Jɔɔn 8

1Tɩchɛ ka a Yesu mɩ do a Olive Tɩɩr Tɔ̃ɔ ju. 2Wɛr na wa chaar bibio pipi, Yesu lɩɛb wa kpɛ a Nãaŋmɩn puorfʋ yir bɛchaar pɔ, be lɛ a nɩbɛ ŋmaa jilʋ̃ wʋ tɩ wʋ jɩ̃nɛ wile ba. 3Be lɛ a Mosesɩ Nɛɛ wiwiilbe, nɩ a Faraseemɩne wa 'mataa waan pɔɔ ban nyɔɔ na gãn daba. Ba vɛ̃n ka a pɔɔ ir ara a ba jaa niem, 4tɩ ba 'yɛr kʋ a Yesu, "Wiwile, a pɔɔ nyãna lɛ gãn daba ka sɩ nyɔɔ. 5A Mosesɩ Nɛɛ 'lɔ 'yɛr ɩka sɩ lɔb wʋ nɩ kʋsɩɛ kʋ." 6Ba 'yɛr naa a lɛ bʋɔrɔ ɩka ba bɛɛr Yesu kaa na ba tʋ̃ɔ nyɛ 'yɛr, 'yɛr a wʋ yele. Tɩchɛ ka a Yesu guun de a nubir sɛɛrɛ nɩ a tẽe. 7Tɩ ba chɛnɛ sʋrɔ wʋ, ka wʋ dɔl 'yɛr kʋ ba, "Ala ɩ a yɩ ɩ̃sʋɔ jaa ben ka ba maal dɛɛr ɛ, a nɩnyɩnɛ wʋ de nie lɔb a pɔɔ nɩ a kʋsɩr." 8Tɩ na wʋ lɛ guun sɛɛrɛ a tẽe go. 9A anyãna ban wõ, ba piel yire bʋ̃'yen 'yen, a danyɔ̃n lɛ de nie. A wa tɩ chɛ naa a Yesu nɩ a pɔɔ tɛɛ na ara a be. 10Yesu dɔl ir sʋʋr a pɔɔ, "Nyɛ ba be? Ɩ̃sʋɔ jaa ba 'yɔ̃ɔ fʋ yele ɛ?" 11Ka a pɔɔ 'yɛr, "Kai nɩkpɛ̃ɛ." Ka Yesu mɩ pãa 'yɛr wʋ, "Maa mɩ kʋ̃ 'yɔ̃ɔ fʋ yele ɛ, chiine, taa lɛ wa maala yeldɛɛr go ɛ." 12Yesu lɛ bɔ̃ɔ 'yɛr kʋ a nɩbɛ na wʋ 'yɛr, "Maa lɛ a wɛr nyã chãa, nɩrɛ 'lɔ jaa na turo ma kʋ̃ lɛ chen libe pɔ ɛ, tɩ wʋn tara na nyɛvʋr na ɩ chãa." 13Ka a Faraseemɩne chɩrɛ wʋ 'yɛrɛ, "Fʋ bʋɔrɔ na yuor 'yɔ̃ɔnɔ̃ fʋ mɩ̃ɛ, ka a fʋ yobɔ ɩ pɔrɔ." 14Ka a Yesu 'yɛr, "Ala ɩ n bʋɔrɔ naa yuor 'yɔ̃ɔnɔ̃ a n mɩ̃ɛ, a n yobɔ tara na sɔr. Bojũu n bɔ̃ɔ naa jie ɩn yi wa, naa lɛ bɔ̃ɔ a jie ɩn chiine. Tɩchɛ yɩn, yaa bɔ̃ɔ a jie ɩn yi wa ɛ, yaa lɛ bɔ̃ɔ a jie ɩn chiine ɛ. 15Yɩ den nɩsaal tɩɛrsɩ tɔɔrɔ nɩ 'yɛr, maa ba tɔɔrɔ nɩrɛ jaa 'yɛr ɛ. 16Tɩchɛ ala ɩ ɩn tɔɔr naa 'yɛr, a lɛ ɩn na tɔɔr na tor naa bojũu n ba ɩ n yõ ɛ, a Sãa na tʋ̃ ma pʋɔ ma naa. 17A sɛb a yɩ nɛɛr pɔ ɩka, nɩbɛ ayi 'yɛr ɩn yelmɩ̃ɛ. 18N 'yɛrɛ na 'yɔ̃ɔnɔ̃ a n mɩ̃ɛ, ka a Sãa mɩ na tʋ̃ ma 'yɛrɛ 'yɔ̃ɔnɔ̃ ma." 19Ka ba sʋʋr wʋ, "Nyɩnɛ a fʋ Sãa be?" Ka Yesu 'yɛr "Yaa bɔ̃ɔ ma ɛ, bɩɩ a n Sãa ɛ, ala ɩ yɩ ta bɔ̃ɔ ma naa, yɩn taa bɔ̃ɔ naa n Sãa mɩ." 20Yesu 'yɛr naa a 'yɛr nyã wʋn wile ba a puorfʋ yir bɛchaar pɔ gbʋr a libie lɔb fʋ jie. Tɩ nɩrɛ jaa ba nyɔɔ wʋ ɛ, an ɩ a wʋ bɩbir ba vɩɛ ɛ. 21Yesu 'yɛr kʋ ba go, "N chiine na, yɩn wa yʋɔrɔ na bʋɔrɔ ma tɩ na yɩ kpin a yɩ yelbier. Jie ɩn chiine, yɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ wa be ɛ." 22Ka a Juu nɩbɛ pãa sʋrɔ taa, "Wʋn kʋn wʋ mɩ̃ɛ bɩɩ? Ala lɛ so wʋn 'yɛr ɩka, 'A jie ɩn chiine yɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ wa be ɛ.' " 23Tɩchɛ ka a Yesu chɛnɛ 'yɛrɛ, "Yɩn yin ka tẽe, maa yin saaju. A wɛr nyã pɔ lɛ yɩ yi, maa mɩ ba yi a wɛr nyã pɔ ɛ. 24N 'yɛr kʋ yɩ ɩka yɩn kpin naa yɩ yelbier, ala ɩ yaa sɔɔ de ma nɩ a lɛ ɩn 'yɛr ɩka n ɩ naa ɛ, sɩrɛ jaa lɛ, yɩn kpin naa yɩ yelbier." 25Ka a nɩbɛ sʋʋr wʋ, "An fʋ ɩ?" A Yesu 'yɛr ba, "N ɩ naa a 'lɔ ɩn 'yɛr kʋ yɩ a kõr jaa. 26N tara na yɔɔ ɩn taa 'yɛr tɔɔr a yɩ 'yɛr, tɩchɛ a 'lɔ na tʋ̃ ma ɩn yelmɩ̃ɛ sʋɔ, ala ɩn wõ yi a wʋ sɛ̃ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ a wɛr nɩbɛ." 27Baa bɔ̃ɔ a par ɩka a wʋ Sãa 'yɛr lɛ wʋ dɔ̃ɔ 'yɛrɛ ɛ. 28Be a Yesu 'yɛr, "Yɩn wa 'mɔɔ a Nɩsaal Bie a saaju yɩn bɔ̃ɔ naa a nɩrɛ 'lɔ ɩn ɩ, na yɩ mɩ bɔ̃ɔ ɩka n ba ɩrɛ yele nɩ maa kpɛ̃ɔ ɛ, tɩchɛ n 'yɛrɛ naa a lɛ a Sãa na wiil ma. 29A 'lɔ na tʋ̃ ma be naa n sɛ̃, waa bar ma n yõ ɛ, bojũu n ma ɩrɛ naa lɛ na pɛlɛ a wʋ pʋɔ." 30Wʋn 'yɛrɛ a lɛ tɩ nɩyɔɔ sɔɔn de wʋ. 31Yesu 'yɛr kʋ a Juu nɩbɛ bala na