Jɔɔn 9

1Yesu na chiine a lɛ, wʋ nyɛn daba ban dɔɔ ka wʋ ɩ jɔ̃ɔ. 2Ka a poturbo sʋʋr wʋ, "Wiwile, an lɛ maal dɛɛr, a dajɔ̃ɔ bɩɩ a wʋ sãa naa ma lɛ maal dɛɛr, a dajɔ̃ɔ bɩɩ a wʋ sãa naa ma lɛ maal a dɛɛr dɔɔn wʋ, ka wʋ ɩ a jɔ̃ɔ?" 3A Yesu 'yɛr kʋ ba, "A daba nyã ba maal dɛɛr ɛ, a wʋ sãa naa ma mɩ ba maal dɛɛr ɛ, tɩchɛ a ɩn a lɛ ka Nãaŋmɩn tʋ̃mɔ̃ na tʋ̃ a wʋ 'yɔ̃ɔ. 4An chɛnɛ ɩ mɔ̃tɔ̃ɔ, sɩn tʋ̃ naa a 'lɔ na tʋ̃ ma tʋ̃mɔ̃. Wɛr na sɔb naa ka nɩrɛ kʋ̃ lɛ tʋ̃ɔ tʋ̃mɔ̃ tʋ̃ ɛ. 5Ɩn chɛnɛ be a wɛr pɔ, maa lɛ a wɛr chãa." 6Wʋn wa 'yɛr a lɛ baar, wʋ chir nataar bun tãn a tẽe na wʋ bɛ a daba nɩbie. 7Tɩ na wʋ 'yɛr kʋ a daba, "Chen, tɩ pɛɛ a Siloam kʋ̃ɔ pɔ." A Siloam par lɛ, Tʋ̃fʋ. Wʋ chen tɩ pɛɛ nyɛrɛ wa a yir. 8Ka a nɩbɔ̃ɔnsɩ bala na dɔ̃ɔ ma nyɛ wʋ na sʋɔrɔ, ka ba sʋrɔ taa, "A ba ɩ a daba nyãna lɛ ma sʋɔrɔ ɛ?" 9Bamɩne 'yɛr ɩka 'lɔ lɛ, ka bamɩne mɩ 'yɛr, "Nɩnyɛtaa lɛ." Tɩchɛ ka wʋ 'yɛr, "Maa lɛ." 10Ka ba sʋʋr wʋ, "Ŋmɩnɛ a nɩbie ɩrɛ wa yuo fʋ?" 11Ka a daba 'yɛr kʋ ba. "Daba ban bʋɔlɔ Yesu lɛ bu tãn bɛ ma a nɩbie tɩ 'yɛr ma ɩka n chen a Siloam tɩ pɛɛ. Lɛ lɛ n chen tɩ pɛɛ naa nyɛrɛ." 12Ka ba sʋʋr wʋ, "Nyɩnɛ lɛ wʋ be?" Ka wʋ 'yɛr, "N ba bɔ̃ɔ ɛ." 13Be lɛ ba tara a daba 'lɔ na dɔ̃ɔ ɩ a jɔ̃ɔ chiin a Faraseemɩne sɛ̃. 14A bɩbir 'lɔ a Yesu na dɔ̃ɔ bu a tãn na wʋ yuon a daba nɩbie ɩn a Pɛ̃nfʋ Bɩbir Daar. 15Ka Faraseemɩne sʋʋr a daba lɛ wʋn ɩrɛ wa nyɛrɛ. Ka wʋ 'yɛr, "Tãn lɛ wʋ bɛ ma a nɩbie ka n pɛɛ be nyɛrɛ." 16Ka a Faraseemɩne bamɩne 'yɛr, "A daba nyã ba yi Nãaŋmɩn sɛ̃ ɛ, waa sɔ̃nɔ̃ a Pɛ̃nfʋ Bɩbir ɛ." Tɩchɛ ka a bamɩne mɩ sʋʋr, "Ŋmɩnɛ lɛ yelbe-ɩrɛ na tʋ̃ɔ tʋ̃ a nɛ'maa yele nyã?" Na ba ŋma jiir ayi. 17Ka ba lɩɛb sʋʋr a daba, "Bo fʋ tara na 'yɛr a wʋ 'yɛr? Fʋ nɩbie ba lɛ wʋ yuo." Ka a daba 'yɛr, "Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ lɛ wʋ ɩ." 18Ka a Juu nɩbɛrɛ ba sɔɔ de ɛ ɩka a daba dɔ̃ɔ jɔ̃ɔ tɩ wa nyɛrɛ ɛ, ka ba bʋɔl a sãa naa ma. 19Ba sʋʋr ba naa, "A yɩ bie lɛ a nyã ɔ? A nyã lɛ yɩ dɔɔ ka wʋ ɩ a jɔ̃ɔ? Ka ŋmɩnɛ wʋ ɩrɛ wa nyɛrɛ?" 