Luka 9

1Yesu na wa bʋɔl a wʋ nɩtʋ̃nsɩ pie nɩ ayi lɔ̃ɔ taa, wʋ kʋ ban kpɛ̃ɔ nɩ tʋ̃ɔfʋ ka ban diin sɩdɛbɛ ka a yi tɩ sãa baalsɩ. 2Wʋ tʋ̃ ba naa ka ba chen tɩ 'yɛr a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ 'yɛr tɩ sãa baal. 3Wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yɩ taa tara bon jaa chiine ɛ. Yɩ ta de dãgbal ɛ, bɩɩ wʋɔ ɛ, bɩɩ bʋ̃diir ɛ, bɩɩ libie ɛ, bɩɩ de fuusɩ ayi ɛ. 4Yir jaa pɔ yɩn tɩ kpɛ, yɩ jɩ̃nɛ a be tɩ tãn a daar 'lɔ yɩn na yi a tẽe 'lɔ pɔ. 5Ala ɩ nɩbɛ ba wa de yɩ ɛ, yɩ yi a tẽe 'lɔ pɔ, tɩ yɩn wa yire yɩ pĩ pĩ a yɩ gbɛɛ tã-uul ka a di a ba dãasɩɛ." 6Be lɛ ba yi lʋɔrɔ a tẽn tẽn 'yɛrɛ a 'yɛr nʋ̃ɔ nyã sãa na nɩ a nɩbɛ baalsɩ a jie wʋ jaa. 7A Nãa Hɛrɔd na wõ a nɩtɔ̃ na ɩrɛ, ka tɩɛr nyɔɔ wʋ, bojũu bamɩne 'yɛrɛ naa ɩka Jɔɔn lɛ tɔ̃ɔ ir ɩ vʋr. 8Ka bamɩne mɩ 'yɛrɛ ɩka a Elaija lɛ tɔ̃ɔ yi, ka bamɩne mɩ chɛnɛ 'yɛrɛ ɩka a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ ɩ̃sʋɔ lɛ tɔ̃ɔ ir ɩ vʋr. 9Tɩchɛ ka a Hɛrɔd 'yɛr, "N ŋmaan Jɔɔn ju, tɩ an 'yɛr lɛ a nyã ɩn wõnõ?" Na wʋ mʋɔrɔ ɩka wʋ nyɛ a Yesu. 10A nɩtʋ̃nsɩ lɩɛb wa na ba wa man kʋ a Yesu a lɛ ban tʋ̃. Ka wʋ pãa tara a bala tɛɛ ka ba 'mataa chen a tẽe ban bʋɔlɔ Betɩsaida. 11Tɩchɛ ka a nɩyɔɔ chɛnɛ bɔ̃ɔn na ba bɩɛr chen a jie. Wʋ de ba naa na wʋ 'yɛr a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ 'yɛr kʋ ba, tɩ sãa a bala na bʋɔrɔ a sãafʋ. 12Mɔ̃tɔ̃ɔ na wa mʋrɔ, a nɩtʋ̃nsɩ pie nɩ ayi tɩ 'yɛr kʋ wʋ, "Wɛl a nɩbɛ bar a ba chen a tẽbil anyã nɩ a por anyã na gbʋr na ba tɩ bɔ gaa jie nɩ bʋ̃diir di bojũu a ka ɩn mɔgɔ̃ɔ." 13Ka wʋ 'yɛr sɔɔ ba, "Yɩn lɛ na kʋ ba bʋ̃kɔ̃ɔ ka ba di." Ka ba 'yɛr, "Paanʋ̃ɔsɩ anũu nɩ jɩ̃bie ayi tɛɛ lɛ sɩ tara, ka a ba ɩ sɩ chen tɩ da bʋ̃diir wa kʋ a nɩyɔɔ ba nyãna ɛ?" 14A nɩyɔɔ bala, dɔɔr tɛɛ ɩn tur anũu (5,000). Tɩchɛ ka wʋ 'yɛr kʋ a poturbo, "Yɩ ŋma a nɩbɛ ka ba