Jɔɔn 6

1A anyã puor, Yesu gɔ̃ɔ naa a Galilee man gɔ̃ɔn be ban bʋɔlɔ a Tiberiyas. 2Nɩyɔɔ tu wʋn chen ban nyɛ wʋn tʋ̃ nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ na wʋ sãa baalsɩ. 3Ka a Yesu pãa do a tɔ̃ɔ ju, na wʋ tɩ jɩ̃nɛ nɩ a wʋ poturbo. 4Ka a Juu nɩbɛ Gõl Bar Difʋ mɩ gbʋr. 5Yesu na wa nyɛ a nɩyɔɔ ka ba waara a wʋ sɛ̃, wʋ sʋʋr Filip, "Nyɩnɛ lɛ sɩn nyɛ bʋ̃diir kʋ a nɩbɛ banyãna?" 6Wʋ sʋʋr a nɩtɔ̃ ɩka wʋ bɛɛr a Filip kaa, tɩ bɔ̃ɔn a lɛ wʋn na ɩ. 7Ka a Filip 'yɛr, "Faa bɔ̃ɔ ka an den ŋmɛrsɩ aniin sãyar a fʋn dãn paanʋ̃ɔ jaa pʋʋr kʋ a nɩbɛ banyãna ɛ?" 8Andiru na ɩ a Simon Pita yɛbɛ, a Yesu poturo ɩ̃sʋɔ lɛ, ka wʋ 'yɛr. 9"Dabile ben ka na wʋ tara a chi jɔ̃n paanʋ̃ɔ anũu nɩ jɩ̃mɛ ayi, tɩ bo an maal a nɩyɔɔ banyãna?" 10Mʋɔr pɔɔn a tẽe wʋ jaa, ka a Yesu 'yɛr kʋ a poturbo ka ba ɩ a nɩbɛ jɩ̃nɛ jɩ̃nɛ. A nɩbɛ bala dɔ̃ɔ ɩ tur anũu (5,000). 11Yesu den a paanʋ̃ɔ 'yɔ̃ɔ a wʋ nũu pɔ tɩ puor Nãaŋmɩn yãan, tɩ de a paanʋ̃ɔ põ a nɩbɛ, na wʋ lɛ de a jɩ̃mɛ mɩ põ ba. 12Ka a nɩbɛ di lɛ ban bʋɔrɔ, ka a Yesu 'yɛr kʋ a poturbo ɩka ba wob a bʋ̃ŋmaara ala na chɛ, ka a bon jaa ta wɛ ɛ. 13Lɛ lɛ ba wob a ala na chɛ 'yɔ̃ɔ pɛr pie nɩ ayi a chi paanʋ̃ɔ anũu ala. 14A nɩbɛ na wa nyɛ a anyã baar lɛ a Yesu na tʋ̃ a nɛ'maa tʋ̃mɔ̃, ba piel 'yɛrɛ, "A nyã lɛ tɔ̃ɔ ɩ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ 'lɔ na wa a wɛr pɔ." 15Yesu na wa bɔ̃ɔn ɩka ba bʋɔrɔ naa na fɩr wʋ ka wʋ ɩ a ba nãa, wʋ don a tɔ̃ɔ ju wʋ yõ. 16A jãanʋɔr 'lɔ̃nɔ̃, a Yesu poturbo lɩɛb suu a man pɔ. 17Na ba tɩ kpɛ a gboro pɔ piel gɔ̃ɔnɔ̃ a Kapenahum. A jãanɔ'maar 'lɔ̃nɔ̃ Yesu ba wa a ba sɛ̃ sɛrɛ ɛ. 18A sɛsɛkpɛ̃ɛ furo na ka a kʋ̃ɔ dãdaala. 19Ka a poturbo na wa mɔ̃ kpɛ sɔɔ jaa, ba nyɛn a Yesu na chiine a kʋ̃ɔ ju waara a gboro par ka dãbɩ̃ɛ kpɛ ba. 20Tɩchɛ ka wʋ 'yɛr kʋ ba, "Maa lɛ, yɩ ta joro dãbɩ̃ɛ ɛ." 21Ka ba ta ɩka ba de wʋ 'yɔ̃ɔ a gboro pɔ, tɩ ajienaa ka a gboro mɩ ta a gogoro nɛɛ a jie 'lɔ ban chiine. 