Maakɩ 6

1Yesu yi naa a be ka a wʋ poturbo tu wʋ ka a ba 'mataa kul a Najaretɩ na ɩ a wʋ tẽe. 2Ka a Pɛ̃nfʋ Bɩbir wa ta, ka wʋ kpɛ be a ba lɔ̃ɔfʋ jie tɩ piel wile, ka a nɩyɔɔ bala na wõ nɛɛr 'maa. Ka ba sʋrɔ, "Nyɩnɛ lɛ a daba nyã nyɛ a bɔ̃ɔfʋ nyã? Yɛ̃ buor lɛ a nyã wʋn tara na wʋ gba tʋ̃nɔ̃ nɩ a nɛ'maa tʋ̃mɔ̃? 3A ba ɩ a mɩmɩɛrɛ lɛ ɛ? A ba ɩ a Mɛɛr bie lɛ ɛ, a wʋ yɛbil ɩ Jemesɩ nɩ Josesɩ nɩ Judas nɩ Simon ɛ? Ka a wʋ yɛpɔbɔ mɩ be ka a sɩ sɛ̃ ɛ?" 4Ka a Yesu 'yɛr kʋ ba, "Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ nyɛrɛ na 'yɔ̃ɔfʋ jie jaa, tɩchɛ a wʋ mɩ̃ɛ tẽe nɩ a wʋ yir dẽme nɩ a wʋ nɩbɛ sɛ̃ lɛ waa nyɛrɛ 'yɔ̃ɔfʋ ɛ." 5Waa tʋ̃ɔ tʋ̃ nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ yɔɔ a be ɛ, tɩ wʋ dɔɔl a wʋ nũu baalsɩ bɩ̃lãa a ba sa. 6Yesu nɛɛ 'maa wʋ naa bojũu baa sɔɔ de wʋ ɛ. Wʋ yɔn gʋɔr a tẽn na wʋ wile. 7Wʋ bʋɔl naa a wʋ poturbo Pie nɩ Ayi bala wʋn dɔ̃ɔ ir, ka ba wa a wʋ sɛ̃ ka wʋ tʋ̃ ba ayir yir, na wʋ kʋ ba kpɛ̃ɔ ka ba tʋ̃ɔ sɩdɛbɛ. 8Wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yɩ ta de bon jaa ɛ, yɩ tara dadiirsɩ tɛɛ. Yɩ ta tara bʋ̃diir ɛ, bɩɩ wʋʋr ɛ, bɩɩ yɔ̃ɔ libie a yɩ sɩɩr gãma pɔ ɛ. 9Yɩ ɩ̃sʋɔ jaa wʋ su nafɔbɔ nɩ fuu bʋ̃'yen tɛɛ. 10Yir jaa pɔ yɩn wa kpɛ, yɩ be a be tɩ ta a sɔ̃ɔ 'lɔ yɩn wa yi a tẽe 'lɔ pɔ. 11Tẽe jaa pɔ yɩn wa kpɛ ka baa de yɩ ɛ, bɩɩ sɔɔ a 'yɛr ɛ, yɩn wa yire yɩ kpoor a yɩ gbɛɛ tã-uul ka a di a ba dɛɛr dãasɩɛ." 12Ba yin chen tɩ mʋɔlɔ 'yɛrɛ a Nãaŋmɩn 'yɛr ɩka a nɩbɛ ba lɩɛb ba tɩɛr. 13Ba diin a sɩdɛbɛ ka a yi, tɩ 'lɩɩ baalsɩ kãa ka ba sa. 14A nãa Hɛrɔd mɩ wõ naa a anyã, bojũu nɩrɛ jaa wõ naa a Yesu yuor. Ka a bamɩne 'yɛrɛ, "A Jɔɔn 'lɔ na ɩ a kɔ̃suoro, 'lɔ lɛ tɔ̃ɔ yi a yaa pɔ, ala lɛ so ka wʋ tʋ̃nɔ̃ a nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ a lɛ." 15Ka a banyã mɩ 'yɛrɛ, "Elaija lɛ." Ka a bamɩne mɩ chɛnɛ 'yɛrɛ, "Wʋ ɩ naa a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ ɩ̃sʋɔ nɩtãa a bala na dɔ̃ɔ be be a kõro jaa." 16Tɩchɛ a Hɛrɔd na wa wõ, wʋ 'yɛr naa, "A Jɔɔn 'lɔ ɩn vɛ̃ ka ba ŋmaa a wʋ ju lɛ, yi." 17A Hɛrɔd mɩ̃ɛ lɛ dɔ̃ɔ vɛ̃ ka ba nyɔɔ a Jɔɔn waan, wa lũ 'yɔ̃ɔ a pɔɔfʋ die pɔ. Wʋ ɩ naa a nɩtɔ̃, a wʋ yɛbile Filip pɔɔ Hɛrɔdiyas wʋn