Luka 12

1A sɔ̃ɔ 'lɔ̃nɔ̃ pɔ lɛ, a nɩyɔɔ turo turo tire taa na ba nɛɛrɛ taa, ka Yesu piel kpãana a wʋ poturbo na wʋ 'yɛrɛ, "Yɩ gu yɩ mɩ̃ɛ a Faraseemɩne dãbɩl pɔ, ala lɛ ɩ a ba nɛɛr ayi. 2Bon jaa ba be be na pɔɔ naa kʋ̃ wa yuo ɛ, bɩɩ sɔɔl ka ba kʋ̃ bɔ̃ɔn ɛ. 3Ala yɩn 'yɛr libe pɔ, na yin chãa pɔ, ka ba wõ naa, ka a ala yɩn bʋl 'yɛr be a die pɔ, ban mʋɔl 'yɛr be a gar ju. 4"N 'yɛrɛ na kʋrɔ a yɩn na ɩ a n barmɩne ɩka, yɩ ta joro a bala na kʋ a yɩ ɩ̃gãn ɛ, tɩ na ba kʋ̃ lɛ tʋ̃ɔ yele jaa ɩ ɛ. 5Tɩchɛ ɩn wiil yɩ naa a 'lɔ yɩn na joro. Yɩ joro a 'lɔ na tʋ̃ɔ kʋ yɩ, tɩ lɛ tʋ̃ɔ lɔb yɩ 'yɔ̃ɔ a dɔɔyɛ jie. Ɔ̃ɔ, 'lɔ lɛ n 'yɛrɛ ɩka yɩ joro. 6A ba ɩ kobsɩ ayi lɛ ba ma dãn tiitasɩ anũu ɛ? Tɩchɛ Nãaŋmɩn maa ĩin a ba bʋ̃'yen bar ɛ. 7Sɩrɛ jaa, Nãaŋmɩn sɔr a yɩ jukɔɔl a jaa bɔ̃ɔ, yɩ ta joro dãbɩ̃ɛ ɛ, yɩ gar tiita yɔɔ. 8"N 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ ɩka, nɩrɛ 'lɔ jaa na wa 'yɛr chã a nɩbɛ niem, ɩka wʋ bɔ̃ɔ naa a maa Nɩsaal Bie, 'lɔ lɛ n mɩ na 'yɛr chã ɩka, n bɔ̃ɔ wʋ naa a Nãaŋmɩn malakasɩ niem. 9Tɩchɛ 'lɔ mɩ na chiir ma a nɩbɛ niem, 'lɔ lɛ n mɩ na chiir a Nãaŋmɩn malakasɩ niem. 10Nɩrɛ jaa na 'yɛr 'yɛr kpɛ̃n a maa Nɩsaal Bie na chɛnɛ na nyɛ vɛ̃ kʋ fʋ, tɩchɛ nɩrɛ 'lɔ na 'yɛr 'yɛrdɛɛr 'yɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn Sɩɛ kʋ̃ nyɛ vɛ̃ kʋ fʋ ɛ. 11Bala wa nyɔɔr yɩ chiin a lɔ̃ɔfʋ yie nɩbɛrɛ nɩ a kpɩ̃ɛn dẽme sɛ̃, yɩ ta vɛ̃ ka a ɩ yɩ tɩɛr a lɛ yɩn na tɩ 'yɛr faa yɩ mɩ̃ɛ ɛ, bɩɩ a lɛ yɩn na 'yɛr ɛ. 12Bojũu a daar 'lɔ̃nɔ̃ Nãaŋmɩn Sɩɛ na wiil yɩ naa a lɛ yɩn na 'yɛr." 13Ka nɩrɛ kɔ̃ɔ na be a nɩyɔɔ bala pɔ 'yɛr kʋ wʋ, "Wiwile 'yɛr a n yɛbɛ ka wʋ ɩ a sɩ põ a kpĩi bonsɩ." 