22A wɛr na wa chaar, a nɩyɔɔ bala na jɩ̃nɛ a man gɔ̃ɔn bɔ̃ɔn na ɩka gboro bʋ̃'yen tɛɛ lɛ dɔ̃ɔ be be. Ka Yesu naa poturbo ba 'mataa kpɛ wʋ ɛ, tɩchɛ bala tɛɛ lɛ chiine. 23Ka gboi amɩne na yi Tiberiyas wa ara gbʋr a be a Yesu na dɔ̃ɔ puor Nãaŋmɩn yãan tɩ ka a nɩbɛ di a bʋ̃diir. 24A nɩbɛ na wa nyɛ ka a Yesu bɩɩ a wʋ poturbo ba be be ɛ, ba kpɛ̃n a gboi ala chiine a Kapenahum na tɩ bɔ a Yesu. 25Ban wa tɩ nyɛ wʋ a manyal gɔ̃ɔn, ba sʋʋr wʋ naa, "Wiwile, dabor fʋ wa ka?" 26Ka a Yesu 'yɛr, "Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋ̃rɔ yɩ, yɩ yʋɔrɔ na bʋɔrɔ ma a ba ɩ a nɛ 'maa tʋ̃mɔ̃ yɩn nyɛ ɩn tʋ̃ ɛ, tɩchɛ a bʋ̃diir yɩn di tɩɩ jũu. 27Yɩ ta tʋ̃nɔ̃ bʋɔrɔ bʋ̃diir anyã na sɔ̃ɔ ɛ, tɩ yɩ tʋ̃nɔ̃ bʋɔrɔ bʋ̃diir anyã na kʋ yɩ nyɛvʋr 'lɔ na ba tara baarfʋ ɛ, ala lɛ a maa Nɩsaal Bie na kʋ yɩ. Bojũu 'lɔ lɛ a Sãa Nãaŋmɩn kʋ sɔr ɩka wʋ ɩ a lɛ." 28Be lɛ ba sʋʋr wʋ, "Bãa lɛ sɩn na ɩ na sɩ tʋ̃ a lɛ a Nãaŋmɩn na bʋɔrɔ?" 29Ka a Yesu 'yɛr, "Nãaŋmɩn tʋ̃mɔ̃ nɩ nyã ɩka yɩ sɔɔ de a 'lɔ wʋn tʋ̃." 30Lɛ lɛ ba sʋʋr wʋ, "Nɛ'maa tʋ̃buor lɛ fʋn tʋ̃ ka sɩ nyɛ tɩ sɔɔ de fʋ? Bo lɛ fʋn ɩ? 31A sɩ sãakpãmɩne din a maana a mɔgɔ̃ɔ pɔ nɩtãa lɛ an sɛb. Wʋ kʋ ba naa a bʋ̃diir na yi saaju ka ba di." 32Ka a Yesu 'yɛr kʋ ba, "Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩka, a ba ɩ Mosesɩ lɛ dɔ̃ɔ kʋ yɩ a bʋ̃diir ala na yi a saaju ɛ, tɩchɛ a n Sãa lɛ dɔ̃ɔ kʋ yɩ a yelmɩ̃ɛ bʋ̃diir ala na yi a saaju. 33A Nãaŋmɩn bʋ̃diir ɩ naa a 'lɔ na yi a saaju wa, na wʋ wa kʋrɔ a wɛr nɩbɛ nyɛvʋr." 34Ka ba 'yɛr, "Nɩkpɛ̃ɛ, an yi a dɩna tɩ chiine, kʋrɔ sɩ a bʋ̃diir ala." 35Be a Yesu pãa 'yɛr, "Maa lɛ a bʋ̃diir ala na kʋrɔ nyɛvʋr, 'lɔ jaa na wa n sɛ̃ kʋ̃ lɛ chiin kɔ̃ ɛ. 'Lɔ jaa mɩ na sɔɔ de ma, kɔ̃nyũur kʋ̃ lɛ kpɛ wʋ ɛ. 36Tɩchɛ a lɛ n na 'yɛr kʋ yɩ, yɩ nyɛ ma naa tɩ yaa sɔɔ de ma ɛ. 37Bala ba jaa a Sãa na kʋ ma, ban wan a n sɛ̃. Ɩ̃sʋɔ jaa mɩ wa wa a n sɛ̃, n kʋ̃ dii wʋ bar ɛ. 38Bojũu, n ba yi a saaju wa ɩka n wa ɩ a n bɔfʋ ɛ, tɩ n wa naa ɩka n wa ɩ a Sãa bɔfʋ. 