Maakɩ 10

1Yesu pãa yin a jie 'lɔ na wa chen a Judiya paal, na wʋ tɩ gɔ̃ɔ a Jordan man. Nɩyɔɔ lɛ wa naa a wʋ sɛ̃ go, ka wʋ wile ba nɩtãa a lɛ wʋn ma wile ba. 2A Faraseemɩne bamɩne wa naa ɩka ba wa bɛɛr wʋ kaa, na ba sʋʋr wʋ, "Sɔr ben be ka daba na tɔr a wʋ pɔɔ bar bɩɩ?" 3Ka a Yesu mɩ sʋʋr ba, "Ŋmɩnɛ lɛ a Mosesɩ dɔ̃ɔ 'yɛr?" 4Ka ba 'yɛr, "Mosesɩ bar sɔr ɩka daba wʋ sɛb dãasɩɛ gãn tɩ na wʋ tɔr a wʋ pɔɔ bar." 5Ka a Yesu 'yɛr kʋ ba, "A yɩ nyãkpɩ̃ɛn jũu lɛ so ka wʋ sɛb a lɛ. 6Tɩchɛ a wɛr pielfʋ, Nãaŋmɩn maal daba nɩ pɔɔ. 7A lɛ jũu, daba na bar a wʋ sãa nɩ a wʋ ma tɩchɛ ka 'lɔ nɩ a wʋ pɔɔ ɩ bʋ̃'yen, 8ka ba jaa ayi ɩ ɩ̃gãn bʋ̃'yen. Baa lɛ ɩ ayi ɛ, tɩ ɩ bʋ̃'yen. 9A lɛ jũu, bon 'lɔ jaa Nãaŋmɩn na 'mataa, nɩrɛ wʋ ta nyɔɔ wɛl ɛ." 10Ban wa lɩɛb kul a yir, a Yesu poturbo sʋʋr wʋ naa a 'yɛr nyã go. 11Ka wʋ 'yɛr kʋ ba, "Daba jaa na tɔr wʋ pɔɔ bar tɩ kul pɔɔ yuo, wʋ maal yelbier. 12Lɛ mɩ lɛ, pɔɔ wa tɔr a wʋ sɩrɛ bar tɩ kul dayuo wʋ mɩ maal yelbier." 13Nɩbɛ dɔ̃ɔ waara nɩ a ba bibiir ɩka Yesu wʋ dɔɔl ba a wʋ nũu, tɩchɛ ka a wʋ poturbo mii 'yɔ̃ɔ ba. 14Yesu na wa nyɛ a lɛ a wʋ poturbo na ɩ, wʋ nyɛn suur na wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yɩ bar a bibiir ka ba wa a n sɛ̃, na yɩ ta ŋmaa ba sɔr ɛ. A ba nyãna taaba lɛ so a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ. 15Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, nɩrɛ jaa na ba sɔɔ de a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ nɩtãa a bibile ɛ, wʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ kpɛ be ɛ." 16Be lɛ wʋ 'mɔɔr a bibiir, tɩ dɔɔl ba nuur na wʋ sʋɔr Nãaŋmɩn 'yɔ̃ɔ ba. 17Yesu na wa de a sɔr chiine, daba jon var gbur dumo a Yesu niem tɩ sʋʋr wʋ, "Wiwiilmɩ̃ɛ, bo lɛ ɩn maal, naa nyɛ nyɛvʋr na ba tara baarfʋ ɛ?" 18Ka a Yesu 'yɛr kʋ wʋ, "Bãa 'yɔ̃ɔ lɛ fʋ bʋɔl ma nɩmɩ̃ɛ? Nɩrɛ jaa ba ɩ mɩ̃ɛ ɛ, ka Nãaŋmɩn tɛɛ ba lɛ ɛ. 19Fʋ bɔ̃ɔ naa a Nãaŋmɩn Nɛɛ. Taa kʋ nɩrɛ ɛ. Taa sɛ̃nɛ ɛ. Taa juro ɛ. Taa dire dãasɩjirɩ ɛ. Taa fɔlɔ ɛ. 