Luka 20

1A bɩbir ɩ̃sʋɔ Yesu ben a Nãaŋmɩn puorfʋ yir bɛchaar pɔ, wile a nɩbɛ 'yɛrɛ a Nãaŋmɩn 'yɛr nʋ̃ɔ kʋrɔ ba. Ka a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ nɩ a Mosesɩ Nɛɛ wiwiilbe nɩ a nɩbɛrɛ wa a wʋ sɛ̃. 2Na ba sʋʋr wʋ, "'Yɛr kʋ sɩ a jie fʋn nyɛ a sɔr maala nɩ a anyãna, an kʋ fʋ a sɔr nyã?" 3Ka a Yesu mɩ 'yɛr, "N tara na sʋʋrfʋ na sʋʋr yɩ. 4A Jɔɔn na dɔ̃ɔ suoro a nɩbɛ a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ an lɛ 'yɔ̃ɔ wʋ, Nãaŋmɩn lɛ 'yɔ̃ɔ bɩɩ nɩrɛ lɛ 'yɔ̃ɔ wʋ?" 5A ba lɩɛb guor taa 'yɛrɛ, "Ala ɩ sɩ ben 'yɛr ɩka Nãaŋmɩn lɛ 'yɔ̃ɔ wʋ, wʋn lɩɛb sʋʋr sɩ, ŋmɩnɛ a saa sɔɔ de wʋ ɛ? 6Tɩchɛ sɩn mɩ 'yɛr ɩka nɩrɛ lɛ 'yɔ̃ɔ wʋ, a nɩbɛ ba jaa na lɔb sɩn nɩ kʋsɩbɛ, bojũu ba jaa sɔɔn de ɩka Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ lɛ wʋ ɩ." 7Be lɛ a ba 'yɛr, "Saa bɔ̃ɔ a jie an yi ɛ." 8A Yesu mɩ 'yɛr kʋ ba, "N mɩ kʋ̃ 'yɛr kʋ yɩ a jie ɩn nyɛ a sɔr maala nɩ a anyãna ɛ." 9Yesu chɛnɛ na 'yɛrɛ nɩ a nɩbɛ na wʋ lɔb a sʋkpa nyã kʋ ba, "Daba lɛ bʋr a tɩwɔ̃nsɩ de kʋ tʋ̃tʋ̃nbɔ a ba kaara, tɩ yɔ chen tɛɛr na wʋ tɩ kor be jaa. 10Ka a tɩɩr wɔ̃mɔ̃ mʋɔfʋ sɔ̃ɔ wa ta ka wʋ ir a tʋ̃tʋ̃nɔ̃ ɩ̃sʋɔ tʋ̃ a bala na kaara wʋ a puo ka ba pɔr a wɔ̃mɔ̃ amɩne tɩr. Tɩchɛ ka a nɩbɛ bala ŋme wʋ bar ka wʋ kul nũjaal. 11Ka wʋ lɛ tʋ̃ a tʋ̃tʋ̃nɔ̃ ɩ̃sʋɔ go, tɩchɛ a 'lɔ mɩ ba lɛ ŋme ŋme naa tɩ tu tu wʋ bar, ka wʋ mɩ lɩɛb kul a nũjaala. 12Ka wʋ lɛ maal tʋ̃ a ata sʋɔ ka ba ŋme a 'lɔ 'yɔ̃ɔ baal 'mɔɔ lɔb bar a yõo. 13"A puo sʋɔ pãa 'yɛr, 'Ŋmɩnɛ lɛ ɩn ɩ? Ɩn tʋ̃n a n bidanʋ̃naa amɩne sɛ̃ ban jo wʋn vĩ.' 14Tɩchɛ a tʋ̃tʋ̃nbɔ na wa nyɛ a bidaba na waara a ba guor taa 'yɛr, 'Nyã lɛ ɩ a bʋ̃dire, yɩ ɩ a sɩ kʋ wʋ bar tɩ de a bonsɩ.' 15Na ba nyɔɔ wʋ vu yin a puo kõkoor na ba tɩ kʋ wʋ. Bo lɛ a puo sʋɔ na wa ɩ a nɩbɛ banyãna? 