Luka 13

1Nɩbɛ bamɩne mɩ ben be a sɔ̃ɔ 'lɔ̃nɔ̃, na ba pãa mana kʋrɔ a Yesu a lɛ a paal nɩkpɛ̃ɛ Pilate na dɔ̃ɔ kʋ a Galilee dɔɔr bamɩne, a sɔ̃ɔ 'lɔ ban be a bɔɔr lofʋ jie. 2A Yesu 'yɛr kʋ ba, "Yɩ tɩɛr ɩka bala lɛ maal dɛɛr gar a Galilee nɩbɛ ba jaa, ala lɛ so ban di a dɔɔyɛ nyã bɩɩ? 3A ba ɩ lɛ lɛ ɛ, tɩchɛ n 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ ɩka yɩn ba wa lɩɛb a yɩ tɩɛr ɛ, yɩ mɩ na wɛ naa. 4Bɩɩ a nɩbɛ pie nɩ aniin (18) bala a jiwõo 'lɔ na kar lo kʋ a Siloam, yɩ tɩɛr ɩka bala lɛ maal yeldɛɛr gar a bala jaa na kpɩɛrɛ a Jerusalɛm bɩɩ? 5N 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ ɩka lɛ ba lɛ ɛ, tɩchɛ yɩn mɩ baa lɩɛb a yɩ tɩɛr ɛ, yɩ mɩ na wɛ naa." 6A sʋkpa nyã lɛ Yesu pãa lɔb kʋ ba, "Daba kɔ̃ɔ lɛ tara kɔ̃kɔ̃tɩɛ a wʋ puo pɔ, a wʋ wa chen ɩka wʋ tɩ kaa a tɩɛ wɔ̃n bɩɩ, tɩchɛ a tɩɛ ba wɔ̃ ɛ. 7Be lɛ wʋ 'yɛr kʋ a nɩrɛ 'lɔ wʋn vɛ̃ ka wʋ kaara a puo, 'Bojũu, yuom ata nɩ nyã ɩn yɔ ka, ma bʋɔrɔ a wɔ̃mɔ̃ ɩka n pɔr tɩ ma wa bɔ faa. Ŋmaa wʋ lɔb, ŋmɩnɛ an ɩ ka wʋ pii a wɛr ara nɩ?' 8Ka a 'lɔ na kaara a puo 'yɛr, 'Nɩkpɛ̃ɛ, bar wʋ ka n tuu jilʋ̃ 'yɔ̃ɔ pʋɔr ka yuon waara, 9'lɔ wa wɔ̃ go, tɩ 'lɔ ba wa wɔ̃ ɛ, ka n ŋmaa wʋ lɔb.' " 10A Pɛ̃nfʋ Bɩbir Daar Yesu ben a lɔ̃ɔfʋ yir ɩ̃sʋɔ pɔ wile ba, 11be lɛ a pɔɔ be a sɩdɛbɛ na maal ka wʋ kab gʋ̃mɔ̃ yuom pie nɩ aniin (18), wʋ maa tʋ̃ɔ dɔl ɛ. 12Yesu na nyɛ a pɔɔ a lɛ, wʋ bʋɔl wʋ naa ka wʋ wa a wʋ sɛ̃, ka wʋ 'yɛr kʋ wʋ, "Pɔɔ, a fʋ baal bar fʋ naa." 13Tɩ na wʋ pãa de a wʋ nũu dɔɔl a pɔɔ, ka a pɔɔ dɔl ajienaa na wʋ pɛɛrɛ a Nãaŋmɩn. 14Tɩchɛ ka a suur kpɛ a lɔ̃ɔfʋ yir nɩdier Yesu na sãa a baalaa a Pɛ̃nfʋ Bɩbir Daar jũu, ka wʋ 'yɛr kʋ a nɩbɛ, "Bibie ayʋɔb ben be ka nɩrɛ na de tʋ̃n tʋ̃mɔ̃, yɩ ma wa ka wʋ sãana yɩ a ber ala pɔ, yɩ ta ma waara a Pɛ̃nfʋ Daar ɛ." 15Ka a Soro 'yɛr kʋ wʋ, "Yɩn nɛɛr ayi dẽme banyãna, a yɩ buor sʋɔ lɛ maa yuo a wʋ niin bɩɩ a wʋ bon chiin tɩ 'yɔ̃ɔ kʋ̃ɔ a Pɛ̃nfʋ Bɩbir ɛ? 16Ka a pɔɔ nyãna na ɩ a Abraham bipɔɔ, a tɩɩ na lũ yuom pie nɩ aniin (18), a ba sɛɛ ɩka wʋ for a Pɛ̃nfʋ Bɩbir Daar bɩɩ?" 17Wʋn wa 'yɛr a nɩtɔ̃ ka a vĩ kpɛ a bala jaa na bɛrɛ wʋ a nɛɛ, tɩchɛ ka a nɩbɛ chɩlɛ a tʋ̃vɩɛlɛ ala wʋn tʋ̃. 18A Yesu pãa 'yɛr, "Bo lɛ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ nyɛtãan? Bo lɛ ɩn de man? 19Wʋ kaara fɩka kɔ̃kɔ̃ɔ bir nɩrɛ na de bʋr a puo pɔ ka wʋ bul na wʋ ɩ tɩɛ, ka a lubil wa 'yɔ̃ɔ choor a wilsɩ ju." 20Wʋ lɛ sʋʋr ban go, "Bo lɛ ɩn de a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ man? 21Wʋ kaara fɩka dãbɩl pɔɔ na de 'yɔ̃ɔ jɔ̃ yɔɔ pɔ ka a ir vʋ̃." 