Luka 3

1Yuon pie nɩ anũu lɛ a Tiberiyus Siisa di a nãkpɛ̃ɛ ka a Pontius Pilate mɩ ɩ a Judiya paal nɩkpɛ̃ɛ ka a Hɛrɔd mɩ di a Galilee nãa ka a wʋ yɛbɛ Filip mɩ ɩ a Ituriya nɩ a Tɩrakonɩtɩs nãa. Ka a Lisaniyasɩ mɩ di a Abilenɩ nãa. 2Anasɩ nɩ Kayafasɩ bala lɛ ɩ a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ. Ka a Nãaŋmɩn de a wʋ 'yɛr kʋ a Jekariya bidaba Jɔɔn be a mɔgɔ̃ɔ pɔ. 3Wʋ yɔn a tẽn ala a jaa na jilʋ̃ a Jordan man na wʋ 'yɛrɛ kʋrɔ a nɩbɛ, "Yɩ lɩɛb a yɩ tɩɛr na yɩ so a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ, ka Nãaŋmɩn vɛ̃ a yɩ yeldɛbɛ kʋ yɩ." 4Nɩtãa lɛ a Isaiya na sɛb a wʋ gãn pɔ, "Nɩrɛ 'yɛrɛ naa be a mɔgɔ̃ɔ pɔ, 'Yɩ chɔɔr a sɩ Soro sɔr, na yɩ maal a wʋ sɔr ka wʋ tor. 5Na yɩ 'mʋr a kʋlsɩ, na yɩ ŋmɛr a tɔ̃n nɩ a gbẽgbẽnsɩ ka a jɩ̃taa. Yɩ maal a sɔgɔ̃rsɩ a jaa ka a tor, na yɩ maal a sɔr nyara nyara ka wʋ sal. 6Nɩsaal bʋrɔ ba jaa na nyɛn Nãaŋmɩn faafʋ.' " 7Ka a nɩyɔɔ bala na waara a Jɔɔn sɛ̃ a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ sofʋ 'yɔ̃ɔ, ka wʋ sʋʋr ba, "Yɩn waa bibiir, an lɛ 'yɛr kʋ yɩ ɩka yɩ jo yi a Nãaŋmɩn suur na waara a yɩ sɛ̃? 8Yɩ vɛ̃ ka yɩ befʋ wiil ɩka yɩ lɩɛb a yɩ tɩɛr. Yɩ ta chɛnɛ 'yɛrɛ kʋrɔ a yɩ mɩ̃ɛ ɩka, Abraham lɛ ɩ a sɩ sãa, n 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ ɩka Nãaŋmɩn na tʋ̃ɔn maal a kusɩbɛ anyãna a ba lɩɛb ɩ a Abraham bibiir. 9A 'lar dɔɔl a tɩɛ nyɩbɛ ju, tɩɛ jaa ba wa wɔ̃nɔ̃ wɔ̃ sʋ̃n ɛ, ban ŋmaa wʋn lɔb 'yɔ̃ɔ bũu pɔ." 10Ka a nɩyɔɔ bala sʋʋr wʋ, "Ŋmɩnɛ sɩn pãa ɩ?" 11Ka Jɔɔn 'yɛr kʋ ba, "Ɩ̃sʋɔ jaa na tara fuusɩ ayi, wʋ ir ɩ̃sʋɔ kʋ a wʋ tɔ sʋɔ na ba tara ɛ, nyã mɩ na tara bʋ̃diir wʋ ɩ a lɛ." 12Lõpodierbe mɩ wan a Jɔɔn sɛ̃ ɩka wʋ so ba a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ, na ba mɩ sʋʋr wʋ, "Wiwile sɩ mɩ ɩ ŋmɩnɛ?" 13Ka wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yɩ ta ma de dɔɔl a lɛ ban ɩka yɩ de ɛ." 14Sojasɩ bamɩne mɩ wan wa sʋʋr wʋ, "Sɩn mɩ, sɩ ɩ ŋmɩnɛ?" Ka wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yɩ ta fɩr nɩrɛ de libir ɛ, yɩ ta mɩ ŋmaa jir kara dɔɔl nɩrɛ ɛ, na yɩ vɛ̃ ka a yɩ sãyar sɛɛn yɩ." 15Ka a nɩbɛ mɩ na dɔ̃ɔ 'yɔ̃ɔ toor chɛlɛ, pãa tɩɛrɛ ɩka a Jɔɔn lɛ tɔ̃ɔ ɩ a Nɩ-iraa. 16A Jɔɔn 'yɛr kʋ ba, "Maa 'lɔ kʋ̃ɔ lɛ n suoro yɩ, tɩchɛ nɩrɛ ɩ̃sʋɔ na gar ma na wa naa, a wʋ nafɔɔr mibe gba, n ba sɛɛ ɩka n for ɛ. 