Luka 15

1A lõpodierbe nɩ a tʋ̃dɛtʋ̃nbɔ lɔ̃ɔn taa na chɛl a Yesu 'yɛr. 2Tɩchɛ ka a Faraseemɩne nɩ a Mosesɩ nɛɛ wiwiilbe hũhũnõ 'yɛrɛ, "A daba nyã diere naa tʋ̃dɛtʋ̃nbɔ ka ba 'mataa dire." 3A Yesu pãa lɔb a sʋkpa nyã kʋ ba, 4"Ala ɩ a yɩ ɩ̃sʋɔ tara na piir kɔbaa ka a bʋ̃'yen wa bɔr, a ba ɩ wʋn bar a kɔbaa forbir ala a pɛchiin baa pɔ, tɩ yʋɔrɔ bʋɔrɔ a bʋ̃'yen 'lɔ tɩ tãn a sɔ̃ɔ 'lɔ jaa wʋn wa tɩ nyɛ wʋ bɩɩ? 5'Lɔ wa nyɛ a pɛr nʋ̃ɔ ma kpɛ wʋ naa ka wʋ 'mɔɔ dɔɔl bɔɔ ju 6kulo nɩ a yir, tɩ pãa bʋɔlɔ a wʋ barmɩne nɩ a wʋ taaba lɔ̃ɔ taa tɩ 'yɛr, 'Yɩ pʋɔ ma chɩlɛ, bojũu n nyɛ naa a n pɛr 'lɔ na bɔr.' 7N 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ ɩka a lɛ nɛ nɩ wʋ ju mɩ lɛ, chɩl kpɛ̃ɛ na ben a saaju a tʋ̃dɛtʋ̃nɔ̃ bʋ̃'yen na lɩɛb a wʋ tɩɛr gar a kɔbaa forbir bala na ba tara tɩɛr lɩɛb fʋ ɛ. 8"Bɩɩ pɔɔ buor lɛ tara libibie pie ka ɩ̃sʋɔ bɔr, wʋ kʋ̃ chʋm bũu den saar pɩɩr a die wʋ jaa na wʋ wa tɩ nyɛ wʋ bɩɩ? 9'Lɔ wa nyɛ wʋ, wʋ ma bʋɔl a wʋ barmɩne nɩ a wʋ taaba lɔ̃ɔ taa tɩ 'yɛr, 'Yɩ pʋɔ ma chɩlɛ, n nyɛ naa a n libir na bɔr.' 10Lɛ nɛ nɩ wʋ ju mɩ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩka, nʋ̃ɔ mɩ na kpɛ naa a Nãaŋmɩn malakasɩ ala ɩ a tʋ̃dɛtʋ̃nɔ̃ bʋ̃'yen lɩɛb a wʋ tɩɛr." 11Yesu chɛnɛ na 'yɛrɛ kʋrɔ ba, "Daba lɛ tara wʋ dabil ayi. 12Ka a bile sʋɔ wa 'yɛr kʋ a sãa, 'N sãa, põ a fʋ kpĩi bomo ir a n bon kʋ ma.' Ka a sãa de a wʋ kpĩi bomo põ ba. 13A ba kor ɛ, ka a bile 'lɔ lɔ̃ɔ taa a wʋ bonsɩ a jaa yi chiin tẽyuo pɔ, na wʋ tɩ bũbur a bonsɩ sɔ̃ɔ a jaa bar. 14Wʋn wa sɔ̃ɔ a jaa baar, ka a kɔ̃ lo a tẽe 'lɔ pɔ, ka a wõm piel kpɛ wʋ. 15Wʋ chen a tẽe 'lɔ pɔ nɩrɛ ɩ̃sʋɔ yir tɩ bɔ tʋ̃mɔ̃, ka a nɩrɛ 'lɔ ma tʋ̃ wʋ ka wʋ chen a puo pɔ tɩ 'yɔ̃ɔ a wʋ dor bʋ̃diir. 16A jɔ̃ pɛbɛ ala ma ɩrɛ wʋn vɔlaa ka wʋ bʋɔrɔ ɩka wʋ 'wɔb tɩɩ, tɩchɛ nɩrɛ jaa maa kʋ wʋ bon ɛ. 17"Ka a yɛ̃ wa wʋ ka wʋ 'yɛr, 'N sãa tara na tʋ̃tʋ̃nbɔ a ŋmɩnɛ a ba ma di bʋ̃diir faa, tɩchɛ ka a maa wa kpire nɩ kɔ̃ ka? 18Ɩn lɩɛb kul a n sãa sɛ̃ naa tɩ 'yɛr wʋ, n maal dɛɛr Nãaŋmɩn sɛ̃ nɩ a fʋ sɛ̃. 