Luka 4

1Nãaŋmɩn Sɩɛ sɛɛn a Yesu na wʋ lɩɛb wʋ yin a Jordan man jie kpɛ̃n wʋ a mɔgɔ̃ɔ pɔ. 2Be lɛ a tɩɩ bɛɛr wʋ kaa ber lɩjaayi, waa di bon jaa a ber anyãna pɔ ɛ, ka a kɔ̃ kpɛ wʋ. 3A tɩɩ 'yɛr kʋ wʋ, "Ala ɩ fʋ̃ʋ lɛ a Nãaŋmɩn Bie, 'yɛr kʋ a kʋsɩbɛ anyãna, ka a lɩɛb bʋ̃diir." 4Ka a Yesu 'yɛr kʋ wʋ ɩka, a sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, "Bʋ̃diir tɛɛ kʋ̃ tʋ̃ɔ kʋ nɩrɛ nyɛvʋr ɛ." 5A tɩɩ lɛ tara wʋn don tɔ̃ɔ ju tɩ wiil wʋ a nãa di jiir a jaa na be ka a wɛr pɔ 6tɩ 'yɛr, "Ɩn kʋ fʋ naa anyãna a jaa fɔ̃ɔ nɩ a ba nãyele, maa lɛ ba de a ba fɔ̃ɔ kʋ, ka n mɩ na de kʋ nɩrɛ 'lɔ jaa ɩn bʋɔrɔ. 7Ala ɩ, fʋ gbur dumo puor ma fʋ̃ʋ lɛ so." 8Ka Yesu 'yɛr wʋ, "A sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, Nãaŋmɩn tɛɛ lɛ a sɛɛ ɩka fʋ puor, na fʋ tʋ̃nɔ̃ kʋrɔ a 'lɔ tɛɛ." 9A tɩɩ lɛ tara wʋn chiin a Jerusalɛm ka wʋ tɩ do a puorfʋ yir jie 'lɔ na do na wʋ 'yɛr kʋ a Yesu, "Ala ɩ fʋ̃ʋ lɛ a Nãaŋmɩn Bie ɔɔ lo a tẽe, 10bojũu a sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, 'Nãaŋmɩn na vɛ̃ naa ka a wʋ malakasɩ wa gu fʋ taa lɛɛ, 11na ba nyɔɔ fʋ nɩ a ba nuur ka a fʋ gbɛr kʋ̃ ŋme kʋsɩr ɛ.' " 12Ka a Yesu 'yɛr kʋ a tɩɩ, a mɩ sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, "Ta bɛɛr a fʋ Nãaŋmɩn kaa ɛ." 13A tɩɩ na wa baar a bɛɛr kaa anyãna wʋ bar wʋn tɩ chen, tɩ lɛ guro nɩ sɔ̃ɔ kɔ̃ɔ wʋn lɛ wa nyɛ jie. 14Yesu lɩɛb kul a Galilee nɩ a Nãaŋmɩn Sɩɛ kpɛ̃ɔ ka a wʋ yele yaar a wɛr 'lɔ wʋ jaa. 15Wʋ tɩ wile naa a nɩbɛ a ba lɔ̃ɔfʋ jiir ka a nɩrɛ jaa pɛɛrɛ wʋ. 16Yesu lɩɛb chen a Najaretɩ be wʋn nʋ̃ɔ, a Pɛ̃nfʋ Bɩbir Daar wʋ tɩ kpɛ̃n a ba lɔ̃ɔfʋ yir an ɩ lɛ lɛ wʋ ma ɩrɛ na wʋ ir ara na wʋn kar gãn. 17Ka ba de Isaiya gãn kʋ wʋ, ka wʋ nyɔɔ 'yɩɛr a jie 'lɔ ban sɛb, 18"Nãaŋmɩn Sɩɛ be naa a n 'yɔ̃ɔ, bojũu wʋ ir ma naa ɩka n tɩ 'yɛr a 'yɛr nʋ̃ɔ kʋ a nɔ̃n dẽme, naa mɩ tɩ 'yɛr kʋ gbãgbaar ka ban so ba mɩ̃ɛ, naa 'yɛr kʋ jɔ̃n ka ba yuo, naa 'yɛr faa a bala ban gere, 19naa 'yɛr a Nãaŋmɩn maal vɩla yuon kʋ ba." 20Be lɛ wʋ pilʋ̃ a gãn de kʋ a tʋ̃tʋ̃nɔ̃ tɩ jɩ̃nɛ, ka a nɩbɛ ba jaa na be a lɔ̃ɔfʋ yir kpa a nɩbie 'yɔ̃ɔ wʋ. 21Ka wʋ piel 'yɛrɛ kʋrɔ ba, "Dɩna a lɛ yɩn wõ a Nãaŋmɩn gãn pɔ, a ɩ naa a lɛ." 22Ba jaa 'yɛrɛ naa a wʋ sʋ̃ 'yɛr ka ba nɛɛr 'maa a 'yɛr vɩɛlsɩ na yire a wʋ nɛɛ pɔ ka ba sʋrɔ taa, "A ba ɩ a Josefʋ bidaba lɛ a nyã ɛ?" 23Ka a Yesu 'yɛr kʋ ba, "Sɩrɛ jaa lɛ, yɩn sʋʋr ma naa nɩ a sʋkpa nyã, 'Tɩtɩlɛ, tɩɩl a fʋ mɩ̃ɛ, maal a ala fʋn maal a Kapenahum ka a fʋ tẽe.' " 24A wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩka, ba maa de Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ a wʋ mɩ̃ɛ tẽe pɔ ɛ. 25Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩka pɔɔkɔyɔɔ ben a Isɩral nɩbɛ wɛr pɔ a Elaija sɔ̃ɔ, a war bũu 'lɔ na dɔ̃ɔ ŋmaa a yuom ata nɩ ŋmɛrsɩ ayʋɔb a wɛr wʋ jaa. 26Tɩchɛ Nãaŋmɩn ba tʋ̃ a Elaija a pɔɔkɔɛ ba nyã ɩ̃sʋɔ jaa sɛ̃ ɛ, tɩ tʋ̃ wʋ a pɔɔkʋɔr na be a Jarefat na be a Sidon wɛr pɔ. 27A Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ Elisa sɔ̃ɔ, kɔ̃kɔ̃n mɩ ben a Isɩral nɩbɛ wɛr pɔ tɩ ɩ̃sʋɔ jaa ba sa ɛ, ka Naaman na yi a Siriya wɛr pɔ ba lɛ ɛ." 28A nɩyɔɔ bala na be a lɔ̃ɔfʋ yir 'lɔ pɔ, ka suur kpɛ ba jaa. 29Ba ir da wʋ yin a tẽe pɔ don a tɔ̃ɔ 'lɔ ju a ba tẽe na mɛ bʋɔrɔ ɩka ba daa wʋ lɔb a tɔ̃ɔ koro pɔ. 30Tɩchɛ ka wʋ fʋɔl yi a nɩyɔɔ bala sãlsɔɔ a lɛ na wʋ chen. 31Be lɛ wʋ suu chen a Kapenahum na be a Galilee wɛr pɔ, ka a Pɛ̃nfʋ Bɩbir Daar ka wʋ piel wile a nɩbɛ. 32Ka a wʋ wiilfʋ 'maa ba nɛɛ bojũu a wʋ 'yɛr tara na kpɛ̃ɔ. 33Daba mɩ ben a be a lɔ̃ɔfʋ yir na tara a dɛɛr sʋɔ, ka a sɩdɛɛr be a wʋ 'yɔ̃ɔ, a wʋ ŋme chɛlma sʋʋr, 34"Ai, a fʋ̃ʋ Yesu na yi a Najaretɩ, bo fʋ bʋɔrɔ ka a sɩ sɛ̃? Fʋ wa naa ɩka fʋ wa sɔ̃ɔ sɩ bar bɩɩ? N bɔ̃ɔ naa a nɩnyɩnɛ fʋn ɩ, fʋ ɩ naa a Nãaŋmɩn nɩchɛchɛ 'lɔ." 35Ka Yesu tãn wʋ, "Pɔɔ a nɛɛ tɩ wa yi a daba 'yɔ̃ɔ." A sɩdɛɛr daan a daba lɔb a nɩbɛ niem tɩ na wʋ yi a daba 'yɔ̃ɔ tɩ waa 'yɔ̃ɔ wʋ baal ɛ. 36Ka a nɛɛr 'maa a nɩbɛ ka ba sʋrɔ taa, "Wiilbuor mɩ nɩ nyã? Wʋ den kpɛ̃ɔ nɩ tʋ̃ɔfʋ 'yɛr kʋ a sɩdɛbɛ ka a yi." 37Ka a wʋ yele yaar de a tẽn ala na jilʋ̃ a be. 38Yesu yi naa a lɔ̃ɔfʋ yir na wʋ chen a Simon yir. Ka ɩ̃gãn tɔ a Simon dɩ̃ɛ ma ka ba sʋɔr a Yesu ɩka wʋ sʋ̃ʋ wʋ. 39Ka wʋ guun ger a pɔɔ na wʋ tãn a ɩ̃gãn tʋl ka wʋ bar a pɔɔ, ka wʋ sa na wʋ ir maal bʋ̃diir kʋ ba. 40A mɔ̃tɔ̃ɔ na wa mʋrɔ nɩbɛ waan naa ba baalsɩ a Yesu sɛ̃, ka wʋ dɔɔl ba a wʋ nũu na wʋ sãa baal jaa bʋrɔ ban waan. 41Sɩdɛbɛ yin a nɩyɔɔ 'yɔ̃ɔ tãna 'yɛrɛ, "Fʋ ɩn Nãaŋmɩn Bie." Tɩchɛ ka a Yesu tãn ba ka ba ta 'yɛrɛ ɛ, an ɩ ba bɔ̃ɔn naa ɩka 'lɔ lɛ ɩ a Nɩ-iraa. 42A wɛr na wa chaar Yesu yin tɩ jɩ̃nɛ a jie ɩ̃sʋɔ wʋ yõ, ka a nɩbɛ yɔbɔ wʋ tɩ nyɛ a jie wʋn be ba lɛ bʋɔrɔ ɩka wʋ bar ba tɩ chen ɛ. 43Tɩchɛ ka wʋ 'yɛr kʋ ba, "A sɛɛ naa ɩka n 'yɛr a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ 'yɛr kʋ a tẽn anyã mɩ bojũu a lɛ 'yɔ̃ɔ lɛ a Nãaŋmɩn tʋ̃ ma." 44Tɩ na wʋ chɛnɛ 'yɛrɛ a Nãaŋmɩn 'yɛr be a a ba lɔ̃ɔfʋ yie a Juu nɩbɛ tẽe pɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\