Maakɩ 11

1A lɛ ban wa gbʋrɔ a Jerusalɛm, ba ta naa a tẽn ayi, Betefagɩ nɩ Betanɩ na be a Olive tɔ̃ɔ par, ka Yesu tʋ̃ wʋ poturbo ayi. 2Wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yɩ chen a tẽbile 'lɔ na be a yɩ niem, Yɩn wa kpɩɛrɛ a tẽe pɔ, yɩn nyɛn bʋ̃bile nɩrɛ jaa na ba do wʋ sɛrɛ ɛ, ban lũ. Yɩ for waan. 3Ka nɩrɛ wa sʋʋr yɩ ɩka bãa lɛ yɩ ɩrɛ a lɛ, yɩ 'yɛr wʋ ɩka, a yɩ Soro lɛ bʋɔrɔ wʋ, tɩ wʋn lɩɛb waan fɔɔ." 4Ba chen tɩ nyɛ a bʋ̃bile ban lũ a yõo dɔ̃dɔr nɛɛ. Ban wa foro, 5nɩbɛ bamɩne na ara a be sʋʋr ba naa, "Bãa lɛ yɩ foro a bʋ̃bile ɩrɛ nɩ?" 6Ka ba 'yɛr a lɛ a Yesu na ɩka ba 'yɛr, ka a nɩbɛ bar ba. 7Be lɛ ba waan a bʋ̃bile wa kʋ a Yesu, na ba de a ba fɔɔr 'yɩɛr dɔɔl a bʋ̃bile ju, ka wʋ do jɩ̃nɛ. 8Nɩyɔɔ na bʋɔrɔ ɩka ba 'yɔ̃ɔ a Yesu jũu, ba den fɔɔr 'yɩɛr a sɔr pɔ, ka bamɩne mɩ kar vaɩ a por pɔ wa 'yɩɛr a sɔr pɔ. 9Ka a bala na be a niem nɩ a bala na be a puor, pãa chɩlɛ gɔ̃nɔ̃ 'yɛrɛ, "Yãan yooo! Nãaŋmɩn wʋ sʋ̃ʋ a 'lɔ wʋn tʋ̃! 10Nãaŋmɩn wʋ sʋ̃ʋ a sɩ sãa David nãalʋ̃ʋ na waara! Yãan yooo! Sɩ dãn Nãaŋmɩn yɔɔ jaa!" 11Yesu na wa ta a Jerusalɛm, wʋ chen tɩ kpɛ a Nãaŋmɩn Puorfʋ Yir kaa a bomo a jaa. A wɛr na sɔɔrɔ jũu, 'lɔ nɩ a wʋ poturbo pie nɩ ayi yin chen a Betanɩ. 12A wɛr na wa chaar ka a Yesu nɩ a wʋ poturbo lɩɛb yi a Betanɩ waara a Jerusalɛm, kɔ̃ kpɛ naa a Yesu. 13Be lɛ wʋ nyɛ a kɔ̃kɔ̃ɔ tɩɛ na tɔ vaar ara a niem, ka wʋ chen ɩka wʋ tɩ kaa wɔ̃mɔ̃ ben be bɩɩ. Wʋ chen tɩ ta ka a ɩ wɔ̃mɔ̃ ba be be ɛ, vaar tɛɛ lɛ, bojũu a ba ɩ a wɔ̃mɔ̃ sɔ̃ɔ lɛ ɛ. 14Ka a Yesu 'yɛr kʋ a tɩɛ, "Nɩrɛ jaa kʋ̃ lɛ wa pɔr a fʋ wɔ̃mɔ̃ di ɛ." A wʋ poturbo wõ naa a lɛ wʋn 'yɛr. 15Ban wa ta a Jerusalɛm, Yesu chen tɩ kpɛ a Nãaŋmɩn Puorfʋ Yir bɛchaar pɔ dire a nɩbɛ bala na chiin a bonsɩ tɩ daara nɩ a bala na daara. Wʋ daa naa libitɛɛrbɛ tɛɛbʋlsɩ lɩɛb kpa, tɩ da a bala mɩ na daara a papasɩ dakɔɔr lɔb. 16Waa sɔɔ ka a nɩrɛ jaa tuo bon jaa tun a bɛchaar 'lɔ pɔ ɛ. 17Be lɛ ka wʋ pãa wile ba na wʋ 'yɛr, "A Nãaŋmɩn 'yɛr naa a wʋ gãn pɔ, 'N yir ɩ naa a yir a nɩbʋrɔ ba jaa na wa puor ma,' tɩchɛ ka a yɩn 'lɔ maal wʋ a nɩfarba jie." 18Ka a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ nɩ a Mosesɩ Nɛɛ wiwiilbe nɩ wa wõ a nɩtɔ̃ bʋɔrɔ sɔr 'lɔ ban tu kʋ wʋ, tɩ na ba joro wʋ dãbɩ̃ɛ bojũu a nɩyɔɔ nɛɛr 'maa ba naa a wʋ wiilfʋ pɔ. 19A jãanʋɔr na wa ta, Yesu nɩ a wʋ poturo lɩɛb chen a Betanɩ. 