'Lɔ lɛ tʋ̃ ma. 39A nyã lɛ ɩ a 'lɔ na tʋ̃ ma bɔfʋ, ka n taa ɩrɛ wa vɛ̃ ka bala jaa wʋn kʋ ma bɔr ɛ, tɩchɛ ka n sɩ̃ɩ ba, ka ba ir ɩ vʋɛ a ber baaraa daar. 40Bojũu, a n Sãa bɔfʋ nɩ nyã ɩka, nɩrɛ jaa na kaa a Bie na wʋ sɔɔ de wʋ, ban tara naa a nyɛvʋr 'lɔ na ba tara baarfʋ ɛ, ka n sɩ̃ɩ ba, ka ba ir ɩ vʋɛ a ber baaraa daar." 41Ka a Juu nɩbɛ piel hũhũnõ bojũu a Yesu 'yɛr ɩka, 'lɔ lɛ ɩ a bʋ̃diir 'lɔ na yi a saaju wa. 42Ka ba 'yɛrɛ, "A ba ɩ a Yesu lɛ a nyã ɛ, a Josefʋ bidaba, a wʋ sãa nɩ a wʋ ma sɩn bɔ̃ɔ ɛ? Ŋmɩnɛ wʋ ɩrɛ wa 'yɛr ɩka saaju lɛ n yi wa?" 43Ka a Yesu 'yɛr ba, "Yɩ bar a hũhũfʋ. 44Nɩrɛ jaa kʋ̃ tʋ̃ɔ wa a n sɛ̃ ɛ, ka a Sãa na tʋ̃ ma baa tɔɔ wʋ waan ɛ, ka n sɩ̃ɩ wʋ ka wʋ ir ɩ vʋr a ber baaraa daar. 45A Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ ɩ̃sʋɔ dɔ̃ɔ sɛb, 'Nãaŋmɩn na wiil ba jaa.' Ɩ̃sʋɔ jaa na chɛlɛ a Sãa sɛ̃, na wʋ jãn yi a wʋ sɛ̃, na wa naa a n sɛ̃. 46Nɩrɛ jaa ba nyɛ a Sãa ɛ, a nɩrɛ 'lɔ na yi a Nãaŋmɩn sɛ̃, 'lɔ tɛɛ lɛ nyɛ a Sãa. 47Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, nɩrɛ 'lɔ na sɔɔ de ma tara na nyɛvʋr 'lɔ na ba tara baarfʋ ɛ, Nãaŋmɩn sɛ̃. 48Maa lɛ ɩ a bʋ̃diir ala na tara nyɛvʋr. 49A yɩ sãakpãmɩne dɔ̃ɔ di a maana a mɔgɔ̃ɔ pɔ tɩ chɛnɛ kpi. 50Tɩchɛ a bʋ̃diir 'lɔ na yi a saaju wa nɩ nyã, 'lɔ lɛ nɩrɛ na di na wʋ kʋ̃ kpi ɛ. 51Maa lɛ ɩ a nyɛvʋr bʋ̃diir 'lɔ na yi a saaju wa. Ala ɩ nɩrɛ di naa a bʋ̃diir nyãna, wʋn ben be jaa kpo kpo. A bʋ̃diir nyã ɩ naa a n ɩ̃gãn ɩn de kʋrɔ a nɩbɛ na be a wɛr pɔ, ka ba na nyɛ nyɛvʋr." 