19N ba lɛ chɛnɛ sɛɛ ka ban bʋɔl ma a fʋ bie ɛ, maal ma ka n ɩ a fʋ tʋ̃tʋ̃nɔ̃ ɩ̃sʋɔ.' 20Lɛ wʋ ir kulo a sãa sɛ̃. Tɩchɛ wʋn chɛnɛ be a nɩdaa waara, a sãa nyɛ wʋ naa ka nɩbaal kpɛ wʋ ka wʋ jotuor a bie kõr tɩ puor wʋ. 21Ka a bidaba 'yɛr kʋ wʋ, 'N sãa, n maal dɛɛr Nãaŋmɩn sɛ̃ nɩ a fʋ sɛ̃, n ba lɛ sɛɛn ka ban bʋɔl ma a fʋ bie go ɛ.' 22Tɩchɛ ka a sãa 'yɛr kʋ a gbãgbaar, 'Yɩ pɔɔ fɔɔ tɩ de fuu nyã na vɩɛlɛ wa su wʋ, na yɩ de bɔ̃bile 'yɔ̃ɔ wʋ a nubir pɔ, na yɩ de nafɔbɔ wa su wʋ. 23Yɩ tɩ kaa nele na 'wɔr na yɩ waan wa kʋ ka sɩ 'wɔb tɩ chɩlɛ. 24Bojũu a n bidaba nyãna dɔ̃ɔ kpi tɩ lɛ ir ɩ vʋr, wʋ dɔ̃ɔ bɔr tɩ sɩ lɛ nyɛ wʋ.' Ka ba piel chɩlɛ. 25"Tɩchɛ ka a bidakpɛ̃ɛ 'lɔ be a puo pɔ, na wʋ wa ir waara, wʋn wa gbʋrɔ a yir wʋ wõn bɩ̃nɛ nɩ chɛlsɩ. 26Be lɛ wʋ bʋɔl a gbãgbaa ɩ̃sʋɔ na wʋ sʋʋr a yelnyɩnɛ na be be. 27Ka a gbãgbaa 'yɛr kʋ wʋ, 'A fʋ yɛbile lɛ wa ka a fʋ sãa ɩ a ba kʋ nel'wɔr jaa, bojũu wʋ nyɛn a wʋ bie na lɩɛb wa nɩ lãafɩɛ tɩ chɛnɛ kpɛ̃mɛ.' 28A suur kpɛ a yɛkarma ka wʋ jɛ, waa kpɛ ɛ. Ka a sãa yi 'maala wʋ ɩka wʋ kpɛ. 29Tɩchɛ ka wʋ 'yɛr kʋ a sãa, 'Nyɛ lɛ ɩn wõnõ a fʋ toor naa tʋ̃nɔ̃ kʋrɔ fʋ a yuom anyãna a jaa, n ba gɔ̃ɔ fʋ nɛɛ jaa ɛ. Tɩchɛ faa mɩ wa kʋ ma bule gba ɩka, n mɩ kʋ ka maa nɩ a n barmɩne mɩ 'mataa di tɩ chɩlɛ ɛ. 30Tɩchɛ a fʋ bibawõno nyãna na de a fʋ bonsɩ yin ka a 'lɔ nɩ a pɔɔ baar tɩ 'mataa sɔ̃ɔ bar, tɩ lɩɛb wa a yir ka fʋ ir kʋ nel'wɔr kʋ wʋ.' 31Ka a sãa 'yɛr, 'Fʋ̃ʋ 'lɔ, fʋ ben a n sɛ̃, ka a bomo a jaa ɩn tara ɩ a fʋ bonsɩ. 32Tɩchɛ a sɛɛ naa ka sɩn dɩ̃ɛnɛ na sɩ chɩlɛ bojũu a fʋ yɛbile nyãna dɔ̃ɔ kpi tɩ lɛ ɩ vʋr go, na wʋ dɔ̃ɔ bɔr tɩ sɩ lɛ nyɛ wʋ.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\