Maakɩ 1

1Yesu Kɩrɩsɩto na ɩ a Nãaŋmɩn Bie 'yɛr nʋ̃ɔ pielfʋ. 2'Yɛ'yɛrɛ kɔ̃ɔ yuor na di Isaiya sɛb naa, "Nyɛ, ɩn tʋ̃ naa a n tʋ̃tʋ̃nɔ̃ ka wʋ de nie tɩ chɔɔr a sɔr kʋ fʋ." 3"Kɔkɔr tãna naa a dãlpʋɔ ju, 'Chɔɔr a sɔr kʋ a sɩ Soro na fʋ maal a wʋ sɔr ka wʋ tor.' " 4Lɛ lɛ a Jɔɔn wa, na wʋ wa suoro a nɩbɛ a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ be a dãlpʋɔ ju, na wʋ mʋɔl 'yɛr, "Yɩ lɩɛb yi a yɩ tɩɛr dɛɛr pɔ so a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ, ka wʋ vɛ̃ a yelbebe kʋ yɩ." 5Ka a nɩbɛ yire a tẽn ala a jaa na be a Judiya wɛr pɔ, ka a bamɩne mɩ yire a Jerusalɛm. Ba chire naa a ba pʋʋr 'yɛrɛ a ba yelbebe kʋrɔ wʋ tɩchɛ ka wʋ suoro ba jaa a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ a Jordan man pɔ. 6Nyɔɔma kɔɔlʋ fuu lɛ Jɔɔn ma su tɩ de gãn lũn a sɩɛ. Soor nɩ sɩkãa lɛ ɩ a wʋ bʋ̃diir. 7Wʋ 'yɛr naa, "N puor sʋɔ ben be, na wʋ gar ma. A wʋ nafɔɔr mibe gba n ba sɛɛ ɩka n guun for ɛ. 8Maa suoro yɩ naa nɩ a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ tɩchɛ 'lɔ na so yɩ naa nɩ a Nãaŋmɩn Sɩɛ." 9A sɔ̃ɔ 'lɔ Yesu yi naa Najaretɩ na be a Galilee wɛr pɔ wa, ka a Jɔɔn so wʋ a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ a Jordan man pɔ. 10A Yesu na wa yire a kʋ̃ɔ pɔ, wʋ nyɛ naa a saaju na tɔɔ yuo ka a Nãaŋmɩn Sɩɛ wa suro fɩka papa wa kpɛ a Yesu pɔ. 11Tɩ a kɔkɔr yi a Nãaŋmɩn sɛ̃ 'yɛrɛ, "Fʋ̃ʋ lɛ ɩ a n binʋ̃nãa, ka a n 'yɔ̃ɔ ma 'maa nɩ fʋ." 12Ka a Nãaŋmɩn Sɩɛ de wʋ fɔɔ jaa chiin a dãlpʋɔ ju, 13ka wʋ tɩ be be ber lɩjaayi ka a Satan bɛɛr wʋ kaa. 'Lɔ nɩ a mɔdʋ̃n lɛ dɔ̃ɔ be be, ka a malakasɩ wa sʋ̃nɔ̃ wʋ. 14Jɔɔn ban wa nyɔɔ pɔɔ baar, Yesu chen naa a Galilee na wʋ tɩ mʋɔlɔ 'yɛrɛ a Nãaŋmɩn 'yɛr nʋ̃ɔ. 15Wʋ 'yɛr naa, "A sɔ̃ɔ ta naa ka a Nãaŋmɩn di a wʋ nãalʋ̃ʋ. Yɩ lɩɛb yi a tɩɛr dɛɛr pɔ na yɩ sɔɔ de a 'yɛr nʋ̃ɔ." 16A lɛ a Yesu na wa de a Galilee man lana, wʋ nyɛ naa Simon nɩ a wʋ yɛbile Andiru ka ba lɔɔrɔ lɔyaar, jɩ̃nyɔɔrbɔ lɛ ba ɩ, 17ka wʋ bʋɔl ba, "Yɩ wa turo ma, ka n lɩɛb yɩ ka yɩ nyɔɔrɔ nɩbɛ 'yɔ̃ɔnɔ̃ Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ pɔ." 18Ka ba tɔ̃ɔ tɩɛ a jɩ̃mɛ nyɔɔrfʋ bar tɩ turo wʋ. 19Wʋn wa chen a niem bɩ̃lãa, wʋ nyɛ naa Jemesɩ nɩ Jɔɔn, Jebedee bibiir, a ba be a gboro pɔ chɔɔrɔ a lɔyaarsɩ. 