Luka 16

1Yesu 'yɛr kʋ a wʋ poturbo ɩka, "Taraa sʋ̃ɔ kɔ̃ɔ lɛ dɔ̃ɔ be be, na wʋ tara nɩrɛ na kaara wʋ a bonsɩ, na wʋ pʋ̃pʋrɔ bara. 2Ka wʋ bʋɔl wʋ waan wa sʋʋr, 'N wõn ban 'yɛrɛ a fʋ 'yɛr yʋɔrɔ nɩ, man a lɛ fʋn tʋ̃ kʋ ma, bojũu fʋ kʋ̃ lɛ tʋ̃ɔ tʋ̃ a tʋ̃mɔ̃ ɛ.' 3Ka a tʋ̃tʋ̃nɔ̃ 'yɛr kʋ a wʋ mɩ̃ɛ, 'Ŋmɩnɛ lɛ ɩn pãa ɩ a pʋ̃pãanyã? A n nɩkpɛ̃ɛ faa man a tʋ̃mɔ̃, n mɩ ba lɛ kpɛ̃mɛ na tʋ̃ɔ kɔ ɛ, a mɩ na ɩn vĩ ɩn na sʋɔrɔ. 4N bɔ̃ɔ lɛ ɩn na ɩ maa ba lɛ wa tara tʋ̃mɔ̃ ɛ, tɩchɛ ka nɩbɛ chɛnɛ de ma a ba yie.' 5Be lɛ wʋ bʋɔl a wʋ nɩkpɛ̃ɛ sãma dẽme ba jaa na wʋ sʋʋr a 'lɔ na de nie, 'A ŋmɩnɛ lɛ fʋ di a n nɩkpɛ̃ɛ sãn?' 6Ka wʋ 'yɛr, 'Kãlaar kɔbaa (100) lɛ n di a sãn.' Ka a 'lɔ na kaara a bonsɩ 'yɛr, 'De a gãn nyãna jɛn fɔɔ jaa na fʋ sɛb lɩjaayi nɩ pie (50).' 7Tɩ na wʋ lɛ sʋʋr a ayi sʋɔ, 'A ŋmɩnɛ fʋ mɩ di a n nɩkpɛ̃ɛ sãn?' Ka wʋ 'yɛr, 'Chi bɔtɔr kɔbaa (100) sãn lɛ n di.' Ka wʋ 'yɛr, 'De a fʋ gãn na fʋ sɛb lɩjaa naar 'yɔ̃ɔ (80).' 8Ka a nɩkpɛ̃ɛ dãn a tʋ̃tʋ̃nɔ̃ nyãna na ba tara yelmɩ̃ɛ ɛ, bojũu wʋ tɩɛr nɩdaar. A wɛr nyã nɩbɛ tara na yɛ̃ a ba taaba jie gar a chãa nɩbɛ. 9"N 'yɛr na kʋrɔ yɩ ɩka, yɩ de a wɛr nyã bʋ̃tarsɩ na yɩ ŋman barmɩne ala wa baar, Nãaŋmɩn na de yɩn kpɛ̃n a yir kpo kpo 'lɔ pɔ. 10Nɩrɛ 'lɔ jaa na tara yelmɩ̃ɛ nɩ a bʋ̃bile, wʋn tara naa yelmɩ̃ɛ nɩ a bʋ̃yɔɔ. Nɩrɛ 'lɔ jaa mɩ na ba tara yelmɩ̃ɛ nɩ a bʋ̃bile ɛ, wʋ kʋ̃ mɩ tara yelmɩ̃ɛ nɩ a bʋ̃yɔɔ ɛ. 11Ala ɩ yaa tara yelmɩ̃ɛ nɩ a wɛr bʋ̃tarsɩ ɛ, an lɛ na sɔɔ de a yelmɩ̃ɛ bomo kʋ yɩ? 12Ala ɩ yaa tara yelmɩ̃ɛ nɩ nɩrɛ kɔ̃ɔ bon ɛ, an lɛ na kʋ yɩ a yɩ bon? 13Gbãgbaa kʋ̃ tʋ̃ɔ tʋ̃ kʋ nɩbɛrɛ ayi ɛ, wʋn nʋ̃n ɩ̃sʋɔ tɩ 'laar ɩ̃sʋɔ, bɩɩ wʋn wõnõ na ɩ̃sʋɔ toor tɩ ba wõnõ ɩ̃sʋɔ toor ɛ. Yɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ tʋ̃ kʋ Nãaŋmɩn nɩ libie ɛ." 14A Faraseemɩne na nʋ̃ libie na wõ a lɛ a Yesu na 'yɛr, ka ba laara wʋ. 15A Yesu 'yɛr kʋ ba, "Yɩ ma maal yɩ mɩ̃ɛ nɩtorsɩ a nɩbɛ niem, tɩchɛ Nãaŋmɩn bɔ̃ɔn a yɩ tɩɛr. Bon 'lɔ nɩbɛ na 'yɔ̃ɔnɔ̃ ɩn Nãaŋmɩn bʋ̃chiiraa. 