Luka 5

1Bɩbir ɩ̃sʋɔ Yesu be naa a Genesaretɩ man nɛɛ, ka nɩyɔɔ ara jilʋ̃ wʋ chɛlɛ a Nãaŋmɩn 'yɛr. 2Wʋ nyɛn gborsɩ ayi a gogoro nɛɛ a jɩ̃nyɔɔrbɔ na bar tɩ suu pɛɛrɛ a ba lɔyaarsɩ. 3Ka wʋ kpɛ a gboro ɩ̃sʋɔ pɔ na ɩ Simon bon tɩ sʋɔr wʋ ɩka wʋ daa wʋ ka wʋ jãan a gogoro bɩ̃lãa. Wʋ pãa jɩ̃nɛ naa a gboro pɔ tɩ wile a nɩbɛ. 4Wʋn wa baar a 'yɛr ka wʋ 'yɛr a Simon, "Daa a gboro chiin a kɔ̃die pɔ na fʋ tɩ lɔb a fʋ lɔyaar." 5Ka a Simon 'yɛr, "Kpãkpãana, tɩ̃sɔɔ jaa lɛ sɩ lɔb lɛ̃ɛɛ tɩ saa nyɔɔ bon ɛ, tɩchɛ fʋn 'yɛr go, ɩn lɔbaa." 6Ban wa lɔb, ba nyɔɔr jɩ̃yɔɔ ka a lɔyaarsɩ ɩrɛ na chɩɛr. 7Ka ba 'lɩɩr a ba taaba na be a gboro ɩ̃sʋɔ pɔ, ka ba wa sʋ̃ʋ ba. Ba wa naa ka a gborsɩ a jaa ayi wa sɛɛ ka ba ɩrɛ na mʋr. 8Simon Pita na wa nyɛ a lɛ, wʋ lon kpa a Yesu niem tɩ 'yɛr, "N Soro sɛr chen tɩ bar ma yelbe-ɩrɛ lɛ n ɩ." 9A jɩ̃yɔɔ anyã ban nyɔɔr jũu, 'lɔ nɩ a wʋ taaba nɛɛr 'maa naa. 10Lɛ lɛ a Jemesɩ nɩ Jɔɔn na ɩ a Jebedee bibiir na ɩ a Simon taaba. Ka Yesu 'yɛr kʋ a Simon, "Ta joro dãbɩ̃ɛ ɛ, an yi dɩna chiine fʋn nyɔɔrɔ na nɩbɛ 'yɔ̃ɔnɔ̃ Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ pɔ." 11Be lɛ ba tɔɔ a gborsɩ waan a gogoro nɛɛ wa bar bomo a jaa tɩ turo a Yesu. 12Yesu na wa be a tẽe ɩ̃sʋɔ pɔ, daba kɔ̃kɔ̃mɔ̃ baal na de a ɩ̃gãn wʋ jaa nyɛn a Yesu na wʋ lo kpa tẽe a Yesu niem tɩ sʋɔr wʋ, "N Soro, fʋ̃ʋ sɔɔ, sãa ma." 13Ka Yesu tur a wʋ nũu sɩɩr a daba tɩ 'yɛr, "N sɔɔ naa sa." Ajienaa ka a kɔ̃kɔ̃mɔ̃ baal bar wʋ. 14Be lɛ a Yesu 'yɛr kʋ wʋ, "Taa 'yɛrɛ kʋrɔ nɩrɛ ɛ, tɩ chen tɩ wiil a fʋ mɩ̃ɛ kʋ a Juu nɩbɛ bɔɔrloro na fʋ ir a nɛɛ 'lɔ a Mosesɩ na dɔ̃ɔ 'yɛr ka a di dãasɩɛ ɩka fʋ ɩn nɩsʋ̃." 15Tɩchɛ ka a wʋ yele chɛnɛ ŋme yaar a jie wʋ jaa ka a nɩyɔɔ wa chɛlɛ a wʋ 'yɛr ka wʋ sãa a ba baalsɩ. 16Tɩchɛ wʋ ma chɛnɛ na tɔɔ wʋ mɩ̃ɛ yin chɛ̃chɛ̃ tɩ sʋɔrɔ Nãaŋmɩn. 17Bɩbir ɩ̃sʋɔ Yesu na wile ka a ɩ a Faraseemɩne nɩ a Mosesɩ Nɛɛ wiwiilbe na yi a Galilee tẽbil a jaa nɩ a Judiya ka bamɩne yi a Jerusalɛm mɩ ben be jɩ̃nɛ. Ka a Soro kʋ a Yesu kpɛ̃ɔ ɩka wʋ sãan baalsɩ. 