Maakɩ 13

1Yesu na wa yire a Nãaŋmɩn Puorfʋ Yir pɔ, a wʋ poturo ɩ̃sʋɔ 'yɛr kʋ wʋ, "Wiwile, nyɛ a kʋsɩbɛ ban mɛn a yir kpɛ̃ɛ nyã ka wʋ kaara ka!" 2Ka a Yesu 'yɛr sɔɔ wʋ, "Mɩ fʋ nyɛ naa a lɛ ban mɛ a yir kpɛ̃ɛ nyãna? A kʋsɩvɩɛl anyãna 'yen jaa kʋ̃ lɛ wa chɛnɛ dɔɔl wʋ tɔ ju ɛ. Ban dãn a jaa lɔb." 3Yesu na wa jɩ̃nɛ a Olive Tɩɩr Tɔ̃ɔ ju, a Nãaŋmɩn Puorfʋ Yir nidaa, Pita nɩ Jemesɩ nɩ Jɔɔn nɩ Andiru sʋʋr wʋ naa a ba tɛɛ, 4"'Yɛr kʋ sɩ a daar 'lɔ a anyã na ɩ. Bo lɛ na ɩ a jɩ̃nɛ sɛrɛ tɩ chɛ ka a wa ɩ?" 5Ka a Yesu 'yɛr kʋ ba, "Yɩ bɔ̃ɔn ka nɩrɛ jaa ta wa bɛl yɩ ɛ! 6Nɩyɔɔ na de naa maa yuor waan wa 'yɛrɛ, 'Maa lɛ a Yesu,' na ba wa bɛlɛ nɩyɔɔ. 7Yɩn wa wõn tam, ka ba 'yɛrɛ a tam 'yɛr, yɩ taa mɩrɛ ɛ. A lɛ na ɩ naa, tɩchɛ a wɛr baarfʋ chɛnɛ na be puor. 8Nɩbʋr dẽdẽme na yin tam, ka a nãmɩne mɩ yi tam. Ka a tẽgãn dɔ̃ɔnɔ̃ jiir yɔɔ, ka kɔ̃ mɩ lo. A dɔɔyɛ anyãna lɛ ɩ a pielfʋ. 9"Yɩ bɔ̃ɔn, ɩka ban ma nyɔɔr yɩn chiin a 'yɛr tɔɔrfʋ jie, na ba lɛ pɔb yɩ, a lɔ̃ɔfʋ jiir. A maa yɩn sɔɔ jũu, ban tara yɩn chiin a tẽe nɩbɛrɛ nɩ a nãmɩne jie, ɩka ba tɩ tɔɔr a yɩ 'yɛr, tɩ yɩn tu naa a be 'yɛr a Nãaŋmɩn 'yɛr nʋ̃ɔ kʋ ba. 10A 'yɛr nʋ̃ɔ nyã na den nie ta a nɩbʋrɔ ba jaa. 11Bala wa nyɔɔr yɩ chiin a 'yɛr tɔɔrfʋ jie, yɩ ta vɛ̃ ka tɩɛr nyɔɔ yɩ a lɛ yɩn tɩ 'yɛr ɛ. Lɛ jaa a Nãaŋmɩn na wiil yɩ a 'yɛr tɔɔrfʋ sɔ̃ɔ, 'yɛr wʋ. A ba ɩ yɩn lɛ 'yɛr ɛ, tɩchɛ a 'yɛrbie yi naa a Nãaŋmɩn Sɩɛ sɛ̃. 12"Yɛbɛ na gar 'yɔ̃ɔ yɛbɛ, ka ba kʋ wʋ, ka a sãa mɩ gar 'yɔ̃ɔ bie, ka ba kʋ wʋ. Bibiir kʋ̃ lɛ wõnõ a ba sãamɩne toor ɛ, na ba vɛ̃ ka ba kʋ a ba sãamɩne. 13Nɩrɛ jaa na 'laar yɩ naa, yɩn sɔɔ ma jũu, tɩ 'lɔ na sɔɔ tɩ ta a baaraa, na nyɛn Nãaŋmɩn faafʋ. 14"Yɩn nyɛ naa a yele 'lɔ a Nãaŋmɩn na 'laar na be a jie 'lɔ an ba sɛɛ ɛ, na wʋ sɔ̃ɔ a jie, na wʋ vɛ̃ ka a wʋ suur dire. A fʋ̃ʋ nyã na kara bɔ̃ɔ a par. Yɩn wa nyɛ a lɛ, nɩbɛ na be a Judiya ba jo do a tɔ̃ɔ ju. 15Nɩrɛ jaa na be gar ju, ta suu a die pɔ tɩ de bon jaa ɛ. 16'Lɔ mɩ na be a puo pɔ, ta lɛ chen tɩ de a wʋ fɔbaa ɛ. 17A bɩbir nyãna an ɩn tuo kʋ a pɔɔpʋʋr nɩ a bala na tara a bi'yɛnsɩ. 