Maakɩ 14

1A chen ber ayi ka ban di a Gõl Bar Difʋ nɩ a Paanʋ̃kõo Lɔ̃ɔfʋ, ka a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ nɩ a Mosesɩ Nɛɛ wiwiilbe bʋɔrɔ vuo 'lɔ ban na tu sɔɔl nyɔɔ a Yesu kʋ. 2Tɩchɛ ka ba 'yɛr, "A ta ɩ a lɔ̃ɔfʋ sɔ̃ɔ ɛ, ka a jɛɛr taa ir a chara pɔ ɛ." 3Yesu na wa be a Betanɩ a Simon 'lɔ na dɔ̃ɔ ɩ a kɔ̃kɔn yir, ka ba 'mataa dire, pɔɔ kɔ̃ɔ wa waan na pɩ̃rtɔvɩla nɩ kãnyũu kɔ̃ɔ dafʋ na ba wõnõ ɛ. A pɔɔ kpɩr naa a pɩ̃rtʋɔ nyĩe tɩ kpaar a kãnyũu ala dɔɔl a Yesu ju. 4Ka a nɩbɛ bala na be be nyɛ suur tɩ 'yɛrɛ kʋrɔ taa, "Bo lɛ so ka wʋ sɔ̃ɔ a kãnyũu nyã bar a nɩtɔ̃? 5Wʋn taa den da nɩbʋ̃'yen yuon gbul sãyar libie na wʋ de kʋ nɔ̃n dẽme." Tɩ mii 'yɔ̃ɔ a pɔɔ. 6Ka a Yesu 'yɛr kʋ ba, "Yɩ bar wʋ! Bãa 'yɔ̃ɔ lɛ yɩ mii 'yɔ̃ɔ wʋ? Wʋ maal vɩla kʋ ma. 7A nɔ̃n dẽme 'lɔ, yɩn nɩ bala ben ka. Yɩn tʋ̃ɔ sʋ̃ʋ ba sɔ̃ɔ 'lɔ jaa yɩn bʋɔrɔ, tɩchɛ maa kʋ̃ be a yɩ sɛ̃ sɔ̃ɔ jaa ɛ. 8Wʋ ɩ naa a lɛ wʋn tʋ̃ɔ. Wʋ kpaar a kãnyũu 'yɔ̃ɔ ma tɩ chɛ ka n ba kpi sɛrɛ ɛ, na wʋ chɔɔr ma guro nɩ a n ũufʋ. 9Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, jie jaa ban wa 'yɛr a 'yɛr nʋ̃ɔ nyãna a wɛr wʋ jaa pɔ, ban 'yɛr naa a lɛ a pɔɔ nyã na ɩ na ba chɛnɛ tara a wʋ tɩɛr." 10A Pie nɩ Ayi bala wʋn kaa ir ɩ̃sʋɔ ban bʋɔlɔ a Judas Isɩkariyot chen a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ sɛ̃ tɩ 'yɛr ba ɩka wʋ bʋɔrɔ na ɩka wʋ de a Yesu 'yɔ̃ɔ a ba nuur pɔ. 11Ban wa wõ a lɛ wʋn 'yɛr ka a nʋ̃mɔ̃ ba, ka ba 'yɛr ɩka ban kʋ wʋn libie. Ka a Judas pãa bʋɔrɔ vuo 'lɔ wʋn na tu de a Yesu kʋ ba. 12A bɩbir dɔ̃ɔ 'lɔ̃nɔ̃ ɩ naa a Paanʋ̃kõo Lɔ̃ɔfʋ, ka ban na kʋ a pele na ba di a Gõl Bar Difʋ, Yesu poturbo sʋʋr wʋ naa, "Nyɩnɛ lɛ fʋ bʋɔrɔ ɩka sɩ chen tɩ chɔɔr a Gõl Bar nyã bʋ̃diir a fʋ tɩ di?" 13Wʋ tʋ̃ naa a wʋ poturbo ayi, na wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yɩ chen a tẽe pɔ, daba na tuo kʋ̃ɔ nɩ dʋʋ na tuor yɩ naa. Yɩ turo wʋ. 14A yir 'lɔ pɔ wʋn wa tɩ kpɛ, yɩ sʋʋr a yir sʋɔ, 'A Wiwile ɩka sɩ wa sʋʋr fʋ, "Nyɩnɛ lɛ a 'lɔ nɩ a wʋ poturbo na wa 'mataa di a Gõl Bar Difʋ?" ' 15Wʋn wiil yɩ naa bɔɔpɩɛ ban chɔɔr. Yɩ maal a bʋ̃diir a be." 16Ba yin chen a tẽe tɩ nyɛ a lɛ jaa a Yesu na 'yɛr kʋ ba. Ka ba maal a Gõl Bar bʋ̃diir. 17Jãanʋɔr na wa ta, Yesu nɩ a wʋ poturbo Pie nɩ Ayi wa naa. 18Ban wa dire, wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, a yɩ ɩ̃sʋɔ na tɩ gar 'yɔ̃ɔ ma; ɩ̃sʋɔ sɩn 'mataa dire nɩ a labʋ̃'yen pɔ." 19Be lɛ ka ba jaa pʋɔ sɔ̃ɔ ka ba sʋrɔ wa bʋ̃'yen 'yen, "Maa lɛ ɔ?" 20Ka a Yesu 'yɛr, "A yɩ Pie nɩ Ayi ɩ̃sʋɔ lɛ! A yɩ ɩ̃sʋɔ sɩn 'mataa tũno a labʋ̃'yen pɔ lɛ. 21A Nɩsaal Bie na kpi naa nɩtãa lɛ ban sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ. Tɩchɛ a nɩrɛ 'lɔ na gar 'yɔ̃ɔ a Nɩsaal Bie na din dɔɔyɛ gar nɩrɛ jaa! Ka bala ta ba dɔɔ wʋ ɛ, ala sa." 22Ban wa dire ka a Yesu de a paanʋ̃ɔ puor Nãaŋmɩn yãan, tɩ ŋmaa de kʋ a wʋ poturbo, na wʋ 'yɛr, "Yɩ de, a n ɩ̃gãn lɛ." 23Wʋ lɛ den a ŋmele 'lɔ ban nyuro nɩ, na wʋ puor Nãaŋmɩn yãan tɩ lɛ de kʋ ba, ka ba jaa nyũ. 24Be lɛ a Yesu 'yɛr kʋ ba, "N jɩ̃ɩ lɛ a anyã na vɛ̃ a Nãaŋmɩn nɛtɩraa na tara kpɛ̃ɔ, an chir naa, na a faa nɩyɔɔ. 25Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, n kʋ̃ lɛ nyũ a dãa anyãna ɛ, wa tɩ tãn a daar 'lɔ ɩn na nyũ a bʋ̃paalaa a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ pɔ." 26Ban wa yiel yiel dãn Nãaŋmɩn, ba suun chen a Olive Tɩɩr Tɔ̃ɔ ju. 27Yesu 'yɛr kʋ ba, "Yɩ jaa na jon tɩ bar ma, nɩtãa lɛ a Nãaŋmɩn na 'yɛr a wʋ gãn pɔ, Ɩn ŋme naa pɛchinɛ kʋ ka a piir yɛ̃yɛl. 28Tɩchɛ maa wa ir a kũu pɔ, ɩn de yɩn nie chen a Galilee." 