sɔɔ de wʋ, "Ala ɩ yɩ sɔɔn turo a lɛ ɩn wiil yɩ, yɩn ɩ naa a n poturbo yelmɩ̃ɛ. 32Yɩn bɔ̃ɔn a yelmɩ̃ɛ, ka a yelmɩ̃ɛ for yɩ bar ka yɩ so yɩ mɩ̃ɛ." 33Ka ba 'yɛr, "Sɩn ɩ naa Abraham yɔn, na saa ɩ nɩrɛ jaa gbãgbaar ɛ, ŋmɩnɛ lɛ fʋ 'yɛr ɩka ban for sɩn bar ka sɩ so sɩ mɩ̃ɛ?" 34A Yesu 'yɛr kʋ ba, "Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, nɩrɛ jaa na maal dɛɛr ɩn a dɛɛr gbãgbaa. 35Gbãgbaa maa be a yir kor ɛ, a bie 'lɔ ma ben be kor. 36Ala wa ɩ a Bie for fʋn bar, fʋn son fʋ mɩ sɩrɛ jaa. 37N bɔ̃ɔn na yɩn ɩ Abraham yɔn tɩ bʋɔrɔ ɩka yɩ kʋ ma, bojũu yaa sɔɔ a n 'yɛr ɛ. 38Maa 'yɛrɛ yɩ naa a lɛ ɩn nyɛ a n Sãa sɛ̃, ka yɩn mɩ ɩrɛ a lɛ yɩn wõ a yɩ sãa sɛ̃." 39Ka ba 'yɛr, "Abraham lɛ ɩ a sɩ sãa." Be a Yesu 'yɛr, "Ala ɩ Abraham bibiir lɛ yɩ ta ɩ, yɩn taa maal a lɛ a Abraham na dɔ̃ɔ maal. 40Yɩ ben bʋɔrɔ ɩka yɩ kʋ ma a nɩrɛ na 'yɛr yɩ a yelmɩ̃ɛ ɩn wõ a Nãaŋmɩn sɛ̃. Abraham ba dɔ̃ɔ maal lɛ ɛ. 41Yɩ ɩrɛ naa a lɛ a yɩ sãa mɩ̃ɛ na dɔ̃ɔ ɩ." Ka ba 'yɛr, "Saa ɩ sɛ̃sɛ̃ bibiir ɛ, sɩn Sãa tɛɛ sɩn tara lɛ Nãaŋmɩn." 42Ka a Yesu 'yɛr kʋ ba, "Ala ɩ Nãaŋmɩn lɛ ta ɩ a yɩ Sãa, yɩn taa nʋ̃ ma naa. Nãaŋmɩn sɛ̃ lɛ n yi naa be be ka a pʋ̃pãanyã. N ba waan a n mɩ̃ɛ yuor ɛ, 'lɔ lɛ tʋ̃ ma. 43Bo lɛ so ka a lɛ ɩn 'yɛr ba chaar kʋ yɩ ɛ? Bojũu yaa tʋ̃ɔ wõ a lɛ ɩn 'yɛr ɛ. 44A yɩ sãa ɩn tɩɩ, a yɩ bʋɔrɔ ɩka yɩ maal a lɛ wʋn bʋɔrɔ. An yi a pielfʋ jaa nɩkʋrɔ lɛ wʋ ɩ, waa tara yelmɩ̃ɛ ɛ, yelmɩ̃ɛ bɩ̃lãa jaa ba be a wʋ 'yɔ̃ɔ ɛ. 'Lɔ wa ŋmaara a jire, lɛ wʋ be, jir ŋmara lɛ wʋ ɩ, na wʋ ɩ a jie a jaa sãa. 45Tɩchɛ maa na 'yɛrɛ a yelmɩ̃ɛ yaa sɔɔ de ma ɛ. 46A yɩ ɩ̃sʋɔ na 'yɛr ɩka wʋ nyɛn ɩn maal dɛɛr ɔ? Ala ɩ yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ, bo lɛ so ka yaa sɔɔ de ma ɛ? 47Nɩrɛ 'lɔ na ɩ Nãaŋmɩn tʋɔr wõnõ naa a lɛ wʋn 'yɛrɛ. Yɩn ba ɩ a Nãaŋmɩn tʋɔr ɛ, yaa wõnõ a lɛ wʋn 'yɛrɛ ɛ." 48Ka a Juu nɩbɛ 'yɛr, "Yelmɩ̃ɛ lɛ sɩ 'yɛrɛ ɩka Samariya lɛ fʋ yi na fʋ tara a sɩdɛɛr." 