔrɔ. 24Nãaŋmɩn ɩn sɩɛ, bala na puoro wʋ a sɩɛ pɔ wʋn wiil ba naa ka ba puor wʋ nɩ yelmɩ̃ɛ pɔ." 25Ka a pɔɔ 'yɛr, "N bɔ̃ɔ naa ɩka a Nɩ-iraa na wa naa, a 'lɔ sɩn na bʋɔlɔ a Kɩrɩsɩto. 'Lɔ wa wa, wʋn wiil sɩ naa yele a jaa par." 26Ka a Yesu 'yɛr kʋ a pɔɔ, "Maa lɛ a nɩrɛ 'lɔ nɩ fʋ̃ʋ na 'yɛrɛ a pʋ̃pãanyã." 27Ka a ɩ a poturbo mɩ tɔ̃ɔ ta nyɛ wʋn 'yɛrɛ nɩ a pɔɔ ka a nɛɛr 'maa ba. Tɩchɛ ba ɩ̃sʋɔ jaa ba 'la sʋʋr wʋ bo lɛ wʋ bʋɔrɔ bɩɩ bãa 'yɔ̃ɔ lɛ wʋ 'yɛrɛ nɩ a pɔɔ ɛ. 28A jie lɛ a pɔɔ bar a yuor tɩ jo kul a tẽe pɔ tɩ 'yɛr kʋ a nɩbɛ, 29"Yɩ wa nyɛ daba na 'yɛr ma ala a jaa n na dɔ̃ɔ maal. Kaa 'lɔ lɛ ɩ a Nɩ-iraa naa 'lɔ bɩɩ?" 30Nɩrɛ jaa na be a tẽe pɔ yin chen na tɩ kaa a Yesu. 31An wa ɩrɛ a lɛ ka a poturbo sʋɔr a Yesu. "Wiwile yãayãabɩlɛ, di bʋ̃diir." 32Tɩchɛ ka a Yesu 'yɛr kʋ ba, "N tara na bʋ̃diir yɩn ba bɔ̃ɔ a yele ɛ." 33Ka wʋ poturbo piel sʋrɔ taa, "Nɩrɛ kɔ̃ɔ lɛ tɔ̃ɔ waan bon kɔ̃ɔ wa kʋ wʋ ka wʋ di bɩɩ?" 34A Yesu 'yɛr, "N bʋ̃diir lɛ ka n ɩ a lɛ Nãaŋmɩn na bʋɔrɔ, 'lɔ lɛ tʋ̃ ma, ka n baar a tʋ̃mɔ̃ 'lɔ wʋn kʋ ma ɩka n tʋ̃. 35Yɩn 'lɔ 'yɛr naa ɩka a chɛn ŋmɛrsɩ anaar ka a ŋmab ta, maa 'yɛr kʋ yɩ ɩka, yɩ kaa yɩn nyɛn a por bonsɩ na mʋ̃ɔ sɛɛ ŋmab. 36Pʋ̃pãanyã gba, a tʋ̃tʋ̃nbɔ bala na ŋmara nyɛrɛ naa a ba sãyar, ban lɔ̃ɔnɔ̃ a bʋ̃ŋmarsɩ waara nɩ nyɛvʋr na ba tara baarfʋ ɛ Nãaŋmɩn sɛ̃. Ka a bala na bʋr a bʋ̃bie nɩ a ŋmaŋmarba pãa 'mataa chɩlɛ. 37A sʋkpa na ɩ yelmɩ̃ɛ ɩka, bamɩne lɛ bʋr ka bamɩne mɩ ŋma. 38Maa tʋ̃nɔ̃ yɩ naa ɩka, yɩ chen tɩ ŋma a puo 'lɔ pɔ a bamɩne na tʋ̃ hãn." 39Nɩyɔɔ na yi a Samariya tẽe pɔ sɔɔn de Yesu, bojũu a pɔɔ 'yɛr kʋ ba ɩka, "A daba nyã 'yɛr naa a lɛ jaa n na dɔ̃ɔ maal." 40Ba wan wa sʋɔr wʋ ɩka wʋ jɩ̃nɛ a ba tẽe, ka wʋ jɛ̃ be ber ayi. 41A Samariya tẽe dẽme yɔɔ jie mɩ lɛ sɔɔn de Yesu bojũu ba wʋn a lɛ wʋn 'yɛr. 42Be a ba 'yɛr kʋ a pɔɔ, "A ba ɩ lɛ fʋn 'yɛr kʋ sɩ jũu sɩ sɔɔ de a Yesu ɛ, sɩn mɩ̃ɛ wõ naa a lɛ wʋn 'yɛr kʋ sɩ, ka sɩ bɔ̃ɔ ɩka 'lɔ lɛ na faa a wɛr nɩbɛ." 43A ber ayi na po, wʋ yin a be na wʋ chen Galilee. 44Yesu 'yɛr naa, "Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ nyɛrɛ na 'yɔ̃ɔfʋ jie jaa, tɩchɛ a ba tẽe dẽme ba 'yɔ̃ɔnɔ̃ ba ɛ." 45Wʋn wa ta a Galilee, a nɩbɛ de wʋn nuur ayi a be, bojũu ba mɩ dɔ̃ɔ chen a Jerusalɛm a Gõl Bar Difʋ jie tɩ nyɛ a lɛ jaa wʋn maal. 46Yesu na wa be a Galilee, wʋ lɩɛb chen a Keena tẽe pɔ be wʋn dɔ̃ɔ lɩɛb a kʋ̃ɔ ka a ɩ a dãa. Nɩkpɛ̃ɛ kɔ̃ɔ ben Kapenahum ka a wʋ bie bɩɛrɛ. 47Wʋn wa wõ ɩka a Yesu yin a Galilee wa a Judiya, wʋ chen tɩ sʋɔr wʋ ɩka wʋ sãa a wʋ bie na kpire. 48Ka a Yesu 'yɛr kʋ a nɩkpɛ̃ɛ, "Yɩn baa nyɛ jɩ̃nɛ nɩ nɛ'maa yele ɛ, yɩ kʋ̃ sɔɔ de ɛ." 49Ka a daba 'yɛr, "Nɩkpɛ̃ɛ, yãayãabɩlɛ, wa ka a n bie ta kpi ɛ." 50A Yesu pãa 'yɛr, "A fʋ bie sa naa, kulo a yir." A daba sɔɔn de a lɛ a Yesu na 'yɛr na wʋ lɩɛb kulo a yir. 51Ka a tʋ̃tʋ̃nbɔ na yi a nɩkpɛ̃ɛ yir tuor wʋ a sɔr pɔ 'yɛr, "A fʋ bie sa naa." 52A wʋ sʋʋr ba a sɔ̃ɔ buor a bie na sa, ka ba 'yɛr, "Jãa mɔ̃tɔ̃ɔ na vɩrʋ̃ lɛ a ɩ̃gãn tul bar wʋ." 53Ka a bie sãa tɩɛr tɔ an ɩ a mɔ̃tɔ̃ɔ vɩr naa a jãa, a Yesu na 'yɛr, "A fʋ bie sa naa." A daba naa bala ba jaa na be a wʋ yir sɔɔn de a Yesu. 54A nɛ'maa yelsɩ ayi lɛ anyã Yesu na tʋ̃ wʋn yi a Judiya na wʋ chen a Galilee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\