29Ka a Pita chɛ nyãa 'yɛr, "Ala ɩ gba, ba jaa sɔɔn bar fʋ tɩ maa 'lɔ kʋ̃ bar fʋ ɛ." 30Yesu 'yɛr kʋ a Pita, "Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ fʋ, dɩna tɩ̃sɔɔ, a nɔrdɔ̃ɔ kʋ̃ kõ gbɛɛ ayi sɛrɛ ɛ, tɩ fʋ 'yɛr gbɛɛ ata ɩka faa bɔ̃ɔ ma ɛ." 31Tɩchɛ ka a Pita 'yɛr kpɛ̃ɔ jaa ɩka, "Maa nɩ fʋ̃ʋ na 'mantaa kpi gba, tɩ n kʋ̃ 'yɛr ɩka n ba bɔ̃ɔ fʋ ɛ." Ka a bala mɩ na chɛ 'yɛr a lɛ nɛ. 32Yesu nɩ a wʋ poturbo chen naa a jie 'lɔ ban bʋɔlɔ Getɩsemanɩ, ka wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yɩ jɩ̃nɛ a kana, tɩ ka n chen tɩ puor Nãaŋmɩn." 33Be lɛ wʋ tara Pita nɩ Jemesɩ nɩ Jɔɔn 'mataa chiin ka a wʋ pʋɔ sɔ̃ɔ yɔɔ jaa, ka tɩɛr nyɔɔ wʋ yɔɔ. 34Ka wʋ 'yɛr kʋ ba, "N tɩɛr sɔ̃ɔ naa, tɩ nyɛtãan kũu. Yɩ jɩ̃nɛ a kana gu ma tɩ na yɩ taa guro ɛ." 35Wʋ chen naa a niem bɩ̃lãa tɩ lo kpa tẽe sʋɔrɔ Nãaŋmɩn ɩka ala ɩ a tara naa ɩfʋ kɔ̃ɔ, wʋ vɛ̃ ka a sɔ̃ɔ nyãna po wʋ. 36Wʋ 'yɛr naa, "N Sãa, yele jaa ba gar a fʋ maalfʋ ɛ. De a dɔɔyɛ ŋmele nyãna bar a n sɛ̃, tɩchɛ a ta tu maa bɔfʋ ɛ, a tu a lɛ fʋ̃ʋ na bʋɔrɔ." 37Wʋ lɩɛb chen a poturbo sɛ̃ tɩ nyɛ ka a ɩ ba gur naa. Ka wʋ 'yɛr kʋ a Simon Pita, "Simon, fʋ guro naa ɔ? A fʋ kʋ̃ lɛ tʋ̃ɔ jɛ̃ bɩ̃lãa gu ma ɛ? 38Yɩ jɛ̃ gu chɛlɛ, na yɩ sʋɔrɔ Nãaŋmɩn ka a bɛɛrkaa ta wa tʋ̃ɔ yɩ ɛ. A yɩ tɩɛr 'lɔ bʋɔrɔ naa tɩchɛ ka a yɩ ɩ̃gãma ba tʋɔr ɛ." 39Wʋ lɛ chen naa tɩ puor a Nãaŋmɩn a lɛ nɛ nɩ wʋ ju. 40Wʋ lɩɛb wa nyɛ ba go ka a ɩ ba gur naa bojũu gʋ̃ɔ kpɛ ba naa. Baa bɔ̃ɔ ŋmɩnɛ ban lɛ 'yɛr kʋ a Yesu ɛ. 41Wʋ lɩɛb wa a ba sɛ̃ a gbɛɛ ata sɔ̃ɔ wa sʋʋr ba, "Yɩ chɛnɛ na gã guro na yɩ pɛ̃nɛ ɔ? A sɛɛ naa! A sɔ̃ɔ ta naa. Nyɛ, ba gar 'yɔ̃ɔ a Nɩsaal Bie kʋ a yelbe-ɩrbɛ! 42Yɩ vaa ir, ka sɩ chen a ba sɛ̃. Nyɛ, a n gagaraa na waara!" 