Luka 17

1Yesu 'yɛr kʋ a wʋ poturbo, "Yelsɩ ala na vɛ̃ ka nɩrɛ ɩ bier ben be na wa, tɩchɛ nɩrɛ 'lɔ jie an tu wa ben pɔ'yɔ̃ɔ fʋ pɔ. 2A nɩnyɩnɛ 'lɔ̃nɔ̃, bala 'mɔɔ nɩɛr lũ yɔɔl a nyĩe pɔ daa lɔb a man kʋ̃ɔ pɔ, ala sa wʋn na vɛ̃ ka a bʋ̃bil banyãna ɩ̃sʋɔ ɩ bier. 3Yɩ guro yɩ mɩ̃ɛ, ala ɩ fʋ yɛbɛ maal fʋn dɛɛr gɔ̃ wʋ, 'lɔ wa de a bɔrfʋ vɛ̃ kʋ wʋ. 4Ala ɩ a bɩbir bʋ̃'yen pɔ lɛ wʋ maal fʋ dɛɛr gbɛɛ ayopõi tɩ mɩ lɩɛb wa a gbɛɛ ayopõi wa de bɔrfʋ, vɛ̃ kʋ wʋ." 5Ka a nɩtʋ̃nsɩ 'yɛr, "Sɩ Soro, pʋɔ sɩ sɔɔfʋ." 6Ka a Soro 'yɛr kʋ ba, "Yɩn tara sɔɔfʋ jaa pʋʋr fɩka kɔ̃kɔ̃ɔ bir, yɩn tʋ̃ɔ 'yɛr kʋ a tɩkpɛ̃ɛ nyãna, 'Vʋ̃ɔ tɩ ba man pɔ, ka wʋ tu a lɛ yɩn 'yɛr.' 7"Ala ɩ a yɩ ɩ̃sʋɔ tara na gbãgbaa ka wʋ kʋɔrɔ bɩɩ ŋmaara piir, 'lɔ wa yi a tʋ̃mɔ̃ jie wa, fʋn 'yɛr wʋ naa ɩka wʋ wa jɩ̃nɛ di ɔ? 8A ba ɩ fʋn 'yɛr wʋ naa, 'Maal a bʋ̃diir fɔɔ na fʋ chɔɔr a fʋ mɩ̃ɛ wa ara gu ma, ka n di tɩ nyũ baar ka fʋ mɩ pãa di tɩ nyũ ɛ.' 9Wʋn puor naa a gbãgbaa nyãna wʋn 'yɔ̃ɔ ka wʋ maal bɩɩ? 10A yɩn mɩ lɛ lɛ, yɩn wa maal ala a jaa Nãaŋmɩn na 'yɔ̃ɔ yɩ, yɩn 'yɛr naa, 'Saa sɛɛn ɛ, gbãgbaar lɛ sɩ ɩ na sɩ maal a lɛ na ɩ a sɩ tʋ̃mɔ̃.' " 11Yesu den a sɔr chiine a Jerusalɛm, wʋ kpɛ̃n a Samariya nɩ a Galilee chara pɔ. 12Na wʋ chiine kpɛ a tẽbile ɩ̃sʋɔ pɔ, ka a kɔ̃kɔ̃n pie tuor wʋ a be. Ba ara na tɛɛr jaa 13tɩ gboolo bʋɔlɔ, "Nɩkpɛ̃ɛ Yesu, kaa sɩ nɩbaal." 14Wʋn nyɛ ba a lɛ, na wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yɩ chen tɩ wiil a yɩ mɩ̃ɛ kʋ a Juu nɩbɛ bɔɔrlorbo." Ban chen a lɛ, ka a ɩ ba sa naa. 15A ba ɩ̃sʋɔ na nyɛ ka a ɩ wʋ sa naa, wʋ lɩɛb wa de nɛkpɛ̃ɛ na wʋ pɛɛrɛ nɩ Nãaŋmɩn. 16Wʋ lon kpa a Yesu gbɛɛ par tɩ puor wʋ, Samariya lɛ wʋ yi. 17Ka a Yesu sʋʋr, "A ba ɩ pie lɛ sa ɛ? Ka nyɩnɛ a pie forbir be? 18Ɩ̃sʋɔ jaa ba lɩɛb wa ɩka wʋ wa puor Nãaŋmɩn yãan ka a sãan nyã ba lɛ ɛ." 19Tɩ pãa 'yɛr kʋ wʋ, "Ir kulo, a fʋ sɔɔfʋ sa fʋ naa." 20A Faraseemɩne lɛ sʋʋr naa Yesu ɩka dabor