'Yɔ̃ɔnɔ̃ a fʋ sãa nɩ a fʋ ma." 20Ka wʋ 'yɛr, "Wiwile, n bile sɔ̃ɔ jaa lɛ n turo a Nɛɛ anyãna wa tãn a dɩna." 21Yesu kaa naa a daba nɩ nʋ̃fʋ, tɩ 'yɛr kʋ wʋ, "A chɛ fʋn yelbʋ̃'yen. Kul tɩ da a fʋ bonsɩ a jaa de põ nɔ̃n dẽme, ala lɛ fʋn tara bʋ̃mɩ̃ɛ a Nãaŋmɩn sɛ̃. Tɩ na fʋ pãa wa turo ma." 22A 'yɛr nyã vɛ̃ naa ka a daba sɔ̃ nie na wʋ kul pʋsɔ̃ɔ, bojũu tara sʋɔ lɛ wʋ ɩ. 23Be lɛ ka a Yesu kaa gʋɔr na wʋ 'yɛr kʋ a wʋ poturbo, "A tara sʋɔ kpɛfʋ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ pɔ ɩn kpɛ̃ɔ!" 24A 'yɛrbie anyãna vɛ̃ naa ka ba nɛɛr 'maa, tɩchɛ ka wʋ lɛ 'yɛr go, "Bibiir, a ɩn kpɛ̃ɔ kʋ nɩrɛ jaa na na kpɛ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ pɔ! 25An ɩn kɔ̃mɔ̃kɔ̃mɔ̃, nyɔɔma na na kpɛ kparpĩi bɔɔ pɔ gar tara sʋɔ na na kpɛ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ pɔ." 26Ka a poturbo pãa ɩ chĩcham, tɩ lɩɛb sʋrɔ taa, "An lɛ na pãa tʋ̃ɔ nyɛ faafʋ?" 27Ka a Yesu kaa ba tɩ 'yɛr, "Nɩrɛ sɛ̃ 'lɔ, a ɩn tuo, tɩchɛ Nãaŋmɩn sɛ̃ ba lɛ ɛ. Nãaŋmɩn sɛ̃ yele jaa ba ɩ tuo ɛ." 28Be lɛ Pita 'yɛr kʋ wʋ, "Nyɛ, sɩn bar bon jaa tɩ wa turo fʋ!" 29Ka Yesu 'yɛr, "Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, nɩrɛ 'lɔ jaa na bar a wʋ yir bɩɩ yɛɛr, bɩɩ yɛpɔbɔ bɩɩ a wʋ sãa bɩɩ a wʋ ma, bɩɩ bibiir bɩɩ wɛr, tɩ 'la maa nɩ a 'yɛr nʋ̃ɔ nyã jũu, 30wʋn nyɛn yɔɔ a dɩna. Wʋn nyɛn yie, yɛɛr, yɛpɔbɔ, mamɩne, bibiir nɩ wɛr dɔɔl gbɛɛ kɔbaa, nɩ a gefʋ! Tɩ a sɔ̃ɔ 'lɔ na waara, ka wʋ nyɛ nyɛvʋr na ba tara baarfʋ ɛ. 31Tɩchɛ a nɩyɔɔ bala na de nie na wa ben puor, ka a nɩyɔɔ bala na be a puor mɩ wa de a nie." 32Ba dɔ̃ɔ de a sɔr duoro a Jerusalɛm ka Yesu de a nie, tɩ a wʋ poturbo nɛɛr 'maa ka bala mɩ na turo joro dãbɩ̃ɛ. Wʋ tɔɔ naa a Pie Nɩ Ayi yin chɛ̃chɛ̃ 'yɛr kʋ ba a lɛn na wa a wʋ sɛ̃. 33Yesu 'yɛr naa, "Sɩn chiine a Jerusalɛm tẽe pɔ, be lɛ ban tɩ de a Nɩsaal Bie kʋ a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ nɩ a Mosesɩ Nɛɛ wiwiilbe, ka ba ɩka wʋ sɛɛn kũu, na ba nyɔɔ wʋ kʋ a nɩbɛ na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ. 