Luka 22

1A Paanʋ̃kõo Lɔ̃ɔfʋ ban bʋɔlɔ a Gõl Bar Difʋ gbʋrɔ naa. 2Ka a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ nɩ a Mosesɩ Nɛɛ wiwiilbe bʋɔrɔ sɔr 'lɔ ban na tu nyɔɔ a Yesu jaa jom, bojũu ba joro naa a nɩbɛ dãbɩ̃ɛ. 3Ka a Satan pãa kpɛ a Judas na yi a Isɩkariyot na ɩ a nɩtʋ̃nsɩ pie nɩ ayi ɩ̃sʋɔ. 4Wʋ ir chen a bɔɔrlo nɩbɛrɛ nɩ a Nãaŋmɩn puorfʋ yir gugurbo sɛ̃, ka ba tɩ man taa lɛ wʋn na ɩ, ka ba nyɔɔ a Yesu. 5Ba pʋɔ pɛl naa ka ba sɔɔ ɩka ban kʋ wʋ naa libie. 6Judas sɔɔ naa na wʋ kaara bʋɔrɔ sɔr 'lɔ wʋn na nyɔɔ a Yesu kʋ ba ka a nɩyɔɔ ba be be ɛ. 7A Paanʋ̃kõo bɩbir vɩɛ naa, ka ban kʋ a Gõl Bar Difʋ pɛr. 8Yesu tʋ̃n a Pita nɩ Jɔɔn na wʋ 'yɛr, "Yɩ chen tɩ chɔɔr jie ka sɩ chen tɩ di a Gõl Bar Difʋ." 9Ka ba sʋʋr wʋ, "Nyɩnɛ lɛ fʋ bʋɔrɔ ɩka sɩ chen tɩ chɔɔr?" 10A wʋ 'yɛr, "Yɩn wa tɩ kpɛ a tẽe pɔ, yɩn tuor daba na tuo kʋ̃ɔ nɩ yuor yɩ turo wʋ tɩ kpɛ̃n a yir 'lɔ pɔ wʋn kpɛ. 11Na yɩ tɩ 'yɛr a yir sʋɔ, a wiwile lɛ 'yɛr ɩka sɩ wa sʋʋr fʋ kaa, ka nyɩnɛ lɛ a sãanba die be, ka 'lɔ naa wʋ poturbo na wa di a Gõl Bar Difʋ? 12Wʋn wiil yɩn bɔɔpɩɛ dikpɛ̃ɛ ban chɔɔr yɩ maal a bʋ̃diir a be." 13Ba chen tɩ nyɛ a lɛ nɛ a Yesu na 'yɛr na ba chɔɔr a bʋ̃diir a be. 14A sɔ̃ɔ na wa ta Yesu nɩ a wʋ nɩtʋ̃nsɩ wa jɩ̃nɛ naa a bʋ̃diir par. 15Be lɛ wʋ 'yɛr kʋ ba, "N bʋɔrɔ na yɔɔ jaa ɩka n 'mataa din yɩ a Gõl Bar nyã bʋ̃diir tɩ na n di a dɔɔyɛ. 16Bojũu n 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ ɩka n kʋ̃ lɛ di yaa go ɛ, wa tɩ tãn yele jaa na maal baar a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ pɔ." 17Wʋn wa de a dãa naa ŋmele wʋ puor Nãaŋmɩn yãan tɩ 'yɛr kʋ a wʋ nɩtʋ̃nsɩ, "Yɩ de a anyã nyũ lʋɔr taa. 18Bojũu n 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ ɩka n kʋ̃ lɛ nyũ a dãa anyãna go ɛ, tɩ tãn a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ waa daar." 19Wʋ lɛ den a paanʋ̃ɔ puor Nãaŋmɩn