16Wʋn wa kʋ naa a nɩbɛ banyãna bar, tɩ de a puo kʋ nɩyor." Lɛ a nɩbɛ na wa wõ a 'yɛrbir nyã a ba 'yɛr, "A kʋ̃ tʋ̃ɔ ɩ a lɛ ɛ." 17Ka a Yesu kaa ba a lɛ a tɩ̃ɩɩ tɩ sʋʋr, "Ala ɩ a kʋ̃ ɩ a lɛ ɛ, a par nɩ bo an sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, 'A kʋsɩr 'lɔ a mɩmɩɛrbɛ na tɔr lɛ ɩ a kʋsɩr ju?' 18Ɩ̃sʋɔ jaa wa lo a kʋsɩr nyã ju na kar kara, tɩchɛ 'lɔ mɩ wa lo dib ɩ̃sʋɔ wʋn pʋrpʋr wʋ naa." 19Ka a Mosesɩ nɛɛ wiwiilbe nɩ a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ kaara sɔr 'lɔ ban na tu nyɔɔ wʋ fɔɔ, bojũu ba bɔ̃ɔn naa ɩka bala lɛ wʋ lɔb a sʋkpa gbɛb, tɩchɛ na ba joro a nɩbɛ dãbɩ̃ɛ. 20Ba jʋrɔ naa Yesu, na ba ir nɩbɛ tʋ̃ ka ba tɩ maala fɩka nɩsʋ̃n tɩ jʋrɔ wʋ. Ba bʋɔrɔ naa ɩka ba wõ a wʋ nɛɛ 'yɛrbie de nyɔɔn wʋ 'yɔ̃ɔ kpɛ̃ɔ sʋɔ nũu pɔ, na ɩ a paal nɩkpɛ̃ɛ. 21A nɛbɛr nɩbɛ banyãna sʋʋr wʋ naa, "Wiwile sɩ bɔ̃ɔ naa ɩka fʋ ma 'yɛr naa na fʋ wiil a lɛ na tor, faa 'yɔ̃ɔnɔ̃ nɩbɛ gar taa ɛ, tɩchɛ na fʋ wile a nɩbɛ Nãaŋmɩn sɔr nɩ yelmɩ̃ɛ. 22Sɔr ben be a sɩn yab a lõpo kʋ a Nãkpɛ̃ɛ Siisa bɩɩ sɔr ba be be ɛ?" 23Yesu nyɛn a ba yɛ̃ na wʋ 'yɛr kʋ ba, 24"Yɩ wiil ma a libikur. An ju ŋmaa nɩ a wʋ yuor lɛ be be?" 25A ba 'yɛr, "A Nãkpɛ̃ɛ Siisa lɛ." A wʋ 'yɛr kʋ ba. "Yɩ kʋ a Nãkpɛ̃ɛ Siisa a ala na ɩ a Nãkpɛ̃ɛ Siisa bon na yɩ mɩ de a ala na ɩ a Nãaŋmɩn bon mɩ kʋ a Nãaŋmɩn." 26Ba bɛr wʋn a nɛɛ faa a anyãna wʋn 'yɛr a chãsara, ka nɛɛr 'maa ba nɩ a 'yɛr nyãna wʋn 'yɛr, a ba ɩ gbulo gbulo. 