de jũu. 18Jɔɔn 'yɛr kʋ a Hɛrɔd, "A ba tara sɔr ɩka fʋ de a fʋ yɛbil vʋr pɔɔ kul ɛ." 19Ka a Hɛrɔdiyas tara nɩ a Jɔɔn jɛɛr bʋɔrɔ ɩka wʋ kʋ wʋ, tɩchɛ waa tʋ̃ɔ ɛ. 20A Hɛrɔd bɔ̃ɔ naa a Jɔɔn na ɩ nɩsʋ̃ nɩ chɛchɛ, na wʋ joro a Jɔɔn dãbɩ̃ɛ, na wʋ gu wʋ tara. A Hɛrɔd wa wõ a Jɔɔn 'yɛr a ma sɔb wʋn nɩbir, tɩchɛ wʋ ma bʋɔrɔ naa ɩka wʋ chɛlɛ a wʋ 'yɛr. 21Tɩchɛ sɔr wa yuon kʋ a Hɛrɔdiyas a sɔ̃ɔ 'lɔ a nãa na wa maala a wʋ dɔɔfʋ bɩbir yele. A wʋ dɔɔfʋ bɩbir nyãna daar, wʋ bʋɔl naa a nɩbɛrɛ bala na turo a wʋ puor, nɩ a sojasɩ nɩbɛrɛ, nɩ a nɩbɛrɛ na be a Galilee pɔ. 22A Hɛrɔdiyas bipɔɔ wa kpɛ naa, na wʋ sɛ a bɩ̃nɛ ka a pɛl a nãa Hɛrɔd nɩ a wʋ nɩbɛrɛ bala ba jaa pʋɔ. Ka wʋ 'yɛr kʋ a pɔɔbile, "Sʋɔr ma bon jaa fʋn bʋɔrɔ, ɩn kʋ fʋ naa." 23Be lɛ wʋ põl kʋ a pɔɔbile, "Bon jaa fʋn sʋɔr ala ɩ a n nãalʋ̃ʋ ŋmaa gba lɛ, n na kʋ fʋ naa." 24Ka wʋ yi chen tɩ sʋʋr a wʋ ma, "Bo lɛ ɩn sʋɔr?" Ka a wʋ ma 'yɛr wʋ, "Tɩ sʋɔr a Jɔɔn Kɔ̃suor ju." 25Ka a pɔɔbile yi pɔɔ fɔɔ lɛ kpɛ a nãa sɛ̃ tɩ 'yɛr, "N bʋɔrɔ naa ɩka fʋ 'yɔ̃ɔ a Jɔɔn Kɔ̃suor ju a la'yɛlma pɔ kʋ ma a pʋ̃pãanyã." 26A nãa pʋɔ sɔ̃ɔ naa, tɩchɛ a nɩbɛ bala wʋn bʋɔl na wʋn põl kʋ a pɔɔbile jũu, waa bʋɔrɔ ɩka wʋ tɔr ɛ. 27Ka wʋ tʋ̃ a nɩkʋrɔ ɩ̃sʋɔ a dẽdẽe daa ɩka wʋ chen tɩ ŋmaa a Jɔɔn ju waan. A daba chen tɩ ŋmaa a Jɔɔn ju a pɔɔfʋ die pɔ 28'yɔ̃ɔ a la'yɛlma pɔ waan, wa kʋ a pɔɔbile ka wʋ de kʋ a wʋ ma. 29A Jɔɔn poturbo na wõ a lɛ, ba chen tɩ 'mɔɔ wʋ na ba ũu. 30A Yesu nɩtʋ̃nsɩ lɩɛb wa lɔ̃ɔ taa a wʋ sɛ̃, na ba wa man a lɛ jaa ban tʋ̃ tɩ wiil a nɩbɛ, na ba kʋ a Yesu. 31A nɩbɛ yɔɔ na waara tɩ chiine jũu, jaa gba ba be be a ban di ɛ. Be lɛ ka Yesu 'yɛr kʋ ba, "Yɩ wa a sɩn tɛɛ chen a jie 'lɔ a nɩbɛ na ba be ɛ, a yɩ tɩ jɩ̃nɛ pɛ̃n." 32Ba kpɛ naa a gboro bala tɛɛ chen a jie 'lɔ̃nɔ̃. 33Tɩchɛ a nɩbɛ na wa nyɛ ban chiine ba bɔ̃ɔ ba naa. A ba yi a tẽn a jaa de nie jon gbɛɛ tɩ ara a be. 34A Yesu na wa tɩ ta, na wʋ nyɛ a nɩyɔɔ a ba ɩrɛ nɩbaal a wʋ sɛ̃, ban kaara fɩka piir na ba tara chɩnɛ jũu, wʋ piel wile ba yelyɔɔ. 