43Yesu na chɛnɛ 'yɛrɛ lɛ ka Judas na ɩ a wʋ poturo pie nɩ ayi ɩ̃sʋɔ tɩ daasãa, nɩ nɩbɛ na tara sɔbɛrɛ nɩ dakʋrsɩ waara nɩ a Yesu nyɔɔfʋ jie. A Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ nɩ a Mosesɩ Nɛɛ wiwiilbe nɩ a nɩbɛrɛ lɛ tʋ̃ ba. 44Judas dɔ̃ɔ wiil a nɩbɛ mana ɩka, "A 'lɔ ɩn na tɩ puor mʋʋr a kɔtɩr yɩ nyɔɔ a 'lɔ, na yɩ bɔ̃ɔ tara wʋ chiin." 45Ban wa ta, Judas pɔɔn chen a Yesu sɛ̃ tɩ 'yɛr, "Wiwile!" Tɩ puor wʋ nɩ mʋʋrfʋ. 46Ka a bala wʋn chiin nyɔɔ a Yesu. 47Be lɛ ka a bala ɩ̃sʋɔ na ara gbʋr a Yesu vʋ̃ɔ a wʋ sʋɔ chɛn a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nãa gbãgbaa toor ŋmaa. 48Ka a Yesu sʋʋr ba, "A mɔ̃ nɩbier lɛ n ɩ ka yɩ waan sɔbɛrɛ, nɩ dakʋrsɩ a n nyɔɔfʋ jie ɔ? 49Bɩbir jaa lɛ n ma dɔ̃ɔ be a yɩ sɛ̃, na n wile yɩ a Puorfʋ Yir pɔ, tɩ yaa nyɔɔ ma ɛ. Tɩchɛ a ɩ naa a lɛ ɩka a tu a lɛ a Nãaŋmɩn gãn na 'yɛr." 50Be lɛ a Yesu poturbo ba jaa bar wʋ tɩ jo. 51Pɔlbile kɔ̃ɔ mɩ na vaar fɔbaa tɛɛ turo nɩ a Yesu, ba nyɔɔ wʋ naa. 52Ka wʋ mɩɩr a fɔbaa 'yɔ̃ɔ ba tɩ jon sal'mʋɔr. 53Be lɛ ba chiin a Yesu a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nãa yir, ka a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ ba jaa nɩ a nɩbɛrɛ 'matãan a Mosesɩ Nɛɛ wiwiilbe, na ɩ a 'yɛr tɔɔrfʋ nɩbɛrɛ, wa lɔ̃ɔ taa. 54Pita mɩ turo naa a puor jaa na wʋ wa tɩ kpɛ a bɔɔrlo nãa yir bɛchaar pɔ, na wʋ 'mataa jɩ̃nɛ nɩ a bala na kara a Puorfʋ Yir uoro bũu. 55Ka a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ nɩ a 'yɛr tɔɔrfʋ nɩbɛrɛ na chɛ bʋɔrɔ yele kɔ̃ɔ na wiil ɩka Yesu sɛɛn kũu, tɩ baa nyɛ ɛ. 56Nɩyɔɔ mɩ ŋman jirsɩ 'yɔ̃ɔ wʋ, tɩchɛ a ba 'yɛrbie ŋma taa poe. 57Ka a bamɩne mɩ ir ŋmaa jire 'yɛr ɩka, 58"A ba sɛ̃, wʋ 'yɛr naa ɩka, 'A Puorfʋ Yir nyãna a nɩrɛ nũu na mɛ, ɩn ŋmɛr wʋ naa tɩ na n de ber ata mɛn 'lɔ na ba ɩ nɩrɛ nũu bʋ̃mɩɛraa ɛ.' " 59Tɩchɛ a ba 'yɛr