Luka 24

1A Pɛ̃nfʋ Bɩbir divɩɛ bio bibio, a pɔbɔ den a kãnyũur vɩla ala ban chɔɔr chiin a be a yaa par. 2Ba tɩ nyɛn ka a kʋsɩr bil yi a yaa nɛɛ pɔ. 3Ka ba kpɛ tɩchɛ baa nyɛ a Yesu ɩ̃gãn ɛ. 4A ba ara bẽne a lɛ nɛ ka a dɔɔr ayi wa dũu ba ka a ba bʋ̃sursɩ pɛl saa nyɩɩrfʋ kaar. 5Ka a dãbɩ̃ɛ kpɛ a pɔbɔ, ka ba kpa kpa jur a tẽe, tɩchɛ ka a dɔɔr sʋʋr ba, "Bo so ka yɩ bʋɔrɔ a vʋr a kũusɩ pɔ? 6Waa be ka ɛ. Wʋ ir naa. Yɩ tɩɛr a lɛ wʋn 'yɛr kʋ yɩ a sɔ̃ɔ 'lɔ wʋn be a yɩ sɛ̃, be a Galilee. 7'Ban nyɔɔ naa a maa Nɩsaal Bie 'yɔ̃ɔ a nɩdɛbɛ nuur pɔ, ka ba kʋ ma a daa ju, tɩchɛ a ber ata daar, ka n lɛ ir ɩ vʋr.' " 8Be lɛ ba pãa tɩɛr tɔ a wʋ 'yɛrbie. 9Ban wa yi a yaa par kul, ba tɩ man a anyãna kʋ a Pie Nɩ Bʋ̃'yen nɩ nɩrɛ jaa. 10Mɛɛr na yi Magdala, nɩ Joana nɩ a Jemesɩ ma Mɛɛr nɩ a bamɩne na pʋɔ ba lɛ man a anyãna kʋ a nɩtʋ̃nsɩ. 11Tɩchɛ baa sɔɔ de a pɔbɔ 'yɛr ɛ, bojũu a ba 'yɛr nyɛntãan jire. 12An be a lɛ ka Pita vaa ir jo chen a yaa par, na wʋ tɩ guun muul kaa na wʋ nyɛ a fɔpɩla na for gã wʋ yõ, ka wʋ lɩɛb yi tɩ bẽne a lɛ na ɩ. 13A daar 'lɔ̃nɔ̃ a wʋ poturbo ayi chiine naa a tẽbile ɩ̃sʋɔ ban bʋɔlɔ Emayusɩ na ba jãan a Jerusalɛm ɛ. 14Ka ba pãa 'yɛrɛ kʋrɔ taa a lɛ jaa na ɩ. 15A lɛ ban 'yɛrɛ na ba mana a anyãna kʋrɔ taa, ka a Yesu mɩ̃ɛ wa pʋɔ ba a ba 'mataa chiine. 16Tɩchɛ ka a lɩɩ ba a baa bɔ̃ɔ wʋ ɛ. 17Ka wʋ sʋʋr ba, "Bo lɛ yɩ chiine mana kʋrɔ taa a lɛ mɔ̃?" Ka a nɩbaal kpɛ ba a ba tɛɛ ara. 18Ka ba ɩ̃sʋɔ yuor na di Kɩleopasɩ sʋʋr wʋ, "Fʋ̃ʋ tɛɛ lɛ ɩ sãan be a Jerusalɛm na faa bɔ̃ɔ lɛ na ɩ a be a ber ayi anyãna ɛ?" 19A wʋ sʋʋr, "Bo yele?" Ka ba 'yɛr, "A Yesu na yi a Najaretɩ, Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ lɛ wʋ ɩ, ka a wʋ 'yɛr nɩ a wʋ maalfʋ kpɛ̃mɛ a Nãaŋmɩn nɩ a nɩbɛ niem. 20A bɔɔrlo nɩbɛrɛ nɩ a sɩ nɩbɛrɛ nyɔɔ wʋn tɩr ɩka ba kʋ, ka ba kpa wʋ a daa ju. 21Tɩchɛ 'lɔ lɛ sɩn mɩ tɩɛrɛ ɩka wʋn faan a Isɩral nɩbɛ. A ala na ɩ dɛɛr jaa nɩ nyã, ber ata nɩ nyã a lɛ na ɩ. 22A sɩ pɔbɔ bamɩne lɛ wa 'maa sɩ nɛɛ, a bibio nyãna lɛ ba chen a yaa par, 23tɩchɛ baa tɩ nyɛ a wʋ ɩ̃gãn ɛ. Na ba wa 'yɛr kʋ sɩ ɩka ba nyɛn malakasɩ ka ba 'yɛr ɩka wʋ ir ɩ vʋr. 24Ka a sɩ taaba bamɩne pãa mɩ chen a yaa par tɩ nyɛ ka ɩ a lɛ nɛ a pɔbɔ na 'yɛr lɛ, tɩchɛ a 'lɔ mɩ̃ɛ baa nyɛ wʋ ɛ." 25Ka wʋ 'yɛr kʋ ba, "Ŋmɩnɛ lɛ yɩ faa tɩɛr lɛ, na yaa tʋ̃ɔ tɩɛr tɔ na yɩ sɔɔ de a lɛ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ na 'yɛr ɛ? 26A ba ɩ a Nɩ-iraa na din a dɔɔyɛ anyãna tɩ na wʋ pãa kpɛ a wʋ tɩɩr pɔ ɛ?" 27Wʋ piel naa Mosesɩ nɩ a lɛ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ ba jaa, na wʋ pãa wiil ba a par a lɛ a Nãaŋmɩn gãn na 'yɛr a wʋ mɩ̃ɛ 'yɛr. 28A lɛ ban wa tara a tẽe 'lɔ pɔ ban chiine, a Yesu po naa fɩka tɛɛr wʋn chiine. 