14A Yesu 'yɛr wʋ, "Daba, an 'yɔ̃ɔ ma ɩka n ɩ 'yɛr tɔɔrɔ naa põnõ yɩ kpĩi bomo?" 15Tɩ na wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yɩ kaara sʋ̃, na yɩ gu yɩ mɩ̃ɛ a bʋ̃yɔɔ bɔfʋ pɔ, nɩrɛ bʋ̃yɔɔ ba kʋrɔ wʋ nyɛvʋr ɛ." 16Be lɛ wʋ lɔb a sʋkpa nyã kʋ ba, "Danãa kɔ̃ɔ lɛ dɔ̃ɔ be be, na wʋ kɔ chɛ yɔɔ jaa a wʋ puo pɔ. 17Na wʋ piel tɩɛrɛ ɩka ŋmɩnɛ lɛ wʋn ɩ, 'Ɩn ba tara jie na bin a bonsɩ ɛ?' 18Nɩtɔ̃ lɛ ɩn ɩ, 'Ɩn ŋmɛr a bobo anyãna bar, tɩ naa mɛ bʋ̃bɛrɛ naa su a chi 'yɔ̃ɔn a bonsɩ a be. 19Tɩ pãa 'yɛr kʋ n mɩ̃ɛ, ɩ̃gãn, pɛnɛ, n tara na bʋ̃yɔɔ ɩn bin kʋ n mɩ̃ɛ yuon kʋ̃ bɔ̃ɔ sɔr ɛ. Ɩn dire naa, na n nyuro, na n chɩlɛ.' 20Tɩchɛ ka a Nãaŋmɩn 'yɛr kʋ wʋ, 'Jɔl nyã, fʋn kpin a tɩ̃sɔɔ nyãna, tɩ a bonsɩ ala fʋn bin kʋ a fʋ mɩ̃ɛ, an lɛ na de?' 21Nɩtɔ̃ lɛ an be nɩrɛ jaa na bin bonsɩ kʋ a wʋ mɩ̃ɛ, tɩ ba ɩ tara sʋɔ Nãaŋmɩn sɛ̃ ɛ." 22Kaa Yesu pãa 'yɛr kʋ a wʋ poturbo, "A lɛ jũu, n 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ ɩka, yɩ ta waala a yɩ nyɛvʋr 'yɔ̃ɔ ɛ, 'yɛrɛ ɩka bo lɛ yɩn di ɛ. Bɩɩ waala ɩka bo lɛ yɩn su pɔɔ a ɩ̃gãn ɛ. 23A nyɛvʋr gar naa a bʋ̃diir, ka a ɩ̃gãn mɩ gar a fɔɔr. 24Yɩ kaa a gagasɩ, ba maa bʋr ɛ, bɩɩ ŋma ɛ, bɩɩ tara boor ma bin ɛ, tɩchɛ Nãaŋmɩn lɛ guolo ba. Yɩn, yɩ gar a lubil. 25A yɩ buor sʋɔ lɛ na waal na wʋ wa de bɩbir bʋ̃'yen pʋɔ a wʋ nyɛvʋr pɔ? 26Ala ɩ yɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ a yelbile nyãna ɩ ɛ, ŋmɩnɛ a yɩ tɩɛrɛ a ala na chɛ? 27"Yɩ kaa nyɛ a lɛ a bonsɩ puul na ma nʋ̃ɔ. Ba maa tʋ̃ ɛ, bɩɩ wob fuu su ɛ, tɩchɛ a nãa Solomon gba nɩ a wʋ bʋ̃tarsɩ ba dɔ̃ɔ su fuu ka wʋ vɩɛlɛ gar naa ɛ. 28Ala ɩ nɩtɔ̃ lɛ a Nãaŋmɩn ma pɩ̃ɛ a bonsɩ puul a mʋ̃ɔ pɔ ka a vɩɛlɛ a dɩna tɩchɛ ka a wɛr chaar ka a bũu di, wʋ kʋ̃ pɩ̃ɛ a yɩn gar a lɛ ɛ? Yɩn sɔɔfʋ na ba jɩ̃ bon ɛ. 29Yɩ ta ir nyãa 'yɔ̃ɔ a ala yɩn na di bɩɩ nyũ pɔ ɛ, yɩ ta vɛ̃ ka a yɩ pɩla ɔɔrɔ ɛ. 30Nɩrɛ jaa, ala puor lɛ ba turo, tɩchɛ a yɩ Sãa bɔ̃ɔ naa ɩka yɩ bʋɔrɔ naa a bonsɩ anyãna. 