Luka 1

1Nɩtãa lɛ a nɩyɔɔ na mɔ̃ man a lɛ na ɩ a sɩ ber anyã pɔ, 2a lɛ ɩn yelmɩ̃ɛ, ba dɔ̃ɔ be be na ba nyɛn nɩbir a pielfʋ, na ba ɩ a 'yɛr nyã gbãgbaar. 3A lɛ jũu n baraa Teofilusɩ, n mɩ mɔ̃n vɩɛr a 'yɛr tɩ tãn a pielfʋ nyɛ ka a ɩ yelmɩ̃ɛ lɛ, ka n bʋɔrɔ ɩka n sɛb a lɛ na tu taa kʋ fʋ. 4Ka fʋ na tʋ̃ɔ bɔ̃ɔ ɩka a lɛ ban wiil fʋ ɩn yelmɩ̃ɛ. 5A Judiya Nãa Hɛrɔd sɔ̃ɔ, a Juu nɩbɛ bɔɔrloro ɩ̃sʋɔ ben be ban bʋɔlɔ Jekariya wʋ pʋɔ naa a Abija gbul pɔ ka a wʋ pɔɔ yuor di Elijabetɩ na yi a Aaron bʋrɔ pɔ. 6Ba jaa ayi yele tor Nãaŋmɩn sɛ̃ ka ba turo a lɛ a Nãaŋmɩn nɛɛ na 'yɛr na baa tara chɛfʋ ɛ. 7Tɩchɛ baa tara bie ɛ, bojũu a Elijabetɩ abbaa ka 'lɔ naa sɩrɛ jaa nyɔ̃ɔ. 8A mɩ lʋɔr wa ta a Jekariya ka wʋ̃n tʋ̃ a bɔɔr lofʋ tʋ̃mɔ̃ kʋ Nãaŋmɩn. 9Gbãm lɛ ba gba ir wʋ nɩtãa lɛ a ba bɔɔrlo tʋ̃mɔ̃ na be, ka wʋn ma kpɛ a puorfʋ yir tɩ chʋm a tɩ̃ɩ nyũu vɩla ala. 10Ka a sɔ̃ɔ na wa ta ɩka wʋ chʋm a tɩ̃ɩ nyũu vɩla anyãna, a nɩbɛ ara naa a yõo puoro. 11Be lɛ a Nãaŋmɩn malaka wa dũu wʋ be a tɩ̃ɩ nyũu vɩla chʋmfʋ jie a nũsʋ̃ɔ jie. 12Jekariya na wa nyɛ wʋ a lɛ, pɩla ɔɔ wʋ naa ka dãbɩ̃ɛ kpɛ wʋ. 13Tɩchɛ ka a malaka 'yɛr kʋ wʋ, "Jekariya ta joro dãbɩ̃ɛ ɛ, Nãaŋmɩn wõn a fʋ sʋɔrfʋ, a fʋ pɔɔ Elijabetɩ na dɔɔn dabile ka fʋ 'yɔ̃ɔ a wʋ yuor Jɔɔn. 14A wʋ yele na ɩn nʋ̃ɔ kpɛ fʋ ka fʋ chɩlɛ ka nɩyɔɔ mɩ chɩlɛ a wʋ dɔɔfʋ jũu. 15An ɩ wʋn ɩn kpɛ̃ɛ a Nãaŋmɩn niem, wʋ kʋ̃ nyũ dãa ban 'yɔ̃ɔ dãbɩl ɛ, bojũu Nãaŋmɩn Sɩɛ na sɛɛ wʋn be a ma pʋɔm. 16Wʋn lɩɛb naa a Isɩral nɩbɛ yɔɔ jie waan a ba Nãaŋmɩn sɛ̃. 17Wʋn den a sɩ Soro nie nɩ a sɩɛ nɩ a kpɛ̃ɔ 'lɔ na dɔ̃ɔ be a Elaija 'yɔ̃ɔ, na wʋ lɩɛb sãamɩne ka ba tara a ba bibiir tɩɛr. Ka bawõnsɩ mɩ nyɛ yɛ̃ na ba maala yeltorsɩ na wʋ vɛ̃ ka nɩbɛ mɩ chɔɔr ba mɩ̃ɛ gun a sɩ Soro." 18Ka a Jekariya sʋʋr a malaka, "Ŋmɩnɛ ɩn ɩrɛ wa sɔɔ a nɩtɔ̃ fʋn 'yɛr? Maa nɩ n pɔɔ jaa kor naa." 19Ka a malaka 'yɛr kʋ wʋ, "Maa lɛ a Gabɩrɛl