Luka 18

1Yesu pãa lɔb sʋkpa kʋ a wʋ poturbo na wʋ wiil ba a lɛ ban na sʋɔrɔ Nãaŋmɩn taa baala ɛ. 2Wʋ 'yɛr naa, "A tẽe kɔ̃ɔ pɔ, 'yɛr tɔɔrɔ kɔ̃ɔ dɔ̃ɔ be be, waa joro Nãaŋmɩn dãbɩ̃ɛ ɛ, waa mɩ kaara nɩrɛ nɩbaal ɛ. 3Ka a pɔɔ kʋɔr kɔ̃ɔ mɩ be be a tẽe pɔ, na wʋ ma waara a wʋ sɛ̃ wa 'yɛrɛ, ''Yɛr faa ma a n sãn sʋɔ sɛ̃.' 4Bojũu, gbɛɛ aŋmɩnɛ jaa lɛ wʋ ma tɔr, tɩ wa 'yɛr kʋ wʋ mɩ̃ɛ, 'N gba ba joro Nãaŋmɩn dãbɩ̃ɛ ɛ, bɩɩ kaara nɩrɛ nɩbaal lɛ. 5Tɩchɛ bojũu, a pɔɔ kʋɔr nyãna na yʋɔrɔ dɔ̃ɔnɔ̃ ma, ɩn tɔɔr a wʋ 'yɛr kʋ wʋ ka wʋ ta yʋɔrɔ bala ma ɛ.' " 6Ka a Soro 'yɛr, "Yɩ nyɛ lɛ a 'yɛr tɔɔr filefile nyã na 'yɛr. 7Nãaŋmɩn mɩ kʋ̃ 'yɛr faa a wʋ nɩ-irsɩ na kõnõ kʋrɔ wʋ mɔ̃tɔ̃ɔ nɩ tɩ̃sɔɔ jaa ɛ? Bɩɩ wʋn lɩɛrɛ ban bara? 8N 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ ɩka Nãaŋmɩn na tɔɔr a ba 'yɛr fɔɔ jaa kʋ ba. A maa Nɩsaal Bie wa lɩɛb wa a wɛr pɔ, ɩn nyɛn nɩbɛ ka ba tara sɔɔfʋ ɔ?" 9Yesu lɛ lɔb sʋkpa de man a nɩbɛ bamɩne na tɩɛr ɩka ba ɩn nɩtorsɩ tɩ kaara a ba taaba pɔrɔ. 10"Nɩbɛ ayi lɛ dɔ̃ɔ do a Nãaŋmɩn puorfʋ yir ɩka ba tɩ sʋɔr Nãaŋmɩn. Ɩ̃sʋɔ ɩn Farasee nɩrɛ, ka a ɩ̃sʋɔ mɩ ɩ lõpodiere. 11Ka a Farasee nɩrɛ 'lɔ ir ara, tɩ sʋɔrɔ a Nãaŋmɩn 'yɛrɛ nɩ, 'Nãaŋmɩn n puor fʋn yãan, nɩ ɩn ba kaara a nɩbɛ bamɩne kaar ɛ, nɩfarba, tʋ̃dɛtʋ̃nbɔ, sɛ̃sɛ̃nbɛ, bɩɩ a lõpodiere nyã kaar gba ɛ. 12Maa 'lɔ, n ma gal kɔ̃ gbɛɛ ayi daa jaa pɔ, n bonsɩ pie jaa pɔ, n ma ir naa a bʋ̃'yen.' 13Tɩchɛ ka a lõpodiere 'lɔ mɩ ara tɛɛr jaa na wʋ 'wor nuur, waa 'la dʋɔ kaa saaju ɛ, tɩ na wʋ 'yɛr, 'Nãaŋmɩn kaa n nɩbaal, yelbe-ɩrɛ lɛ n ɩ.' 14A lõpodiere nyã yele tor naa a Nãaŋmɩn sɛ̃, ka wʋ lɩɛb kul gar, a Farasee nɩrɛ 'lɔ. Bojũu nɩrɛ jaa na 'mɔɔrɔ wʋ mɩ̃ɛ saaju, Nãaŋmɩn na siir wʋ naa, tɩ nɩrɛ nyã mɩ na siir a wʋ mɩ̃ɛ, Nãaŋmɩn na 'mɔɔ wʋn saaju." 15Nɩbɛ dɔ̃ɔ waara nɩ bibibil a Yesu sɛ̃ ɩka wʋ sɩɩr ba, ka a poturbo na nyɛ a lɛ na ba mĩi 'yɔ̃ɔ ba. 16Tɩchɛ ka a Yesu bʋɔl a bibiir ka ba wa a wʋ sɛ̃, ka wʋ 'yɛr, "Yɩ bar a bibiir sɔr ka ba wa a n sɛ̃, na yɩ ta ŋmaa ba sɔr ɛ, bojũu banyãna taaba lɛ so a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ. 17Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, ɩ̃sʋɔ jaa ba wa de a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ nɩtãa a bibibile nyãna kaar ɛ, wʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ kpɛ be ɛ." 18A nɩdiere kɔ̃ɔ sʋʋr a Yesu, "Wiwiilsʋ̃, bo lɛ ɩn ɩ naa nyɛ nyɛvʋr na ba tara baarfʋ ɛ?" 19Ka a Yesu sʋʋr wʋ, "Bãa 'yɔ̃ɔ lɛ fʋ bʋɔl ma nɩsʋ̃? Nɩrɛ jaa ba ɩ nɩsʋ̃ ka Nãaŋmɩn