mɩ ba ɩ bʋ̃'yen ɛ. 60Be lɛ ka a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nãa ir ara tɩ sʋʋr a Yesu, "Faa 'yɛrɛ 'yɛr sɔɔrɔ ba bɩɩ? Bo dãasɩɛsɩ lɛ anyãna ban dire dɔɔlɔ fʋ. A ɩn yelmɩ̃ɛ ɔ?" 61Tɩchɛ ka a Yesu ɩ jaa gbul, waa 'yɛr sɔɔ wʋ ɛ. Ka a bɔɔrlo nãa lɛ sʋʋr wʋ go, "Fʋ̃ʋ lɛ ɩ a Nãaŋmɩn 'lɔ sɩn 'Yɔ̃ɔnɔ̃ Bie na ɩ a Nɩ-iraa ɔ?" 62Ka a Yesu 'yɛr, "Maa lɛ. Yɩn nyɛ naa a Nɩsaal Bie na jɩ̃nɛ a Tʋ̃ɔfʋ Sʋɔ nũsʋ̃ɔ loor. Yɩ mɩ na lɛ nyɛn wʋn waara a julõjuur pɔ." 63Ka a bɔɔrlo nãa tɔɔ a fuu chɩɛr nɩ suur, tɩ sʋʋr, "Bãa lɛ sɩn lɛ bʋɔrɔ nɩrɛ ɩka wʋ lɛ 'yɛr a wʋ 'yɛr go? 64Yɩn mɩ̃ɛ wõ naa a lɛ wʋn fere. Ŋmɩnɛ lɛ yɩ tɩɛr?" Ka ba jaa 'yɛr ɩka wʋ sɛɛn kũu. 65Be lɛ a bamɩne piel chɩrɛ nataar 'yɔ̃ɔnɔ̃ wʋ, ka a bamɩne mɩ pɔɔ a wʋ nɩbie tɩ ŋme wʋ, tɩ sʋʋr wʋ, "Wiil sɩ a nɩrɛ 'lɔ na ŋme fʋ." Ka a bala mɩ na guro a Puorfʋ Yir mɩ ŋme ŋme wʋ. 66Pita jɩ̃nɛ naa a be a bɛchaar pɔ, ka a bɔɔrlo nãa gbãgbapɔɔbile ɩ̃sʋɔ wa wa. 67Wʋn wa nyɛ a Pita na uoro a bũu, wʋ kaa wʋ naa lɛ̃ɛɛ tɩ 'yɛr, "Fʋ mɩ dɔ̃ɔ turo a Yesu na yi a Najaretɩ." 68Ka a Pita chɩɩr tɩ 'yɛr, "N ba bɔ̃ɔ a lɛ fʋn 'yɛrɛ par ɛ." Tɩ na wʋ tɔɔ chen tɩ ara a dɔ̃dɔr nɛɛ. 69A pɔɔbile na wa nyɛ a Pita a be, wʋ lɛ 'yɛr kʋ a nɩbɛ na ara a be, "A nyã mɩ ɩ naa a ba ɩ̃sʋɔ." 70Ka a Pita lɛ chɩɩr go. A ba kor ɛ, tɩ a bala na ara gbʋr a Pita mɩ 'yɛr, "Sɩrɛ jaa lɛ, fʋ ɩ naa a ba ɩ̃sʋɔ, bojũu Galilee lɛ fʋ mɩ yi." 71Ka a Pita pɔrɔ 'yɔ̃ɔnɔ̃ a wʋ mɩ̃ɛ, tɩ pɔrɔ kʋrɔ ba 'yɛrɛ ɩka, "N ba bɔ̃ɔ a daba nyã 'yɛr yɩn 'yɛr ɛ." 72Ajienaa lɛ ka a nɔraa mɩ tɔ̃ɔ kõ a gbɛɛ ayi sʋɔ. Ka a Pita pãa tɩɛrtɔ a lɛ a Yesu na dɔ̃ɔ 'yɛr kʋ wʋ, "Fʋn chɩɩr ma naa gbɛɛ ata, tɩ ka a nɔrdɔ̃ɔ kõ gbɛɛ ayi." Pita na wa tɩɛr bɔ̃ɔn a lɛ, ka wʋ kõ yɔɔ jaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\