Luka 23

1Be lɛ a nɩyɔɔ bala pãa tara a Yesu chiin a be a paal nɩkpɛ̃ɛ Pilate sɛ̃. 2Na ba tɩ piel 'yɛrɛ a 'yɛrsɩ anyãna dɔɔlɔ wʋ, "Sɩ nyɛn a daba nyãna ka wʋ 'yɔ̃ɔnɔ̃ a nɩbɛ 'yɛr, a ba ta yab a lõpo kʋ a Nãa Siisa ɛ, na wʋ lɛ 'yɛr ɩka 'lɔ lɛ ɩ a Nɩ-iraa na ɩ a nãa." 3Ka a Pilate sʋʋr a Yesu, "Fʋ̃ʋ lɛ ɩ a Juu nɩbɛ nãa ɔ?" Ka a Yesu 'yɛr, "Ɔ̃ɔ, fʋ̃ʋ baa 'yɛr." 4Ka a Pilate pãa 'yɛr kʋ a bɔɔrlo nɩbɛrɛ nɩ a nɩbɛ, "N ba nyɛ chɛfʋ jaa a daba nyã jie ɛ." 5Tɩchɛ ka a nɩbɛ tɔr tɩ chɛnɛ 'yɛrɛ, "Wiilfʋ nyãna lɛ wʋ tara dɔ̃ɔnɔ̃ nɩ a nɩbɛ be a Judiya. Galilee lɛ wʋ piel a yele nyãna be wa tãn a ka." 6Pilate na wõ a nɩtɔ̃ ka wʋ sʋrɔ, Galilee lɛ a daba yi bɩɩ? 7Wʋn wa bɔ̃ɔn ka a Hɛrɔd paal nɩrɛ lɛ, wʋ vɛ̃ naa ka ba tara wʋ chiin tɩ kʋ a Hɛrɔd, ka ɩ a Jerusalɛm lɛ wʋ mɩ be a sɔ̃ɔ 'lɔ̃nɔ̃. 8Hɛrɔd na wa nyɛ a Yesu, wʋ pʋɔ pɛl naa, bojũu a kor wʋn wõ a Yesu yele na wʋ bʋɔrɔ a wʋ nyɛfʋ, ka wʋ tʋ̃ a nɛ'maa tʋ̃mɔ̃. 9Na wʋ sʋʋr a Yesu sʋʋr yɔɔ tɩ waa haa wʋ nɛɛ ɛ. 10Ka a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ nɩ a Mosesɩ Nɛɛ wiwiilbe na ara a be 'yɛrɛ 'yɛr kpɩ̃ɛn dɔɔlɔ wʋ. 11Hɛrɔd nɩ a wʋ sojasɩ maal a Yesu dɛɛr na ba ɩrɛ wʋ laara. Ba su wʋ naa a nãa fuu tɩ lɩɛb wʋ chiin a Pilate sɛ̃. 12Hɛrɔd nɩ a Pilate dɔ̃ɔ tara taa nɩ 'yɛr, tɩ a daar 'lɔ̃nɔ̃ lɛ ba maal a 'yɛr. 13Be lɛ a Pilate bʋɔl a bɔɔrlo nɩbɛrɛ, nɩ a tẽe nɩbɛrɛ, nɩ a nɩbɛ ba jaa lɔ̃ɔ taa. 14Na wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yɩn lɛ waan a daba nyãna a n sɛ̃ wa 'yɛr ɩka wʋ sɔ̃ɔnɔ̃ naa a nɩbɛ. N vɩɛr naa a wʋ 'yɛr a yɩ jaa niem ka a ala yɩn 'yɛr dɔɔl wʋ ba ɩ yelmɩ̃ɛ ɛ. 15Hɛrɔd mɩ ba nyɛ yele jaa a wʋ jie ɛ, ala lɛ so ka wʋ lɛ lɩɛb wʋ wa kʋ sɩ, yɩn mɩ̃ɛ nyɛ naa wʋn ba maal yele jaa na sɛɛn kũu ɛ. 16A lɛ jũu ɩn vɛ̃ naa ka ba fɔb wʋ tɩchɛ kaa n bar wʋ." 18Ka ba jaa ŋme chɛl daa 'yɛrɛ, "Ŋmaa daba nyã ju tɩ na fʋ yuo a Barabasɩ na fʋ kʋ sɩ." 19Ba pɔɔ naa a Barabasɩ, bojũu 'yɛr dɔ̃ɔ lo be a tẽe pɔ, ka wʋ kʋ nɩrɛ. 20Pilate na bʋɔrɔ ɩka wʋ bar a Yesu wʋ lɛ 'yɛr kʋ a nɩbɛ go. 21Tɩchɛ ka ba chɛnɛ ŋmiere a chɛlsɩ 'yɛrɛ, "Kpa wʋ a daa ju, kpa wʋ a daa ju." 22Gbɛɛ ata lɛ wʋ sʋʋr ba, "Bo? Bãa dɛɛr lɛ wʋ ɩ? Maa ba nyɛ dɛɛr jaa wʋn sɛɛn kũu ɛ. A lɛ jũu ɩn vɛ̃n ka ba fɔb wʋ tɩ bar wʋ." 23Tɩchɛ ka ba chɛnɛ tãna bʋɔrɔ ɩka wʋ kpa wʋ a daa ju, ka a ba gɔ̃mɔ̃ wa tʋ̃ɔ wʋ. 24Lɛ lɛ a Pilate 'yɛr ɩka wʋn ɩ naa a lɛ ban 'yɛr. 25A Barabasɩ 'lɔ na dɔ̃ɔ dam a tẽe na wʋ kʋn nɩrɛ ka ba nyɔɔ wʋ pɔɔ, wʋ yuo wʋn bar tɩ kʋ ba a Yesu. 26A lɛ ban chiine a Yesu, ba nyɔɔn daba yuor na di Simon, Sirenɩ lɛ wʋ yi na wʋ yi a yõo tɩ kpɩɛrɛ a tẽe pɔ. Ba fɩr wʋn de a Yesu daa tuo wʋ ka wʋ turo nɩ wʋ. 27Nɩyɔɔ turo wʋ naa lɔ̃ɔn pɔbɔ, bala lɛ kõnõ waala kʋrɔ wʋ. 28Ka a Yesu lɩɛb 'yɛr kʋ ba, "Jerusalɛm pɔɔbil, yɩ ta kõnõ kʋrɔ ma ɛ, yɩ kõnõ kʋrɔ a yɩ mɩ̃ɛ nɩ a yɩ bibiir. 29Bojũu bɩbir kɔ̃ɔ na wa vɩɛ naa ka yɩ 'yɛr, 'Pʋpɛl lɛ kʋ a pɔbɔ bala na ab nɩ pɔɔ 'lɔ jaa na ba dɔɔ bie ɛ, bɩɩ bɩrɛ ala jaa na ba 'yɛn kaa ɛ.' 30'A ban pãa 'yɛrɛ kʋrɔ a tɔ̃bɛrɛ, "Yɩ lo pɔɔ sɩ, na yɩ ũu sɩ." ' 31Ala ɩ nɩbɛ maala naa a nɩtɔ̃nɔ̃ kʋ a tɩɛ na chɛnɛ ɩ a 'maar, ŋmɩnɛ ban ɩ wʋ 'lɔ wa ko?" 32Dɔɔr ayi na maal dɛɛr, ka ba nyɔɔr ba 'matãan a Yesu chiine a kʋfʋ jie. 33Ba chiin ban tɩ tãn a jie ban bʋɔlɔ Julaa, be lɛ ba kpa ɩ̃sʋɔ jaa a wʋ daa ju, ka a nɩdɛbɛ ayi bala ka a ɩ̃sʋɔ be a Yesu nũsʋ̃ɔ jie, tɩchɛ ka a ɩ̃sʋɔ mɩ be a wʋ gʋbaa jie. 34Be lɛ a Yesu 'yɛr, "N Sãa, vɛ̃ kʋ ba, baa bɔ̃ɔ a lɛ ban ɩrɛ ɛ." Gbãm lɛ ba gba na ba põn a wʋ fuusɩ. 35Ka a nɩbɛ ara kaara wʋ, ka a Juu nɩbɛ nɩbɛrɛ ara kpɛrɛ wʋ na ba 'yɛrɛ, "Wʋ ma faan bamɩne, vɛ̃ a wʋ faa a wʋ mɩ̃ɛ ala ɩ 'lɔ lɛ ɩ a Nɩ-iraa 'lɔ a Nãaŋmɩn na ir." 36Ka a sojasɩ mɩ wa ɩrɛ wʋ laara, na ba de a dãmiir kʋ wʋ. 37Tɩ na ba 'yɛrɛ, "Ala ɩ fʋ̃ʋ lɛ ɩ a Juu nɩbɛ nãa, faa a fʋ mɩ̃ɛ." 38Ba sɛb sɛbie mar be a wʋ ju pɔ ka a 'yɛr, "Nyãna lɛ ɩ a Juu Nɩbɛ Nãa". 