Luka 7

1A lɛ a nɩbɛ na wõ a 'yɛrsɩ anyãna a Yesu na 'yɛr kʋ ba baar wʋ chen a Kapenahum. 2Be lɛ a soja nɩdiere gbãgbaa wʋn nʋ̃ yɔɔ jaa bɩɛrɛ ɩrɛ na ŋmaa vʋʋr. 3Soja nɩdiere na wõ a Yesu yele, wʋ tʋ̃n a Juu nɩbɛ nɩdierbe bamɩne ka ba tɩ sʋɔr a Yesu ka wʋ wa sãa a wʋ gbãgbaa. 4Ba wan a Yesu sɛ̃ wa sʋɔr wʋ yãayãabɩlɛ 'yɛrɛ, "A daba nyã sɛɛ naa ɩka fʋ tɩ sʋ̃ʋ wʋ, 5bojũu wʋ nʋ̃n a sɩ nɩbɛ na vɛ̃ ka ba mɛ a sɩ lɔ̃ɔfʋ jie." 6Yesu pɔɔ ba naa ka ba 'mataa chiine tɩ gbʋrɔ a daba yir, ka wʋ tʋ̃ a wʋ barmɩne ka ba tuor 'yɛr a Yesu ɩka. "N Soro, ta bal a fʋ mɩ̃ɛ ɛ, bojũu n ba sɛɛ ka fʋn wa kpɛ a n yir ɛ. 7Ala lɛ so gba maa mɩ̃ɛ na ba 'la wa a fʋ sɛ̃ ɛ. Tɩchɛ 'yɛr bir tɛɛ an sãan a n gbãgbaa. 8Bojũu maa mɩ̃ɛ tara na nɩbɛrɛ ɩn joro dãbɩ̃ɛ, naa mɩ tara a sojasɩ ka ba mɩ be a n pĩlem. Maa 'yɛr kʋ ɩ̃sʋɔ ɩka wʋ, chen wʋ ma chen naa, bɩɩ ɩ̃sʋɔ ɩka wʋ wa, wʋ ma wa naa. N ma 'yɛr kʋ a n gbãgbaa, maal anyã, ka wʋ ma maal." 9A lɛ a Yesu na wõ a nɩtɔ̃ a daba nyã na ba ɩ a Juu nɩrɛ na 'yɛr, ka nɛ'maa wʋ, ka wʋ lɩɛb 'yɛr kʋ a nɩyɔɔ bala. "A Isɩral nɩbɛ pɔ gba, n ba nyɛ a sɔɔfʋ nyã bʋrɔ ɛ." 10Ka a wʋ barmɩne bala wʋn tʋ̃ lɩɛb kpɛ a yir tɩ nyɛ ka a gbãgbaa sa. 11Ala lɛ a wɛr chaar ka Yesu nɩ a wʋ poturbo 'matãan nɩyɔɔ na turo wʋ ka ba 'mantaa chen a tẽe ban bʋɔlɔ Nain. 12Wʋn wa gbʋr a tẽe dɔ̃dɔr kpɩɛraa ba tuon kũu wa yin na ɩ a pɔɔ bidabʋ̃'yen tɩ wʋ ɩ pɔɔkʋɔr. Ka a tẽe 'lɔ nɩbɛ yɔɔ mɩ pʋɔ wʋ. 13A lɛ a Soro na wa nyɛ a pɔɔ, nɩbaal kpɛ wʋ naa ka wʋ 'yɛr kʋ a pɔɔ, "Ta kõnõ ɛ." 14Tɩ na wʋ chen tɩ sɩɩr a kũu ban tuo, ka a bala na tuo a ba ara. Ka a Yesu 'yɛr, "Pɔlbile, fʋ̃ʋ lɛ n 'yɛrɛ nɩ ir." 15Ka a kũu vaa ir jɩ̃nɛ tɩ piel na wʋ 'yɛrɛ ka Yesu de wʋ kʋ a ma. 16Dãbɩ̃ɛ kpɛ̃n ba jaa ka ba pɛɛrɛ Nãaŋmɩn 'yɛrɛ nɩ, "Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrkpɛ̃ɛ ɩ̃sʋɔ lɛ yi sɩ, Nãaŋmɩn wan ɩka wʋ wa sʋ̃ʋ a wʋ nɩbɛ." 17Ka a Yesu yele ŋme yaar a Judiya paal wʋ jaa nɩ a tẽn ala na gbʋr. 18Jɔɔn poturbo tɩ man a yele anyã a jaa kʋ wʋ, ka wʋ bʋɔl a ba ayi 19na wʋ tʋ̃ ba a Soro sɛ̃ ka ba tɩ sʋʋr wʋ kaa, "Fʋ̃ʋ ɩ a 'lɔ na wa bɩɩ sɩ chɛlɛ nɩyuo?" 