31Yɩ de nie bɔ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ, ka anyãna a jaa wʋn den pʋɔ yɩ. 32"Yɩn piir na ba jɩ̃ bon ɛ, yɩ ta joro dãbɩ̃ɛ ɛ, bojũu a yɩ Sãa pʋɔ pɛl naa wʋn kʋ yɩ a wʋ nãalʋ̃ʋ. 33Yɩ da a yɩ bonsɩ de a libie põ nɔ̃n dẽme, yɩn tara naa a libie wʋʋr ala na ba sɔ̃ɔnɔ̃ ɛ. Ka a yɩ bʋ̃tarsɩ be a saaju, naa kʋ̃ wur ɛ. Nãnyie kʋ̃ gbʋr be ɛ, kpolo ba be be na mʋʋ ɛ. 34Bojũu, a jie a yɩ bʋ̃tarsɩ na be, be lɛ a yɩ nyãa mɩ ma gã. 35"Yɩ chɔɔr yɩ mɩ̃ɛ gu tɩ chʋm a yɩ fɩ̃tɩnsɩ ka a lɩrɛ. 36Yɩ kaara fɩka tʋ̃tʋ̃nbɔ na chɛlɛ a ba nɩkpɛ̃ɛ ka wʋn yi a pɔɔ kulfʋ jie wa. 'Lɔ wa kpoor a pãn ban yuo wʋn a pãn ajienaa ka wʋ kpɛ. 37An ɩn bɔɔsʋ̃n kʋ a tʋ̃tʋ̃nbɔ banyãna a ba nɩkpɛ̃ɛ na wa nyɛ ba ka ba chɛnɛ jɛ̃ gu wʋ. Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩka wʋn chɔɔr naa a wʋ mɩ̃ɛ ka ba 'mataa jɩ̃nɛ a bʋ̃diir jie ka wʋ põ ba a bʋ̃diir. 38An ɩn bɔɔsʋ̃n kʋ a tʋ̃tʋ̃nbɔ bala a ba nɩkpɛ̃ɛ na wa nyɛ ban chɔɔr, ala ɩ gba ka tɩ̃sɔɔ põn lɛ bɩɩ, ka nɔrsɩ kõnõ naa. 39Tɩchɛ yɩ bɔ̃ɔ a par, ɩka ala ɩ a yir sʋɔ bɔ̃ɔ naa a sɔ̃ɔ 'lɔ a nãnyie na waara, wʋ kʋ̃ sɔɔ ka a nãnyie kar a pãn tɩ kpɛ a yir ɛ. 40A yɩn mɩ yɩ chɔɔr gu, bojũu a maa Nɩsaal Bie na lɩɛb wa a sɔ̃ɔ 'lɔ yɩn ba lɛ tɩɛrɛ ma ɛ." 41Ka a Pita sʋʋr wʋ, "N Soro, sɩn lɛ fʋ lɔb a sʋkpa nyã kʋ bɩɩ nɩrɛ jaa lɛ?" 42Ka a Yesu 'yɛr, "An lɛ pãa ɩ a yelmɩ̃ɛ nɩ a yɛ̃ sʋɔ, a wʋ nɩkpɛ̃ɛ na 'yɔ̃ɔ ka wʋ kaara wʋ a yir, na wʋ kʋrɔ a tʋ̃tʋ̃nbɔ a ba bʋ̃diir a sɔ̃ɔ 'lɔ na sɛɛ? 43An ɩn bɔɔsʋ̃n kʋ a tʋ̃tʋ̃nɔ̃ nyãna a wʋ nɩkpɛ̃ɛ na wa nyɛ wʋn ɩrɛ a lɛ. 44Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩka, wʋn vɛ̃n ka wʋ kaara a wʋ bonsɩ a jaa. 45Tɩchɛ ala ɩ a tʋ̃tʋ̃nɔ̃ nyãna tɩɛr a wʋ nyãa pɔ ɩka, a n nɩkpɛ̃ɛ kor a waa, tɩ piel pɔɔrɔ a tʋ̃tʋ̃nbɔ bala na be a yir, tɩ pãa ma di na wʋ nyũ buu. 46A tʋ̃tʋ̃nɔ̃ nyãna, a wʋ nɩkpɛ̃ɛ na