Maakɩ 4

1Sɔ̃ɔ kɔ̃ɔ go, Yesu piel wile a man nɛɛ. A nɩyɔyɔɔ na wa lɔ̃ɔ jũu, wʋ kpɛ naa a gboro pɔ jɩ̃nɛ, tɩchɛ ka a nɩbɛ ara kɔɔ a kʋ̃ɔ nɛɛ. 2Sʋkpar lɛ wʋ lɔɔrɔ wile nɩ ba yelyɔɔ, sʋkpa ɩ̃sʋɔ nɩ nyã: 3"Yɩ chɛlɛ! Kʋɔraa lɛ yi chen ɩka wʋ tɩ yaar a wʋ bʋ̃bʋrɔ. 4Wʋ yaar naa ka amɩne lo a sɔr pɔ ka a lubil wa tuur di. 5Ka amɩne mɩ lo a jie 'lɔ a kʋsɩbɛ na waa gar a tãna, na a bul fɔɔ, a tãna na ba tɩrɛ jũu. 6Tɩchɛ a mɔ̃tɔ̃ɔ na wa nyãa, a jʋɔl naa na a kpi, bojũu a ba tara nyɩbɛ ɛ. 7Amɩne mɩ tɩ lo naa gʋʋr pɔ, tɩchɛ ka a gʋʋr bul fɩ̃ɩn naa tara, a ba tʋ̃ɔ dɔɔ ɛ. 8Ka amɩne mɩ tɩ lo a kɔjɔ̃ vɩla pɔ, na a dɔɔ yɔɔ. Ka amɩne dɔɔ a lɩjɛr nɩ pie, amɩne lɩjaata ka amɩne mɩ kɔbaa." 9Ka wʋ 'yɛr kʋ ba, "Nɩrɛ jaa na tara toor, wʋ chɛlɛ!" 10A nɩyɔyɔɔ bala na wa chen tɩ chɛ a nɩbɛ bala na turo wʋ nɩ a wʋ poturbo pie nɩ a ayi bala wʋn ir, ka a ba sʋʋr wʋ a sʋkpar par. 11Be lɛ ka wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yɩn 'lɔ Nãaŋmɩn kʋ yɩ naa a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ yelsɔɔlaa, tɩchɛ a banyã 'lɔ na ba pʋɔ ɛ, a yelsɩ a jaa ɩ naa sʋkpar kʋ ba. 12A lɛ jũu, 'Ba ma kãan lɛ̃ɛɛ tɩ ba maa nyɛ ɛ, na ba ma chɛl lɛ̃ɛɛ tɩ ba maa wõ ɛ. Ala ba ɩ lɛ ɛ ban lɩɛb a ba tɩɛr ka Nãaŋmɩn vɛ̃ kʋ ba.' " 13Ka Yesu sʋʋr ba, "Yaa bɔ̃ɔ a sʋkpa nyã par ɛ? Ŋmɩnɛ lɛ yɩn ɩ wa bɔ̃ɔ sʋkpa jaa par? 14Yɩ kaa, a kʋɔraa lɛ a nɩrɛ 'lɔ na yaara a Nãaŋmɩn 'yɛr. 15Nɩbɛ bamɩne kaara naa fɩka a bʋ̃bie ala ban yaar ka a lo a sɔr pɔ. Bala wa wõ a 'yɛr wa baar, a Satan ma wa naa, wa de a Nãaŋmɩn 'yɛrbir ban bʋr a ba nyãa pɔ. 16Ala mɩ na lo a jie 'lɔ a kʋsɩbɛ na waa gar a tãna ɩ naa a bala na wõ a 'yɛr na ba ma sɔɔ de fɔɔ jaa nɩ pʋpɛl, 17tɩchɛ baa tara nyɩbɛ ɛ, ba maa kor ɛ. A 'yɛr jũu, wõm bɩɩ gefʋ wa wa a ba sɛ̃, ba ma lɩɛb puor fɔɔ jaa. 18A ala mɩ na lo a gʋʋr pɔ ɩ naa a bala na wõ a 'yɛr, 19tɩchɛ ka a ɩ̃gãn nyã wõm, nɩ a bʋ̃tarsɩ bɛlfʋ, nɩ a bʋ̃bʋɔrsɩ fɩ̃ɩn a 'yɛr, ka waa tʋ̃ɔ dɔɔ ɛ. 20A anyã mɩ na lo a kɔjɔ̃ pɔ ɩ naa a bala na wõ a 'yɛr na ba sɔɔ de na ba dɔɔ jur, ka amɩne ɩ lɩjɛr nɩ pie, amɩne lɩjaata, amɩne mɩ kɔbaa." 