Luka 2

1A ber ala pɔ, a paal Nãkpɛ̃ɛ Siisa Agustus 'yɛr naa ɩka ba sɔr a nɩbɛ ba jaa na be a Worom paal pɔ. 2A sɔrfʋ nyã lɛ ɩ a sɔrdɔ̃ɔ ban sɔr a nɩbɛ ka a Kiriniyus mɩ ɩ a Siriya nãa. 3Nɩrɛ jaa kul a wʋ mɩ̃ɛ tẽe ka ban tɩ sɔr wʋ. 4Ala lɛ so ka a Josefʋ mɩ na yi a Najaretɩ tẽe na be a Galilee wɛr pɔ, na wʋ chen a Judiya wɛr pɔ, a Nãa David tẽe ban bʋɔlɔ a Bɛtɩlɛhɛm, bojũu a Nãa David yir lɛ wʋ yi tɩ lɛ ɩ a wʋ bal nɩrɛ. 5Josefʋ tara na a Mɛɛr na tara a pʋɔ wʋn bʋɔrɔ a kulfʋ 'mataa chiin ka ban tɩ sɔr ba. 6A lɛ ban be a Bɛtɩlɛhɛm ka a Mɛɛr bie dɔɔfʋ daar ta. 7Ka wʋ dɔɔ a pɔɔsarbie ka wʋ ɩ dabile a wʋ vil wʋ a fɔbaa gaal a dʋ̃n mʋɔr 'wɔfʋ jie bojũu baa nyɛ jie na kpɛ a sãanba kpɛfʋ jie ɛ. 8Pɛchiinbɛ mɩ dɔ̃ɔ gbʋr a tẽe na ba gãn a ba piir be a mʋ̃ɔ pɔ kaara. 9Ka a Nãaŋmɩn malaka yi a saaju wa a ba sɛ̃, ka Nãaŋmɩn tɩɩr chaar pɔɔ ba, ka dãbɩ̃ɛ kpɛ ba. 10Tɩchɛ a malaka 'yɛr kʋ ba, "Yɩ ta joro dãbɩ̃ɛ ɛ, 'yɛr nʋ̃ɔ lɛ n waan a yɩ sɛ̃, an ɩn chɩlfʋ kpɛ̃ɛ kʋ a nɩbɛ ba jaa. 11A dɩna tɩ̃sɔɔ ba dɔɔ naa a Fafaara a yɩ 'yɔ̃ɔ a Nãa David tẽe pɔ. Wʋ ɩ naa a sɩ Soro nɩ a Nɩ-iraa. 12Jɩ̃nɛ yɩn na de bɔ̃ɔn wʋ nɩ nyã. Yɩn nyɛ naa a bipɩla ban vil a fɔbaa gaal wʋ a dʋ̃n mʋɔr 'wɔfʋ jie." 13Ajienaa a saaju malakasɩ yɔɔ wa naa wa 'matãan a malaka 'lɔ a ba dãna a Nãaŋmɩn 'yɛrɛ nɩ, 14"Tɩɩr wʋ ta a Nãaŋmɩn na be a saaju, ka nyã'maar mɩ be a nɩbɛ bala na pɛlɛ a wʋ pʋɔ a wɛr pɔ." 15A malakasɩ na wa bar ba tɩ lɩɛb do a saaju, ka a pɛchiinbɛ 'yɛrɛ kʋrɔ taa, "Yɩ ɩ a sɩ chen a Bɛtɩlɛhɛm tẽe pɔ, tɩ kaa a yelnyɩnɛ na ɩ ka a Nãaŋmɩn tʋ̃ 'yɛr sɩ." 16Be lɛ ba pɔɔ chen tɩ nyɛ a Mɛɛr nɩ a Josefʋ nɩ a bipɩla na gã a dʋ̃n mʋɔr 'wɔfʋ jie. 17A lɛ ban wa nyɛ wʋ, ba 'yɛr naa a lɛ a malaka na 'yɛr kʋ ba a bibile yele. 18A bala ba jaa na wõ a lɛ a pɛchiinbɛ na 'yɛr a bie 'yɛr kʋ ba, ka nɛɛr 'maa ba jaa. 19Tɩchɛ ka a Mɛɛr 'yɔ̃ɔ a anyãna a wʋ pʋɔm tara tɩɛrɛ. 