20Wʋn wa nyɛ ba, wʋ bʋɔl ba naa, ka ba bar a ba sãa nɩ a gboro nɩ a bala ban yara tɩ turo a Yesu. 21Be lɛ ba wa chen a Kapenahum ka a Pɛ̃nfʋ Bɩbir wa ta, ka a Yesu chen tɩ kpɛ a lɔ̃ɔfʋ jie tɩ piel wile. 22A nɩbɛ nɛɛr 'maa naa nɩ a wʋ wiilfʋ, bojũu wʋ wile ba naa nɩ Nãaŋmɩn sɔr. Waa ɩ fɩka a Mosesɩ Nɛɛ wiwiilbe ɛ. 23A sɩdɛɛr sʋɔ kɔ̃ɔ mɩ chen tɩ kpɛ a ba lɔ̃ɔfʋ jie tãna 'yɛrɛ nɩ, 24"Bãa lɛ a fʋ̃ʋ Yesu na yi a Najaretɩ bʋɔrɔ a sɩ sɛ̃? Fʋ wa naa ɩka fʋ wa sɔ̃ɔ sɩ bar bɩɩ? N bɔ̃ɔ naa a nɩrɛ 'lɔ fʋn ɩ, fʋ ɩ naa a chɛchɛ 'lɔ na yi a Nãaŋmɩn sɛ̃!" 25Ka a Yesu tãn wʋ, "Pɔɔ a fʋ nɛɛ tɩ wa yi a daba pɔ!" 26Ka a sɩdɛɛr daa a daba lɔb tẽe nɩtãa kpũgul loro tɩ ŋme chɛlma tɩ wa yi a daba pɔ. 27Ka a nɛɛr 'maa a nɩbɛ ka ba lɩɛb sʋrɔ taa, "Bo lɛ? Wiil paal bo mɩ nɩ nyã, na tara kpɛ̃ɔ lɛ! Wʋ ma 'yɛr 'yɛr, ka a sɩdɛbɛ ma tu a wʋ nɛɛ." 28Ka a wʋ yele yaar a Galilee wɛr wʋ jaa. 29Ban wa yi a lɔ̃ɔfʋ jie, 'lɔ nɩ Jemesɩ nɩ Jɔɔn chen naa a Simon nɩ Andiru yir, 30ka a ɩ̃gãn tɔ a Simon dɩ̃ɛ pɔɔ ka ba 'yɛr kʋ a Yesu. 31Yesu kpɛ naa a wʋ sɛ̃ tɩ nyɔɔ a wʋ nũu sʋ̃ʋ wʋ ka wʋ ir. A ɩ̃gãn tʋl baar wʋ, ka wʋ ir maal bʋ̃diir kʋ ba. 32A jãanʋɔr 'lɔ̃nɔ̃ a mɔ̃tɔ̃ɔ na wa mʋr, a nɩbɛ waan na baalsɩ nɩ a bala a sɩdɛbɛ na tara a Yesu sɛ̃. 33Ka a tẽe nɩbɛ ba jaa wa lɔ̃ɔ a dɔ̃dɔ̃rʋ, 34ka a Yesu sãa nɩyɔɔ na tara baal jaa bʋrɔ. Wʋ mɩ dii naa a sɩdɛbɛ yɔɔ ka a yi, tɩ maa sɔɔ ka a sɩdɛbɛ 'yɛr 'yɛr ɛ, bojũu ba bɔ̃ɔ naa a nɩrɛ 'lɔ wʋn ɩ. 35A wɛr na chaara a bibio pipi tɩ chɛnɛ sɔb, Yesu ir na wʋ yi a yir na wʋ chen a jie ɩ̃sʋɔ ɩka wʋ tɩ sʋɔr Nãaŋmɩn. 36Simon nɩ a wʋ taaba mɩ yin bʋɔrɔ wʋ na ba wa nyɛ wʋ, 37na ba 'yɛr, "Nɩbɛ ba jaa yʋɔrɔ na bʋɔrɔ fʋ!" 38Ka a Yesu 'yɛr, "Yɩ ɩ ka sɩ chen jiyuo, a tẽn anyã na gbʋr, ka n tɩ mʋɔl 'yɛr a Nãaŋmɩn 'yɛr a be, ala 'yɔ̃ɔ lɛ n wa." 39Wʋ yɔ naa a Galilee wɛr wʋ jaa na wʋ 'yɛrɛ a Nãaŋmɩn 'yɛr a ba lɔ̃ɔfʋ yie pɔ tɩ na wʋ dire a sɩdɛbɛ mɩ ka a yire. 40Ka a daba ɩ̃sʋɔ mɩ na ɩ kɔ̃kɔ̃mɔ̃ wa gbur dumo sʋɔr wʋ, "Fʋ̃ʋ sɔɔ, sãa ma." 41Ka nɩbaal kpɛ a Yesu ka wʋ tur a wʋ nũu sɩɩr a daba tɩ 'yɛr, "N sɔɔ naa. Sa!" 42Ajienaa ka a kɔ̃kɔ̃mɔ̃ sa. 43Yesu kpãa wʋ naa kpãkpãan wʋ ɩka, 44"Taa ɩrɛ wa 'yɛrɛ kʋrɔ nɩrɛ ɛ. Chen tɩ wiil a fʋ mɩ̃ɛ kʋ a Juu nɩbɛ bɔɔrloro tɩ ir a nɛɛ 'lɔ a Mosesɩ na 'yɛr ka a ɩ dãasɩɛ." 45Tɩchɛ a daba na wa yi wʋ piel naa na wʋ ŋme a Yesu yele yaar, ka a lɛ jũu Yesu ba lɛ tʋ̃ɔ yʋɔrɔ chãa pɔ a tẽe pɔ ɛ. Wʋ ma be naa a tẽe kõkoor, a nɩbɛ chɛnɛ yire jiir jaa waara a wʋ sɛ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\