Judɩ 1

1Maa Judɩ na ɩ a Yesu Kɩrɩsɩto gbãgbaa, naa mɩ ɩ a Jemesɩ yɛbɛ, lɛ sɛɛrɛ a gãn nyã kʋrɔ a yɩn bala a Sãa Nãaŋmɩn na bʋɔl a yɩ be a wʋ nʋ̃fʋ pɔ ka wʋ gu yɩ taa lɛɛ a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ. 2Nɩbaal nɩ nyã'maar nɩ nʋ̃fʋ a dɔɔlɔ yɩ taa. 3N barmɩne, n dɔ̃ɔ mʋ̃ɔ nɩbir ɩka n sɛb a faafʋ nyã sɩ jaa na põ, naa nyɛ ɩka a sɛɛ naa ka n sɛb kpãkpãan yɩ a yɩ mʋɔrɔ nɩ a sɔɔfʋ 'yɛr 'lɔ a Nãaŋmɩn na de kʋ a wʋ nɩbɛ. 4Nɩbɛ bamɩne sɔ̃ɔfʋ yele na dɔ̃ɔ sɛb bin kõr jaa sɔɔl naa na ba fʋɔl kpɛ a yɩ pɔ. Baa puoro ɛ, ba nyɔɔn a sɩ Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ yele lɩɛb na ba nyɛ sɔr sɛ̃nɛ tɩ na ba tɔr a Yesu Kɩrɩsɩto tɛɛ na ɩ a sɩ Tʋ̃ɔnɔ̃ nɩ a sɩ Soro. 5Yɩ gba den nie bɔ̃ɔn a anyãna, tɩ n bʋɔrɔ naa ɩka n lɛ jɛɔ yɩ ɩka, a sɩ Soro faan a wʋ nɩbɛ yin a Ijipitɩ tẽe pɔ, tɩchɛ wʋ lɛ wa nyʋɔl a bala jaa na ba sɔɔ ɛ. 6A malakasɩ bala na ba ara a ba tʋ̃ɔfʋ araa jie ɛ, tɩchɛ na ba tɔr a ba mɩ̃ɛ yir bar, bala lɛ a Nãaŋmɩn lũn a bɔ̃jɔr kpɩ̃ɛn 'yɔ̃ɔ be a libe pɔ chɛlɛ nɩ a 'yɛr tɔɔrfʋ bɩbir kpɛ̃ɛ daar. 7A lɛ nɛ nɩ wʋ ju mɩ lɛ, a Sodom nɩ a Gomora, nɩ a tẽchɛɛlsɩ ala na jilʋ̃ de a ba mɩ̃ɛ kʋ a sɛ̃sɛ̃yele, ka dɔɔr gãna nɩ taa, ka a bũu na ba kpĩine ɛ, di ba, naa ɩ yelmanaa gã. 8A lɛ nɩ wʋ ju mɩ lɛ, a jãna dẽme banyãna sɔ̃ɔn a ba ɩ̃gãma, baa turo a sɩ Soro binfʋ ɛ. Ba ma kpɛrɛ naa a saaju bʋ̃maalsɩ. 9Tɩchɛ a Maɩkɩl gba na ɩ a malakasɩ nɩkpɛ̃ɛ a 'lɔ naa Tɩɩ na dɔ̃ɔ chɩrɛ taa nɩ Mosesɩ ɩ̃gãn yele, waa 'la tu a Tɩɩ bɩɩ kpɛ wʋ ɛ, tɩ na wʋ 'yɛr, "A sɩ Soro lɛ na kpãa fʋ." 10Tɩchɛ a nɩbɛ banyãna ma kpɛrɛ naa a bonsɩ ala ban ba bɔ̃ɔ a par ɛ, ka a yelsɩ ala ban ba bɔ̃ɔ yi a ba dɔɔfʋ daar, kaara fɩka dʋ̃n na ba tara tɩɛr ɛ, a yelsɩ anyãna lɛ na sɔ̃ɔ ba. 11Nɛbier nyɔɔ ba naa, bojũu ba den a Kain sɔr. Tɔ̃nɔ̃ jũu a ba far kpɛ a Balaam bɔrfʋ pɔ. A nɛchɩrɛ jũu, ba mɩ nyʋɔl naa a Kora kaar. 12A nɩbɛ banyãna kaara fɩka bʋ̃sɔ̃ɔnsɩ na jɛr yɩ a yɩ nɛbʋ̃'yen lɔ̃ɔ di daar. Ba maa bɛɛ nɩrɛ ɛ, ba mɩ̃ɛ lɛ ba