20Ka a nɩbɛ bala wa a Yesu sɛ̃ wa 'yɛr, "A Jɔɔn kɔ̃suor lɛ tʋ̃ sɩ a fʋ sɛ̃ ɩka sɩ wa sʋʋr fʋ kaa, fʋ̃ʋ lɛ ɩ a 'lɔ na wa bɩɩ sɩ chɛlɛ nɩyuo?" 21A sɔ̃ɔ 'lɔ̃nɔ̃ mɩ lɛ Yesu sãa baalsɩ, bala na tara a sɩdɛbɛ na wʋ yuon jɔ̃n nɩbie. 22Ka wʋ 'yɛr kʋ a bala a Jɔɔn na tʋ̃, "Yɩ lɩɛb kul tɩ man kʋ a Jɔɔn a lɛ yɩn nyɛ tɩ wõ, jɔ̃n nyɛrɛ naa ka gbɛrsɩ chiine ka kɔ̃kɔ̃n sa, ka wõn wõnõ, ka kũusɩ ir ɩ vʋɛ, ka a 'yɛr nʋ̃ɔ mɩ ta a nɔ̃n dẽme. 23Pʋpɛl sʋɔ lɛ a 'lɔ a n yele na ba bãr wʋ lɔb ɛ." 24A bala a Jɔɔn na tʋ̃ na wa chen baar, Yesu piel 'yɛrɛ a Jɔɔn 'yɛr kʋrɔ a nɩyɔɔ bala, "Bo lɛ yɩ dɔ̃ɔ kpɛ a mɔgɔ̃ɔ pɔ a kaafʋ jie? A jɩmur a sɛsɛbɛ na dɔ̃ɔnɔ̃ bɩɩ? 25Ala ba ɩ lɛ ɛ, bo yɩ chen tɩ nyɛ? Daba na su bʋ̃pɩɛl ɔ? Kai, a bala na suro a bʋ̃sʋ̃n, na ba dire a bʋ̃sʋ̃n nãa yir lɛ ba ma be. 26Tɩchɛ bo lɛ yɩ tɩ nyɛ? Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ ɔ. Ɔ̃ɔ, n 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ ɩka wʋ gar Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ. 27A anyã yele lɛ sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, 'Ɩn tʋ̃ naa a n tʋ̃tʋ̃nɔ̃ ka wʋ de a fʋ nie na wʋ tɩ chɔɔr a fʋ sɔr kʋ fʋ.' 28N 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ ɩka bala pɔɔ na dɔɔ ka a wɛr pɔ ba ɩ kpɛ̃ɛ gar a Jɔɔn ɛ, tɩchɛ 'lɔ mɩ na ɩ jaa pʋʋr a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ pɔ gar wʋ naa." 29Ka a nɩbɛ ba jaa lɔ̃ɔn a lõpodierbe gba na wõ a lɛ a Yesu na 'yɛr, ba sɔɔ naa ɩka Nãaŋmɩn yele tor naa, na ba sɔɔ ka a Jɔɔn so ba a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ. 30Tɩchɛ a Faraseemɩne nɩ a bala na bɔ̃ɔ a Mosesɩ Nɛɛ, bala mɩ̃ɛ tɔr naa a lɛ a Nãaŋmɩn na bʋɔrɔ, bojũu baa sɔɔ ka a Jɔɔn so ba a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ ɛ. 31Ka a Yesu 'yɛr kʋ ba, "Ba boo lɛ ɩn de a dɩna nɩbɛ naa man? Bo lɛ ba nyɛtãan? 32Ba nyɛntãan bibiir na jɩ̃nɛ daa pɔ bʋɔlɔ taa, 'Sɩ pɛɛlɛ naa a laa 'lɩr tɩ yaa sɛɛrɛ bɩ̃nɛ ɛ, na sɩ kõnõ kõyiel tɩ yaa ŋmara nɩbikʋ̃ɔ ɛ.' 33A Jɔɔn kɔ̃suor na wa, waa dire bʋ̃diir ɛ, waa nyuro dãa ɛ, ka yɩ 'yɛr ɩka sɩdɛɛr lɛ wʋ tara. 34Ka a maa Nɩsaal Bie wa na n dire na n nyuro ka yɩ lɛ 'yɛr, 'Wʋ dire na ba gala ɛ, na wʋ nyuro dãa, na wʋ ɩ a lõpodierbe nɩ a tʋ̃dɛtʋ̃nbɔ baraa.' 