Maakɩ 12

1Ka a Yesu lɛ piel 'yɛrɛ kʋrɔ ba nɩ sʋkpa. Wʋ 'yɛr naa, "Daba lɛ kɔ wʋ puo na wʋ bʋr tɩwɔ̃nsɩ. Wʋ wɔɔ naa a puo wʋ jaa jilʋ̃, na wʋ tuu bɔɔ ka ban ma pɔr a wɔ̃mɔ̃ 'yɔ̃ɔ na ba nɛŋmɛr ir a kʋ̃ɔ. Wʋ mɛn jie ɩ̃sʋɔ na do ka nɩrɛ na ma do jɛ̃ a be kaara a puo. Wʋ de naa a puo na wʋ kʋ nɩbɛ ɩka ba kaara tɩ na wʋ yɔ chen paal yuo pɔ. 2A wɔ̃fʋ sɔ̃ɔ wa ta naa ka wʋ tʋ̃ a wʋ gbãgbaa ɩ̃sʋɔ ɩka wʋ chen a nɩbɛ bala sɛ̃ tɩ de a wɔ̃mɔ̃ amɩne. 3Tɩchɛ ka ba nyɔɔ wʋ ŋme bar ka wʋ kul nũjaal. 4Be lɛ wʋ lɛ tʋ̃ a gbãgbaa ɩ̃sʋɔ ka ba lɛ ŋme wʋ a ju puo tɩ 'yɔ̃ɔ wʋ vĩ. 5Wʋ lɛ tʋ̃n ɩ̃sʋɔ ka ba kʋ a 'lɔ. Ka wʋ lɛ bɔ̃ɔ tʋ̃ bamɩne, ka ba pɔb bamɩne tɩ kʋ a bamɩne. 6"Wʋ chen nɩbʋ̃'yen wʋn na tʋ̃, 'lɔ lɛ a wʋ bibʋ̃'yen wʋn nʋ̃. 'Lɔ lɛ wʋ wa tʋ̃ a baaraa jaa na wʋ 'yɛr, 'Ban 'yɔ̃ɔ naa a n bie.' 7"Tɩchɛ a pokaarba na wa nyɛ a bie, ba 'yɛr kʋ taa, 'A nyã lɛ ɩ a bʋ̃dire! Yɩ ɩ a sɩ kʋ wʋ, tɩ chɛ ka a bonsɩ ɩ a sɩ sofʋ.' 8Be lɛ ba nyɔɔ wʋ kʋ lɔb bar a puo kõkoor. 9"Ŋmɩnɛ lɛ yɩ tɩɛr ɩka a puo sʋɔ na ɩ naa? Wʋn wan wa kʋ a pokaarba banyãna ba jaa tɩ de a puo kʋ nɩyor! 10Yaa kar a jie nyã a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɛ? Wʋ 'yɛr ɩka, 'A kʋsɩr 'lɔ a mɩmɩɛrbɛ na tɔr bar lɛ ɩ a kʋsɩr ju. 11A sɩ Soro lɛ tʋ̃ a nɩtɔ̃ ka sɔb sɩ a nɩbie.' " 12Be lɛ a Juu nɩbɛrɛ bʋɔrɔ sɔr ɩka ba nyɔɔ a Yesu, bojũu ba bɔ̃ɔ naa ɩka bala lɛ wʋ lɔb a sʋkpa gbɛb. Tɩchɛ ba joro naa a nɩyɔɔ bala dãbɩ̃ɛ, na ba bar wʋ tɩ lɩɛb chen. 13Ba lɛ tʋ̃ naa a Faraseemɩne bamɩne nɩ nɩbɛ bamɩne na yi a nãa Hɛrɔd sɛ̃, ka ba wa bɛr Yesu nɛɛ nyɔɔ wʋ, a wʋ 'yɛrbie pɔ. 14Ba wa na wa 'yɛr kʋ wʋ, "Wiwile, sɩ bɔ̃ɔ naa ɩka fʋ ɩn yelmɩ̃ɛ sʋɔ. Nɩbɛ 'yɛrbie maa tʋ̃ɔ a fʋ pʋtɩɛr lɩɛb ɛ, bojũu fʋ maa chɛlɛ a lɛ nɩrɛ jaa na be ɛ. Tɩchɛ fʋ wile na a Nãaŋmɩn sɔr nɩ yelmɩ̃ɛ. A tara naa sɔr ɩka sɩ yab a lõpo kʋ a nãkpɛ̃ɛ Siisa bɩɩ? 15Sɩ yab bɩɩ sɩ ta yab ɛ?" Tɩchɛ ka a Yesu bɔ̃ɔn a ba nɛbɛr yele ban waan, na wʋ sʋʋr ba, "Bo