Jɔɔn 5

1A anyã puor, a Juu nɩbɛ tara na lɔ̃ɔ di ka a Yesu chen a be a Jerusalɛm. 2A tẽe pɔ, gbatarbile ben be ka a jɛ̃bɛrsɩ anũu be be. A jie gbʋr a be ban bʋɔlɔ a piir dɔ̃dɔr, ka a Juu nɩbɛ kɔkɔr pɔ a ba bʋɔlɔ Betesda. 3A jɛ̃bɛrsɩ ala pɔ baal bʋrsɩ ben be, jɔ̃n, bamɩne gbɛɛ na kpi kpi nɩ gbɛrsɩ ka ba gã kɔɔ a kʋ̃ɔ. 5A gbatarbile 'lɔ̃nɔ̃ koor mɩ lɛ nɩbaala na bɛ yuom lɩjɛr nɩ pie nɩ aniin (38) na wʋ gã a be. 6Yesu na wa nyɛ a daba, wʋ bɔ̃ɔn naa wʋn gbɛr kor, ka wʋ sʋʋr wʋ, "Fʋ bʋɔrɔ naa ɩka fʋ sa bɩɩ?" 7Ka a daba 'yɛr, "Nɩkpɛ̃ɛ, n ba tara nɩrɛ na 'mɔɔ ma 'yɔ̃ɔ a kʋ̃ɔ pɔ 'lɔ wa dɔ̃ɔnɔ̃ ɛ, n ma mʋɔrɔ naa ɩka n kpɛ, tɩchɛ ka a nɩrɛ ma dɔ̃ɔ ma nie kpɛ." 8A Yesu pãa 'yɛr wʋ, "'Mɔɔ a fʋ bʋ̃gãnaa chiine." 9Ajienaa ka a daba sa, na wʋ 'mɔɔ a sɔ̃ɔ chiine. A Pɛ̃nfʋ Bɩbir daar lɛ a anyãna ɩ. 10A Juu nɩbɛrɛ na wa nyɛ a daba na tuo a sɔ̃ɔ, ka ba 'yɛr kʋ wʋ, "Pɛ̃nfʋ Bɩbir lɛ, nɩrɛ jaa ba tara sɔr ɩka wʋ tuo a wʋ sɔ̃ɔ a Pɛ̃nfʋ Bɩbir ɛ." 11Tɩchɛ ka wʋ 'yɛr, "A daba 'lɔ na sa ma lɛ 'yɛr kʋ ma ɩka n 'mɔɔ a sɔ̃ɔ chiine." 12Ka ba sʋʋr wʋ, "Nɩbuor lɛ 'yɛr fʋ ɩka fʋ 'mɔɔ a sɔ̃ɔ tuo chiine?" 13A daba ba dɔ̃ɔ bɔ̃ɔ a Yesu a nɩbuor wʋn ɩ ɛ, Yesu kpɛ̃n a nɩyɔɔ bala pɔ. 14A nyã puor, a Yesu nyɛn a daba a Nãaŋmɩn puorfʋ yir pɔ na wʋ 'yɛr wʋ, "Fʋ pãa sãn pʋ̃pãanyã, taa wa ɩrɛ yeldɛɛr go ɛ, ka amɩne wa pɔɔ fʋ gar a lɛ ɛ." 15Ka a daba chen tɩ 'yɛr kʋ a Juu nɩbɛrɛ, Yesu lɛ ɩ a nɩrɛ 'lɔ na sa ma. 16Ba piel bʋɔrɔ sɔɩ na ɩ Yesu yele bojũu wʋ ma tʋ̃nɔ̃ naa a anyãna a Pɛ̃nfʋ Bɩbir Daar. 17Ka a Yesu 'yɛr ba, "N Sãa ba vɛ̃ anyãna tʋ̃fʋ ɛ, ala lɛ so ka n mɩ tʋ̃nɔ̃." 