jɩ̃nɛ jɩ̃nɛ gbulsɩ lɩjaayi nɩ pie pie." 15A poturbo ɩn a lɛ ka nɩrɛ jaa jɛ̃ tẽe. 16Yesu den a paanʋ̃ɔsɩ a nũu nɩ a jɩ̃mɛ ayi ala dʋl kaa saaju tɩ puor Nãaŋmɩn yãan, tɩ na wʋ ŋma ŋma, de kʋ a poturbo ɩka ba de põ a nɩbɛ. 17Ba jaa din tɩɩ, ka a poturbo wob a bʋ̃ŋmaar ala na chɛ sɛɛ pɛr pie nɩ ayi. 18Daar kɔ̃ɔ lɛ a Yesu tɛɛ wa sʋɔrɔ Nãaŋmɩn ka wʋ poturbo be be ka wʋ sʋʋr ba, "An lɛ a nɩbɛ 'yɛrɛ ɩka n ɩ naa?" 19Ka ba 'yɛr, "Bamɩne 'yɛr ɩka fʋ ɩn a Jɔɔn 'lɔ na dɔ̃ɔ suoro a nɩbɛ a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ, ka bamɩne mɩ 'yɛr ɩka Elaija lɛ, ka bamɩne mɩ 'yɛr ɩka a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ ɩ̃sʋɔ kɔ̃ɔ lɛ lɩɛb wa." 20Ka wʋ sʋʋr ba, "Tɩchɛ yɩn mɩ, an lɛ yɩ 'yɛr ɩka n ɩ naa?" Ka a Pita 'yɛr, "Fʋ ɩ naa a Nɩ-iraa yi a Nãaŋmɩn sɛ̃." 21Ka a Yesu kpãkpãan ba ɩka ba taa 'yɛrɛ kʋrɔ nɩrɛ jaa ɛ. 22Tɩ na wʋ 'yɛr, "A maa Nɩsaal Bie na din dɔɔyɛ yɔɔ ka a nɩbɛrɛ nɩ a bɔɔrlo nɩbɛrɛ nɩ a Mosesɩ nɛɛ wiwiilbe tɔr ma bar, ka ba kʋ ma, ka a ber ata daar ka n ir ɩ vʋr." 23Be lɛ wʋ 'yɛr kʋ ba jaa, "Ala ɩ nɩrɛ na turo ma naa, wʋ 'laar a wʋ mɩ̃ɛ tɩ tuo a wʋ daa turo nɩ ma. 24Bojũu nɩrɛ 'lɔ jaa na bʋɔrɔ ɩka wʋ faa a wʋ nyɛvʋr a wʋ nyɛvʋr na bɔr naa, tɩchɛ nɩrɛ 'lɔ jaa na lɔb a wʋ nyɛvʋr bar a maa jũu na faa wʋ naa. 25Ala ɩ nɩrɛ tara naa a wɛr wʋ jaa bonsɩ tɩ bɔr bɩɩ ka a wʋ sɩɛ wɛ, bo tɔ̃nɔ̃ wʋ nyɛ? 26Ala ɩ nɩrɛ nyɛ naa maa nɩ a n 'yɛr ka a ɩ vĩ yele a wʋ sɛ̃, a maa Nɩsaal Bie mɩ na kaa naa nɩnyɩnɛ ka wʋ ɩ vĩ sʋɔ maa wa lɩɛb waara nɩ a n tɩɩr nɩ a Sãa tɩɩr nɩ a malaka chɛchɛ bala. 27Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩka a yɩ bamɩne gba ara naa kana kʋ̃ kpi ɛ, tɩ na ban nyɛ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ." 