20A pɛchiinbɛ lɩɛb chen a piir jie tɩ dãna Nãaŋmɩn na ba pɛɛrɛ wʋ a ala a jaa ban wõ tɩ nyɛ a lɛ a malaka na 'yɛr kʋ ba. 21A ber aniin na wa ta, ba ŋmaa wʋn a yʋɔr tɩ 'yɔ̃ɔ wʋ a yuor Yesu, a yuor nyã lɛ a malaka 'yɛr kʋ a Mɛɛr tɩ ka wʋ wa tara a pʋɔ. 22Mɛɛr na wa baar a padɔɔr a lɛ a Mosesɩ nɛɛ na 'yɛr, Josefʋ nɩ a Mɛɛr den a bie chiin a Jerusalɛm na tɩ kʋ a Nãaŋmɩn. 23Nɩtãa lɛ a Soro na 'yɛr, "Yɩ de dabil dɔ̃ɔ jaa kʋ a Soro." 24Ba den a bɔɔrlo bomo ala a Soro na 'yɛr ɩka, "Ŋmama ayi bɩɩ papa pɔlɔ ayi tɩ pɔl a ba mɩ̃ɛ." 25Daba kɔ̃ɔ dɔ̃ɔ be a Jerusalɛm ban bʋɔlɔ Simeon na wʋ ɩ nɩtor na waa baala Nãaŋmɩn ɛ. Wʋ mɩ dɔ̃ɔ chɛlɛ a Isɩral nɩbɛ faafʋ bɩbir ka a Nãaŋmɩn Sɩɛ be a wʋ sɛ̃. 26A Nãaŋmɩn Sɩɛ 'yɛr kʋ wʋ ɩka wʋn nyɛ naa a Nɩ-iraa 'lɔ a Soro na tʋ̃ nɩ nɩbir tɩ kpi. 27A Nãaŋmɩn Sɩɛ vɛ̃n ka Simeon chen be a Nãaŋmɩn puorfʋ yir bɛchaar pɔ, ka a ɩ a Josefʋ nɩ a Mɛɛr mɩ waan naa a ba bie Yesu a be na wa ir a nɛɛ. 28Ka a Simeon de a bie 'yɔ̃ɔ a wʋ nũu pɔ tɩ puor Nãaŋmɩn yãan 'yɛrɛ, 29"Tʋ̃ɔnɔ̃ sʋɔ, nɩtãa lɛ fʋn tɩr a fʋ nɛɛ kʋ a maa na ɩ a fʋ gbãgbaa, fʋn tʋ̃ɔ bar ma sɔr nɩ nyã'maar. 30Bojũu n nɩbir nyɛ naa a fafaara, 31'lɔ fʋn chɔɔr ka nɩrɛ jaa nyɛ wʋ. 32Wʋn ɩn chãa wiil a nɩbɛ bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, tɩ na wʋ ɩ tɩɩr kʋ a fʋ nɩbɛ Isɩral." 33Ka a Yesu sãa nɩ a ma nɛɛ 'maa a lɛ a Simeon na 'yɛr a wʋ yele. 34Ka a Simeon pãa 'yɛr nɛvɩla 'yɔ̃ɔ ba, tɩ 'yɛr kʋ a Mɛɛr na ɩ a ma, "A bie nyãna lɛ Nãaŋmɩn kʋ a Isɩral nɩbɛ, ka ba yɔɔ na ŋme gbɛr lo tɩ ir, na wʋ ɩ jɩ̃nɛ ka ban 'yɛrɛ kpɛrɛ nɩ wʋ. 35Nɩbɛ yɔɔ pʋtɩɛr na gãn chãa pɔ, ka a fʋ̃ʋ mɩ pʋɔ sɔ̃ɔ fɩka sʋɔ ban chɔr fʋ." 36Pɔɔ na ɩ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ ben be ban bʋɔlɔ Ana na wʋ ɩ Fanuwɛl bie na wʋ ɩ Aserɩ bal nɩrɛ, na wʋ ɩ pɔɔ nyɔ̃ɔ. Wʋ kul sɩrɛ maal yuomo ayopõi. 