Luka 21

1Yesu dʋɔn kaa nyɛ a tara dẽme na 'yɔ̃ɔnɔ̃ a ba libie be a Nãaŋmɩn puorfʋ yir. 2Wʋ nyɛn pɔɔ kʋɔr nɔ̃ɔ sʋɔ mɩ na 'yɔ̃ɔ kobsɩ ayi. 3A Yesu 'yɛr kʋ ba, "Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩka a pɔɔ kʋɔr nɔ̃ɔ sʋɔ nyã 'yɔ̃ɔn gar ba jaa. 4A nɩbɛ banyãna ma ir 'yɔ̃ɔ tɩ chɛ a libie amɩne, tɩchɛ a pɔɔ nyã bon jaa wʋn tara lɛ wʋ de 'yɔ̃ɔ." 5A Yesu poturbo bamɩne 'yɛrɛ na a lɛ ban maal a Nãaŋmɩn puorfʋ yir nɩ a kʋsɩr vɩɛlsɩ, nɩ a kʋfʋsɩ ban kʋ Nãaŋmɩn. Tɩchɛ ka Yesu 'yɛr kʋ ba, 6"A kʋsɩbɛ anyãna yɩn nyɛ a kana, sɔ̃ɔ waara naa, ɩ̃sʋɔ jaa kʋ̃ dɔɔl a wʋ tɔ ju ɛ, a jaa na wɛl gã tẽe." 7Ka ba sʋʋr wʋ, "Wiwile, dabor lɛ an ɩ? Bo lɛ na ɩ a jɩ̃nɛ ala wa bʋɔrɔ a ɩfʋ?" 8A wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yɩ gu yɩ mɩ̃ɛ ka nɩrɛ taa bɛl yɩ ɛ. Bojũu nɩyɔɔ lɛ na de a n yuor waan wa 'yɛrɛ ɩka, 'Maa lɛ ba ɩ,' ka a ɩ, 'Sɔ̃ɔ gbʋr naa.' Yɩ taa turo ba ɛ. 9Yɩn wa wõ jɛɛr nɩ faa taa, yɩ ta vɛ̃ ka dãbɩ̃ɛ kpɛ yɩ ɛ. A anyãna lɛ na de nie wa, tɩchɛ a ba ɩ a baarfʋ lɛ ɛ." 10Tɩ pãa 'yɛr kʋ ba, "Nɩbɛ na ir tɩ jɛɛr nɩ a tẽe ɩ̃sʋɔ nɩbɛ, ka a nãmɩne mɩ ir jɛɛrɛ taa. 11A tẽe na mɩr naa a jie wʋ jaa ka a kɔ̃ lo ka a baal dɛbɛ de jiir a jaa ka a dãbɩ̃ɛ nɩ jɩ̃nɛ yi saaju. 12"Sɛrɛ tɩchɛ ka anyãna na wa ɩ ban ge yɩ naa, na ba nyɔɔr yɩ chiin a lɔ̃ɔfʋ jiir na ba fɩr yɩ chiin tɩ pɔɔ. Ban fɩr yɩn chiin a nãmɩne yie nɩ a paal nɩbɛrɛ jie a n yuor jũu. 13A anyãna na kʋ yɩn sɔr ka yɩ di a n dãasɩɛ kʋ ba. 14Tɩchɛ yɩ ta ɩ ka a ɩ yɩ tɩɛrɛ a lɛ yɩn na tɩ 'yɛr faa yɩ mɩ̃ɛ ɛ. 15Bojũu maa lɛ na kʋ yɩ a 'yɛr nɩ a yɛ̃ ka a yɩ sãma dẽme kʋ̃ tʋ̃ɔ nyɛ jie chɩɩr yɩ ɛ. 16A yɩ sãamɩne nɩ a yɩ mamɩne, yɛɛr nɩ a yɩ bal nɩbɛ nɩ a yɩ barmɩne na gar 'yɔ̃ɔ yɩ ka ba kʋ a yɩ bamɩne. 17Nɩbɛ ba jaa na 'laar yɩ naa a maa jũu. 18Tɩchɛ a yɩ jukɔɔlbir kʋ̃ wa wɛ ɛ. 19Yɩn chɛnɛ sɔɔ Nãaŋmɩn nɩ yelmɩ̃ɛ yɩn faan yɩ mɩ̃ɛ. 20"Yɩn wa nyɛ a sojasɩ a ba wa ŋmaa jilʋ̃ a Jerusalɛm, yɩ bɔ̃ɔ ɩka a wʋ wɛlfʋ gbʋr jaa yɛ̃yɛ̃. 