20A wɛr na wa chaar bibio ka ba lɩɛb chiine a Jerusalɛm, ba nyɛ naa ka ɩ a kɔ̃kɔ̃tɩɛ na kpi lɔ̃ɔn a nyɩbɛ. 21Be lɛ ka a Pita tɩɛr a lɛ a Yesu na 'yɛr kʋ a tɩɛ, na wʋ 'yɛr kʋ wʋ, "Wiwile, nyɛ a tɩɛ 'lɔ fʋn pɔ 'yɔ̃ɔ! Wʋ kpi naa!" 22Ka a Yesu 'yɛr kʋ ba, "Yɩ sɔɔ de Nãaŋmɩn. 23Sɩrɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, ala ɩ yɩ ɩ̃sʋɔ sɔɔ naa de Nãaŋmɩn na waa baala a wʋ tɩɛr pɔ ɛ, 'lɔ gba na tʋ̃ɔ 'yɛr kʋ a tɔ̃ɔ nyãna, 'Ir tɩ lo a man pɔ,' a Nãaŋmɩn na sɔɔ naa ka a lɛ ɩ. 24Ala lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, fʋ̃ʋ puor Nãaŋmɩn sʋɔr bon jaa tɩ sɔɔ ɩka, wʋn ɩn kʋ fʋ, wʋn ɩ naa. 25Fʋ̃ʋ wa ɩka fʋ puor, tɩ tara nɩrɛ nɩ 'yɛr, vɛ̃ kʋ a nɩnyɩnɛ. A fʋ Sãa na be a saaju mɩ na vɛ̃ naa a fʋ yelbier kʋ fʋ." 27Ba lɛ wa naa a Jerusalɛm go, ka a Yesu tɩ kpɛ yʋɔrɔ a Nãaŋmɩn Puorfʋ Yir bɛchaar pɔ. A Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ nɩ a Mosesɩ Nɛɛ wiwiilbe nɩ a nɩbɛrɛ wa naa a wʋ sɛ̃. 28Ba wa sʋʋr wʋ naa, "An lɛ kʋ fʋ a sɔr ka fʋ tʋ̃nɔ̃ nɩ a anyã? Fʋ tara naa a sɔr ɩka fʋ tʋ̃nɔ̃ nɩ a anyã ɔ?" 29Ka a Yesu 'yɛr kʋ ba, "N sʋʋr yɩ sʋʋrfʋ bʋ̃'yen. Yɩn wa tʋ̃ɔ wiil ma a par, n mɩ na wiil yɩ naa a nɩrɛ 'lɔ na kʋ ma a sɔr ka n tʋ̃nɔ̃ nɩ a anyã. 30Jɔɔn na dɔ̃ɔ suoro a nɩbɛ a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ, Nãaŋmɩn lɛ kʋ wʋ a sɔr bɩɩ, nɩbɛ lɛ kʋ wʋ a sɔr? Yɩ 'yɛr n kaa!" 31A ba lɩɛb chɩrɛ taa, "Sɩn be 'yɛr ɩka Nãaŋmɩn lɛ tʋ̃ wʋ, wʋn sʋʋr sɩ naa, ka bo lɛ so ka saa sɔɔ wʋ ɛ? 32Tɩchɛ sɩn mɩ 'yɛr ɩka nɩrɛ lɛ tʋ̃ wʋ, a ba ɩ ɛ." Ba joro naa a nɩbɛ dãbɩ̃ɛ, bojũu nɩrɛ jaa sɔɔ naa ɩka a Jɔɔn ɩn Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ. 33Lɛ lɛ ba 'yɛr kʋ a Yesu, "Saa bɔ̃ɔ ɛ." Ka a Yesu mɩ 'yɛr kʋ ba, "N mɩ kʋ̃ 'yɛr kʋ yɩ a nɩrɛ 'lɔ na kʋ ma a sɔr ka n tʋ̃nɔ̃ nɩ a anyãna ɛ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\