Luka 10

1A nyã puor Yesu lɛ ir naa nɩbɛ lɩjaata nɩ pie nɩ ayi (72) bamɩne go, na wʋ tʋ̃ ba ayir yir ka ba de nie chen a tẽn nɩ a jiir ala a jaa wʋn na yɔ. 2Wʋ 'yɛr kʋ ba, "A puo bɛr ma naa, tɩchɛ ka a bala na ŋmara ba waa ɛ, a lɛ jũu yɩ sʋɔr a puo sɔɔ ka wʋ waan tʋ̃tʋ̃nbɔ wa 'yɔ̃ɔ a puo pɔ. 3Yɩ chen, yɩ kaara na fɩka piir ɩn tʋ̃nɔ̃ ka yɩn tɩ kpɛ gbõgborosɩ pɔ. 4Yɩ taa de libie ɛ, bɩɩ wʋɔ ɛ, bɩɩ na fɔɔr ɛ, na yɩ puor nɩrɛ taa wa jaa a sɔr pɔ ɛ. 5"Yir jaa pɔ yɩn wa kpɛ, yɩ de nie 'yɛr, 'Nyã'maar wʋ be a yir nyã pɔ.' 6Ala ɩ nyã'maar sʋɔ ben a yir pɔ, a yɩ nyã'maar na be naa a wʋ sɛ̃, ala ba ɩ lɛ ɛ, an lɩɛb wa a yɩ sɛ̃. 7Yɩ jɩ̃nɛ a yir nyɩnɛ pɔ dire na yɩ nyuro bon jaa ban wa kʋ yɩ, tʋ̃tʋ̃nɔ̃ sãyar sɛɛn wʋ naa. Yɩ taa lʋɔrɔ yie yʋɔrɔ nɩ ɛ. 8Tẽe jaa pɔ yɩn wa kpɛ, ka ba de yɩ, yɩ dire bon jaa ban kʋ yɩ. 9Yɩ sãana a baalsɩ bala na be be tɩ na yɩ 'yɛr kʋ ba, 'A Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ gbʋr yɩ naa.' 10Tɩchɛ tẽe jaa pɔ yɩn wa kpɛ, ka baa de yɩ ɛ, yɩ yi de a tẽe sãlsɔɔ tɩ 'yɛr, 11'A yɩ tẽe tã-uul gba na mar a sɩ gbɛɛ, sɩ kpoor 'yɔ̃ɔ yɩ. Yɩ bɔ̃ɔn a nyãna ɩka a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ gbʋr naa.' 12N 'yɛr kʋ yɩ ɩka a Nãaŋmɩn 'yɛr tɔɔrfʋ bɩbir, Sodom na sa naa a tẽe 'lɔ̃nɔ̃. 13"Nɛbier ben a yɩn Korajin dẽme sɛ̃, nɛbier mɩ ben a yɩn Betɩsaida dẽme mɩ sɛ̃. A nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ ala ɩn tʋ̃ a yɩ jie, ala ɩ a mɩ ta tʋ̃n a lɛ a Tire nɩ Sidon tẽe pɔ, ban taa sun bʋ̃jarsɩ jɛ̃n tãpɩɛl pɔ lɩɛb ba tɩɛr. 14Tɩchɛ a 'yɛr tɔɔrfʋ daar, a Tire nɩ a Sidon na sa yɩ naa. 15A yɩn Kapenahum dẽme, ban 'mɔɔ yɩn don saaju bɩɩ? Kai, ban suun yɩ naa kpĩisɩ tẽe. 16Nɩrɛ 'lɔ na chɛlɛ a yɩn na ɩ a n poturbo na chɛl naa a n 'yɛr, nɩrɛ 