35Tɩchɛ a yɛ̃ ma wiil a lɛ wʋn tor a wʋ bibiir pɔ." 36A Farasee nɩrɛ ɩ̃sʋɔ bʋɔl a Yesu ɩka wʋ wa di bʋ̃diir a wʋ yir, ka wʋ chen a Farasee nɩrɛ 'lɔ yir tɩ jɩ̃nɛ a bʋ̃diir difʋ jie. 37Pɔɔ ben a tẽe pɔ na wʋ tʋ̃nɔ̃ tʋ̃dɛbɛ, wʋn wa wõ ɩka a Yesu ben a Farasee yir, wʋ den a kãnyũvɩla na sɛɛ pɩ̃rtɔbile na wʋ chiin. 38Wʋ tɩ kpɛ̃n naa na wʋ ara a Yesu gbɛɛ par kõnõ. Wʋ soor a nɩbikʋ̃ɔ 'maan a Yesu gbɛɛ tɩ nyɔɔ a jukɔɔl fɩɛl bar, tɩ mʋʋr a gbɛɛ tɩ kpaar a kãnyũvɩla ala 'yɔ̃ɔ a Yesu gbɛɛ pɔ. 39Ka a Farasee nɩrɛ 'lɔ na bʋɔl wʋ ka wʋ tɩ dire, na nyɛ a lɛ ka wʋ tɩɛr, "Ala ɩ a daba nyãna ta ɩn Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ wʋn taa bɔ̃ɔn naa a pɔɔ nyãna tɔ sʋɔ na sɩrɛ wʋ, wʋ tʋ̃nɔ̃ na tʋ̃dɛbɛ." 40Ka a Yesu 'yɛr sɔɔ wʋ, "Simon, n tara na 'yɛr na sʋʋr fʋ." Ka a Simon 'yɛr, "Wiwile, sʋʋr ma." 41Ka a Yesu 'yɛr, "Nɩbɛ ayi kɔ̃ɔ lɛ tɩ pɛ̃ɛ nɩrɛ ɩ̃sʋɔ libie, ɩ̃sʋɔ pɛ̃ɛn kɔɔr anũu (500) ka ɩ̃sʋɔ mɩ pɛ̃ɛ lɩjaayi nɩ pie (50). 42A nɩbɛ ayi banyãna ɩ̃sʋɔ jaa ba tara a libie na yab wʋ ɛ, ka a 'lɔ na so a libie 'yɛr, 'Yɩ ta lɛ yab go ɛ, a sãn baar naa.' Buor sʋɔ lɛ na nʋ̃ wʋ yɔɔ?" 43Ka a Simon 'yɛr, "N tɩɛr ɩka a 'lɔ sãn na waa lɛ." Ka a Yesu 'yɛr, "Sɩrɛ fʋ 'yɛr." 44Yesu lɩɛb tor a pɔɔ tɩ pãa 'yɛr kʋ a Simon, "Fʋ nyɛn a pɔɔ nyãna? Ɩn wa kpɛ a fʋ yir, faa kʋ ma kʋ̃ɔ ɩka n pɛɛ gbɛɛ ɛ, tɩchɛ a pɔɔ pɛɛn a n gbɛɛ nɩ a wʋ nɩbikʋ̃ɔ tɩ de a wʋ jukɔɔl fɩɛl bar. 45Faa sʋʋr ma kpɩ̃ɛn ɛ, tɩchɛ a sɔ̃ɔ 'lɔ jaa ɩn wa kpɛ a pɔɔ nyã ba bar ma kpɩ̃ɛn sʋʋrfʋ ɛ. 46Faa pur kãa 'yɔ̃ɔ ma a ju pɔ ɛ, tɩchɛ a pɔɔ kpaar a kãnyũvɩla 'yɔ̃ɔ ma a gbɛɛ pɔ. 47A lɛ jũu n 'yɛrɛ na kʋrɔ fʋ ɩka a wʋ tʋ̃dɛbɛ ala a jaa vɛ̃n kʋ wʋ, bojũu a wʋ nʋ̃fʋ waa naa. Tɩchɛ a 'lɔ Nãaŋmɩn na vɛ̃ jaa pʋʋr kʋ a wʋ nʋ̃fʋ mɩ ɩn jaa pʋʋr." 48A Yesu pãa 'yɛr kʋ a pɔɔ, "A fʋ yeldɛbɛ vɛ̃n bar." 49Ka a bala na lɔ̃ɔ jɛ̃n wʋ 'yɛrɛ kʋrɔ taa, "An lɛ anyã, na wʋ mɩ ma vɛ̃ nɩrɛ yeldɛɛr bar?" 50A Yesu 'yɛr kʋ a pɔɔ, "A fʋ sɔɔfʋ faa fʋ naa, chiine nɩ nyã'maar."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\