'Lɔ lɛ na de Nãaŋmɩn Sɩɛ nɩ bũu son yɩ. 17A ŋmayɩɛl naa ben a wʋ nũu pɔ, a wʋ na yɩɛl a mʋ̃ɩ a vafʋ jie na wʋ kpaar a bie 'yɔ̃ɔ a boor pɔ tɩ chʋm a sɔ̃sɔɔr nɩ bũu 'lɔ na ba tara kpĩinfʋ bar." 18Jɔɔn kpãa ban nɩ yelyɔɔ na wʋ 'yɛr a Nãaŋmɩn 'yɛr kʋ ba. 19Tɩchɛ a nãa Hɛrɔd na de a wʋ yɛbɛ pɔɔ Hɛrɔdiyas kul, Jɔɔn 'yɛr wʋ naa ɩka a ba tara sɔr ka wʋ kul wʋ ɛ, tɩ 'yɛr wʋ a dɛbɛ amɩne wʋn ɩ. 20Hɛrɔd lɛ maal dɛɛr wʋn vɛ̃ ka ba nyɔɔ Jɔɔn tɩ 'yɔ̃ɔ a pɔɔfʋ die pɔ. 21Ban ba nyɔɔ a Jɔɔn pɔɔ sɛrɛ ɛ, wʋ so naa a nɩbɛ a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ na wʋ mɩ so a Yesu a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ. Ka a Yesu sʋɔrɔ Nãaŋmɩn ka a saaju yuo. 22Ka a Nãaŋmɩn Sɩɛ de papa ɩ̃gãn suu wa 'mar a Yesu ju, tɩ a kɔkɔr yi be a saaju 'yɛr, "Fʋ̃ʋ lɛ ɩ a n Bidanʋ̃naa ka fʋ yele pɛl a n pʋɔ." 23Yesu nyɛn yuon lɩjɛr nɩ pie tɩ piel a wʋ tʋ̃mɔ̃, ka nɩbɛ tɩɛr ɩka wʋ ɩ naa a Josefʋ bidaba, na ɩ a Heli bidaba, 24Matatɩ bidaba, Levi bidaba, Melki bidaba, Janai bidaba, Josefʋ bidaba, 25Matatiyasɩ bidaba, Amosɩ bidaba, Nahum bidaba, Esili bidaba, Nagai bidaba, 26Maat bidaba, Matatiyasɩ bidaba, Semeyin bidaba, Josekɩ bidaba, Joda bidaba, 27Joanan bidaba, Aresa bidaba, Jerubabel bidaba, Sealtɩɛl bidaba, Neri bidaba, 28Melki bidaba, Adi bidaba, Kosam bidaba, Elmadam bidaba, Erɩ bidaba, 29Josua bidaba, Eliyeja bidaba, Jorim bidaba, Matatɩ bidaba, Levi bidaba, 30Simeon bidaba, Juda bidaba, Josefʋ bidaba, Jonam bidaba, Eliyakim bidaba, 31Melea bidaba, Mena bidaba, Matata bidaba, Natan bidaba, David bidaba, 32Jesɩ bidaba, Obed bidaba, Boajɩ bidaba, Salmon bidaba, Nason bidaba, 33Aminadab bidaba, Aram bidaba, Hejoron bidaba, Perejɩ bidaba, Juda bidaba, 34Jekɔb bidaba, Isaakɩ bidaba, Abraham bidaba, Tera bidaba, Nahor bidaba, 35Serugu bidaba, Wɛru bidaba, Peleg bidaba, Eber bidaba, Sela bidaba, 36Kainan bidaba, Afakadɩ bidaba, Sem bidaba, Nowa bidaba, Lamekɩ bidaba, 37Metusela bidaba, Enok bidaba, Jared bidaba, Mahalaleel bidaba, Kenan bidaba, 38Enosɩ bidaba, Setɩ bidaba, Adama bidaba, Nãaŋmɩn bidaba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\