21Wʋ sʋʋr ba naa, "Ba ma chʋm fɩ̃tɩn na ba de laa kpa pɔɔ bɩɩ de su gado pĩlem bɩɩ? A ba ɩ a jie 'lɔ wʋn na chaar nɩrɛ jaa lɛ ba ma dɔɔl ɛ? 22Bon jaa na pɔɔ ban yuo wʋ naa, ka ala a jaa mɩ na sɔɔl yi chãa pɔ. 23Nɩrɛ jaa na tara toor, wʋ chɛlɛ!" 24Ka wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yɩ bɔ̃ɔ chɛlɛ sʋ̃ a lɛ yɩn wõnõ. A lɛ fʋn man tɩr, lɛ mɩ lɛ ban man kʋ fʋ, tɩ dɔɔl gba. 25Nɩrɛ jaa na tara, Nãaŋmɩn ma vɛ̃ naa ka wʋ nyɛrɛ dɔɔlɔ, nɩrɛ nyã mɩ na ba tara ɛ, a bɩ̃lãa ala gba wʋn tara, Nãaŋmɩn na de naa a wʋ sɛ̃." 26Tɩ lɛ bɔ̃ɔ 'yɛr kʋ ba, "A Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ nɩtɔ̃ lɛ wʋ kaara. Daba ma yaar a wʋ bʋ̃bʋrɔ bar. 27Tɩ̃sɔɔ nɩ mɔ̃tɔ̃ɔ, ka wʋ gãn bɩɩ wʋ ir naa, a bʋ̃bie ma bulaa naa nʋ̃ɔ, tɩchɛ a wʋ mɩ̃ɛ gba maa bɔ̃ɔ ɛ. 28A bʋ̃bie ma bul naa a tẽe naa tɔ vaar tɩ dɔɔ jur, bɩ a bie. 29Ala wa bɩ baar, wʋ ma chiin nɩ sʋɔ tɩ ŋman bojũu a ŋmab sɔ̃ɔ ta naa." 30Ka Yesu lɛ 'yɛr, "Bo lɛ sɩn de man a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ bɩɩ sʋkpa buor lɛ sɩn lɔb gbɛb wʋ? 31Wʋ kaara fɩka a kɔ̃kɔ̃ɔ bir, 'lɔ lɛ ɩ a bʋ̃bie a jaa pɔ bʋ̃bile. 32Tɩchɛ wʋ ma bul ɩ tɩkpɛ̃ɛ na wʋ tɛ wilbɛrɛ, ka a lubil ma wa mara a wʋ 'maar pɔ." 33Yesu de naa sʋkpayɔɔ na nyɛtaa na wʋ 'yɛr a 'yɛr kʋ ba, a lɛ an na ɩ ka ba tʋ̃ɔ bɔ̃ɔ a par. 34Sʋkpar tɛɛ lɛ wʋ ma de 'yɛrɛ nɩ a 'yɛr kʋrɔ ba. Tɩchɛ ala wa ɩ 'lɔ nɩ a wʋ poturbo tɛɛ lɛ, wʋ ma wiil naa a jaa par kʋ ba. 35A daar 'lɔ̃nɔ̃ jãanʋɔr, wʋ 'yɛr kʋ a wʋ poturbo, "Yɩ ɩ a sɩ gɔ̃ɔ chen a man gɔ̃ɔn." 36Ba bar naa a nɩyɔyɔɔ bala tɩchɛ ka a wʋ poturbo tara wʋ, ka ba 'matãan a gborsɩ amɩne gɔ̃ɔnɔ̃. 37Ka a man kʋ̃ɔ sɛkpɛ̃ɛ 'lɔ ire ka a kʋ̃ɔ kpɛ a gboro pɔ ɩrɛ na sɛɛ 38tɩchɛ ka a Yesu be a gboro par gã kɔɔl wʋ ju guro. Ka a wʋ poturbo sɩ̃ɩ wʋ na ba sʋrɔ wʋ, "Wiwile, a ba bã fʋ sɩn mʋrɔ bɩɩ?" 39Be lɛ ka wʋ ir tãn a sɛsɛbɛ nɩ a man, "Yɩ ŋmaa vʋʋr! Yɩ ara a lɛ nɛ!" Ka a sɛsɛbɛ ŋmaa vʋʋr ka a man ara jomm. 40Ka wʋ sʋʋr a wʋ poturbo, "Bo lɛ so ka yɩ joro a dãbɩ̃ɛ? Yɩ chɛnɛ na ba sɔɔ ma bɩɩ?" 41Ka a dãbɩ̃ɛ kpɛ ba ka ba lɩɛb sʋrɔ taa, "An lɛ a nyã ka a sɛsɛbɛ nɩ a man tu a wʋ nɛɛ?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\