lɛ yɩ bʋɔrɔ ɩka yɩ bɛɛr ma kaa? Yɩ de a libir ɩ̃sʋɔ waan ka n kaa." 16Be lɛ ba de a libir kur ɩ̃sʋɔ waan, ka wʋ sʋʋr ba, "An foto nɩ a yuor lɛ be a libir pɔ?" Ka ba 'yɛr, "Siisa lɛ." 17Lɛ lɛ ka Yesu 'yɛr kʋ ba, "Yɩ de a 'lɔ na ɩ a Siisa sofʋ na yɩ yab wʋ, na yɩ mɩ de a 'lɔ na ɩ a Nãaŋmɩn sofʋ na yɩ mɩ kʋ a Nãaŋmɩn." Ka ba faa tɩ nyɔɔr a nɛɛr ara nɩ. 18A nɩbɛ bamɩne ban bʋɔlɔ a Saduseemɩne na 'yɛr ɩka kũu pɔ irfʋ ba be be ɛ, mɩ wa naa wa sʋʋr wʋ, 19"Wiwile, Mosesɩ sɛb kʋ sɩ ɩka nɩrɛ yɛbɛ wa kpi tɩ bar pɔɔ na ba tara bie ɛ, a wʋ yɛbɛ wʋ kul a pɔɔkʋɔr 'lɔ na wʋ dɔɔ bibiir kʋ a wʋ yɛbɛ 'lɔ na kpi. 20Yɛɛr ayopõi lɛ dɔ̃ɔ be be, ka ba kpɛ̃ɛ kul pɔɔ kpi tɩ chɛ bar, waa tara bie ɛ. 21Ka a wʋ turo de a pɔɔkʋɔr kul, baa mɩ dɔɔ bie ɛ, tɩchɛ ka wʋ mɩ kpi. A lɛ nɛ nɩ wʋ ju mɩ lɛ a turo ata sʋɔ. 22Yelmɩ̃ɛ jaa a yɛɛr ayopõi banyãna ba jaa kulnaa a pɔɔ 'lɔ̃nɔ̃, tɩ waa dɔɔ bie ɛ, a baaraa jaa ka a pɔɔ mɩ kpi. 23Bala wa ir yi a kũu pɔ, an pɔɔ lɛ wʋn ɩ, an ɩ ba jaa kul wʋn lʋɔr taa?" 24Ka a Yesu 'yɛr, "Yaa nyɛ yɩn bɔr, bojũu yaa bɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn sɛbɛ nɩ a wʋ kpɛ̃ɔ ɛ. 25Nɩbɛ wa ir a kũu pɔ ba kʋ̃ lɛ kul taa ɛ, tɩ ban kaara naa fɩka a malakasɩ, baa kulo taa ɛ. 26A kũu pɔ irfʋ yele yɩ kar a Mosesɩ gãn pɔ a sɔ̃ɔ 'lɔ wʋn nyɛ a tɩbile na 'lɩrɛ bũu, ka a Nãaŋmɩn 'yɛr kʋ wʋ, 'N ɩ naa a Abraham Nãaŋmɩn nɩ a Isaakɩ Nãaŋmɩn nɩ a Jekɔb Nãaŋmɩn.' 27Wʋ ɩ naa vʋr Nãaŋmɩn, waa ɩ kũn Nãaŋmɩn ɛ. Yɩ tul naa." 28A Mosesɩ Nɛɛ wile ɩ̃sʋɔ wa ara na chɛl a lɛ a Yesu nɩ a nɩbɛ na 'mataa 'yɛrɛ. Ka wʋ nyɛ ka a Yesu 'yɛr nʋ̃mɔ̃. Ka wʋ mɩ sʋʋr a Yesu, "A Nãaŋmɩn nɛɛr a jaa pɔ, buor sʋɔ lɛ ɩ kpɛ̃ɛ?" 29Ka Yesu 'yɛr kʋ wʋ, "A 'lɔ na ɩ kpɛ̃ɛ gar a jaa nɩ nyã, 'A Isɩral nɩbɛ, yɩ chɛlɛ! A sɩ Soro Nãaŋmɩn, wʋ ɩ naa Soro bʋ̃'yen tɛɛ. 30Nʋ̃ a fʋ Soro Nãaŋmɩn nɩ a fʋ nyãa, nɩ a fʋ nyɛvʋr wʋ jaa, nɩ a fʋ tɩɛr wʋ jaa, nɩ a fʋ kpɛ̃ɔ wʋ jaa.' 31A 'lɔ na tu nɩ nyã, 'Nʋ̃ a fʋ tɔ sʋɔ nɩtãa lɛ fʋn nʋ̃ a fʋ mɩ̃ɛ.' Nɛɛ jaa ba be be ɩ kpɛ gar a anyã ɛ." 32Ka a daba 'yɛr, "Wiwile, fʋ 'yɛr yelmɩ̃ɛ, a lɛ fʋn 'yɛr ɩka Nãaŋmɩn bʋ̃'yen tɛɛ lɛ be be, ka ɩ̃sʋɔ jaa ba lɛ be be pʋɔ wʋ ɛ. 33A fʋ nʋ̃ wʋ nɩ a fʋ nyãa, nɩ a fʋ tɩɛr wʋ jaa, nɩ a fʋ kpɛ̃ɔ wʋ jaa, na fʋ lɛ nʋ̃ a fʋ tɔ sʋɔ nɩtãa a fʋ mɩ̃ɛ, a yele anyãna tufʋ ɩn gar dʋ̃n fʋn kʋ chʋm kʋ Nãaŋmɩn nɩ bɔɔrlorsɩ a jaa." 34Yesu na nyɛ a lɛ a daba na 'yɛr nɩ yɛ̃ ka wʋ 'yɛr kʋ wʋ, "Faa jãa nɩ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ ɛ." An yi a be chiine nɩrɛ jaa ba lɛ 'la sʋʋr wʋ sʋʋrfʋ go ɛ. 35A lɛ a Yesu na wile a Puorfʋ Yir bɛchaar pɔ, wʋ sʋʋr naa a nɩbɛ, "Ŋmɩnɛ lɛ a ta ka a Mosesɩ Nɛɛ wiwiilbe 'yɛr ɩka David bie lɛ a Nɩ-iraa? 36A ba ɩ a David mɩ̃ɛ pɔ lɛ a Nãaŋmɩn Sɩɛ, ka wʋ 'yɛr ɩka, 'A n Soro Nãaŋmɩn 'yɛr kʋ a n Soro nyã wʋn ir, "Jɩ̃nɛ a n nũsʋ̃ɔ loor ka n wa de a fʋ dɔ̃dẽme bin a fʋ gbɛɛ pĩlem." ' 37Ala ɩ David mɩ̃ɛ bʋɔl wʋ naa a wʋ Soro, ŋmɩnɛ lɛ wʋn lɛ ɩ a wʋ bie tɛɛ?" Ka a nɩyɔɔ bala ara chɛlɛ wʋ nɩ pʋpɛl. 38Yesu wile naa tɩ na wʋ kpãa ba, "Yɩ gu yɩ mɩ̃ɛ a Mosesɩ Nɛɛ wiwiilbe sɛ̃, ba ma su naa a fuu vɛɛsɩ ala yʋɔrɔ ɩka ba puor ba a dar pɔ. 39Bala be wa kpɛ a lɔ̃ɔfʋ jie, a niem lɛ ba ma jɩ̃nɛ. 40Ba mɩ ma fɔlɔ naa a pɔɔkɔɛ, na ba mɩ ma puor Nãaŋmɩn kor, bʋɔrɔ ɩka nɩbɛ ba kaara ba. A nɩbɛ banyãna 'yɛr tɔɔrfʋ na kpɛ̃mɛ naa." 41Yesu jɛ̃n gbʋr a jie ban 'yɔ̃ɔnɔ̃ a libie a Nãaŋmɩn Puorfʋ Yir pɔ, na wa kaara a lɛ a nɩyɔɔ na 'yɔ̃ɔnɔ̃ a ba libie. Taraa dẽme yɔɔ jaa lɔɔrɔ naa yɔɔ. 42Be lɛ ka a pɔɔkɔnɔ̃ɔ sʋɔ mɩ be be na wʋ mɩ waan libikue ayi na ɩ kobo wa 'yɔ̃ɔ a libie pɔ. 43Ka Yesu bʋɔl a wʋ poturbo ka ba tɔɔ gbʋr wʋ ka wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, a pɔɔkɔnɔ̃ɔ sʋɔ nyã lɔb gar ba jaa. 44A tara dẽme ma 'yɔ̃ɔn tɩ chɛ a libiyɔɔ amɩne, tɩchɛ a pɔɔkɔnɔ̃ɔ sʋɔ nyã 'lɔ, a jaa lɛ wʋ de 'yɔ̃ɔ. Waa lɛ tara bon jaa go ɛ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\