29Tɩchɛ ka ba sʋɔr wʋ yãayãabɩlɛ 'yɛrɛ, "Lɩɛb kpɛ wa gã a sɩ sɛ̃, bojũu mɔ̃tɔ̃ɔ 'mʋr baar." Ka wʋ lɩɛb kpɛ na gã a ba sɛ̃. 30Be lɛ a ba tɩ 'mataa jɩ̃nɛ a bʋ̃diir par na di, ka wʋ de a paanʋ̃ɔ na puor Nãaŋmɩn yãan, tɩ piel ŋmara põnõ ba. 31Ka a ba nɩbie pãa yuo, ka ba bɔ̃ɔn ɩka a Yesu lɛ, tɩ wʋ bɔr a ba niem. 32Ka ba 'yɛrɛ kʋrɔ taa, "Ala lɛ so wʋn 'yɛrɛ nɩ sɩ a sɔr pɔ ka a nʋ̃ɔ kpɛ sɩ a lɛ, wʋn wiil sɩ a lɛ na sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ." 33Be lɛ ba vaa ir fɔɔ jaa lɩɛb chen a Jerusalɛm tɩ nyɛ a Pie Nɩ Bʋ̃'yen nɩ a Yesu poturbo bamɩne na lɔ̃ɔ taa. 34Na ba 'yɛr kʋ ba, "Sɩrɛ jaa lɛ a sɩ Soro ir ɩ vʋr, na wʋ ir a wʋ mɩ̃ɛ wiil a Simon." 35A ba ayi bala pãa man a lɛ na ɩ a sɔr pɔ nɩ a lɛ ban de bɔ̃ɔn ɩka a Yesu lɛ wʋn wa ŋma a paanʋ̃ɔ. 36A anyãna ban chɛnɛ 'yɛrɛ ka a Yesu mɩ̃ɛ wa ara a ba sɛ̃ tɩ 'yɛr kʋ ba, "Nyã'maar wʋ be a yɩ sɛ̃." 37Ka a dãbɩ̃ɛ kpɛ ba a ba mii a lɛ a gbɛ gbɛ, tɩɛr ɩka kpĩin lɛ ba nyɛ. 38A wʋ sʋʋr ba, "Bo lɛ so ka a dãbɩ̃ɛ kpɛ yɩ a lɛ, a nɩ bo lɛ so ka yɩ baala a lɛ? 39Yɩ kaa nyɛ a n nuur nɩ a gbɛɛ, maa mɩ̃ɛ lɛ, yɩ sɩɩr ma kaa, kpĩin ba lɛ ɛ. Kpĩin maa tara ɩ̃gãn nʋ̃n nɩ kɔɔr nɩtãa lɛ yɩn nyɛ ma ɩn tara ɛ." 40Wʋn 'yɛr a nɩtɔ̃ baar, wʋ wiil ban a wʋ nuur nɩ a wʋ gbɛɛ. 41Tɩchɛ baa chɛnɛ sɔɔ de sɛrɛ ɛ, nʋ̃ɔ kpɛ ba naa ka a nɛɛr 'maa ba, ka wʋ sʋʋr ba, "Yaa tara bon na kʋ ma ka n di ɛ?" 42Be lɛ ba kʋ wʋ jɩ̃ŋmaa ban wɔ̃, 43ka wʋ 'wɔb be a ba niem. 44Wʋ pãa 'yɛr kʋ ba, "A anyãna lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩn dɔ̃ɔ chɛnɛ be a yɩ sɛ̃. Yele a jaa na sɛb a Mosesɩ nɛɛ pɔ, nɩ a ala na sɛb a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ gãn pɔ, nɩ a yiel gãn pɔ, a n jũu na ɩ naa lɛ." 45Be lɛ wʋ pãa yuo a ba tɩɛr ka ba tʋ̃ɔ bɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn 'yɛr ala na sɛb a wʋ gãn pɔ. 46Wʋ 'yɛr kʋ ba, "A anyãna lɛ sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ, a Nɩ-iraa na din dɔɔyɛ na wʋ kpi na wʋ lɛ ir ɩ vʋr a ber ata daar. 47Ban den a wʋ yuor mʋɔl kʋ nɩbʋrɔ ba jaa, ka ɩ̃sʋɔ jaa wa lɩɛb a wʋ tɩɛr, Nãaŋmɩn na vɛ̃ naa a wʋ yeldɛɛr bar, Jerusalɛm lɛ an piel. 48Yɩn lɛ ɩ a anyãna dãasɩɛ dẽme. 49A maa na tɩ tʋ̃ naa a 'lɔ a n Sãa na tɩr a nɛɛ kʋ yɩ, tɩchɛ yɩ chɛnɛ jɩ̃nɛ a Jerusalɛm, ka a kpɛ̃ɔ 'lɔ wa yi a saaju wa pɔɔ yɩ." 50Wʋ tara ban yin tɩ gbʋrɔ nɩ a Betanɩ na wʋ tur a nuur saaju sʋɔr Nãaŋmɩn 'yɔ̃ɔ ba. 51A lɛ wʋn sʋɔr a Nãaŋmɩn kʋ ba, wʋ bar ba naa ka Nãaŋmɩn 'mɔɔ wʋ don be a saaju. 52A ba pãa gbʋr dumo puor wʋ tɩ lɩɛb pʋpɛl kul a Jerusalɛm. 53Bɩbir jaa lɛ ba ma chen be a Nãaŋmɩn puorfʋ yir tɩ dãna a Nãaŋmɩn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\