kaara. Ba ɩn julõjuur na ba tara kʋ̃ɔ ɛ, ka a sɛsɛbɛ furo yʋɔrɔ nɩ. Ba kaara fɩka kpãchãan tɩɩr na ba tara wɔ̃mɔ̃ ɛ, ka ba vɔ̃ dɩɛl bar ka a kpi. 13Ba kaara na fɩka a man kpɛ̃ɛ a sɛsɛkpɛ̃ɛ na furo ka a ba vɩ̃ furo a kʋ̃ɔ fuul kaar, na ba kaara fɩka ŋmarbie bɔrɔ yʋɔrɔ ka a Nãaŋmɩn chɔɔr jilibe jaa gbɛb guro nɩ ba. 14Enok na ɩ a Adama yɔ̃ɔ suulaa ayopõi sʋɔ mɩ dɔ̃ɔ 'yɛr a nɩbɛ banyãna 'yɛr, "Nyɛ, a sɩ Soro waara naa nɩ a wʋ nɩchɛchɛsɩ turo turo. 15Wʋn wa tɔɔr nɩrɛ jaa 'yɛr, na wʋ 'yɛr a lɛ a bala na ba puoro ɛ, a lɛ jaa ban tʋ̃ nɩ a lɛ ban maal tɔr a Nãaŋmɩn nɩ a 'yɛr bikpɩ̃ɛn ala ban 'yɛr dɔɔl wʋ." 16A nɩbɛ banyãna lɛ ma ɩrɛ gbʋrɔ̃ gbʋrɔ̃, na ba nyɛrɛ a ba taaba bɔrfʋ. Ba ma turo naa a ba mɩ̃ɛ vɔldɛɛr, a ba mɩ̃ɛ yobɔ 'yɛr lɛ ba ma 'yɛrɛ bɛlɛ nɩ a ba taaba tɔ̃nɔ̃ jũu. 17Tɩchɛ n barmɩne, yɩ tɩɛr a lɛ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto nɩtʋ̃nsɩ na dɔ̃ɔ 'yɛr. 18Ba 'yɛr kʋ yɩ ɩka, "A ber baaraa sɔ̃ɔ, nɩlaarba na turo a ba ɩ̃gãn vɔlaa na wa naa." 19A nɩbɛ banyãna lɛ ma waan ootaa, na ba turo a ɩ̃gãn bɔfʋ na baa tara a Nãaŋmɩn Sɩɛ ɛ. 20Tɩchɛ a yɩn n barmɩne, yɩ mɛ a yɩ mɩ̃ɛ dɔɔl a yɩ sɔɔfʋ chɛchɛ ju, na yɩ sʋɔrɔ a Nãaŋmɩn nɩ a wʋ Sɩɛ kpɛ̃ɔ. 21Yɩ sɔɔl yɩ mɩ̃ɛ a Nãaŋmɩn nʋ̃fʋ pɔ na yɩ chɛlɛ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto nɩbaal, a wʋ waan a nyɛvʋr na ba tara baarfʋ ɛ, wa kʋ yɩ. 22Yɩ tara a bala na baala nɩ nɩbaal. 23Yɩ vʋ̃ɔ a bamɩne yin a bũu pɔ na yɩ faa ba. Na yɩ mɩ kaa a bamɩne nɩbaal tɩ 'yɔ̃ɔnɔ̃ jʋ̃mɔ̃, na yɩ taa maal a ba dɛɛr ala ban maala ɛ. 24A 'lɔ na gu yɩ ka yɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ lo ɛ, na wʋn wa waan yɩ a wʋ tɩɩr niem a yɩ kʋ̃ tara chɛfʋ ɛ, ka a nʋ̃ɔ kpɛ̃ɛ kpɛ yɩ. 25A Nãaŋmɩn bʋ̃'yen nyã tɛɛ lɛ ɩ a sɩ Fafaara, wʋ nyɛ tɩɩr, nɩ 'yɔ̃ɔfʋ, nɩ kpɛ̃ɔ, nɩ tʋ̃ɔfʋ tu a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ sɛrɛ tɩ wʋ wa maal a wɛr nɩ pʋ̃pãanyã bɩbir nɩ bɩbir jaa! A ɩ a lɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\