28Yesu na 'yɛr a 'yɛrbie anyãna baar a maal ber aniin tɩ wʋ tara Pita, Jɔɔn nɩ Jemesɩ don a tɔ̃ɔ ju Nãaŋmɩn sʋɔrfʋ jie. 29Wʋn tɩ sʋɔrɔ a Nãaŋmɩn ka a nie lɩɛb, ka a fuu pɛl nyɩlɛ bũu 'lɩraa kaar. 30Ka a dɔɔr ayi, Mosesɩ nɩ Elaija wa naa a wʋ sɛ̃. 31Ba wa yin naa a saaju tɩɩr 'yɛrɛ nɩ a Yesu. Ba 'mantaa 'yɛrɛ a kũu a Yesu na tɩ kpi a Jerusalɛm 'yɛr. 32Gʋ̃ɔ kpɛ̃n a Pita nɩ a wʋ taaba, tɩchɛ ban wa jɔɔ ir ba nyɛn a wʋ tɩɩr nɩ a dɔɔr ayi bala a ba ara a wʋ sɛ̃. 33A dɔɔr bala na lɩɛb chiine ka Pita 'yɛr, "N Soro, a sɛɛn ka sɩn kpɩɛrɛ a ka. Bar a sɩ 'yɔ̃ɔ sɛɛr ata, fʋ̃ʋ so ɩ̃sʋɔ, Mosesɩ ɩ̃sʋɔ Elaija mɩ ɩ̃sʋɔ." Waa bɔ̃ɔ a lɛ wʋn 'yɛrɛ ɛ. 34Wʋn chɛnɛ 'yɛrɛ a julõjuur wa pɔɔn ba jaa ka a dãbɩ̃ɛ kpɛ a Pita, Jɔɔn nɩ Jemesɩ. 35Ka a kɔkɔr yi be a julõjuur pɔ 'yɛrɛ, "Nyã lɛ ɩ a n Bie ɩn ir, yɩ chɛlɛ a wʋ 'yɛr." 36A kɔkɔr na wa 'yɛr baar, ba nyɛn a Yesu tɛɛ na ara. Ka a poturbo ba 'la man kʋ nɩrɛ a lɛ ban nyɛ ɛ. 37A wɛr na wa chaar, ba yin a tɔ̃ɔ ju suu, a nɩyɔɔ wa lɔ̃ɔ a wʋ sɛ̃. 38Ka a daba bʋɔl be a nɩyɔɔ bala pɔ, "Wiwile, n sʋɔrɔ fʋ naa, kaa a n bidaba, 'lɔ tɛɛ lɛ ɩ a n bie. 39Sɩɛ kɔ̃ɔ lɛ tara wʋ, ma ire wʋ ba gala ɛ. Wʋ maa ŋmen a chɛlma tɩ tãanaa tɩ furo a natafuul a nɛɛ pɔ. Wʋ maa bara wʋ ɛ, na wʋ bʋɔrɔ a wʋ sɔ̃ɔfʋ. 40N sʋɔr a fʋ poturbo ɩka ba dii a sɩɛ nyã bar tɩchɛ baa tʋ̃ɔ ɛ." 41Ka a Yesu 'yɛr, "Yɩn babãma dẽme na ba tara sɔɔfʋ ɛ, n be a yɩ sɛ̃ naa tara yɩ nɩ kãnyir tɩ tãn dabor?" Tɩ 'yɛr a daba, "Tɔɔ a bie wa kʋ ma!" 42A bie na chɛnɛ waara ka a sɩdɛɛr ir a bie tãa lɔb a tẽe, tɩchɛ ka a a Yesu tãn a sɩdɛɛr na wʋ sãa a bie de kʋ a sãa. 43Nɩbɛ ba jaa nɛ'maa naa ban nyɛ a Nãaŋmɩn kpɛ̃ɔ. A nɩbɛ na chɛnɛ kpire a lɛ a Yesu na ɩ, tɩ wʋ 'yɛr kʋ a poturbo, 44"Yɩ chɛlɛ a lɛ ɩn 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, ban gar naa maa Nɩsaal Bie 'yɔ̃ɔ a nɩbɛ nuur pɔ." 45Tɩchɛ baa bɔ̃ɔ a anyãna wʋn 'yɛr par ɛ, a lii ba naa, ka ba bɔ̃ɔ faa, tɩ joro dãbɩ̃ɛ ba 'la sʋʋr wʋ ɛ. 46Nɛchɩrɛ ir naa a Yesu poturbo pɔ ɩka a ba buor sʋɔ lɛ na ɩ a ba kpɛ̃ɛ. 47Yesu na bɔ̃ɔ a ba tɩɛr, wʋ tɔɔn bibile wa lan a wʋ lõboor. 