39A nɩdɛbɛ bala ban lɔ̃ɔ kpan wʋ, ɩ̃sʋɔ tʋrɔ wʋn 'yɛrɛ, "A ba ɩ fʋ̃ʋ lɛ ɩ a Nɩ-iraa ɛ? Faa a fʋ mɩ̃ɛ tɩ mɩ faa sɩ." 40Tɩchɛ ka a wʋ tɔ sʋɔ 'lɔ gɔ̃nɔ̃ wʋ 'yɛrɛ, "Faa joro Nãaŋmɩn dãbɩ̃ɛ ɛ, an ɩ a kũu 'lɔ lɛ fʋ mɩ kpire. 41Sɩn gefʋ sɛɛn sɩ naa, sɩ nyɛn a lɛ na sɛɛ sɩn maal, tɩchɛ a daba nyã 'lɔ ba maal dɛɛr jaa ɛ." 42Tɩ pãa 'yɛr kʋ a Yesu, "Tɩɛr tɔ ma fʋ̃ʋ wa kpɛ a fu nãalʋ̃ʋ pɔ." 43Ka a Yesu 'yɛr, "Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ fʋ, dɩna maa nɩ fʋ̃ʋ lɛ a Nãaŋmɩn tẽvɩla pɔ." 44A mɔ̃tɔ̃ɔ dɔ̃ɔ gbʋrɔ a garju sãlsɔɔ tɩchɛ ka a chãa ɩ jaa gbɛb, ka a mɔ̃tɔ̃ɔ wa tɩ vɩr. 45A mɔ̃tɔ̃ɔ ba lɛ chaar go ɛ, ka a fɔbaa 'lɔ ban lũ var a Nãaŋmɩn puorfʋ yir die pɔ 'mar ayi. 46Be lɛ a Yesu tãn kpɛ̃ɔ jaa 'yɛr, "N Sãa, fʋ nũu pɔ lɛ n de a n sɩɛ 'yɔ̃ɔ." Wʋn wa 'yɛr a nɩtɔ̃ baar, tɩ vʋʋr a wʋ vʋʋr baaraa. 47A sojasɩ nɩkpɛ̃ɛ na nyɛ a lɛ na ɩ wʋ dãn Nãaŋmɩn tɩ 'yɛr, "Sɩrɛ jaa a daba nyã ɩn nɩtor." 48Ka a nɩbɛ ba jaa na lɔ̃ɔ taa a be nyɛn a lɛ na ɩ ka ba lɩɛb pʋsɔ̃ɔ, na ba waala kulo. 49Tɩchɛ a wʋ nɩbɔ̃ɔnsɩ pʋɔn a pɔbɔ bala na tu wʋ yi a Galilee ara tɛɛr tɩ kaara a lɛ na ɩrɛ. 50Daba ɩ̃sʋɔ mɩ ben be ban bʋɔlɔ Josefʋ, wʋ pʋɔ naa a nɩbɛrɛ pɔ, na wʋ ɩ nɩsʋ̃ nɩ nɩtor. 51Wʋ tɔr naa a lɛ ban 'yɛr nɩ a lɛ ban ɩrɛ. Wʋ yi naa a Judiya paal pɔ tẽe ban bʋɔlɔ Arimatɩya, wʋ mɩ dɔ̃ɔ chɛlɛ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ. 52'Lɔ lɛ chen a Pilate sɛ̃ tɩ sʋɔr a Yesu ɩ̃gãn ɩka wʋ ũu. 53Na wʋ pãa yɔɔ a kũu suun tɩ vil wʋ a fɔpɩla pɔɔ tɩ ũu wʋ a yaa ban chɩ kʋsɩr pɔ, ban ba ũu nɩrɛ sɛrɛ ɛ. 54A daar 'lɔ̃nɔ̃ lɛ ba mɩ chɔɔrɔ ka a Pɛ̃nfʋ Bɩbir na piel. 55A pɔbɔ bala nɩ a Yesu na 'mataa yi a Galilee wa, ba tu naa a Josefʋ tɩ nyɛ a yaa nɩ a lɛ ban ũu a Yesu. 56Tɩ na ba pãa lɩɛb kul tɩ chɔɔr a tɩ̃ɩ nɩ a kãnyũu vɩla na tɩ fɔ a Yesu ɩ̃gãn, tɩchɛ a Pɛ̃nfʋ Bɩbir jũu, baa dam ɛ, ba pɛ̃n naa a lɛ a Mosesɩ Nɛɛ na 'yɛr.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\