yãan tɩ na wʋ ŋma de kʋ ba tɩ 'yɛr, "A maa ɩ̃gãn lɛ a nyãna ɩn diere kʋrɔ yɩ, yɩ maala a nɩtɔ̃ tɩɛrɛ nɩ ma." 20Lɛ nɩ wʋ ju lɛ ban wa di baar wʋ den a ŋmele tɩ 'yɛr, "A ŋmele nyã ɩn a nɛtɩr paalaa na ɩ a maa jɩ̃ɩ na kpaar a yɩ jũu. 21"Tɩchɛ a 'lɔ na garʋ 'yɔ̃ɔ ma lɛ n 'mataa dire nɩ a bʋ̃diir. 22A maa Nɩsaal Bie na chen naa nɩtãa lɛ a Nãaŋmɩn na bin, tɩchɛ nɛbier ben a nɩrɛ 'lɔ na garʋ 'yɔ̃ɔ ma." 23A ba piel sʋrɔ taa ɩka a ba buor sʋɔ lɛ na pãa tʋ̃ a nɩtɔ̃. 24Ka nɛchɩrɛ mɩ ir a nɩtʋ̃nsɩ pɔ, a ba chɩrɛ taa bʋɔrɔ ɩka ba bɔ̃ɔ buor sʋɔ lɛ na ɩ a ba jaa nɩkpɛ̃ɛ. 25A Yesu 'yɛr kʋ ba, "A bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ nãmɩne ɛ, ma fɩrɛ naa a nɩbɛ, ka a bala mɩ na wile a ba kpɩ̃ɛn bʋɔlɔ ba mɩ̃ɛ, nɩsʋ̃nbɔ. 26Tɩchɛ yɩn 'lɔ a ba ɩ lɛ lɛ ɛ, a 'lɔ na ɩ a yɩ kpɛ̃ɛ, 'lɔ lɛ na ɩ a yɩ jaa bibile, a 'lɔ na kaara yɩ, 'lɔ lɛ na tʋ̃nɔ̃ kʋrɔ yɩ. 27Nɩbuor sʋɔ lɛ ɩ kpɛ̃ɛ, a 'lɔ na jɩ̃nɛ a bʋ̃diir par, bɩɩ a 'lɔ na põnõ? A ba ɩ a 'lɔ na jɩ̃nɛ a bʋ̃diir par ɛ? Tɩchɛ a maa na ɩ a yɩ nɩkpɛ̃ɛ ben a yɩ sɛ̃, ɩ a yɩ bʋ̃ põnõ. 28"Yɩn lɛ ɩ a nɩbɛ bala na chɛnɛ ara gu ma a n wõm pɔ. 29N kʋ yɩn a nãalʋ̃ʋ nɩtãa lɛ a n Sãa na kʋ ma a nãalʋ̃ʋ. 30Ka maa nɩ yɩn lɔ̃ɔ di tɩ nyũ be a n nãalʋ̃ʋ pɔ, na yɩ jɩ̃nɛ a nãa dakɔɔ ju tɔɔrɔ a Isɩral balsɩ pie nɩ ayi 'yɛr. 31"Simon, Simon, a Satan sʋɔr sɔr Nãaŋmɩn sɛ̃ ɩka wʋ yɩɛl yɩ chi kaar. 32Tɩchɛ a fʋ̃ʋ Pita n sʋɔr Nãaŋmɩn kʋ fʋ ɩka, a fʋ sɔɔfʋ ta bʋ̃bʋr ɛ, a fʋ̃ʋ wa lɩɛb puor, fʋ 'yɔ̃ɔ a fʋ taaba ɩ̃kpɩ̃ɛn." 33Tɩchɛ ka a Simon 'yɛr, "N Soro, n chɔɔr naa ɩka maa nɩ fʋ̃ʋ lɛ na lɔ̃ɔ kpɛ a pɔɔfʋ die pɔ, na sɩ 'mataa kpi." 34A Yesu 'yɛr, "A fʋ̃ʋ Pita, sɛrɛ ka a nɔraa kõ a dɩna fʋn chɩɩr gbɛɛ ata ɩka faa bɔ̃ɔ ma ɛ." 35Be lɛ a Yesu pãa sʋʋr ba, "Ɩn dɔ̃ɔ tʋ̃ yɩ a nũjaala, yaa tara libie ɛ, bɩɩ wʋɔ nɩ nafɔɔr ɛ, yɩ dɔ̃ɔ bɔ bon faa bɩɩ?" A ba 'yɛr ɩka baa bɔ bon jaa faa ɛ. 36A