48Tɩ pãa 'yɛr kʋ ba, "Nɩrɛ jaa na de a bibile nyãna a maa jũu maa lɛ wʋ de. Nɩrɛ jaa mɩ na de ma wʋ mɩ den a 'lɔ na tʋ̃ ma. Bojũu nɩrɛ 'lɔ na ɩ a yɩ jaa bile, 'lɔ lɛ ɩ kpɛ̃ɛ gar yɩ jaa." 49Ka a Jɔɔn 'yɛr, "N Soro, sɩ nyɛn nɩrɛ na de a fʋ yuor dire nɩ a sɩdɛbɛ ka a yire, ka sɩ 'yɛr wʋ ɩka wʋ ta ɩrɛ a lɛ ɛ, bojũu waa ɩ a sɩ ɩ̃sʋɔ ɛ." 50Ka a Yesu 'yɛr, "Yɩ ta ŋmaa wʋ sɔr ɛ, bojũu nɩrɛ 'lɔ na ba kpɛrɛ yɩ ɛ, wʋ pʋɔ yɩ naa." 51Lɛ a sɔ̃ɔ na wa gbʋrɔ ka Yesu na lɩɛb do a saaju, wʋ ŋmen nyãa a Jerusalɛm chenfʋ. 52Wʋ den nie tʋ̃ nɩbɛ ka ba de nie chen a Samariya tẽbile ɩ̃sʋɔ pɔ, na ban tɩ chɔɔr a jie bar wʋ. 53Tɩchɛ a tẽe 'lɔ nɩbɛ ba sɔɔ de wʋ ɛ, bojũu Jerusalɛm lɛ wʋ chiine. 54Ka a wʋ poturbo Jemesɩ nɩ Jɔɔn na wa nyɛ a lɛ, ka ba sʋʋr a Yesu, "Sɩ Soro, fʋ bʋɔrɔ naa ɩka sɩ bʋɔl bũu ka ayi saaju suu wa di ba bɩɩ?" 55Tɩchɛ ka a Yesu lɩɛb tãn ba ɩka ba ta ɩ a lɛ ɛ. 56Tɩ na ba chen tẽyuo pɔ. 57A sɔr ban chɛnɛ de chiine ka daba ɩ̃sʋɔ 'yɛr kʋ a Yesu, "Jie jaa fʋn chiine ɩn turo fʋ naa!" 58Ka a Yesu 'yɛr, "Mɔbaar tara naa bɔɔr ka a lubil mɩ tara choor, tɩchɛ maa Nɩsaal Bie ba tara jie na bin a n ju ɛ." 59Wʋ 'yɛr kʋ a daba ɩ̃sʋɔ, "Turo ma." Tɩchɛ ka a daba 'yɛr, "N Soro, bar ma sɔr ka n kul tɩ ũu a n sãa baar." 60Ka a Yesu 'yɛr kʋ a daba, "Bar ka a kũn ũno ba mɩ̃ɛ kũn tɩchɛ fʋ̃ʋ 'lɔ, chen tɩ mʋɔlɔ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ 'yɛr." 61Ka ɩ̃sʋɔ mɩ 'yɛr, "N Soro, ɩn turo fʋ naa tɩ bar ma sɔr ka n kul tɩ 'yɛr a n yir dẽme." 62Ka a Yesu 'yɛr, "Nɩrɛ na nyɔɔ niin kuur tɩ lɩɛb kaara a puor ba sɛɛn a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ tʋ̃mɔ̃ ɛ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\