49A Yesu 'yɛr, "Maa ba sɩdɛɛr ɛ, tɩchɛ n 'yɔ̃ɔnɔ̃ naa a n Sãa, tɩ yɩn ba 'yɔ̃ɔnɔ̃ ma ɛ. 50N ba bʋɔrɔ tɩɩr kʋrɔ a n mɩ̃ɛ ɛ, tɩchɛ nɩrɛ kɔ̃ɔ bʋɔrɔ naa a lɛ. 'Lɔ Lɛ ɩ a 'yɛr tɔɔrɔ. 51Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, ala ɩ nɩrɛ turo naa maa 'yɛr, wʋ kʋ̃ lɛ bɔ̃ɔ kũu ɛ." 52A anyãna lɛ ka a Juu nɩbɛ pãa 'yɛrɛ, "Pʋ̃pãanyã, sɩ bɔ̃ɔn naa fʋn tara a sɩdɛɛr. Abraham kpi naa, ka a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ kpi, tɩchɛ ka fʋ 'yɛr ɩka ala ɩ nɩrɛ turo naa a fʋ 'yɛr wʋ kʋ̃ bɔ̃ɔ kũu ɛ. 53Fʋ̃ʋ bɛrma gar a sɩ sãa Abraham bɩɩ? Wʋ kpi naa, ka a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ mɩ kpi. An fʋ tɩɛr ɩka fʋ pãa ɩ naa?" 54Ka a Yesu 'yɛr, "Ala ɩ n ben 'yɔ̃ɔnɔ̃ a n mɩ̃ɛ tɩɩr, a n tɩɩr na ɩn pɔrɔ. A n Sãa 'lɔ yɩn 'yɛrɛ ɩka a yɩ Nãaŋmɩn lɛ, 'lɔ lɛ kʋrɔ ma a tɩɩr. 55Yɩn ba bɔ̃ɔ wʋ gba ɛ, maa bɔ̃ɔ wʋ naa. Ala ɩ n 'yɛr naa ɩka n ba bɔ̃ɔ wʋ ɛ, ɩn ɩ naa jir ŋmara a yɩ kaar. Tɩchɛ maa bɔ̃ɔ wʋ naa, naa turo a wʋ 'yɛr bie. 56A yɩ sãa Abraham dɔ̃ɔ chɩlɛ tɩɛr ɩka wʋn taa nyɛ naa a n bɩbir. Wʋ nyɛn ka nʋ̃ɔ nyɔɔ wʋ." 57Ka a Juu nɩbɛ sʋʋr wʋ, "Faa ta yuom lɩjaayi nɩ pie (50) sɛrɛ ɛ, tɩ na fʋ nyɛ Abraham?" 58Ka a Yesu 'yɛr, "Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, sɛrɛ tɩ ba wa dɔɔ Abraham, ka maa dɔ̃ɔ be be." 59A nyãna, ka ba wob kʋsɩbɛ ɩka ba lɔb wʋ kʋ, tɩchɛ ka a Yesu sɔɔl fʋɔl na wʋ yi a be a ba puorfʋ yir pɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\