27A Saduseemɩne na 'yɛr ɩka a kũu pɔ irfʋ ba be be ɛ, bamɩne wan a Yesu sɛ̃ wa sʋʋr wʋ. 28"Wiwile, Mosesɩ sɛb 'yɔ̃ɔ a wʋ gãn pɔ kʋ sɩ ɩka, ala ɩ daba kul pɔɔ na wʋ wa kpi, tɩchɛ ka a pɔɔ ba dɔɔ bie ɛ, a yɛbɛ wʋ de a pɔɔ kʋɔr kul na wʋ dɔɔ bie kʋ a yɛbɛ. 29Yɛɛr ayopõi lɛ dɔ̃ɔ be be, ka a ba kpɛ̃ɛ kul pɔɔ na wʋ kpi, tɩ baa dɔɔ bie ɛ. 30Ka a wʋ turo 31nɩ a ata sʋɔ mɩ kul a pɔɔ, tɩ kpi, lɛ a yɛɛr ayopõi bala mɩ, kul a pɔɔ tɩ kpi baa dɔɔ bie ɛ. 32A baaraa jaa ka a pɔɔ mɩ kpi. 33An be a lɛ, bala wa ir a kũu pɔ, buor sʋɔ pɔɔ lɛ wʋn ɩ, an ɩ ba jaa ayopõi kul wʋ naa?" 34A Yesu 'yɛr kʋ ba, "Nɩbɛ na be ka a wɛr pɔ, kulo nɩ taa. 35Tɩchɛ a bala na sɛɛn na ir a kũu pɔ a bɩbir 'lɔ, bala ba kulo taa ɛ. 36Bala kʋ̃ lɛ kpi go ɛ, nɩtãa lɛ a malakasɩ na ba kpire ɛ. Ba ɩ naa Nãaŋmɩn bibiir an ɩ bala lɛ ɩ a kũu pɔ irfʋ bibiir. 37A kũu pɔ irfʋ, Mosesɩ mɩ wiil sɩ naa ɩka a ɩn yelmɩ̃ɛ a lɛ wʋn sɛb a wʋ gãn pɔ, a Nãaŋmɩn na 'yɛrɛ nɩ wʋ a tɩbile na 'lɩrɛ a bũu, ka wʋ sɛb ɩka Nãaŋmɩn bʋɔl wʋ mɩ̃ɛ, Abraham, Isaakɩ nɩ a Jekɔb Nãaŋmɩn. 38Waa ɩ kũn Nãaŋmɩn ɛ, tɩchɛ wʋ ɩn a vʋɛ Nãaŋmɩn a wʋ 'yɔ̃ɔ lɛ ba jaa ɩ vʋɛ." 39Ka a Mosesɩ nɛɛ wiwiilbe bamɩne 'yɛr, "Wiwile, fʋ 'yɛr vɩla." 40Nɩrɛ jaa ba lɛ 'la sʋʋr wʋ go ɛ. 41Yesu pãa sʋʋr ba naa, "Ŋmɩnɛ lɛ a ɩ ka a nɩbɛ 'yɛrɛ ɩka a Kɩrɩsɩto ɩn a Nãa David Bidaba? 42A Nãa David mɩ̃ɛ 'yɛr a wʋ yiel gãn pɔ, 'A n Soro Nãaŋmɩn 'yɛr kʋ a n Soro nyã wʋn ir, "Jɩ̃nɛ a n nũsʋ̃ɔ jie, 43ka n wa de a fʋ dɔ̃dẽme bin a fʋ gbɛɛ pĩlem." ' 44A Nãa David bʋɔl wʋ naa a wʋ Soro, ŋmɩnɛ wʋn lɛ ɩrɛ wa ɩ a wʋ bie?" 45A nɩbɛ na chɛlɛ a lɛ wʋn 'yɛrɛ, ka Yesu 'yɛr kʋ a poturbo. 46"Yɩ gu yɩ mɩ̃ɛ a Mosesɩ nɛɛ wiwiilbe 'yɔ̃ɔ. Ba nʋ̃ naa fuu vɛɛsɩ sufʋ, na ba nʋ̃ ɩka ba puoro ba a dar pɔ. A ba lɔ̃ɔfʋ yie a niem lɛ ba ma jɩ̃nɛ na ba jɩ̃nɛ a jibɛrɛ jie bala wa lɔ̃ɔ dire. 47Bala lɛ ma fɔlɔ a pɔɔ kɔɛ yie na ba ma sʋɔr Nãaŋmɩn kor bʋɔrɔ ɩka a nɩbɛ ba kaara ba. Ban nyɛn ge dɛɛr."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\