18Yɩ sʋɔrɔ Nãaŋmɩn ka a ta wa ɩ uon ɛ. 19A ber ala pɔ, nɩbɛ na din dɔɔyɛ yɔɔ. Nãaŋmɩn na maal a wɛr baa di a dɔɔyɛ nyã bʋrɔ ɛ, tɩ ba mɩ kʋ̃ lɛ wa di wʋ go ɛ. 20Ala ɩ a Nãaŋmɩn ba ŋmaa a ber ala bar ɛ, nɩrɛ jaa kʋ̃ chɛ ɛ. Tɩchɛ a bala wʋn chɛl ir jũu, wʋ ŋmaan bar. 21A sɔ̃ɔ 'lɔ̃nɔ̃, nɩrɛ wa 'yɛr kʋ yɩ ɩka yɩ nyɛ a Nɩ-iraa a ka, bɩɩ kasɛn lɛ wʋ be, yɩ taa sɔɔrɔ ɛ. 22Bojũu a jire Nɩ-iraa nɩ a jire 'yɛ'yɛrbɛ na wa na wa tʋ̃nɔ̃ a lɛ a nɩbɛ na ba dɔ̃ɔ nyɛ ɛ, na ba maala yelbɛrɛ fɩka Nãaŋmɩn lɛ kʋ ba a kpɛ̃ɔ. Na ba bʋɔrɔ ɩka ba bɛl a bala a Nãaŋmɩn na chɛl ir, ala ɩ ban tʋ̃ɔ naa. 23Yɩ bɔ̃ɔn! N den nie 'yɛr kʋ yɩ. 24"Tɩchɛ a dɔɔyɛ nyã baarfʋ sɔ̃ɔ, 'Mɔ̃tɔ̃ɔ na lii naa, ka a ŋmɛraa kʋ̃ mɩ lɛ chaar ɛ, 25Ka a ŋmɛrbie pɔrɔ yire a saaju loro, tɩ a saaju wʋ jaa dɔ̃ɔnɔ̃.' 26"A sɔ̃ɔ 'lɔ̃nɔ̃, ban nyɛn a Nɩsaal Bie na waara a julõjuur pɔ, nɩ kpɛ̃ɔ nɩ tɩɩr. 27Wʋn tʋ̃ naa a wʋ malakasɩ, ka ba wa lɔ̃ɔ taa a bala wʋn chɛl ir a wɛr wʋ jaa, tɩ yin a mɔ̃tɔ̃ɔ purfʋ jie tɩ tɔ a mʋrfʋ jie. 28"Yɩ de a pɔlpɔl tɩɛ yele jãn yɛ̃. 'Lɔ wa tʋɔrɔ a vaar yɩ bɔ̃ɔn ɩka a tʋl sɔ̃ɔ gbʋr naa. 29A lɛ mɩ nɩ wʋ ju lɛ, yɩn wa nyɛ a lɛ n 'yɛr kʋ yɩ na ɩrɛ, yɩ bɔ̃ɔn ɩka a sɔ̃ɔ gbʋr naa jaa yɛ̃yɛ̃. 30N 'yɛrɛ naa yelmɩ̃ɛ kʋrɔ yɩ, ɩka a pʋ̃pãanyã nɩbɛ kʋ̃ kpi baar ɛ, tɩ yɩ nyɛ a yele anyãna ka a ɩ. 31A saaju nɩ a wɛr na wa baar naa tɩchɛ maa 'yɛrbie dɔ̃ɔ kʋ̃ wa baar ɛ. 32"Nɩrɛ jaa ba bɔ̃ɔ a bɩbir nyã ɛ, bɩɩ a sɔ̃ɔ ɛ, a malakasɩ gba na be a saaju ba bɔ̃ɔ ɛ, a Bie mɩ ba bɔ̃ɔ ɛ, a Sãa tɛɛ lɛ bɔ̃ɔ. 33Yɩ gu yɩ mɩ̃ɛ vɩla! Yɩ kaar sʋ̃! Yaa bɔ̃ɔ a sɔ̃ɔ ɛ. 34An kaar naa fɩka yir sʋɔ na wa yʋɔrɔ tɩ de a wʋ yir 'yɔ̃ɔ a wʋ tʋ̃tʋ̃nbɔ nuur pɔ, na wʋ kʋ ɩ̃sʋɔ jaa nɩ wʋ tʋ̃mɔ̃, tɩ mɩ 'yɛr kʋ a dɔ̃dɔr guro ka wʋ kaara. 35A lɛ jũu yɩ kaara tɩ guro wʋ, bojũu yaa bɔ̃ɔ a sɔ̃ɔ 'lɔ a yir sʋɔ na na lɩɛb wa ɛ. Amɩne kɔ̃ɔ a wa ɩ jãanʋɔr, bɩɩ tɩ̃sɔɔ bɩ̃ɩn, bɩɩ nɔrsɩ na kõnõ, bɩɩ bibio pipi. 36Yɩ ta wa vɛ̃ ka wʋ wa dũu yɩ a yɩ be gʋ̃ɔ pɔ ɛ. 37A lɛ n 'yɛr kʋ yɩ, nɩrɛ jaa lɛ n 'yɛr kʋ yɩ kaar sʋ̃!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\