37Ka a sɩrɛ kpi tɩ wʋ ɩ a pɔɔkʋɔr maal yuomo lɩjaanaar nɩ anaar (84). Waa gala a Nãaŋmɩn puorfʋ yir ɛ, tɩchɛ wʋ ma ben be na wʋ ma gal bʋ̃diir tɩ sʋɔrɔ Nãaŋmɩn tɩ̃sɔɔ nɩ a mɔ̃tɔ̃ɔ. 38A sɔ̃ɔ 'lɔ̃nɔ̃ lɛ wʋ wa a ba sɛ̃ tɩ dãn Nãaŋmɩn tɩ na wʋ 'yɛr a bie 'yɛr kʋ a bala jaa na chɛlɛ a Jerusalɛm faafʋ bɩbir. 39A lɛ a Josefʋ nɩ a Mɛɛr na wa ir a nɛɛ maal a lɛ a Soro na bin, ba lɩɛb kul a Najaretɩ na ɩ a ba tẽe na be a Galilee wɛr pɔ. 40Be lɛ a bie tɩ nʋ̃ɔnɔ̃ nɩ fɔ̃ɔ na wʋ sɛɛn yɛ̃ ka a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ be a wʋ sɛ̃. 41Yuon jaa a sãa naa ma ma chen a Jerusalɛm tɩ lɔ̃ɔ na ba di a Gõl Bar Difʋ. 42Yesu na wa nyɛ yuomo pie nɩ ayi ba tara wʋn don a Difʋ nyã jie nɩtãa lɛ ban ma ɩrɛ. 43A Gõl Bar Difʋ ber na wa baar, ba lɩɛb kulo a ba tẽe tɩchɛ a Yesu bar a Jerusalɛm ka baa bɔ̃ɔn ɛ. 44Ba tɩɛr ɩka wʋ taa pɔɔ a ba nɩbɛ kulo nɩ tɩ chen bɩbir bʋ̃'yen baa nyɛ wʋ ɛ, na ba pãa yʋɔrɔ bʋɔrɔ wʋ a ba nɩbɛ nɩ a ba nɩbɔ̃ɔnsɩ nɩ a ba barmɩne sɛ̃. 45Ban ba wa nyɛ wʋ ɛ, ba lɩɛb chen a Jerusalɛm a wʋ bɔfʋ jie. 46A ber ata daar lɛ a ba tɩ nyɛ wʋ a be a Nãaŋmɩn puorfʋ yir bɛchaar pɔ, ka wʋ jɩ̃nɛ a wiwiilbe chara pɔ chɛlɛ a lɛ ban 'yɛrɛ na wʋ sʋrɔ ba sʋʋrfʋsɩ. 47Nɩrɛ jaa na wõ a lɛ wʋn ire a 'yɛrsɩ par a chɔ̃ chɔ̃ nɛɛ 'maa ba naa. 48A sãa nɩ a ma na wa nyɛ wʋ a ba nɛɛ mɩ 'maa ba naa ka a ma sʋʋr, "Pa n bie, bo lɛ fʋ maal sɩ a nɩtɔ̃, ka maa nɩ a fʋ sãa yɔbɔ fʋ lɛ̃ɛɛ wa faa?" 49Ka Yesu sʋʋr a ma, "Bãa 'yɔ̃ɔ lɛ yɩ yʋɔrɔ bʋɔrɔ ma? Yaa bɔ̃ɔ ɩka ɩn be naa a n Sãa yir ɛ?" 50Tɩchɛ baa bɔ̃ɔ a anyãna wʋn 'yɛr kʋ ba par ɛ. 51A wʋ ir pɔɔ ba, a ba pãa kul a Najaretɩ a wʋ tɩ wõnõ a ba toor, tɩchɛ ka a ma 'yɔ̃ɔ a 'yɛr anyãna a jaa a wʋ pʋɔm. 52Ka a Yesu nʋ̃ɔnɔ̃ nɩ yɛ̃ nɩ a kpɛ̃ɛ ka wʋ yele nʋ̃mɔ̃ a Nãaŋmɩn sɛ̃ nɩ a nɩbɛ sɛ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\