Jɔɔn 7

1A anyã puor, Yesu yi naa Judiya tɩ yʋɔrɔ a Galilee paal pɔ, bojũu a Juu nɩbɛ bʋɔrɔ naa a wʋ kʋfʋ. 2Tɩchɛ a Juu nɩbɛ sɛɛr pɔ lɔ̃ɔ di bɩbir na wa gbʋrɔ, 3a Yesu yɛbil 'yɛr wʋ naa, "Yi a ka chen a Judiya ka a fʋ poturbo mɩ tɩ nyɛ a fʋ nɛ 'maa tʋ̃mɔ̃. 4Nɩrɛ jaa na bʋɔrɔ ɩka ba bʋɔlɔ a wʋ yuor ba sɔɔlɔ ɛ. Fʋn maala a nyãna, wiil a fʋ mɩ̃ɛ ka nɩbɛ jaa nyɛ fʋ." 5Bojũu a wʋ mɩ̃ɛ yɛbil ba sɔɔ de wʋ gba ɛ. 6A lɛ jũu, a Yesu 'yɛr ba, "A n bɩbir ba vɩɛ ɛ, yɩn bɩbir vɩɛ naa. 7A wɛr nɩbɛ kʋ̃ tʋ̃ɔ 'laar yɩ ɛ, tɩchɛ ba 'laar ma naa bojũu n 'yɛr ba naa ɩka a lɛ ban ɩrɛ ɩn dɛɛr. 8Yɩn, yɩ chiine a lɔ̃ɔ di jie. Maa ba chiine a lɔ̃ɔ di jie sɛrɛ ɛ, bojũu n bɩbir ba vɩɛ ɛ." 9Wʋ 'yɛr naa lɛ tɩ chɛnɛ jɩ̃nɛ a Galilee. 10A wʋ yɛbil na wa chen a lɔ̃ɔ di jie baar ka wʋ mɩ ir sɔɔl chen. 11A lɔ̃ɔ di jie lɛ a Juu nɩbɛ jʋrɔ wʋ tɩ sʋrɔ taa, "Nyɩnɛ lɛ a daba 'lɔ̃nɔ̃ be?" 12A nɩyɔɔ bala bʋlɔ na 'yɛrɛ kʋ̃rɔ taa, "A Yesu ɩn nɩsʋ̃." Ka bamɩne mɩ 'yɛrɛ, "Nɩbɛlɛ lɛ wʋ ɩ." 13Tɩchɛ baa 'lara 'yɛrɛ ka a yire chãa pɔ ɛ, bojũu ba joro naa a Juu nɩbɛrɛ dãbɩ̃ɛ. 14A lɔ̃ɔfʋ na wa põ jɩ̃taa, Yesu don kpɛ a Juu nɩbɛ puorfʋ jie na wʋ tɩ piel wile. 15Ka a nɛɛr 'maa a Juu nɩbɛrɛ ka ba sʋrɔ taa, "Ŋmɩnɛ a daba nyã ɩrɛ wa bɔ̃ɔ a nɩtɔ̃ wʋn ba jãn ɛ?" 16A Yesu 'yɛr kʋ ba, "A wiilfʋ nyã ba yi a n sɛ̃ ɛ, a yi naa a nɩrɛ 'lɔ na tʋ̃ ma sɛ̃. 17Nɩrɛ 'lɔ na kaa ir ɩka wʋn ɩ naa Nãaŋmɩn bɔfʋ, wʋn bɔ̃ɔ naa ɩka a wiilfʋ nyã yin Nãaŋmɩn sɛ̃ bɩɩ n mɩ̃ɛ lɛ n wile. 18Nɩrɛ 'lɔ na 'yɛrɛ a wʋ mɩ̃ɛ 'yɛr, bʋɔrɔ na 'yɔ̃ɔfʋ kʋrɔ a wʋ mɩ̃ɛ. Tɩchɛ nɩrɛ 'lɔ na tʋ̃nɔ̃ bʋɔrɔ 'yɔ̃ɔfʋ kʋrɔ a 'lɔ na tʋ̃ wʋ, a nɩnyɩnɛ ɩn yelmɩ̃ɛ sʋɔ ka a bɛlfʋ ba be a wʋ jie ɛ. 19Mosesɩ baa dɔ̃ɔ bin a Nɛɛ kʋ yɩ ɛ? Tɩ yɩ ɩ̃sʋɔ jaa ba tʋ̃ɔ tu ɛ. Bo 'yɔ̃ɔ lɛ yɩ bʋɔrɔ ɩka yɩ kʋ ma?" 20Ka a nɩyɔɔ bala 'yɛr, "Sɩdɛɛr lɛ fʋ tara, an bʋɔrɔ fʋ kʋfʋ?" 21A Yesu 'yɛr kʋ ba, "Gbɛbʋ̃'yen tɛɛ lɛ n be tʋ̃, tɩchɛ ka a be 'maa yɩ a nɛɛ a nɩtɔ̃? 