18Dɔɔr bamɩne tuon nɩrɛ nɩ sɔ̃ɔ a nuur nɩ a gbɛɛ na kpi waan bʋɔrɔ ɩka ba kpɛ̃n wʋ tɩ gaal a Yesu niem. 19Ban ba wa nyɛrɛ sɔr a nɩyɔɔ jũu, ba don naa gar ju tɩ yuo bɔɔ tur bar ka wʋ suun a sɔ̃ɔ a nɩbɛ sãlsɔɔ tɩ gã a Yesu niem. 20Yesu na nyɛ a lɛ ban sɔɔ de, ka wʋ 'yɛr kʋ a baalaa, "N baraa, a fʋ yeldɛbɛ vɛ̃n bar." 21Ka a nɛɛ wiwiilbe nɩ a Faraseemɩne pãa jɛ̃ tɩɛrɛ, "An lɛ a nyã na jɩ̃nɛ fere sɔ̃ɔnɔ̃ a Nãaŋmɩn yuor a nɩtɔ̃? An lɛ na tʋ̃ɔ nɩrɛ yelbier vɛ̃ bar ka Nãaŋmɩn tɛɛ ba lɛ ɛ?" 22Yesu bɔ̃ɔn a lɛ ban tɩɛrɛ ka wʋ sʋʋr ba, "Bo lɛ yɩ tɩɛrɛ a anyã a lɛ a yɩ pʋɔm? 23'Yɛr buor lɛ ɩ kɔ̃mɔ̃kɔ̃mɔ̃? N 'yɛr ɩka a wʋ yeldɛbɛ vɛ̃n bar bɩɩ n 'yɛr ɩka wʋ ir chiine? 24Tɩchɛ nɩtɔ̃ lɛ yɩn bɔ̃ɔ ɩka a maa Nɩsaal Bie tara na kpɛ̃ɔ a wɛr pɔ na vɛ̃ yeldɛbɛ bar." Ka wʋ 'yɛr kʋ a dagbɛrɛ, "Fʋ̃ʋ lɛ n 'yɛrɛ nɩ ir 'mɔɔ a fʋ sɔ̃ɔ kulo nɩ." 25Ajienaa ka wʋ vaa ir ara a ba niem, 'mɔɔ a wʋ bʋ̃gãnaa pɛɛrɛ Nãaŋmɩn kulo nɩ. 26Ka nɩrɛ jaa nɛɛ 'maa ka ba dãna Nãaŋmɩn. Ka dãbɩ̃ɛ kpɛ ba ka ba 'yɛrɛ, "Sɩ nyɛn yelkal bala dɩna." 27A anyã puor Yesu yin tɩ nyɛ lõpodiere ban bʋɔlɔ Levi na jɩ̃nɛ diere wʋ lõposɩ, ka wʋ bʋɔl wʋ, "Ir turo ma." 28Ka a Levi vaa ir bar bomo a jaa tɩ turo wʋ. 29Levi maal bʋ̃diir kʋ a Yesu a be a wʋ yir na wʋ bʋɔl a taaba lõpodierbe nɩ nɩyɔɔ ka ba wa 'mataa dire. 30Tɩchɛ a Faraseemɩne nɩ a Mosesɩ Nɛɛ wiwiilbe hũhũnõ nɩ a yele nyã sʋrɔ a Yesu poturbo, "Bo lɛ so ka yɩ 'mataa dire nɩ a lõpodierbe nɩ a tʋ̃dɛbɛ tʋ̃nbɔ?" 31Ka Yesu 'yɛr kʋ ba, "A ba ɩ nɩrɛ na kpɛ̃mɛ lɛ chiine tɩtɩlɛ jie ɛ, tɩchɛ baalaa lɛ ma chen. 32N ba wa ɩka n wa bʋɔl a nɩtorsɩ ɛ, n wa naa ɩka n wa bʋɔl a tʋ̃dɛbɛ tʋ̃nbɔ ka ba wa lɩɛb tɩɛr." 33Ka ba lɛ sʋʋr a Yesu, "Ŋmɩnɛ a ɩ ka Jɔɔn poturbo nɩ a Faraseemɩne poturbo ma jɛ̃n kɔ̃ sʋɔrɔ Nãaŋmɩn, tɩchɛ ka a fʋ̃ʋ poturbo ma tɔ̃ɔ kpal a dib nɩ a nyũfʋ a lɛ a tɔ̃tɔ̃?" 34Ka a Yesu sʋʋr ba, "Fʋn tʋ̃ɔ maal a bala ban bʋɔl a pɔɔ paalaa jie ka ba jɛ̃n kɔ̃ a pɔɔ paalaa sɩrɛ na chɛnɛ be a ba sɛ̃ ɔ? 35Tɩchɛ bɩbir kɔ̃ɔ na wa vɩɛ naa ka a pɔɔ paalaa sɩrɛ yi a ba sɛ̃, a ber ala pɔ 'lɔ ban jɛ̃n nɩ kɔ̃." 36Sʋkpa nyã lɛ wʋ lɔb kʋ ba, "Nɩrɛ maa ŋmaa fɔpaalaa sɛ choo fɔkoraa pɔ ɛ, 'lɔ be ɩ a lɛ a fɔpaalaa na chɩɛraa a fɔkoraa, bʋ̃paalaa nɩ bʋ̃koraa kʋ̃ tʋ̃ɔ 'mataa ɛ. 37Nɩrɛ maa 'yɔ̃ɔ dãbɩ̃ɩn a dãa wɔkoraa pɔ ɛ, 'lɔ be ɩ a lɛ a dãbɩ̃ɩn na pur naa a wʋɔ ka a dãa kpaar ka a wʋɔ mɩ sɔ̃ɔ. 38Ba ma den dãbɩ̃ɩn 'yɔ̃ɔ a dãa wɔpaalaa pɔ. 39Nɩrɛ wa nyũ a dãgaa wʋ maa lɛ bʋɔrɔ a dãbɩ̃ɩn ɛ, wʋ ma 'yɛr ɩka a dãgaa ɩn gar a dãbɩ̃ɩn."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\