35Mɔ̃tɔ̃ɔ na wa mʋrɔ a wʋ poturbo wa naa wa 'yɛr kʋ a Yesu, "A ka ɩ naa mɔgɔ̃ɔ, tɩ a mɔ̃tɔ̃ɔ mɩ mʋrɔ; 36wɛl a nɩbɛ bar a ba chen a por nɩ a tẽn na gbʋr tɩ bɔ bʋ̃diir da di." 37Ka be lɛ a Yesu 'yɛr sɔɔ ba, "Yɩn mɩ̃ɛ yɩ kʋ ba bʋ̃kɔ̃ɔ a ba di." Ka a poturbo 'yɛr ɩka, "Nyɩnɛ lɛ sɩn nyɛ a libie anyãna? Nɩbʋ̃'yen ŋmɛrsɩ aniin sãyar gba! Ŋmɩnɛ lɛ sɩn ɩ kʋ ba jaa bʋ̃diir?" 38A be lɛ a Yesu sʋʋr ba, "Paanʋ̃ɔsɩ aŋmɩnɛ lɛ yɩ tara? Yɩ chen tɩ kaa." Be lɛ ba chen tɩ kaa tɩ wa 'yɛr kʋ wʋ, "Paanʋ̃ɔsɩ anũu, nɩ jɩ̃mɛ ayi." 39A Yesu 'yɛr kʋ a poturbo a ba ɩ a nɩbɛ ba jaa a ba jɛ̃ gbulsɩ a mɔ'yɔlɔ ju. 40Be lɛ a nɩbɛ jɩ̃nɛ jɩ̃nɛ, a gbulsɩ gbulsɩ. Bamɩne jɩ̃nɛ naa kɔɔr kɔɔr, ka bamɩne mɩ jɩ̃nɛ lɩjaayi nɩ piir. 41A Yesu de naa a paanʋ̃ɔsɩ anũu nɩ a jɩ̃mɛ ayi ala na wʋ kaa saaju tɩ dʋl puor Nãaŋmɩn yãan. Wʋ de naa a paanʋ̃ɔsɩ ŋma ŋma tɩ de kʋ a wʋ poturbo tɩ 'yɛr, "Yɩ de põ a nɩbɛ." Tɩ lɛ de a jɩ̃mɛ ayi ala mɩ ŋma põ a nɩbɛ. 42A nɩbɛ ba jaa din, na ba tɩɩ, 43tɩchɛ ka a poturbo wob a bʋ̃ŋmaara 'yɔ̃ɔ pɛr pie nɩ ayi. 44A nɩbɛ bala na dɔ̃ɔ di a bʋ̃diir ala, dɔɔr tɛɛ ɩ naa tur anũu. 45Ajienaa, ka a Yesu 'yɔ̃ɔ a wʋ poturbo a ba kpɛ a gboro na ba de nie chiine a Betɩsaida tɩ wʋ na wɛl a nɩbɛ bar. 46Wʋn wa bar ba wa baar, wʋ do naa a tɔ̃ɔ ju ɩka wʋ tɩ puor. 47A wɛr na wa sɔɔrɔ, a gboro be naa a man sãlsɔɔ, tɩchɛ ka wʋ be a wɛyõo, 'lɔ tɛɛ. 48Wʋ nyɛ naa a wʋ poturbo ka ba mɔ̃nɔ̃ a gboro faara bojũu a sɛsɛbɛ furo na tuoro ba. A wɛr na wa gbʋrɔ a chaarfʋ, wʋ yin chiine a kʋ̃ɔ ju waara a ba sɛ̃, ta bʋɔrɔ ɩka wʋ po ba. 49Ban wa nyɛ wʋn chiine a kʋ̃ɔ ju a lɛ, ba tɩɛr ɩka kpĩin lɛ, na ba ŋme chɛlsɩ, 50bojũu ba jaa nyɛ wʋ naa ka dãbɩ̃ɛ kpɛ ba. Ajienaa, ka a Yesu tãn, "Yɩ nyɔɔ nyãa! Maa lɛ! Yɩ taa joro dãbɩ̃ɛ ɛ." 51Tɩ pãa kpɛ a gboro pɔ ka a sɛsɛbɛ ŋmaa vʋʋr. Ka a nɛɛr 'maa ba yɔɔ jaa. 52Baa dɔ̃ɔ bɔ̃ɔ a paanʋ̃ɔsɩ ala par ɛ, bojũu a ba ju ba wõnõ nyaar ɛ. 53Ban wa gɔ̃ɔ a man do lũ a gboro a Genesaretɩ gɔ̃ɔn, 54tɩ tɔ̃ɔ yi a gboro pɔ, nɩbɛ nyɛ naa a Yesu bɔ̃ɔ. 55A nɩbɛ jon yɔ a wɛr 'lɔ wʋ jaa na ba tuo a ba baalsɩ nɩ sɔ̃n chiin jie jaa ban wõ ɩka wʋ be naa. 56Jie jaa wʋn chen, tẽkpɛ̃ɛ pɔ bɩɩ, tẽbile pɔ bɩɩ, ka a tẽe kõkoor lɛ̃ɛɛ, ba ma gaal naa a ba baalsɩ a chãa pɔ. Ba ma sʋɔrɔ naa a Yesu ɩka wʋ sɔɔ ka ba sɩɩr a wʋ fuu nɛɛ gba, bala jaa na sɩɩr, ma sa naa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\