tɛɛ ba lɛ ɛ. 20Fʋ bɔ̃ɔ naa a Nãaŋmɩn Nɛɛ. Taa sɛ̃nɛ ɛ, taa kʋrɔ nɩrɛ ɛ, taa juro ɛ, taa ŋmaa jir kara 'yɔ̃ɔ nɩrɛ ɛ, na fʋ 'yɔ̃ɔnɔ̃ a fʋ sãa nɩ a fʋ ma." 21Ka a daba 'yɛr, "A anyãna a jaa lɛ n turo a n bile sɔ̃ɔ wa tãn dɩna." 22Yesu na wõ a nɩtɔ̃ ka wʋ 'yɛr kʋ wʋ, "A chɛ fʋn yelbʋ̃'yen, tɩ da a fʋ bonsɩ a jaa, de põ nɔ̃n dẽme ka a fʋ tara bomo be a saaju, tɩ na fʋ pãa wa turo ma." 23A daba na wõ a nɩtɔ̃ wʋ pʋɔ sɔ̃ɔ naa, bojũu tara sʋɔ lɛ wʋ ɩ. 24Yesu kaa wʋn tɩ 'yɛr, "An ɩn kpɛ̃ɔ a tara sʋɔ na kpɛ Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ pɔ. 25Sɩrɛ jaa lɛ, an ɩn kɔ̃mɔ̃kɔ̃mɔ̃ nyɔɔma na kpɛ kparpĩi bɔɔ pɔ, gar tara sʋɔ na kpɛ Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ pɔ." 26Ka a bala na wõ a nɩtɔ̃ sʋʋr a Yesu, "An lɛ na pãa nyɛ faafʋ?" 27Ka a Yesu 'yɛr, "Ala na ɩ tuo nɩrɛ sɛ̃, Nãaŋmɩn sɛ̃ yele jaa ba ɩ tuo ɛ." 28A Pita 'yɛr kʋ wʋ, "Sɩn bar bonsɩ a jaa, tɩ wa turo fʋ." 29Ka a Yesu 'yɛr kʋ ba, "Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, nɩrɛ na bar a wʋ yir, bɩɩ pɔɔ, bɩɩ yɛɛr, bɩɩ a wʋ sãa naa ma, bɩɩ bibiir a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ jũu, 30wʋn nyɛn dɔɔl taa a dɩna nɩ daar kɔ̃ɔ na wa lɔɔn nyɛvʋr na ba tara baarfʋ ɛ." 31Yesu tɔɔn a Pie nɩ Ayi yin chɛ̃chɛ̃ɛ, tɩ 'yɛr kʋ ba, "Sɩ ben duoro a Jerusalɛm, ala a jaa a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ na sɛb 'yɛr a maa Nɩsaal Bie 'yɛr, an tɩ ɩ naa. 32Ban tɩ nyɔɔ man kʋ a nɩbɛ bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, ka ba la ma, tʋrɔ ma, na ba chɩr nataar 'yɔ̃ɔ ma, na ba ge ma, tɩ kʋ ma. 33Ka a ber ata daar ka n ir ɩ vʋr go." 34A poturbo ba bɔ̃ɔ a anyãna wʋn 'yɛr par bɩ̃lãa jaa ɛ. A liin ba jaa, baa bɔ̃ɔ a ala wʋn 'yɛrɛ ɛ. 35Yesu na wa gbʋrɔ a Jeriko, jɔ̃ɔ jɛ̃n be a sɔr kõkoor na wʋ sʋɔrɔ. 36Wʋn wa wõ a nɩyɔɔ na chiine tala, a wʋ sʋrɔ, ɩka bo lɛ ɩrɛ. 37Ka ba 'yɛr kʋ wʋ, "Yesu na yi Najaretɩ lɛ tala." 38A wʋ gboolo, "Yesu, David Bidaba, kaa a n nɩbaal." 39Ka a bala na de a nie tãn wʋ 'yɛrɛ pɔɔ a nɛɛ, tɩchɛ ka wʋ chɛnɛ gboolo bʋɔlɔ, "Yesu, David Bidaba, kaa n nɩbaal." 40Ka Yesu tɛɛ ara tɩ 'yɛr ɩka ba tara a daba waan. Lɛ a jɔ̃ɔ na wa gbʋr a Yesu ka wʋ sʋʋr wʋ, 41"Bo lɛ fʋ bʋɔrɔ ɩka n ɩ kʋ fʋ?" Ka a jɔ̃ɔ 'yɛr, "N Soro n bʋɔrɔ naa ɩka n nyɛrɛ." 42Ka a Yesu 'yɛr, "Nyɛrɛ a fʋ sɔɔfʋ sa fʋ naa." 43Ajienaa ka a ɩ wʋ nyɛrɛ naa, na wʋ dãna Nãaŋmɩn turo nɩ a Yesu. A nɩbɛ ba jaa na wa nyɛ a lɛ, ba mɩ dãna naa a Nãaŋmɩn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\