na ma ara a Nãaŋmɩn niem, 'lɔ lɛ tʋ̃ ma nɩ a 'yɛr nyã ɩka n wa 'yɛr a 'yɛr nʋ̃ɔ nyã kʋ fʋ. 20A lɛ jũu fʋn ɩn wõo fʋ kʋ̃ lɛ tʋ̃ɔ 'yɛr 'yɛr ɛ, wa tãn a bɩbir 'lɔ a anyãna na ɩ bojũu faa sɔɔ de a 'yɛr ala na wa ɩ a sɔ̃ɔ 'lɔ na sɛɛ ɛ." 21A nɩbɛ bala na be a yõo chɛlɛ a Jekariya wʋ̃n kor a lɛ a Nãaŋmɩn puorfʋ yir, ka chĩcham kpɛ ba. 22Be lɛ ka wʋ wa yi tɩ wʋ kʋ̃ lɛ tʋ̃ɔ 'yɛr 'yɛr ɛ, ka a nɩbɛ bɔ̃ɔn ɩka wʋ nyɛn nyɛfʋ kɔ̃ɔ bojũu nuur kaalfʋ lɛ wʋ mana nɩ ba tɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ 'yɛr ɛ. 23A lɛ a wʋ tʋ̃mɔ̃ bɩbie na wa baar be a Nãaŋmɩn puorfʋ yir, wʋ lɩɛb kul a wʋ yir. 24A anyã puor lɛ ka wʋ pɔɔ Elijabetɩ tara pʋɔ na wʋ sɔɔl ŋmɛrsɩ anũu. 25Na wʋ pãa 'yɛrɛ, "Nyɛ lɛ a Nãaŋmɩn na maal ma, a wʋ maal vɩla bɩbir vɩɛ naa ka wʋ ir ma a vĩ yin a nɩbɛ niem bar." 26Elijabetɩ pʋɔ na wa ta ŋmɛrsɩ ayʋɔb, Nãaŋmɩn tʋ̃ naa a Gabɩrɛl a tẽe na be a Galilee paal pɔ ban bʋɔlɔ Najaretɩ, 27be lɛ pɔɔsarbile kɔ̃ɔ be, ka daba ban bʋɔlɔ Josefʋ na ɩ a Nãa David yɔ̃ɔ ŋmaa baraa na kul ka a pɔɔbile yuor di Mɛɛr. 28A malaka chen a wʋ sɛ̃ tɩ 'yɛr, "N puorfʋ naa, fʋ ɩn nɩ'yɔ̃ɔ naa, Nãaŋmɩn ben a fʋ sɛ̃." 29Ka dãbɩ̃ɛ nyɔɔ a Mɛɛr nɩ a puorfʋ nyã bʋrɔ, na wʋ sʋrɔ wʋ mɩ̃ɛ a puorfʋ nyã par. 30Tɩchɛ ka a malaka 'yɛr kʋ wʋ, "Ta joro dãbɩ̃ɛ ɛ, fʋ ɩn nɩ'yɔ̃ɔ naa Nãaŋmɩn niem. 31Fʋn tara na pʋɔ dɔɔ dabile, na fʋ 'yɔ̃ɔ a wʋ yuor Yesu. 32Wʋn ɩn kpɛ̃ɛ, ka ba bʋɔlɔ wʋ a Nãaŋmɩn na be a Saaju Bie. A sɩ Soro Nãaŋmɩn na den a wʋ sãa David nãalʋ̃ʋ kʋ wʋ. 33'Lɔ lɛ na di a Jekɔb yir nãa jaa kpo kpo, a wʋ nãa kʋ̃ wa baar ɛ." 34Ka a Mɛɛr sʋʋr a malaka, "N ba ta daba sɛrɛ ɛ, tɩ ŋmɩnɛ ɩn ɩrɛ wa dɔɔ a bie?" 35Ka a malaka 'yɛr kʋ wʋ, "Nãaŋmɩn Sɩɛ na wa kpɛ fʋ naa, ka a Nãaŋmɩn kpɛ̃ɔ wa ger pɔɔ fʋ a bichɛchɛ 'lɔ fʋn na dɔɔ, ban bʋɔlɔ wʋ̃n Nãaŋmɩn Bie. 36Nyɛ a fʋ yɛbɛ Elijabetɩ gba na ɩ a pɔɔ abbaa na wʋ nyɔ̃ɔ tɩ wʋ tara na pʋɔ na