wa dũu wʋ naa a bɩbir 'lɔ wʋn ba tɩɛrɛ nɩ a sɔ̃ɔ 'lɔ wʋn ba bɔ̃ɔ ɛ. Wʋn ŋma wʋn jaa gbʋl gbʋl, tɩ lɔb wʋ 'yɔ̃ɔ a bala na ba sɔɔ de pɔ ɛ. 47A tʋ̃tʋ̃nɔ̃ 'lɔ na bɔ̃ɔ lɛ a wʋ nɩkpɛ̃ɛ na bʋɔrɔ tɩ na waa chɔɔr tʋ̃n a lɛ a nɩkpɛ̃ɛ na bʋɔrɔ ɛ, wʋn nyɛn ŋmefʋ yɔɔ. 48Tɩchɛ a 'lɔ na ba bɔ̃ɔ ɛ, tɩ maal bɔr ban ŋme wʋn jaa bɩ̃lãa. Nɩrɛ 'lɔ ban kʋ yɔɔ ban bʋɔrɔ na yɔɔ yi a wʋ sɛ̃, fʋ̃ʋ nũu pɔ ban 'yɔ̃ɔ yɔɔ, fʋ̃ʋ lɛ ban sʋʋr yɔɔ. 49"Bũu lɛ n waan ɩka n wa 'yɔ̃ɔ a wɛr pɔ, ɩn taa bʋɔrɔ naa ala ɩ a ben ta 'lɩrɛ. 50Tɩchɛ n chɛnɛ tara yele ɩn na ɩ Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ sofʋ kaar ka a ɩ ma tɩɛr tɩ tãn ɩn na wa baar. 51Yɩ maa tãan nɛbʋ̃'yen yele lɛ n waan a wɛr pɔ bɩɩ? Kai, n 'yɛr kʋ yɩ, tɩchɛ ootaa lɛ n waan. 52An yi a dɩna nɩbɛ anũu na kpɩɛrɛ yir na ŋman jiir ayi. Ka ata jɛɛrɛ nɩ a ayi ka ayi mɩ jɛɛrɛ nɩ a ata. 53Ban ooro nɩ taa, sãa na oon bie ka a bie mɩ oo a sãa, ka a ma oo a bipɔɔ ka a bipɔɔ mɩ oo a ma. Pɔɔ na oo naa a wʋ bidaba pɔɔ, ka a bidaba pɔɔ mɩ oo a wʋ sɩrɛ ma." 54Ka a Yesu 'yɛr kʋ a nɩyɔɔ bala, "Yɩn wa nyɛ julõjuur na ire a mɔ̃tɔ̃ɔ mʋrfʋ jie yɩ ma 'yɛr ɩka saa na wa naa, ka a ma ɩ a lɛ. 55Yɩn wa nyɛ sɛsɛbɛ mɩ na furo duoro jũu, yɩ ma 'yɛr ɩka tʋl na wa naa. Ka a ma ɩ a lɛ. 56A yɩn nɛɛr ayi dẽme banyãna. Yɩ bɔ̃ɔn a tẽe nɩ a saaju 'yɛr ma 'yɛr, ŋmɩnɛ a yɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ a dɩna 'yɛr 'yɛr ɛ? 57"Bo lɛ so ka yɩn mɩ̃ɛ kʋ̃ tʋ̃ɔ tɔɔr a lɛ na tor ɛ? 58An ɩ a yɩn nɩ a yɩ sãn sʋɔ lɛ 'mataa chiine, yɩ mʋlɔ wʋ a sɔr pɔ, ka lɛ ba lɛ ɛ, wʋn de yɩn 'yɔ̃ɔ a 'yɛr tɔɔrɔ nũu pɔ, ka wʋ de yɩ kʋ a nɩpɔɔrɔ ka wʋ mɩ pɔɔ yɩ bar. 59N 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ ɩka, ala be ɩ a lɛ, faa be na wa yi ka faa yab a fʋ sãn baar ɛ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\