20Ka a sãa naa ma 'yɛr, "Sɩ bɔ̃ɔn naa ɩka sɩ bie lɛ, a sɩ dɔɔ wʋ ka wʋ ɩ jɔ̃ɔ. 21Tɩchɛ lɛ wʋn ɩrɛ wa nyɛrɛ a pʋ̃pãanyã saa bɔ̃ɔ ɛ, bɩɩ nɩrɛ 'lɔ na yuo wʋ a nɩbie saa bɔ̃ɔ ɛ. Waa ɩ bibile ɛ, yɩ sʋʋr wʋ, wʋn 'yɛr kʋ wʋ mɩ̃ɛ." 22A sãa naa ma 'yɛr naa nɩtɔ̃ bojũu ba joro naa a Juu nɩbɛ dãbɩ̃ɛ, ba den nie 'yɛr ɩka nɩrɛ jaa wa 'yɛr ɩka a Yesu lɛ a Nɩ-iraa 'lɔ, ka ban dii wʋn bar a ba lɔ̃ɔfʋ jie. 23Ala lɛ so ka a sãa naa ma 'yɛr, "Waa ɩ bibile ɛ, yɩ sʋʋr wʋ." 24A Faraseemɩne lɛ bʋɔl naa a daba 'lɔ na dɔ̃ɔ ɩ a jɔ̃ɔ a gbɛɛ ayi sʋɔ 'yɛr wʋ, "'Yɛr yelmɩ̃ɛ kʋ Nãaŋmɩn, sɩn bɔ̃ɔn naa a daba nyã na ɩ yelbe-ɩrɛ." 25Ka a daba 'yɛr, "Ala ɩ wʋ ɩn yelbe-ɩrɛ bɩɩ waa ɩ ɛ, n ba bɔ̃ɔ ɛ, yelbʋ̃'yen ɩn bɔ̃ɔ nɩ nyã. N dɔ̃ɔ ɩ jɔ̃ɔ tɩchɛ pʋ̃pãanyã, n nyɛrɛ naa." 26Be lɛ ba sʋʋr wʋ, "Bo lɛ wʋ ɩ fʋ? Ŋmɩnɛ lɛ wʋ ɩ yuo fʋ a nɩbie?" 27Ka a daba 'yɛr, "N ba dɔ̃ɔ 'yɛr tɩ yaa chɛlɛ ɛ. Bo yɩ bʋɔrɔ ɩka yɩ lɛ wõ ka a ɩ go? Yɩ bʋɔrɔ naa ɩka yɩ mɩ lɩɛb a wʋ poturbo bɩɩ?" 28A ba tʋrɔ wʋ 'yɛrɛ, "Fʋ̃ʋ lɛ ɩ a wʋ poturo, sɩn ɩ naa Mosesɩ poturbo. 29Sɩ bɔ̃ɔn na ɩka Nãaŋmɩn 'yɛr 'yɛr kʋ Mosesɩ, tɩchɛ a daba 'lɔ saa bɔ̃ɔ jie wʋn yi gba ɛ." 30Ka a daba 'yɛr, "A 'maa man nɛɛ yɩn ba bɔ̃ɔ jie wʋn yi ɛ, tɩ yuo ma a nɩbie. 31Sɩ bɔ̃ɔ naa ɩka Nãaŋmɩn ba chɛlɛ a yelbe-ɩrbɛ ɛ. Wʋ ma chɛlɛ naa a bala na joro wʋ tɩ maala a lɛ wʋn bʋɔrɔ. 32Nɩrɛ jaa ba dɔ̃ɔ wõ ɩka ba yuon nɩrɛ ban lɔ̃ɔ dɔɔn jɔ̃ɔ ɛ. 33Ala ɩ a daba nyã ba ta yi Nãaŋmɩn sɛ̃ ɛ, wʋ kʋ̃ naa tʋ̃ɔ bon jaa maal ɛ." 34Ka a Juu nɩbɛrɛ 'yɛr kʋ a daba, "A fʋ̃ʋ, yelbier pɔ lɛ ba dɔɔ fʋ, ŋmɩnɛ fʋn ɩrɛ wa wiil sɩ," tɩ dii wʋ bar a ba pɔ. 35Yesu na wõ ɩka ba dii naa a daba bar, wʋ bɔ wʋn wa nyɛ wʋ, na wʋ sʋʋr wʋ, "Fʋ sɔɔn de a Nɩsaal Bie ɔ?" 36Ka a daba sʋʋr wʋ, "Nɩkpɛ̃ɛ an lɛ, wiil ma ka n sɔɔ de wʋ." 37A Yesu 'yɛr, "Fʋ nyɛ wʋ naa pʋ̃pãanyã, sɩrɛ jaa, 'lɔ lɛ 'yɛrɛ nɩ fʋ." 38Ka a daba pãa 'yɛr, "N Soro n sɔɔn de," tɩ gbur dumo puor wʋ. 39Be lɛ a Yesu 'yɛr, "'Yɛr tɔɔrfʋ jie lɛ n wa ka a wɛr pɔ. Jɔ̃n na nyɛrɛ naa ka nɩbinyɛrɛ mɩ lɩɛb ɩ jɔ̃n." 40Ka a Faraseemɩne bamɩne na be a wʋ sɛ̃ wõ a lɛ na ba sʋʋr, "Bo ya! A sɩn mɩ ɩn a jɔ̃n ɔ?" 41A Yesu 'yɛr ba, "Ala ɩ yɩ ta ɩn jɔ̃n, yɩ kʋ naa tara chɛfʋ a dɛɛr pɔ ɛ. Tɩchɛ, yɩn ben 'yɛr ɩka yɩ nyɛrɛ naa, yɩ chɛnɛ na be a yɩ dɛɛr pɔ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\