'lɔ na tɔr yɩ mɩ tɔr ma naa. Tɩchɛ nɩrɛ 'lɔ na tɔr ma mɩ tɔr naa a 'lɔ na tʋ̃ ma." 17A nɩbɛ lɩjaata nɩ pie nɩ ayi bala wʋn tʋ̃ lɩɛb wa a wʋ sɛ̃ chɩlɛ 'yɛrɛ, "Sɩ Soro, a fʋ yuor jũu a sɩdɛbɛ tu naa a sɩ nɛɛ na be yire a nɩbɛ pɔ." 18Ka Yesu 'yɛr sɩrɛ jaa lɛ, "N nyɛn Satan na yi saaju lo fɩka saa na nyɩɩr. 19N kʋ yɩn kpɛ̃ɔ ka yɩn nɛɛrɛ waba nɩ lɔ̃n na yɩ tʋ̃ɔ a yɩ dɔ̃dɔ̃mɔ̃ Satan, bon jaa kʋ̃ ɩ yɩ ɛ. 20Yɩ ta chɩlɛ a sɩdɛbɛ na tu a yɩ nɛɛ ɛ, tɩchɛ yɩ chɩlɛ a yɩ yuor sɛb bin be a saaju." 21A daar 'lɔ̃nɔ̃ lɛ a Nãaŋmɩn Sɩɛ nʋ̃ɔ kpɛ a Yesu ka wʋ 'yɛr, "N dãn a fʋ̃ʋ n Sãa na ɩ a saaju nɩ a tẽe Soro, bojũu fʋ̃ʋ lɛ sɔɔl a yele anyãna bar ka a bala na ɩ a yɛ̃ dẽme nɩ a bala na jãn ba bɔ̃ɔ ɛ, tɩ na fʋ de wiil kʋ bibiir. Ɔ̃ɔ, n Sãa lɛ lɛ nʋ̃mɔ̃ fʋ ka fʋ maal. 22Maa lɛ a n Sãa kʋ a yele a jaa, nɩrɛ jaa ba bɔ̃ɔ a Bie ka a Sãa ba lɛ ɛ. Nɩrɛ jaa mɩ ba bɔ̃ɔ a Sãa ka a Bie ba lɛ ɛ, tɩchɛ a bala a maa Nãaŋmɩn Bie na ir, na wiil naa a sãa kʋ ba. Ka ba bɔ̃ɔ lɛ a Nãaŋmɩn na be." 23Tɩ pãa lɩɛb 'yɛr kʋ a wʋ poturbo tɛɛ, "Pʋpɛl dẽme lɛ a bala nɩbir na nyɛ a anyã yɩn nyɛ. 24Bojũu n 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ ɩka a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ nɩ a nãmɩne dɔ̃ɔ bʋɔrɔ ɩka ba nyɛ a anyã yɩn nyɛ, tɩ ba nyɛ ɛ, na ba ta wõ a anyã yɩn wõ tɩ ba wõ ɛ." 25Nɩrɛ ɩ̃sʋɔ na bɔ̃ɔ a Mosesɩ Nɛɛ bʋɔrɔ naa ɩka wʋ bɛɛr a Yesu kaa na wʋ ir sʋʋr, "Wiwile, ŋmɩnɛ lɛ ɩn ɩ naa nyɛ nyɛvʋr kpo kpo?" 26Ka a Yesu sʋʋr wʋ, "Bo ba sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ bin? Ŋmɩnɛ fʋ ma kar?" 27Ka a daba 'yɛr, "Nʋ̃ a fʋ Nãaŋmɩn nɩ a fʋ nyãa wʋ jaa, nɩ a fʋ nyɛvʋr wʋ jaa, nɩ a fʋ kpɛ̃ɔ wʋ jaa, nɩ a fʋ tɩɛr wʋ jaa. Na fʋ nʋ̃ a fʋ tɔ sʋɔ nɩtãa a fʋ mɩ̃ɛ." 28Be lɛ a Yesu 'yɛr, "Fʋ 