18A nɩbɛrɛ tara na yele ayi ban bʋɔrɔ ɩka ba kõn Yesu. Wʋ sɔ̃ɔ naa a Pɛ̃nfʋ Bɩbir yele, tɩchɛ a dɛɛr 'lɔ jaa lɛ wʋn 'yɛr ɩka Nãaŋmɩn ɩ naa a wʋ Sãa, na wʋ de a wʋ mɩ̃ɛ ka 'lɔ nɩ Nãaŋmɩn ɩ bʋ̃'yen. 19A Yesu 'yɛr kʋ a nɩbɛ, "Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩka a Bie kʋ̃ tʋ̃ɔ maal bon jaa ɛ. Wʋn tʋ̃ɔ ɩ a lɛ tɛɛ wʋn nyɛ a Sãa na maala, bojũu a Bie ma maal naa a lɛ nɛ wʋn nyɛ a Sãa na maala. 20A Sãa nʋ̃n a Bie na wʋ wiil wʋ a yele a jaa wʋn maal. A Sãa gba na wiil wʋn yelbɛrɛ ka yɩ nɛɛr 'maa. 21A lɛ a Sãa na ma sɩ̃ɩ a kũu na wʋ kʋ wʋ nyɛvʋr, lɛ lɛ a Bie mɩ na kʋ a ɩ̃sʋɔ jaa wʋn bʋɔrɔ a nyɛvʋr. 22A Sãa gba ba tɔɔrɔ nɩrɛ jaa 'yɛr ɛ, tɩchɛ wʋ ɩka a Bie wʋ tɔɔr nɩrɛ jaa 'yɛr. 23A Sãa bʋɔrɔ naa ɩka ba 'yɔ̃ɔnɔ̃ a Bie nɩtãa lɛ ban 'yɔ̃ɔnɔ̃ wʋ. Ɩ̃sʋɔ jaa wa tɔr ba 'yɔ̃ɔ a Bie ɛ, lɛ mɩ lɛ wʋ tɔr, ba 'yɔ̃ɔ a Sãa na tʋ̃ wʋ ɛ. 24"Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩka, ɩ̃sʋɔ jaa na wõ a lɛ ɩn na 'yɛr tɩ sɔɔ de a 'lɔ na tʋ̃ ma, tara na nyɛvʋr 'lɔ na ba tara baarfʋ ɛ, Nãaŋmɩn sɛ̃. Ba kʋ̃ 'yɔ̃ɔ wʋ 'yɛr ɛ. Wʋ yin kũu pɔ, tɩ kpɛ nyɛvʋr pɔ. 25Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩka, sɔ̃ɔ waara, wʋ ben ta ka a kũn na wõ a Nãaŋmɩn Bie kɔkɔr. A bala na wõ naa, na ir tara nyɛvʋr. 26Bojũu a Sãa tara na kpɛ̃ɔ kʋrɔ nyɛvʋr. Wʋ den a kpɛ̃ɔ 'lɔ kʋ a Bie ka wʋ mɩ tara nyɛvʋr. 27Wʋ kʋ wʋn sɔr ɩka wʋ tɔɔr nɩrɛ jaa 'yɛr, bojũu wʋ ɩ naa Nɩsaal Bie. 28"Yɩ ta vɛ̃ ka a 'maa yɩ nɛɛ ɛ. A sɔ̃ɔ na wa naa, ka a kũn wõ a Nɩsaal Bie kɔkɔr, 29na ba yire a ba yar pɔ. Ɩ̃sʋɔ jaa na maal vɩla, na yin kpɛ nyɛvʋr pɔ, ka a ɩ̃sʋɔ jaa mɩ na maal dɛɛr na yin kpɛ sɔ̃ɔfʋ pɔ. 30N kʋ̃ tʋ̃ɔ maal bon jaa nɩ maa mɩ̃ɛ kpɛ̃ɔ ɛ. 