52Ka a Juu nɩbɛ piel chɩrɛ taa nɩ suur na ba 'yɛrɛ, "Ŋmɩnɛ lɛ a daba nyãna na ɩrɛ wa kʋ sɩ a wʋ ɩ̃gãn ka sɩ 'wɔb?" 53A Yesu 'yɛr kʋ ba, "Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ. Yɩn baa 'wɔb a Nɩsaal Bie ɩ̃gãn na yɩ nyũ a wʋ jɩ̃ɩ ɛ, yaa tara nyɛvʋr ɛ. 54Nɩrɛ 'lɔ jaa na 'wɔb a n ɩ̃gãn na wʋ nyũ a n jɩ̃ɩ tara na a nyɛvʋr 'lɔ na ba tara baarfʋ ɛ, tɩ ka n sɩ̃ɩ wʋ a wʋ ir ɩ vʋr a ber baaraa daar. 55A n ɩ̃gãn ɩ naa bʋ̃dimɩ̃ɛ, ka n jɩ̃ɩ mɩ ɩ bʋ̃nyũmɩ̃ɛ. 56Nɩrɛ 'lɔ jaa na 'wɔb a n ɩ̃gãn na wʋ nyũ a n jɩ̃ɩ, be naa a n 'yɔ̃ɔ ka n mɩ be a wʋ 'yɔ̃ɔ. 57Nɩtãa lɛ a Sãa na ɩ a nyɛvʋr sʋɔ na tʋ̃ ma ka n be be a Sãa jũu, nɩrɛ 'lɔ mɩ na 'wɔb ma mɩ na ben be a maa jũu. 58A bʋ̃diir nyã lɛ yi a saaju wa. Sɩ sãakpãmɩne dɔ̃ɔ di a maana tɩ kpi, tɩchɛ nɩrɛ 'lɔ na di a bʋ̃diir nyã na ben be kpo kpo." 59Yesu na dɔ̃ɔ wile ba a Juu nɩbɛ lɔ̃ɔfʋ yir a Kapenahum ala lɛ wʋ 'yɛr a nyãna. 60Yesu poturbo yɔɔ na wa wõ a lɛ wʋn 'yɛr, ka ba 'yɛr, "A fʋ wiilfʋ nyã kpɛ̃mɛ na kpɛ, an lɛ na tʋ̃ɔ de?" 61Yesu na bɔ̃ɔn a lɛ a poturbo na hũhũnõ, ka wʋ sʋʋr ba, "A nɩtɔ̃ chɛ yɩn bɩɩ? 62Ŋmɩnɛ an pãa kaara, yɩn wa nyɛ a Nɩsaal Bie na duoro a jie 'lɔ wʋn dɔ̃ɔ be? 63'Lɔ na kʋrɔ a nɩrɛ nyɛvʋr ɩ naa Nãaŋmɩn Sɩɛ. Nɩrɛ mɩ̃ɛ fɔ̃ɔ kʋ̃ tʋ̃ɔ maal bon jaa ɛ. A 'yɛr ala ɩn 'yɛr yɩ, ɩ naa Nãaŋmɩn Sɩɛ 'yɛr, naa ɩ Nyɛvʋr. 64Tɩchɛ a yɩ bamɩne ba sɔɔ ɛ." Bojũu, Yesu bɔ̃ɔn naa a pielfʋ a 'lɔ na ba sɔɔ de wʋ ɛ, nɩ a 'lɔ na gar 'yɔ̃ɔ wʋ. 65Be lɛ wʋ 'yɛr, "Nɩtɔ̃ lɛ so ka n 'yɛr ɩka ɩ̃sʋɔ jaa kʋ̃ tʋ̃ɔ wa a n sɛ̃ ɛ, ka a Sãa baa waan wʋ ɛ." 66An yi a daar 'lɔ̃nɔ̃ a poturbo yɔɔ ŋmaan yi na baa lɛ turo wʋ go ɛ. 67Ka a Yesu sʋʋr a Pie Nɩ Ayi bala, "A yɩn mɩ, yɩ bʋɔrɔ naa ɩka yi ŋmaa yi bɩɩ?" 68Be a Simon Pita 'yɛr, "N Soro, an sɛ̃ lɛ sɩn chen? An ɩ fʋ̃ʋ tɛɛ lɛ tara a nyɛvʋr 'lɔ na ba tara baarfʋ ɛ. 69Sɩ sɔɔn de na sɩ bɔ̃ɔ ɩka fʋ ɩ naa a chɛchɛ sʋɔ 'lɔ a Nãaŋmɩn na tʋ̃." 70Ka a Yesu haa 'yɛr, "A ba ɩ maa lɛ ir a yɩ Pie Nɩ Ayi ɛ? Tɩchɛ ka a yɩ ɩ̃sʋɔ ɩ Satan tʋɔr." 71Wʋ 'yɛrɛ naa a Judas na ɩ a Pie Nɩ Ayi ɩ̃sʋɔ na wa gar 'yɔ̃ɔ wʋ. Wʋ ɩ naa a Simon bidaba na yi Isɩkariyot.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\