'yɛr vɩla, tɩ ɩrɛ a lɛ, fʋn ben be kpo kpo." 29Tɩchɛ wʋn ba ɩrɛ a lɛ ɛ, tɩ bʋɔrɔ ɩka wʋ sɔɔl a wʋ mɩ̃ɛ bar jũu, wʋ sʋʋr naa Yesu, "Nɩbuor lɛ ɩ a n tɔ sʋɔ?" 30Ka a Yesu 'yɛr, "Daba kɔ̃ɔ lɛ dɔ̃ɔ yi Jerusalɛm chiine Jeriko ka a nãnyisɩ tɩ var wʋ be a sɔr pɔ. Ba yaar naa fuusɩ tɩ ŋme ŋme wʋ, ka wʋ vɔɔ chɛ bɩ̃lãa naa kpi, ka ba bar wʋ tɩ chen. 31A Juu nɩbɛ bɔɔrloro ɩ̃sʋɔ mɩ de a sɔr 'lɔ̃nɔ̃, wʋn tɩ nyɛ a daba, wʋ gõl bar tɩ chen. 32Ka a Nãaŋmɩn Puorfʋ yir tʋ̃tʋ̃nbɔ nɩrɛ ɩ̃sʋɔ mɩ waara wa nyɛ, na wʋ mɩ gõl tu jiyuo chen. 33Tɩchɛ ka a nɩrɛ ɩ̃sʋɔ na ɩ a Samariya nɩrɛ mɩ tu a sɔr 'lɔ a daba na gã, wʋn wa nyɛ wʋ, nɩbaal kpɛ wʋ naa. 34Ka wʋ tɔɔ ta a daba pʋr dãa pɛɛn a natɩɛ bar, tɩ maal kãa fɔ, tɩ de fɔbaa lũ pɔɔ. Na wʋ 'mɔɔ a daba dɔɔl a wʋ bʋ̃ɔ ju chiin a sãanba gaa jie tɩ gãn. 35Wɛr na wa chaar, wʋ den a kpãna libikue ayi kʋ a nɩrɛ 'lɔ na kaara a sãanba tɩ 'yɛr, 'Kaara wʋ, maa wa lɩɛb gɔr, ala ba wa ta ɛ, ɩn lɛ yab kʋ fʋ.' " 36Ka a Yesu sʋʋr a daba, "A nɩbɛ ata banyãna, buor sʋɔ lɛ ɩ a daba nyã, a nãnyisɩ na ŋme tɔ sʋɔ?" 37A wʋ 'yɛr, "Nɩrɛ 'lɔ na kaa a wʋ nɩbaal." Ka a Yesu 'yɛr, "Mɩ chen tɩ maal a lɛ nɛ." 38Yesu nɩ a wʋ poturbo na chiine ba vɩɛn kpɛ tẽbile kɔ̃ɔ pɔ, ka pɔɔ ban bʋɔlɔ Mata ka wʋ de ba na ir ba sãan. 39A Mata tara na yɛbɛ ban bʋɔlɔ Mɛɛr, ka 'lɔ jɩ̃nɛ a Soro gbɛɛ par chɛlɛ a lɛ wʋn 'yɛrɛ. 40Tɩchɛ ka a Mata wʋ yõ sõsoro nɩ a tʋ̃mɔ̃, na wʋ wa tɔɔ ta a Yesu sɛ̃ 'yɛr, "N Soro, a ba bã fʋ a n yɛbɛ na bar a tʋ̃mɔ̃ 'yɔ̃ɔ ma ka n sõsoro nɩ ɛ? 'Yɛr wʋ ka wʋ ir wa sʋ̃ʋ ma." 41Ka a Soro 'yɛr, "Mata, Mata fʋ fɩrɛ na fʋ mɩ̃ɛ ka suur kʋrɔ fʋ. 42Tɩchɛ yelbʋ̃'yen tɛɛ lɛ fɛr, Mɛɛr ir naa a bʋ̃sʋ̃ nɩrɛ na kʋ̃ tʋ̃ɔ faa wʋ yin a wʋ sɛ̃ ɛ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\