dɔɔ bie, chuur ayʋɔb nɩ nyã wʋn gal. 37Yele jaa ba ɩ tuo Nãaŋmɩn sɛ̃ ɛ." 38Be lɛ a Mɛɛr 'yɛr, "Nyɛ, Nãaŋmɩn gbãgbaa lɛ n ɩ, a ɩ a lɛ kʋ ma fʋn 'yɛr?" Ka a malaka bar wʋ tɩ chen. 39A sɔ̃ɔ 'lɔ̃nɔ̃ lɛ a Mɛɛr pɔɔ yi do a tɔ̃ɔ ju a Judiya tẽe pɔ. 40Wʋ tɩ kpɛ naa a Jekariya yir na wʋ puor a Elijabetɩ. 41Elijabetɩ na wõ a Mɛɛr puorfʋ ka a bie ɔɔ lɩɛb be a wʋ pʋɔm ka a Nãaŋmɩn Sɩɛ sɛɛ a Elijabetɩ. 42Ka wʋ ŋme chɛlma 'yɛrɛ, "Nãaŋmɩn sʋ̃ʋ fʋn gar a pɔbɔ ba jaa, na wʋ mɩ sʋ̃ʋ a bie 'lɔ na be a fʋ pʋɔm. 43Tɩchɛ nyɛ 'yɔ̃ɔfʋ na kaara, ka a n Soro ma wa a n sɛ̃? 44Ɩ̃n wa wõ a fʋ puorfʋ a bie na gã a n pʋɔm ɔɔn lɩɛb nɩ pʋpɛl. 45Pʋpɛl sʋɔ lɛ fʋ ɩ an ɩ fʋ sɔɔn de a lɛ a n Soro na tʋ̃, ka ba wa 'yɛr fʋ ɩka an ɩ naa a lɛ." 46Ka a Mɛɛr 'yɛr, "N pɛɛn Nãaŋmɩn nɩ a pʋɔ wʋ jaa. 47A n sɩɛ chɩlɛ naa a Nãaŋmɩn na ɩ a n Fafaara 'yɔ̃ɔ. 48An ɩ wʋ tɩɛrtɔ a wʋ gbãgbapɔɔbile mɩ̃ɛ siirfʋ. An yi dɩna chiine, a dɔɔ tu taa ba jaa na bʋɔlɔ ma naa bɔɔsʋ̃n sʋɔ. 49An ɩ a Tʋ̃ɔfʋ Sʋɔ lɛ maal a lɛ kʋ ma. A wʋ yuor ɩn chɛchɛ. 50A wʋ nɩbaal be naa a bala na joro wʋ dãbɩ̃ɛ sɛ̃, yi a yɔn tɩ tãn a yɔn suulsɩ. 51A wʋ nũu tʋ̃n tʋ̃bɛrɛ, wʋ yɛ̃yɛl naa a bala na bʋɔrɔ a yuor a ba tɩɛr pɔ bar. 52Wʋ dɔɔn nãmɩne a ba nãa dakɔɔr jur bar, tɩchɛ na wʋ 'mɔɔr a bala na siir a ba mɩ̃ɛ ka ba do saaju. 53Wʋ kʋ naa a kɔ̃ dẽme bʋ̃sʋ̃n, tɩ dii a tara dẽme bar nũjaalsɩ. 54Wʋ sʋ̃ʋn a wʋ gbãgbaa Isɩral tɩ tɩɛrtɔ ɩka wʋ kaa Abraham nɩ a wʋ yɔn nɩbaal bɩbir jaa, nɩtãa lɛ wʋn dɔ̃ɔ 'yɛr kʋ a sɩ sãamɩne." 56Mɛɛr jɩ̃nɛ na a Elijabetɩ sɛ̃ ŋmɛrsɩ ata tɩ lɩɛb kul a wʋ tẽe. 57Elijabetɩ dɔɔfʋ bɩbir wa vɩɛ naa ka wʋ dɔɔ dabile. 58Ka a bala na kpɩɛrɛ gbʋr a Elijabetɩ nɩ a wʋ yir dẽme na wõ lɛ a Nãaŋmɩn na maal vɩla kʋ wʋ ba pʋɔ mɩ pɛl naa a wʋ kaar. 59A ber aniin daar ba wa naa ɩka ba wa ŋmaa a bie yʋɔr, na ba ta bʋɔrɔ ɩka ba de a sãa yuor 'yɔ̃ɔ wʋ bʋɔlɔ a Jekariya. 