16"A Mosesɩ Nɛɛ nɩ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ 'yɛr wa tãn a Jɔɔn sɔ̃ɔ. An yi a sɔ̃ɔ 'lɔ wʋ jaa, ba 'yɛr naa a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ 'yɛr sʋ̃n ka a ɩ̃sʋɔ jaa mʋɔrɔ wʋ sɔr, ɩka wʋ kpɛ. 17An ɩn kɔ̃mɔ̃kɔ̃mɔ̃ kʋ a saaju nɩ a tẽe ka a po tal, gar a Nɛɛ 'yɛr bir na yi lo. 18Nɩrɛ jaa na dii a wʋ pɔɔ bar tɩ kul pɔɔ yuo, wʋ maal dɛɛr, ka a daba 'lɔ mɩ na kul a pɔɔ a sɩrɛ na dii bar, mɩ maal dɛɛr. 19"Tara sʋɔ kɔ̃ɔ lɛ dɔ̃ɔ be be, na wʋ ma su kparsɩ nɩ fuu pɩɛl na wʋ dire bʋ̃nʋ̃n bɩbir jaa. 20Ka a sʋsʋɔrɔ kɔ̃ɔ yuor na di Lajarusɩ mɩ be be na ɩ natɩnara ma jɩ̃nɛ a tara sʋɔ dɔ̃dɔr nɛɛ. 21Na wʋ ma bʋɔrɔ ɩka wʋ nyɛ a bʋ̃di pʋr pʋr ala a tara sʋɔ na dire ka a ŋmara loro, ka a baar gba ma wa lɛnɛ a wʋ natɩɛ. 22A sʋsʋɔrɔ nyãna wa kpi naa, ka a malakasɩ wa de wʋ chiine tɩ bin a Abraham sɛ̃. Ka a tara sʋɔ 'lɔ mɩ wa kpi ka ba ũu wʋ. 23"A be a kpĩisɩ tẽe, ka a ɩ dɔɔyɛ jie lɛ, ka wʋ gbã nyɛ Abraham tɛɛr jaa ka a Lajarusɩ jɩ̃nɛ a wʋ lõboor. 24Be lɛ wʋ bʋɔl, 'N sãa Abraham, kaa n nɩbaal tɩ na fʋ tʋ̃ a Lajarusɩ ka wʋ 'me kʋ̃ɔ nɩ nubir wa 'maan ma jãlbir, bojũu a wõnõ ma naa ka a bũu pɔ.' 25Tɩchɛ ka a Abraham 'yɛr, 'N bie, tɩɛr kaa fʋn dɔ̃ɔ be a wɛr pɔ dire nʋ̃ɔ, tɩchɛ ka a Lajarusɩ mɩ dire dɔɔyɛ, pʋ̃pãanyã, wʋ mɩ dire naa a nʋ̃ɔ tɩchɛ ka fʋ mɩ dire a dɔɔyɛ. 26A nyã gba ba ɩ yele ɛ, a bɔɔ kpɛ̃ɛ nyã na be a sɩ chara pɔ, ka a bala na bʋɔrɔ ɩka ba yi a ka tɩ a yɩ sɛ̃ kʋ̃ tʋ̃ɔ ɛ, ɩ̃sʋɔ jaa kʋ̃ tʋ̃ɔ yi a be tɩ mɩ wa a sɩ sɛ̃ ɛ.' 27"Ka wʋ lɔb nũu 'yɛr, 'Yãayãaabɩlɛ lɛ n sʋɔrɔ, n sãa, tʋ̃ a Lajarusɩ ka wʋ kul a be a sãa yir, 28n tara na yɛɛr anũu wʋ tɩ kpãa ba ka ba taa ɩrɛ mɩ wa wa a dɔɔyɛ nyã pɔ ɛ.' 29Ka Abraham 'yɛr, 'Mosesɩ nɩ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ a lɛ ban sɛb bin ben a ba sɛ̃, ba chɛlɛ a ala ban 'yɛrɛ.' 30Ka wʋ 'yɛr, 'Kai n sãa Abraham, ala ɩ nɩrɛ lɛ ir a kũu pɔ tɩ 'yɛr kʋ ba ban lɩɛb a ba tɩɛr.' 31Ka a Abraham 'yɛr kʋ wʋ, 'Ala ɩ ba kʋ̃ chɛl a lɛ a Mosesɩ nɩ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ na 'yɛr lɩɛb a ba tɩɛr ɛ, nɩrɛ sɔɔ ir kũu pɔ tɩ 'yɛr an ɩn pɔrɔ.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\