21Ka a bala na pãa be a Judiya ba joro duoro a tɔ̃n jur. A bala mɩ na be a a Jerusalɛm tẽe pɔ, yɩ joro yire, ka a bala mɩ na be a tẽe kõkoor ba ta lɛ kpɛ a tẽe pɔ go ɛ. 22A sɔ̃ɔ nyãna lɛ a Nãaŋmɩn na kpãa a Isɩral nɩbɛ, a kpãafʋ nyã na ɩn a lɛ ban sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ. 23A bɩbir nyã na ɩn wõm kʋ a pɔɔ pʋʋr nɩ a bipɩlɛ dẽme, dɔɔyɛ kpɛ̃ɛ na ben a wɛr pɔ, bojũu Nãaŋmɩn suur lɛ dire a wʋ nɩbɛ. 24Sɔkpɛ̃ɛ lɛ ban kʋn ba, tɩ nyɔɔr ba nɩpɔɔrsɩ kaar kʋ a paalsɩ. Ka a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ na nɛɛrɛ naa a Jerusalɛm wa tɩ tãn a sɔ̃ɔ 'lɔ a Nãaŋmɩn na 'yɔ̃ɔ kʋ ba. 25"Yɩn nyɛn jɩ̃nsɩ a mɔ̃tɔ̃ɔ pɔ, ŋmɛra pɔ nɩ a ŋmɛrbie pɔ. Tuo na pɔɔn nɩbʋrɔ jaa na be ka wɛr ju, ka dãbɩ̃ɛ kpɛ a nɩbɛ, a man kpɛ̃ɛ kʋ̃ɔ na kara na a ɔɔrɔ. 26Dãbɩ̃ɛ nyã na vɛ̃ naa ka a nɩbɛ pɛl, bojũu ba bɔ̃ɔn naa a dɔɔyɛ nyã na waara a wɛr pɔ, a saaju bomo a jaa na dɔ̃ɔnɔ̃ naa. 27A daar 'lɔ̃nɔ̃ lɛ ban nyɛ a maa Nɩsaal Bie na yi a julõjuur pɔ, waara nɩ a kpɛ̃ɔ nɩ a tɩɩr kpɛ̃ɛ. 28A yele anyãna wa ɩrɛ, yɩ ir ara tɩ jɛɛr a yɩ jur, bojũu a yɩ faafʋ gbʋrɔ naa." 29Sʋkpa nyã lɛ a Yesu lɔb kʋ ba, na wa 'yɛr, "Yɩ kaa a pɔlpɔl tɩɛ nɩ a tɩɩr a jaa. 30Yɩn wa nyɛ ka a tʋɔrɔ a vaar yɩ ma bɔ̃ɔn naa ɩka tʋl tara naa. 31A lɛ mɩ lɛ, yɩn wa nyɛ a yelsɩ anyãna ka a ɩrɛ, yɩ bɔ̃ɔn ɩka a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ gbʋr naa. 32"Yelmɩ̃ɛ jaa lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩka nɩsaal jaa kʋ̃ kpi baar ɛ, tɩchɛ ka a yelsɩ anyãna ɩ ɛ. 33A saaju nɩ a tẽe, a jaa na wa baaraa, tɩchɛ a maa 'yɛrbie kʋ̃ wa baar ɛ. 34"Yɩ guro yɩ mɩ̃ɛ, ka a yɩ nyãa taa pɔɔ ɛ, nɩ dãa kuolfʋ nɩ a ɩ̃gãn nyã bʋ̃bʋɔrsɩ ka a bɩbir nyã taa wa dũu yɩ fɩka chɛbaa na tɛb ɛ. 35Bojũu a lɛ na ɩ ɩn na wa, pɔɔn nɩrɛ jaa na be ka a wɛr nyã pɔ. 36Yɩ kaara na yɩ sʋɔrɔ Nãaŋmɩn, na yɩ tʋ̃ɔ jo yi a ala a jaa na wa wa ɩ pɔ, na yɩn tʋ̃ɔ ara a maa Nɩsaal Bie niem." 37A Yesu ma wile naa a nɩbɛ be a Nãaŋmɩn puorfʋ yir, tɩchɛ ka a tɩ̃sɔɔ ka wʋ ma do a tɔ̃ɔ 'lɔ ban bʋɔlɔ a Olive Tɩɩr Tɔ̃ɔ tɩ gã a be. 38Ka a nɩbɛ ma chɛnɛ ŋmaa ir a bibio wa be a Nãaŋmɩn puorfʋ yir ɩka ba wa chɛl a wʋ 'yɛr.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\