60Tɩchɛ ka a ma ba sɔɔ ɛ, tɩ 'yɛr, "A bie yuor din Jɔɔn." 61A ba 'yɛr kʋ wʋ, "Fʋ bal nɩrɛ jaa ba di a yuor nyã ɛ." 62Tɩ na ba pãa 'lɩɩr sʋʋr a sãa a yobuor wʋn bʋɔrɔ ɩka ba 'yɔ̃ɔ a bie. 63Ka wʋ man ba ɩka ba kʋ wʋ bon ka wʋ sɛb, wʋn ben wa de a bon na wʋ sɛb, "A bie yuor din Jɔɔn." Ka nɛɛr 'maa ba jaa. 64Ajienaa lɛ a Jekariya nɛɛ mɩ 'laa ka a jãlbir bal ka wʋ tʋ̃ɔ 'yɛrɛ na wʋ pɛɛrɛ Nãaŋmɩn. 65Ka dãbɩ̃ɛ kpɛ a bala jaa na gbʋr a be ka nɩbɛ 'yɛrɛ ka a yaar de a Judiya tẽn ala na be a tɔ̃n ju. 66Nɩrɛ jaa na wõ a nɩtɔ̃ a ma 'maa wʋn nɛɛ ka wʋ ma sʋʋr, "Ŋmɩnɛ lɛ a bie nyã na wa kaara?" Bojũu a Soro nũu dɔɔl naa a bie. 67Jekariya na ɩ a sãa, Nãaŋmɩn Sɩɛ sɛɛ wʋ naa ka wʋ 'yɛrɛ, 68"Pɛɛfʋ wʋ ta a Isɩral Nãaŋmɩn, bojũu wʋ wa naa wa faa a wʋ nɩbɛ. 69Wʋ kʋ sɩn gãdaa ɩka wʋ faa sɩ na yi a wʋ gbãgbaa Nãa David yir, 70nɩtãa lɛ wʋn dɔ̃ɔ tu a wʋ 'yɛ'yɛrbɛ chɛchɛ bala sɛ̃ a kõr jaa ka ba 'yɛr, 71ɩka wʋ faa sɩ a sɩ dɔ̃dẽme sɛ̃, na wʋ faa sɩ a bala na laar sɩ nuur pɔ. 72Wʋ maal a nɩtɔ̃ ɩka wʋ wiil nɩbaal kʋ a sɩ sãamɩne, na wʋ lɛ tɩɛr a wʋ nɛtɩr chɛchɛ 'lɔ, 73a lɛ wʋn pɔ kʋ a sɩ sãakpã Abraham. 74Wʋ pɔn 'yɛr ɩka, wʋn faa sɩ naa a sɩ dɔ̃dẽme nuur pɔ, ka sɩ puoro wʋ kʋ̃ lɛ joro dãbɩ̃ɛ ɛ, 75na sɩ ɩ chɛchɛ nɩ nɩtorsɩ a wʋ niem a ber a jaa. 76A fʋ̃ʋ na ɩ a n bie ban bʋɔlɔ fʋ naa a saaju Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ, an ɩ fʋ̃ʋ lɛ na de a sɩ Soro nie chɔɔr a wʋ sɔr, 77na fʋ vɛ̃ ka wʋ nɩbɛ bɔ̃ɔ a faafʋ sɔr, na ba nyɛ yelbier vɛ̃ kʋfʋ. 78Nãaŋmɩn na tara nɩ sɩ nɩbaal jũu, wʋ vɛ̃ naa ka a fafaara pur chaar 'yɔ̃ɔ sɩ yi a saaju, 79na wʋ chaar 'yɔ̃ɔ a bala na kpɩɛrɛ a libe pɔ, tɩ be a kũu gãagiel pĩlem, na wʋ wiil a sɩ gbɛɛ ka a de nyã'maar sɔr." 80A bie nʋ̃ɔ naa ka a sɩɛ kpɛ̃ɔ be a wʋ sɛ̃. Mɔgɔ̃ɔ pɔ lɛ wʋ kpɩɛrɛ tɩ tãn a bɩbir 'lɔ wʋn na wiil a wʋ mɩ̃ɛ kʋ a Isɩral nɩbɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\