Maakɩ 7

1A Faraseemɩne nɩ a Mosesɩ Nɛɛ wiwiilbe bamɩne yi naa a Jerusalɛm wa lɔ̃ɔ a Yesu sɛ̃, 2na ba nyɛ a wʋ poturbo ka ba dire nɩ nũdɛbɛ. Ka a lɛ wiil ɩka baa pɛɛ a ba nuur a, "Puorfʋ pɛɛfʋ 'lɔ ɛ." 3A Faraseemɩne nɩ a Juu nɩbɛ ba maa di ka bala ba pɛɛ a ba puorfʋ pɛɛfʋ 'lɔ ɛ, na ba turo a lɛ a ba nɩbɛrɛ na bin. 4Bala wa yi daa wa, ba maa di ka bala ba pɛɛ a pɛɛfʋ 'lɔ ɛ. Ban turo a ba bin yɔɔ ala jũu, ba ma pɛɛn a ŋmama, dʋʋr nɩ a kulaar. 5Ala lɛ so ka a Faraseemɩne nɩ a Mosesɩ Nɛɛ wiwiilbe sʋʋr a Yesu, "Bo lɛ so ka a fʋ poturbo ba turo a lɛ a sɩ nɩbɛrɛ na bin ɛ, na baa pɛɛ a ba nuur ɛ tɩ dire nɩ nũdɛbɛ!" 6Ka a Yesu 'yɛr, "Sɩrɛ jaa lɛ a Isaiya dɔ̃ɔ 'yɛr a yɩn nɛɛr ayi dẽme 'yɛr na wʋ sɛb. Nãaŋmɩn 'yɛr naa, 'A yɩn nɩbɛ banyãna 'yɔ̃ɔnɔ̃ ma naa nɩ a yɩ nɛɛ, tɩchɛ ka a yɩ pʋtɩɛr jãa a n sɛ̃. 7Pɔrɔ lɛ yɩ puoro ma, bojũu yɩ wile naa nɩsaal nɛbinsɩ tɩ tɩɛr ɩka maa nɛɛ lɛ.' 8Yɩ bar naa a Nãaŋmɩn Nɛɛ tɩ turo a lɛ a yɩ nɩbɛrɛ na bin. 9"A ba ɩ ka yɩ de yɛ̃ bar a Nãaŋmɩn Nɛɛ tufʋ tɩ turo a lɛ a yɩn mɩ̃ɛ na bin ɛ. 10Mosesɩ 'yɛr naa a Nãaŋmɩn gãn pɔ, ''Yɔ̃ɔnɔ̃ a fʋ sãa nɩ a fʋ ma.' Na wʋ mɩ lɛ 'yɛr, 'Ɩ̃sʋɔ jaa wa pɔ 'yɔ̃ɔ a wʋ sãa bɩɩ a wʋ ma, ba kʋ wʋ.' 11Tɩchɛ ka yɩn 'yɛr ɩka a sɛɛ na, nɩrɛ wa 'yɛr kʋ a wʋ sãa bɩɩ a wʋ ma, 'Bon jaa ɩn naa kʋ fʋ, n den kʋ Nãaŋmɩn.' 12Yɩ maa lɛ vɛ̃ ka wʋ maal bon jaa kʋ a wʋ sãa bɩɩ a wʋ ma ɛ. 13Yɩn ɩrɛ a nɩtɔ̃ jũu, ka yɩ kaara a Nãaŋmɩn Nɛɛ pɔrɔ tɩ turo a lɛ yɩn mɩ̃ɛ na bin. Yelyɔɔ mɩ ben be yɩn ɩrɛ nɩ nyɛtaa a nɩtɔ̃." 14A Yesu lɛ bɔ̃ɔ bʋɔl a nɩyɔɔ ka ba lɩɛb wa a wʋ sɛ̃. Ka wʋ 'yɛr, "Yɩ ɩ̃sʋɔ jaa wʋ chɛl wõ ɩn 'yɛrɛ tɩ na yɩ bɔ̃ɔ a par. 15Bon jaa ba be ka a yõo ka nɩrɛ na de di ka a bʋ̃nyɩnɛ vɛ̃ ka wʋ dɛɛ ɛ, tɩchɛ bon 'lɔ na yi a nɩrɛ pʋtɩɛr pɔ lɛ na vɛ̃ ka wʋ dɛɛ." 17Sɔ̃ɔ 'lɔ wʋn wa bar a nɩyɔɔ bala tɩ kpɛ a yir, a wʋ poturbo sʋʋr wʋ naa a sʋkpa par. 18Ka a Yesu sʋʋr ba, "Yɩ mɩ ɩ naa a nɩbɛ bala na ba bɔ̃ɔ a par bɩɩ? Yaa bɔ̃ɔ ɩka bon jaa ba be be ka nɩrɛ na de di na wʋ dɛɛ ɛ, 19bojũu wʋ maa kpɛ a wʋ tɩɛr pɔ ɛ, tɩchɛ pʋɔm lɛ wʋ ma suu na wʋ tɩ yi." Yesu 'yɛr a nɩtɔ̃ na wʋ wiil ɩka a bʋ̃diir a jaa sɛɛn difʋ. 20Na wʋ mɩ lɛ 'yɛr ɩka, "Bon nyã na yi a nɩrɛ pʋtɩɛr pɔ lɛ ma tʋ̃ɔ vɛ̃ ka wʋ dɛɛ. 21Ala na ma yi a nɩrɛ pʋtɩɛr pɔ lɛ, tɩɛr dɛbɛ, nɩ a sɛ̃sɛ̃yele, nɩ a nãnyuur, nɩ nɩrɛ kʋfʋ, nɩ sɛ̃fʋ, 22nɩ a nyuur, nɩ a putuo, nɩ jire, nɩ kakaba, nɩ bɔbier, nɩ yosɔ̃ɔ, nɩ pɔlyele nɩ a jɔlyele. 23A yeldɛbɛ anyãna a jaa lɛ ma yi a nɩrɛ pʋtɩɛr pɔ, vɛ̃ ka wʋ dɛɛ." 24Be lɛ ka a Yesu yi a be na wʋ chen a Tire wɛr pɔ. Wʋ tɩ kpɛ naa a yir ɩ̃sʋɔ pɔ, tɩ waa bʋɔrɔ ɩka nɩrɛ jaa wʋ bɔ̃ɔ ka wʋ ben be ɛ. Tɩchɛ wʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ sɔɔl ɛ. 25Ala a pɔɔ na tara wʋ bipɔɔ ka a sɩdɛɛr tara, ajienaa wʋn wʋ wõ a Yesu 'yɛr, wʋ wan wa lo gbur dumo a wʋ niem. 26A pɔɔ ba dɔ̃ɔ ɩ a Juu nɩrɛ ɛ, na wʋ dɔ̃ɔ yi be a Siriya Fonisiya paal pɔ. Wʋ sʋɔr naa a Yesu ɩka, wʋ dii a sɩdɛɛr bar a wʋ bipɔɔ pɔ. 27Ka a Yesu 'yɛr, "Bar ka a bibiir di a lɛ ban bʋɔrɔ, taa de a bibiir bʋ̃diir kʋ baar ɛ." 28Ka a pɔɔ mɩ 'yɛr, "Sɩrɛ lɛ, n Soro, tɩchɛ a baar mɩ ma dire naa a bʋ̃ pʋr pʋr ala a bibiir na ma dire, tɩchɛ ka a loro a tẽe." 29Ka a Yesu 'yɛr kʋ wʋ, "A nɩtɔ̃ fʋn 'yɛr jũu, kulo. A sɩdɛɛr bar naa a fʋ bipɔɔ." 30Wʋ kul tɩ nyɛ a bie na gã a gado ju, tɩ a sɩdɛɛr yi. 31Yesu lɛ yi naa a Tire wɛr pɔ, na wʋ tu a Sidon suu a Galilee man pɔ, na wʋ tɩ chen a Dekapolisɩ paal pɔ. 32Be lɛ ka nɩbɛ bamɩne waan daba na ɩ wõo, na waa tʋ̃ɔnɔ̃ 'yɛrɛ sʋ̃ ɛ. Ba sʋɔr a Yesu ka wʋ sɩɩr a daba nɩ a wʋ nũu na wʋ sãa wʋ. 33Ka Yesu tara a daba yin chɛ̃chɛ̃ɛ, na wʋ de a wʋ nubie su a daba tobɔɔr pɔ, be lɛ wʋ chɩr nataar tɩ sɩɩr a daba jãlbir. 34Na wʋ dʋl kaa a saaju tɩ vʋʋr na wʋ 'yɛr kʋ a daba, "Efata!", a par lɛ a Yesu nɩbɛ kɔkɔr pɔ, yuo. 35Ajienaa ka a daba tobo yuo ka a jãlbir lɩɛb ka wʋ piel 'yɛrɛ jaa chɛchɛ. 36Yesu kpaal ban jũu ɩka ba taa ɩrɛ wa 'yɛrɛ kʋrɔ nɩrɛ jaa ɛ. Tɩchɛ a lɛ wʋn kpãa ba lɛ lɛ ba mɩ 'yɛrɛ yʋɔrɔ nɩ a jie wʋ jaa. 37A nɩbɛ nɛɛ 'maan yɔɔ jaa ka ba 'yɛrɛ, "Wʋ ɩn yele jaa sʋ̃. Wʋ gba ma vɛ̃ naa ka wõo wõnõ, tɩ jãlbir lɩɛb 'yɛrɛ chɛchɛ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\