22Mosesɩ lɛ dɔ̃ɔ wiil yɩ a yʋɔr ŋmaafʋ an ba ɩ 'lɔ sɛ̃ lɛ a dɔ̃ɔ yi ɛ, tɩ yi a sãakpãmɩne sɛ̃, ka ba ma ŋmaa yʋɔr a Pɛ̃nfʋ Bɩbir Daar. 23Ala ɩ yɩn tʋ̃ɔ ŋmaa bibile yʋɔr a Pɛ̃nfʋ Bɩbir Daar tɩ ka a Mosesɩ nɛɛ 'lɔ wʋn bin ba sɔ̃ɔ ɛ, bo lɛ so ka yɩ nyɛ suur 'yɔ̃ɔ ma nɩrɛ ɩn sa a Pɛ̃nfʋ Bɩbir Daar? 24Yɩ ta bʋ̃nɔ̃ tɔɔr ɛ, tɩ yɩ tɔɔrɔ a lɛ na tor." 25Nɩbɛ bamɩne na yi Jerusalɛm piel sʋrɔ taa, "A ba ɩ a daba nyã lɛ ba bʋɔrɔ a kʋfʋ ɛ, 26nyɛ wʋn ara 'yɛrɛ chãa pɔ, ka baa 'yɛrɛ 'yɛr ɛ? A nɩbɛrɛ bɔ̃ɔn naa ɩka 'lɔ lɛ a Nɩ-iraa bɩɩ? 27Tɩchɛ sɩn bɔ̃ɔ naa a jie 'lɔ a daba nyãna na yi. A Nɩ-iraa 'lɔ wa wa, nɩrɛ jaa kʋ̃ bɔ̃ɔ a jie wʋn na yi ɛ." 28Yesu chɛnɛ na wile a be a Nãaŋmɩn puorfʋ yir bɛchaar pɔ, na wʋ tãna 'yɛrɛ, "Ɔ̃ɔ yɩ bɔ̃ɔ ma naa, na yɩ lɛ bɔ̃ɔ a jie 'lɔ n na yi. N ba be ka nɩ n mɩ̃ɛ kpɛ̃ɔ ɛ, tɩchɛ a nɩrɛ 'lɔ na tʋ̃ ma ɩn yelmɩ̃ɛ sʋɔ, yɩn ba bɔ̃ɔ ɛ. 29Tɩchɛ maa bɔ̃ɔ wʋ naa, wʋ sɛ̃ lɛ n yi, 'lɔ lɛ tʋ̃ ma." 30A anyã lɛ ba ta bʋɔrɔ a wʋ nyɔɔfʋ, tɩchɛ nɩrɛ jaa ba lɩɛb wʋ nũu sɩɩr wʋ ɛ, bojũu a wʋ bɩbir ba vɩɛ ɛ. 31A nɩyɔɔ bala pɔ, bamɩne chɛnɛ na sɔɔ de wʋ na ba 'yɛrɛ, "A Nɩ-iraa 'lɔ wa wa, wʋn tʋ̃n nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ gar a daba nyã bɩɩ?" 32Faraseemɩne wõn a lɛ a nɩyɔɔ bala na bʋlɔ 'yɛrɛ a Yesu 'yɛr, ka a bala naa Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ tʋ̃ a puorfʋ yir kakaarba ka ba tɩ nyɔɔ wʋ waan. 33Be a Yesu 'yɛr kʋ ba, "N be naa yɩ sɛ̃ bɩ̃lãa, tɩ naa pãa lɛ lɩɛb chen a 'lɔ na tʋ̃ ma sɛ̃. 34Yɩn wa yʋɔrɔ na bʋɔrɔ ma, tɩchɛ yɩ kʋ̃ nyɛ ma ɛ, a be n na be yɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ wa be ɛ." 35Ka a Juu nɩbɛ pãa sʋrɔ taa, "Nyɩnɛ lɛ a daba nyã na pãa chen ka sɩ kʋ̃ nyɛ wʋ ɛ? Wʋn chen naa be a sɩ nɩbɛ na yaar jɛr a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ tɩ wile ba bɩɩ? 36Ŋmɩnɛ lɛ wʋ 'yɛr ɩka, yɩn wa yʋɔrɔ na bʋɔrɔ ma tɩ yɩ kʋ̃ nyɛ ma ɛ, a be n na be yɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ wa be ɛ." 37A bɩbir baaraa daar na ɩ a lɔ̃ɔ di bɩbir kpɛ̃ɛ, Yesu ir ara tɩ tãn 'yɛr, "Kɔ̃nyũur wa kpɛ nɩrɛ, wʋ wa a n sɛ̃ wa nyũ. 38Nɩrɛ 'lɔ jaa na sɔɔ de ma nɩtãa lɛ a Nãaŋmɩn gãn na 'yɛr, nyɛvʋr kʋ̃ɔ na joro na yire a wʋ 'yɔ̃ɔ." 39Nãaŋmɩn Sɩɛ 'yɛr lɛ wʋ dɔ̃ɔ 'yɛrɛ, a bala na sɔɔ de wʋ ka wʋn kʋ ba. A Sɩɛ ba dɔ̃ɔ wa ɛ, an ɩ a Yesu ba nyɛ a tɩɩr sɛrɛ ɛ. 40A nɩbɛ na wa wõ a lɛ wʋn 'yɛr, ka bamɩne 'yɛr, "A daba nyã ɩn Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ yelmɩ̃ɛ." 41Ka bamɩne mɩ 'yɛrɛ, "A nyã lɛ ɩ a Nãaŋmɩn Nɩ-iraa." Ka bamɩne mɩ 'yɛr, "Ŋmɩnɛ lɛ a Nɩ-iraa 'lɔ na ɩrɛ wa yi Galilee? 42Nãaŋmɩn gãn ba 'yɛr ɩka David yɔ̃ɔ lɛ wʋn ɩ na wʋ yi Bɛtɩlɛhɛm, a tẽe 'lɔ a David na dɔ̃ɔ kpɩɛrɛ ɛ?" 43Ka a nɩbɛ ŋma dẽ dẽ a Yesu juu. 44Bamɩne mɩ ta bʋɔrɔ na ɩka ba nyɔɔ wʋ tɩchɛ nɩrɛ jaa ba 'la sɩɩr wʋ nɩ wʋ nũu ɛ. 45A puorfʋ yir gugurbo lɩɛb chen a Farasee nɩ a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ sɛ̃, ka ba sʋʋr ba, "Ŋmɩnɛ wʋ ɩ ka yaa waan wʋ ɛ?" 46Ka a bala ban tʋ̃, ka ba 'yɛr, "Nɩrɛ jaa ba 'yɛr 'yɛr a daba nyã kaar ɛ." 47Ka a Faraseemɩne sʋʋr ba, "Wʋ mɩ ben bɛl yɩ wɛ? 48Yɩ nyɛn a Faraseemɩne nɩ a nɩbɛrɛ ka ba sɔɔ de wʋ? 49Kai, tɩchɛ a nɩyɔɔ ba nyãna ba bɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn nɛɛ ɛ, ba ben pɔ 'yɔ̃ɔfʋ pɔ gba." 50Nikodimasɩ na dɔ̃ɔ chen a Yesu sɛ̃ mɩ ɩ naa a ba ɩ̃sʋɔ sʋʋr ba, 51"A nɛɛ ba kʋ sɩ sɔr ɩka sɩ 'yɔ̃ɔ nɩrɛ yele ka saa wõ a lɛ wʋn 'yɛr bɩɩ maala ɛ?" 52Ka ba sʋʋr wʋ, "Fʋ mɩ yin Galilee bɩɩ? Jʋʋr kaa, a la ɩ fʋ nyɛn Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ na yi Galilee." 53Ka ba jaa yaar kul a ba yie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\