22Yesu wile naa nɩbɛ be a tẽbɛrɛ nɩ a tẽbil ala pɔ tɩ na wʋn chen Jerusalɛm. 23Be lɛ a nɩrɛ ɩ̃sʋɔ sʋʋr wʋ, "N Soro, nɩbɛ bɩ̃lãa tɛɛ lɛ na nyɛ faafʋ bɩɩ?" Ka wʋ 'yɛr kʋ ba, 24"Yɩ mɔ̃ tu a dɔ̃dɔ̃ bile pɔ kpɛ, n 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ ɩka nɩyɔɔ lɛ na mʋɔrɔ bʋɔrɔ ɩka ba kpɛ tɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ kpɛ ɛ. 25A yir sʋɔ na wa ir pɔɔ a pãn var yɩ bar be a yõo, ka yɩ ara kpooro sʋɔrɔ, 'Nɩkpɛ̃ɛ, yuo sɩ a pãn.' Tɩchɛ ka wʋ 'yɛr kʋ yɩ, 'N ba bɔ̃ɔ yɩ ɛ, bɩɩ a jie yɩn yi ɛ.' 26Ka yɩ pãa 'yɛrɛ, 'Sɩn nɩ fʋ̃ʋ jaa 'mantaa di tɩ nyũ, a fʋ wiil sɩ be a sɩ tẽe sãlsɔɔ.' 27Tɩchɛ ka wʋn 'yɛr, 'N ba bɔ̃ɔ yɩ ɛ, bɩɩ a jie yɩn yi ɛ, yɩ tɔɔ yi tɩ chɛ ma a yɩn na tʋ̃nɔ̃ a dɛbɛ.' 28"Be lɛ yɩn kõnõ ɔɔrɔ a nyɩmɛ, yɩn wa nyɛ a Abraham, Isaakɩ nɩ Jekɔb nɩ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ ba jaa be a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ pɔ, tɩchɛ ka a yɩn 'lɔ be a yõo. 29Nɩbɛ na yin a mɔ̃tɔ̃ɔ purfʋ jie, a mʋrfʋ jie, a jũu nɩ a par na ba wa jɩ̃nɛ dire be a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ pɔ. 30Sɩrɛ jaa, nɩbɛ ben puor tɩ na ban wa de nie, ka a bala mɩ na be a niem mɩ wa be a puor." 31A sɔ̃ɔ 'lɔ̃nɔ̃ pɔ lɛ a Faraseemɩne bamɩne wa a Yesu sɛ̃ wa 'yɛr kʋ wʋ, "Yi a ka chen jiyuo. A Hɛrɔd bʋɔrɔ na a fʋ kʋfʋ." 32Ka a Yesu 'yɛr kʋ ba, "Yɩ chen tɩ 'yɛr a mɔbaa 'lɔ̃nɔ̃, ɩn dii naa a sɩdɛbɛ ka a yi ka n sãa a nɩbɛ baalsɩ a dɩna nɩ bio ka a dayere daar ka n baar a n tʋ̃mɔ̃. 33Lɛ jaa an ɩ, ɩn chɛnɛ na chiine a dɩna nɩ bio nɩ a dayere. Sɩrɛ jaa lɛ, Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ kʋ̃ kpi ka Jerusalɛm ba lɛ ɛ. 34"Gboo yɩn Jerusalɛm dẽme, yɩn lɛ ma kʋrɔ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ tɩ lɔɔrɔ a bala Nãaŋmɩn na tʋ̃ a yɩ sɛ̃ nɩ kʋsɩbɛ. N ma bʋɔrɔ naa ɩka n kaal a fʋ bibiir 'mataa nɩtãa lɛ nʋ̃ɔ na ma kaal a wʋ bil 'mataa a wʋ pɩrɛ pɔ, tɩ yɩ maa sɔɔ ɛ. 35Yɩ nyɛ, a yɩ yir na lɩɛb dakpolo, tɩ ka n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩka yɩ kõ lɛ nyɛ ma go ɛ, tɩ tãn a daar 'lɔ yɩn na 'yɛr, 'Nãaŋmɩn wʋ sʋ̃ʋ a 'lɔ wʋn tʋ̃!' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\