lɛ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ na wa, ka a Yesu 'yɛr, "Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ kʋ̃ wa ka ba bɔ̃ɔn ɛ. 21Bɩɩ ka nɩbɛ 'yɛr, yɩ nyɛ wʋ ka, bɩɩ yɩ nyɛ wʋ kasɛn, bojũu Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ ben a yɩ pɔ." 22Tɩ pãa 'yɛr kʋ a poturbo, "Sɔ̃ɔ kɔ̃ɔ waara na a yɩn wa bʋɔrɔ ɩka yɩ nyɛ a maa Nɩsaal Bie nɩ nɩbir, tɩchɛ yɩ kʋ̃ nyɛ ma ɛ. 23Nɩbɛ na 'yɛr yɩ naa, 'Kasɛn lɛ wʋ be,' bɩɩ 'Ka lɛ wʋ be.' Yɩ taa ɩrɛ wa joro turo ba chiine be ɛ. 24A maa Nɩsaal Bie bɩbir na kaara naa fɩka a saa na ma nyɩɩr a saaju yi a lõboor nyã tɩ gbem a lõboor ɩ̃sʋɔ. 25Tɩchɛ ɩn den nie di dɔɔyɛ yele yɔɔ jaa pɔ, ka a dɩna nɩbɛ tɔr ma. 26"Lɛ an dɔ̃ɔ kaara a Nowa sɔ̃ɔ, lɛ mɩ lɛ an kaara a maa Nɩsaal Bie sɔ̃ɔ. 27Nɩbɛ dire naa na ba nyuro ka dɔɔr nɩ pɔbɔ kulo taa, tɩ tãn a bɩbir 'lɔ a Nowa na kpɛ a gbor kpɛ̃ɛ pɔ, ka a kʋ̃ɔ paal wa sɔ̃ɔ ba jaa bar. 28"Lɛ mɩ lɛ a kaara a Lotɩ sɔ̃ɔ, nɩbɛ dire naa, na ba nyuro, na ba daara lɩɛb daara, na ba bʋrɔ na ba mɩɛrɛ nɩ yie. 29Tɩchɛ a bɩbir 'lɔ a Lotɩ nɩ wa yi a Sodom bũu nɩ kʋsɩlirsɩ yin saaju lo pɔɔ a nɩbɛ ka ba jaa kpi. 30Lɛ lɛ a maa Nɩsaal Bie bɩbir mɩ na kaara. 31"A bɩbir 'lɔ̃nɔ̃, nɩrɛ na be a wʋ gar ju, ka a wʋ bonsɩ be a die pɔ, wʋ kʋ̃ suu tɩ de ɛ. Lɛ mɩ lɛ nɩrɛ na be puo pɔ kʋ̃ kul tɩ de bon ɛ. 32Yɩ tɩɛr a Lotɩ pɔɔ. 33Ɩ̃sʋɔ jaa na bʋɔrɔ ɩka wʋ faa a wa nyɛvʋr na bɔr wʋ naa, nɩrɛ 'lɔ na lɔb a wʋ nyɛvʋr bar, wʋn tara wʋ naa. 34"N 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ ɩka a tɩ̃sɔɔ 'lɔ̃nɔ̃, nɩbɛ ayi na gãn gaa jie, ka a Nãaŋmɩn wa de bʋ̃'yen tɩ chɛ bʋ̃'yen bar. 35Ka a pɔbɔ ayi nɩɛnɛ jɔ̃, ka a Nãaŋmɩn de bʋ̃'yen tɩ chɛ bʋ̃'yen bar. 36Dɔɔr ayi mɩ na ben puo pɔ, ka a Nãaŋmɩn wa de ɩ̃sʋɔ tɩ chɛ bʋ̃'yen bar." 37Ka ba sʋʋr wʋ, "Sɩ Soro, nyɩnɛ?" Ka wʋ 'yɛr, "Jie bʋ̃kũu na be, be lɛ sɩdumosɩ ma loro."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\