'Lɔ lɛ 'yɛr ma a lɛ ɩn na tɔɔrɔ ka a n tɔɔrfʋ tara sɔr bojũu n turo naa a wʋ nɛɛ, a ba ɩ n ɩrɛ na lɛ ɩn bʋɔrɔ ɛ. 31"Maa 'yɛrɛ 'yɔ̃ɔnɔ̃ a n mɩ̃ɛ, sɔr jaa ba be be na wiil ɩka yelmɩ̃ɛ lɛ ɛ. 32Nɩrɛ kɔ̃ɔ ben be na 'yɛrɛ 'yɔ̃ɔnɔ̃ ma, ka n mɩ bɔ̃ɔ ɩka a lɛ wʋn 'yɛrɛ ɩn yelmɩ̃ɛ. 33"Yɩ tʋ̃n nɩbɛ a Jɔɔn sɛ̃ ka wʋ tɩ 'yɛr ba a yelmɩ̃ɛ. 34N ba dɩɛl lɛ nɩbɛ na 'yɛrɛ a n 'yɛr ɛ, tɩchɛ n 'yɛrɛ yɩ naa anyãna ka yɩ na tʋ̃ɔ nyɛ faafʋ. 35Jɔɔn dɔ̃ɔ ɩ fɩka fɩ̃tɩn na chaar yɔ̃ɔ ka yɩ pʋɔ pɛl, a yɩ chɩl a chãa nyã pɔ bɩ̃lãa. 36"Bon kɔ̃ɔ na tɩrɛ gar a lɛ a Jɔɔn na dɔ̃ɔ 'yɛr a n 'yɛr, naa tʋ̃mɔ̃ ala a Sãa na kʋ ma ɩka n tʋ̃. A anyãna a jaa 'yɛrɛ na kʋrɔ ma, naa wiil ɩka a Sãa lɛ tʋ̃ ma. 37A Sãa mɩ na tʋ̃ ma 'yɛrɛ na kʋrɔ ma, tɩchɛ yaa wõ a wʋ kɔkɔr bɩɩ nyɛ a wʋ nie jaa ɛ. 38Yaa sɔɔ a wʋ 'yɛr ɛ, bojũu yɩ tɔr na yaa sɔɔ de a 'lɔ wʋn tʋ̃ ɛ. 39Yɩ ma chɛ̃pɛ̃ naa a Nãaŋmɩn gãma, bojũu yɩ tɩɛr naa ɩka be lɛ yɩn nyɛ nyɛvʋr na ba tara baarfʋ ɛ. Maa 'yɛr lɛ a gãma anyãna 'yɛrɛ. 40Tɩchɛ yɩ tɔr naa na wa a n sɛ̃ wa nyɛ nyɛvʋr 'lɔ na ba tara baarfʋ ɛ Nãaŋmɩn sɛ̃. 41"N baka ba be nɩrɛ pɛɛfʋ pɔ ɛ. 42Tɩchɛ n bɔ̃ɔn naa ɩka a yɩ ɩ̃sʋɔ jaa ba nʋ̃ Nãaŋmɩn ɛ. 43Maa waan naa a n Sãa yuor, ka yaa de ma ɛ. Tɩchɛ yɩn den nɩbɛ na waan ba mɩ̃ɛ yuor. 44Ŋmɩnɛ yɩn ɩrɛ wa sɔɔ? Yɩn na bʋɔrɔ ɩka a yɩ barmɩne ba pɛɛrɛ yɩ, ka yɩ baka ba be a pɛɛfʋ 'lɔ a Nãaŋmɩn tɛɛ na kʋ yɩ ɛ. 45"Tɩchɛ, yɩ taa tɩɛr ɩka ɩn 'yɔ̃ɔ yɩn 'yɛr a Sãa niem ɛ. Yɩ den a yɩ tɩɛr dɔɔl Mosesɩ, 'lɔ nɩ wʋ ju lɛ na 'yɔ̃ɔ yɩ 'yɛr. 46Maa 'yɛr lɛ a Mosesɩ na dɔ̃ɔ sɛb, ala ɩ yɩn ta sɔɔ wʋ, yɩn taa sɔɔ ma naa. 47Tɩchɛ yɩn ba sɔɔ a lɛ a Mosesɩ na dɔ̃ɔ sɛb ɛ, ŋmɩnɛ yɩn ɩrɛ wa sɔɔ a lɛ ɩn 'yɛr?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\