Luka 8

1A anyãna puor, Yesu yɔn a tẽbɛrɛ nɩ a tẽbil 'yɛrɛ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ 'yɛr kʋrɔ ba ka a wʋ nɩtʋ̃nsɩ Pie nɩ Ayi pʋɔ wʋ. 2Ka a pɔbɔ bamɩne mɩ pʋɔ wʋ, bala lɛ wʋ dɔ̃ɔ dii a sɩdɛbɛ ka a yi na wʋ sãa a ba baalsɩ, ɩ̃sʋɔ lɛ ba bʋɔlɔ Mɛɛr na yi a Magdala 'lɔ lɛ wʋ dii a sɩdɛbɛ ayopõi ka a yi, 3Joana lɛ a ɩ̃sʋɔ na ɩ a Kuja na kaara a Hɛrɔd yir pɔɔ, Susana lɛ a ɩ̃sʋɔ nɩ a pɔbɔ yɔɔ bamɩne. Banyãna lɛ de a ba bomo sʋ̃nɔ̃ nɩ a Yesu nɩ a wʋ poturbo. 4Nɩyɔɔ yin tẽn tẽn waara a Yesu sɛ̃, a nɩyɔɔ banyãna na wa duo, sʋkpa nyã lɛ wʋ lɔb kʋ ba, 5"Kʋɔraa lɛ yin wʋ bʋ̃bʋrɔ bʋrfʋ jie. Wʋ tɩ yaara naa yʋɔrɔ nɩ ka amɩne tɩ lo sɔr pɔ, ka ba nɛ nɛb ka lubil wa tuur di. 6Ka amɩne mɩ tɩ lo kʋsɩr pãn ju naa bul tɩ kpi bojũu tãn ba be be ɛ. 7Ka amɩne mɩ lo gʋʋr pɔ 'mataa bul ka a gʋʋr nʋ̃ɔ fɩ̃ɩn ba. 8Tɩchɛ ka amɩne mɩ lo a kɔjɔ̃ pɔ bul dɔɔ jur kɔɔkɔɔr naa gar a lɛ wʋn bʋr." Yesu na wa 'yɛr a nɩtɔ̃ baar, wʋ 'yɛr kpɛ̃ɔ jaa, "Nɩrɛ 'lɔ na tara tuor wõnõ nɩ wʋ chɛlɛ." 9Ka a wʋ poturbo sʋʋr wʋ a sʋkpa nyã par. 10A wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yɩn 'lɔ, n vɛ̃ naa ka yɩ bɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ yelsɔɔlsɩ, tɩchɛ a bala na chɛ, sʋkpar lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ ba, 'Ba ma kaa naa tɩ maa nyɛ ɛ, na ba ma wõnõ tɩ ba bɔ̃ɔ a par ɛ.' 11"A sʋkpa par nɩ nyã. Nãaŋmɩn 'yɛr lɛ ɩ a bʋ̃bie. 12A ala na lo a sɔr pɔ ɩn a bala na wõ a Nãaŋmɩn 'yɛr, tɩchɛ ka a tɩɩ wa ir naa a ba nyãa pɔ, ka ba ta sɔɔ de nyɛ faafʋ ɛ. 13Ala mɩ na lo a kʋsɩr pãn ju ɩn a bala na wõ a 'yɛr den pʋpɛl, tɩchɛ baa tara nyɩbɛ ɛ. Ba sɔɔn ara bɩ̃lãa tɩchɛ bɛɛr kaa wa wa ba ma lo naa. 14A bʋ̃bie ala na lo a gʋʋr pɔ ɩn a bala na wõ a 'yɛr, tɩchɛ ka a ɩ̃gãn nyã vɔlaa nɩ bʋ̃tarsɩ nɩ a bʋ̃bʋɔrsɩ fɩ̃ɩn ba ka baa tʋ̃ɔ dɔɔ bie ɛ. 15Tɩchɛ a bʋ̃bie ala na lo a kɔjɔ̃ pɔ, ɩn a bala na wõ a 'yɛr na ba sɔɔ den nyãa ara nɩ pʋpɛl, ka a kãnyir vɛ̃ ka ba dɔɔ jur. 16"Nɩrɛ jaa maa chʋm fɩ̃tɩn de laa kpa pɔɔ ɛ, bɩɩ de su gado pĩlem ɛ. Tɩchɛ wʋ ma den dɔɔl a dɔɔlfʋ jie ka a bala na kpɩɛrɛ nyɛ a chãa. 17Bojũu bon jaa ba be be na sɔɔl ka ba kʋ̃ nyɛ wʋ ɛ, bɩɩ bon jaa ba be be sɔɔl ka ba kʋ̃ bɔ̃ɔn ɛ, bɩɩ kʋ̃ yi chãa pɔ ɛ. 18A lɛ jũu, yɩ bɔ̃ɔnɔ̃ sʋ̃ a lɛ yɩn chɛlɛ. Nɩrɛ 'lɔ na bɔ̃ɔ a par Nãaŋmɩn na lɛ kʋ wʋn dɔɔl, nɩrɛ 'lɔ mɩ na ba bɔ̃ɔ a par ɛ, Nãaŋmɩn na den a bɩ̃lãa 'lɔ wʋn tɩɛr ɩka wʋ bɔ̃ɔn a par." 19Yesu ma nɩ a wʋ yɛɛr wan ɩka ba wa nyɛ wʋ, tɩchɛ a nɩyɔɔ jũu ba kʋ̃ tʋ̃ɔ kpɛ ɛ. 20Ka nɩrɛ ɩ̃sʋɔ 'yɛr wʋ, "A fʋ ma nɩ a fʋ yɛɛr lɛ be a yõo bʋɔrɔ ɩka ba nyɛ fʋ." 21A Yesu 'yɛr, "N ma nɩ a n yɛɛr lɛ a bala na wõ a Nãaŋmɩn 'yɛr na ba turo." 22Bɩbir ɩ̃sʋɔ lɛ a Yesu 'yɛr kʋ a wʋ poturbo, "Yɩ ɩ a sɩ gɔ̃ɔ a kasɛn a manyal gɔ̃ɔn." Be lɛ ba kpɛ a gboro na ba gɔ̃ɔnɔ̃. 23Ban gɔ̃ɔnɔ̃ tɩ wʋ gã gur. Ka a kɔ̃sɛkpɛ̃ɛ ire a man pɔ ka a kʋ̃ɔ ɔɔrɔ kpɩɛrɛ a gboro pɔ, ka ba ɩrɛ na mʋr. 24Ka a poturbo tɩ sɩ̃ɩ wʋ 'yɛrɛ, "Kpãkpãana, a kʋ̃ɔ na di sɩ naa." Ka a Yesu ir tãn a sɛsɛbɛ nɩ a kʋ̃ɔ na ɔɔrɔ, ka a sɛsɛbɛ ŋmaa vʋʋr ka a kʋ̃ɔ mɩ lo jaa jomm.... 25Tɩ pãa sʋʋr a wʋ poturbo, "Nyɩnɛ a yɩ sɔɔfʋ be?" Ka ba mɩ de dãbɩ̃ɛ sʋrɔ nɩ taa, "Nɩ an lɛ anyã, na 'yɛr ka a sɛsɛbɛ nɩ kʋ̃ɔ tu a wʋ nɛɛ?" 26Ba yin a Galilee gɔ̃ɔn na ba gɔ̃ɔ a Gerasenɩ gɔ̃ɔn. 27Yesu na wa yire a gogoro ju wʋ tuor daba na tara sɩdɛbɛ na wʋ gele yi a tẽe 'lɔ pɔ. Bojũu a kor wʋn yi a yir na wʋ maa su fuu ɛ, tɩ na wʋ gãna a yar par. 28Wʋn wa nyɛ a Yesu wʋ ŋmen chɛlma tɩ lo a Yesu niem na wʋ tãna 'yɛrɛ nɩ, "Bo lɛ fʋ bʋɔrɔ ka a n sɛ̃, a fʋ̃ʋ na ɩ a saaju Nãaŋmɩn Bie? N sʋɔrɔ fʋ naa, ta ge ma ɛ." 29Bojũu Yesu dɔ̃ɔ 'yɛr kʋ a sɩdɛɛr ɩka wʋ yi a daba 'yɔ̃ɔ. Gbɛɛ yɔɔ jaa lɛ a ma ir a daba ka ba ma gbar a nuur nɩ a gbɛɛ nɩ bɔ̃jɔrsɩ kaara wʋ, tɩ wʋ ma kar a bɔ̃jɔrsɩ bar ka a sɩdɛɛr ma dii wʋ bar be a mɔgɔ̃ɔ pɔ wʋ yõ. 30Ka a Yesu sʋʋr wʋ, "A fʋ yuor lɛ di bo?" Ka wʋ 'yɛr, "Nɩyɔɔ." Bojũu sɩdɛyɔɔ lɛ kpɛ wʋ. 31Ka a sɩdɛbɛ sʋɔrɔ a Yesu ɩka wʋ ta dii ba 'yɔ̃ɔ be a bɔɔ fulom 'lɔ pɔ ɛ. 32Doyɔɔ mɩ dɔ̃ɔ ara be a tɔ̃ɔ kõkoor dire, ka a sɩdɛbɛ sʋɔr a Yesu ɩka wʋ sɔɔ ka ba yi tɩ kpɛ a dor ala pɔ, ka wʋ sɔɔ kʋ ba sɔr. 33A sɩdɛbɛ yin a daba pɔ tɩ kpɛ a dor pɔ, ka a tĩgbil suu tɩ kpɛ a man kʋ̃ɔ pɔ tɩ gbʋ̃m kpi kpi. 34A bala na kaara a dor na wa nyɛ a lɛ na ɩ, ba jon kul a tẽe pɔ, nɩ a tẽbil ala na gbʋr tɩ 'yɛr a lɛ na ɩ. 35Ka a nɩbɛ yi chen ɩka ba tɩ kaa a lɛ na ɩ. Ba chen a Yesu sɛ̃ tɩ nyɛ a dagẽgelaa a sɩdɛbɛ na yi tɩ chɛ bar ka wʋ chɩ na wʋ su a fuu jɩ̃nɛ a Yesu gbɛɛ par, ka a dãbɩ̃ɛ kpɛ ba. 36A nɩbɛ bala na dɔ̃ɔ nyɛ a lɛ an ɩ ka a gẽgelaa sa pãa mana kʋrɔ a nɩbɛ. 37Ka a Gerasenɩ paal nɩbɛ ba jaa sʋɔrɔ a Yesu ɩka wʋ yi a be, bojũu dãbɩ̃ɛ kpɛ ba naa. Lɛ lɛ wʋ kpɛ a gboro yi a be chen. 38Ka a daba 'lɔ pɔ a sɩdɛbɛ na yi sʋɔr a Yesu ɩka ba 'mataa chen, tɩchɛ a Yesu lɩɛb wʋ bar tɩ 'yɛr kʋ wʋ, 39"Lɩɛb kul a fʋ yir tɩ man a lɛ a Nãaŋmɩn na ɩ kʋ fʋ." Lɛ lɛ ka a daba kul a tẽe pɔ tɩ mana kʋrɔ a nɩbɛ a lɛ a Yesu na ɩ kʋ wʋ. 40Yesu na wa lɩɛb wa, a nɩyɔɔ tuor de wʋ, bojũu ba dɔ̃ɔ chɛlɛ wʋ. 41Ka daba ban bʋɔlɔ Jairusɩ na ɩ a lɔ̃ɔfʋ yir nɩdier, wa gbur dumo a Yesu niem sʋɔrɔ wʋ yãayãabɩlɛ ɩka wʋ wa a wʋ yir, 42bojũu a wʋ bipɔɔ bʋ̃'yen tɛɛ na nyɛ yuom pie nɩ ayi lɛ kpire. Yesu na de a sɔr chiine ka a nɩyɔɔ mɩl pɔɔ wʋ. 43Ka pɔɔ mɩ be be na lo sɩɛ suoro faara yuom pie nɩ ayi, nɩrɛ jaa ba tʋ̃ɔ wʋ sãa ɛ. 44A wʋ turo a puor tɩ sɩɩr a Yesu fuu nɛɛ ka a jɩ̃ɩ ŋmaa ajienaa. 45Ka a Yesu sʋʋr, "An lɛ sɩɩr ma?" Ka ba jaa chiir ɩka baa sɩɩr wʋ ɛ, tɩchɛ ka a Pita 'yɛr, "N Soro, a nɩbɛ waa naa na dara taa tɩɛr fʋ." 46Tɩchɛ ka a Yesu 'yɛr, "Nɩrɛ kɔ̃ɔ lɛ sɩɩr ma na wʋ sa ka n bɔ̃ɔn." 47A pɔɔ na wa nyɛ ka ɩ wʋ kʋ̃ lɛ tʋ̃ɔ sɔɔl ɛ, wʋ mɩrɛ naa wa lo gã a Yesu niem. A nɩyɔɔ bala niem tɩ na wʋ 'yɛr a lɛ jũu wʋn sɩɩr wʋ na wʋ sa ajienaa. 48Ka a Yesu 'yɛr kʋ wʋ, "N bipɔɔ, a fʋ sɔɔfʋ sa fʋ naa, kulo nɩ nyã'maar." 49Yesu na chɛnɛ 'yɛrɛ, nɩrɛ kɔ̃ɔ yin a lɔ̃ɔfʋ nɩdier Jairusɩ yir wa 'yɛrɛ, "A fʋ bipɔɔ kpi naa ta lɛ fɩrɛ a wiwile go ɛ." 50Yesu na wõ a lɛ ka wʋ 'yɛr kʋ a Jairusɩ, "Ta joro dãbɩ̃ɛ ɛ. Sɔɔ ma dɛ. Wʋn sa naa." 51Wʋn wa ta a Jairusɩ yir waa sɔɔ ka nɩyuo kpɛ be ɛ, tɩ tara Pita, Jɔɔn nɩ Jemesɩ nɩ a bi sãa nɩ a ma kpɛ̃n. 52Ka a nɩyɔɔ bala na kõnõ ŋmiere a chɛlsɩ, Yesu 'yɛr kʋ ba, "Yɩ bar a kõn waa kpi ɛ, wʋ gur naa." 53Ka ba laara wʋ ban bɔ̃ɔn ɩka a bie kpi naa. 54Tɩchɛ ka a Yesu nyɔɔ a bie nũu tɩ 'yɛr, "N bie, ir." 55Ka wʋ sɩɛ lɩɛb wa kpɛ ka wʋ vaa ir. Ka a Yesu pãa 'yɛr, yɩ kʋ wʋ bʋ̃kɔ̃ɔ ka wʋ di. 56Ka a sãa naa ma nyɔɔ nɛɛ, tɩchɛ ka a Yesu kpãkpãan ba ɩka ba taa ɩrɛ wa 'yɛrɛ kʋrɔ nɩrɛ jaa a lɛ na ɩ ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\