wʋ 'yɛr kʋ ba, "Tɩchɛ pʋ̃pãanyã, fʋ̃ʋ nyã na tara libie de, fʋ̃ʋ nyã mɩ na tara wʋɔ de, fʋ̃ʋ nyã na ba wa tara sɔkpɛ̃ɛ ɛ, de a fʋ fuu da na fʋ dãn a sɔkpɛ̃ɛ. 37A sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, 'Ba sɔr wʋn 'yɔ̃ɔ a tʋ̃dɛbɛ dẽme pɔ.' N 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ ɩka maa lɛ ban maal a lɛ nɛ, ɔ̃ɔ, a lɛ ban sɛb a n yele a gbʋrɔ na tafʋ." 38Ka a poturbo 'yɛr, "Sɩ Soro nyɛ sɔbɛrɛ ayi." A wʋ 'yɛr, "A sɛɛ naa." 39Yesu yin duoro a Olive Tɩɩr Tɔ̃ɔ ju, nɩtãa lɛ wʋn ma ɩrɛ ka a wʋ poturbo turo wʋ. 40Wʋn wa ta a jie wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yɩ sʋɔrɔ Nãaŋmɩn na yɩ taa lo a bɛɛr kaa pɔ ɛ." 41Wʋ tɔɔn jãa ba bɩ̃lãa fɩka kʋsɩr fʋn na lɔb ka wʋ ta, na wʋ gbʋr dumo sʋɔrɔ Nãaŋmɩn 'yɛrɛ, 42"N Sãa, ala ɩ fʋ bʋɔrɔ naa, de a dɔɔyɛ ŋmele nyãna bar ma, a ɩ a fʋ bɔfʋ a ta ɩ a maa bɔfʋ ɛ." 43Be lɛ a malaka yi be a saaju wa a wʋ sɛ̃ wa 'yɔ̃ɔ wʋ ɩ̃kpɛ̃ɔ. 44A nɩbaal na kpɛ wʋ a lɛ, ka wʋ sʋɔrɔ Nãaŋmɩn kpɛ̃ɔ jaa ka a nyĩe hãna wʋ loro tẽe fɩka jɩ̃ɩ. 45Wʋn wa ir a Nãaŋmɩn sʋɔrfʋ jie lɩɛb chen tɩ nyɛ ka a wʋ poturbo gã gur nɩ pʋsɔ̃ɔ. 46Ka wʋ sʋʋr ba, "Ŋmɩnɛ a yɩ gã guro? Yɩ ir sʋɔrɔ Nãaŋmɩn na yɩ taa lo a bɛɛr kaa pɔ ɛ." 47Wʋn chɛnɛ 'yɛrɛ a lɛ ka a ɩ a nɩyɔɔ daan sãa, ka a 'lɔ ban bʋɔlɔ a Judas a Pie Nɩ Ayi ɩ̃sʋɔ lɛ de ba a nie. Wʋ tɔɔn ta a Yesu puor wʋ. 48Tɩchɛ ka a Yesu sʋʋr wʋ, "Judas, fʋ ben de puorfʋ garʋ 'yɔ̃ɔ a maa Nɩsaal Bie?" 49Yesu poturbo na nyɛ a lɛ na ɩrɛ ka ba sʋʋr wʋ, "Sɩ Soro, sɩ chɩɛrɛ nɩ a sɔbɛrɛ bɩɩ?" 50Ka a ba ɩ̃sʋɔ chɛ a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ gbãgbaa nũsʋ̃ɔ toor ŋmaa. 51Tɩchɛ ka a Yesu 'yɛr, "Yɩ ta lɛ maal a lɛ ɛ." Tɩ na wʋ sɩɩr a daba toor ka wʋ choo. 52A Yesu pãa sʋʋr a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ nɩ a Nãaŋmɩn puorfʋ yir gugurbo nɩbɛrɛ nɩ a Juu nɩbɛ nɩdierbe, "A mɔ̃ nɩbier