34A banyãna na la wʋ naa, na ba chɩr nataar 'yɔ̃ɔ wʋ, na ba fɔb wʋ tɩ kʋ wʋ. Ka a ber ata daar wʋn ir naa a kũu pɔ ɩ vʋr." 35Be lɛ a Jebedee bibiir Jemesɩ nɩ Jɔɔn tɔɔ gbʋr a Yesu na ba 'yɛr, "Wiwile, sɩ bʋɔrɔ na ɩka sɩ sʋɔr fʋ yele kɔ̃ɔ ka fʋ maal kʋ sɩ." 36Ka a Yesu sʋʋr ba, "Bãa lɛ yɩ bʋɔrɔ ɩka n maal kʋ yɩ?" 37Ka ba 'yɛr, "Vɛ̃ ka a sɩ ɩ̃sʋɔ jɩ̃nɛ a fʋ nũsʋ̃ɔ loor, ka 'yen mɩ jɩ̃nɛ a fʋ gʋba loor a fʋ nãalʋ̃ʋ pɔ." 38Ka a Yesu 'yɛr kʋ ba, "Yaa bɔ̃ɔ a bon yɩn sʋɔrɔ ɛ. Yɩn tʋ̃ɔ nyũn a dɔɔyɛ ŋmele 'lɔ ɩn wa nyũn, bɩɩ kpɛ a dɔɔyɛ 'lɔ pɔ ɩn wa kpɛ a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ sofʋ kaar ɔ?" 39Ka a ba 'yɛr, "Ɔ̃ɔ." Ka a Yesu 'yɛr, "Yɩn nyũn a ŋmele 'lɔ ɩn na nyũn, na yɩ so a kʋ̃ɔ 'lɔ ɩn na so, 40tɩchɛ a n nũsʋ̃ɔ loor nɩ a n gʋba loor 'lɔ n ba tara sɔr ɩka n kʋ yɩ ɛ. Nãaŋmɩn tɛɛ lɛ tara sɔr ɩka wʋ de a jiir anyãna kʋ a bala wʋn chɔɔr." 41A poturbo pie bala na chɛ na wa wõ a yele, ba nyɛn suur 'yɔ̃ɔ a Jemesɩ nɩ a Jɔɔn. 42Ka a Yesu bʋɔl ba jaa 'mataa tɩ na wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yɩ bɔ̃ɔn naa a bala na ɩ a nãmɩne a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, ma fɩrɛ naa a nɩbɛ, ka a nɩbɛrɛ ma wile a ba kpɩ̃ɛn. 43A ba ɩ lɛ lɛ a yɩ sɛ̃ ɛ. Nɩrɛ 'lɔ jaa na bʋɔrɔ ɩka wʋ ɩ a yɩ nɩkpɛ̃ɛ, wʋ ɩ a yɩ jaa tʋ̃tʋ̃nɔ̃, 44ka a 'lɔ mɩ na bʋɔrɔ ɩka wʋ ɩ a nɩdiere, wʋ ɩ a yɩ jaa gbãgbaa. 45A Nɩsaal Bie mɩ gba ba wa, ɩka ba wa tʋ̃nɔ̃ kʋrɔ wʋ ɛ, tɩchɛ wʋ wa naa ɩka wʋ wa tʋ̃ kʋ ba, na wʋ de a wʋ nyɛvʋr lɩɛ faan nɩyɔɔ." 46Ba pãa wa naa a Jeriko. Ban wa kpɛ a Jeriko tɩ yire, nɩyɔɔ turo naa Yesu nɩ a wʋ poturbo, ka a jɔ̃ɔ kɔ̃ɔ ban bʋɔlɔ Batimayus, Timeyus bidaba, jɩ̃nɛ a sɔr kõkoor sʋɔrɔ bomo. 47Wʋn wa wõ ka a Yesu na yi a Najaretɩ lɛ, ka wʋ piel gboolo, "Yesu, David Bie, kaa n nɩbaal!" 48Ka a nɩbɛ bamɩne ɩka wʋ pɔɔ a nɛɛ, tɩchɛ ka wʋ pãa chɛnɛ mal gboolo, "David Bie, kaa n nɩbaal!" 49Be lɛ a Yesu tɛɛ ara tɩ 'yɛr, "Yɩ bʋɔl wʋ." Ka ba bʋɔl a jɔ̃ɔ 'yɛr wʋ, "'Maa nyãa! Ir ara, wʋ bʋɔlɔ fʋ naa." 50Ka wʋ vaa ir lɔb a fɔbaa bar tɩ wa a Yesu sɛ̃. 51Ka a Yesu sʋʋr wʋ, "Bãa fʋ bʋɔrɔ ɩka n maal kʋ fʋ?" Ka wʋ 'yɛr, "Wiwile, n bʋɔrɔ naa ɩka n nyɛrɛ." 52Ka a Yesu 'yɛr, "Chiine! Fʋ sa naa, fʋn sɔɔ ma jũu." Ajienaa, wʋ nyɛrɛ naa, na wʋ turo a Yesu ka ba de a sɔr.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\