lɛ n ɩ ka yɩ waan sɔbɛrɛ nɩ dakʋrsɩ a n nyɔɔfʋ jie bɩɩ? 53Maa nɩ yɩn lɛ be be bɩbir jaa be a Nãaŋmɩn puorfʋ yir bɛchaar pɔ, yaa nyɔɔ ma ɛ, tɩchɛ a yɩ bɩbir vɩɛ naa ka a libe mɩ di nãa." 54Ba nyɔɔ naa Yesu, na ba chiine a bɔɔrlo nãa yir, ka a Pita mɩ be a puor na wʋ turo. 55Ban tɩ ta ba gbɔɔn bũu be a bɛchaar sãlsɔɔ 'mataa jɩ̃nɛ ka a Pita mɩ tɩ pʋɔ ba ka ba 'mataa jɩ̃nɛ. 56Ka a gbãgbapɔɔbile nyɛ wʋ a bũu na chaar na wʋ kaara wʋ jaa tɩ̃ɩɩ tɩ wa 'yɛr, "A daba nyã mɩ ɩn a wʋ poturo ɩ̃sʋɔ." 57Tɩchɛ ka a Pita chiir 'yɛr, "Pɔɔ, n ba bɔ̃ɔ wʋ ɛ." 58A ba kor ɛ ka a nɩrɛ ɩ̃sʋɔ nyɛ wʋ na wʋ 'yɛr, "Fʋ mɩ ɩn a ba ɩ̃sʋɔ." Ka a Pita 'yɛr, "Daba, n ba ɩ a ba ɩ̃sʋɔ ɛ." 59A ba lɛ kor ɛ, ka a nɩrɛ ɩ̃sʋɔ mɩ 'yɛr, "A ba ɩ baal ɛ, a daba nyã ɩn a ba ɩ̃sʋɔ bojũu Galilee lɛ wʋ yi." 60Ka a Pita 'yɛr, "Daba, n ba bɔ̃ɔ a ala fʋn 'yɛrɛ ɛ." Ka a nɔraa mɩ tɔ̃ɔ kõ a lɛ nɛ. 61Ka a Yesu lɩɛb na wʋ kaa a Pita, a wʋ tɔ̃ɔ tɩɛr tɔ a lɛ a Yesu na 'yɛr kʋ wʋ ɩka, "Sɛrɛ tɩchɛ ka a nɔraa kõ a dɩna fʋn chiir man gbɛɛ ata." 62Ka a Pita ir yi a yõo na wʋ tɩ kõ nɩbaal kõn. 63A dɔɔr bala na nyɔɔ a Yesu, piel na ba ɩrɛ wʋ laara tɩ ŋmiere wʋ. 64Ba pɔɔ wʋ naa nɩbie tɩ sʋʋr, "Bɔ̃ɔ na fʋ 'yɛr kʋ sɩ a nɩnyɩnɛ na ŋme fʋ?" 65Ba lɛ den 'yɛrbidɛbɛ yɔɔ tʋ tʋn wʋ. 66A wɛr na wa chaar, a Juu nɩbɛ nɩdierbe nɩ a ba bɔɔrlo nɩbɛrɛ, nɩ a Mosesɩ Nɛɛ wiwiilbe lɔ̃ɔn taa, ka ba tara a Yesu waan a be. 67A ba sʋʋr wʋ, "Ala ɩ fʋ̃ʋ lɛ a Nɩ-iraa 'lɔ, 'yɛr kʋ sɩ." Ka a Yesu 'yɛr, "Maa 'yɛr, yɩ kʋ̃ sɔɔ ɛ. 68Ala ɩ n sʋʋr yɩn 'yɛr yɩ kʋ̃ haa ma nɛɛ ɛ. 69Tɩchɛ an yi a dɩna chiine, a maa Nɩsaal Bie na jɩ̃nɛ naa Nãaŋmɩn kpɛ̃ɔ sɔɔ nũsʋ̃ɔ jie." 70Ka ba sʋʋr wʋ, "Fʋ̃ʋ lɛ ɩ a Nãaŋmɩn Bie ɔ?" Kaa a Yesu 'yɛr, "Yɩn lɛ 'yɛr ɩka lɛ n ɩ." 71Ka ba pãa 'yɛrɛ kʋrɔ taa, "Bãa 'yɔ̃ɔ lɛ sɩ lɛ bʋɔrɔ dãasɩɛ go? Sɩ wõn yi a wʋ mɩ̃ɛ nɛɛ pɔ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\