Maakɩ 9

1Ka a Yesu 'yɛr kʋ ba, "Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, bamɩne ara naa a kana na ba kʋ̃ kpi ɛ, tɩchɛ na ba nyɛ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ na na wa nɩ kpɛ̃ɔ." 2A ber ayʋɔb puor, Yesu tara naa Pita nɩ Jemesɩ nɩ Jɔɔn tɛɛ na wʋ de ba nie ka ba 'mataa do tɔ̃wõo kɔ̃ɔ ju. Be lɛ wʋ tɩ chil a ba niem. 3A wʋ fuu pɛl nyɩlɛ gar bʋ̃pɩla jaa nɩrɛ na maal a ka a wɛr pɔ. 4Ka a Elaija nɩ a Mosesɩ, wa daa yi a ba sɛ̃. Ka bala nɩ a Yesu 'mataa 'yɛrɛ. 5Ka a Pita 'yɛr kʋ a Yesu, "Wiwile, a sɛɛ naa sɩn be a ka. Sɔɔ, ka sɩ maal sɛɛr ata: fʋ̃ʋ ɩ̃sʋɔ, Mosesɩ ɩ̃sʋɔ, Elaija mɩ ɩ̃sʋɔ." 6Pita ba bɔ̃ɔ ŋmɩnɛ wʋ na 'yɛr ɛ, bojũu dãbɩ̃ɛ kpɛ ba naa. 7Ka a julõjuur wa pɔɔ ba, tɩ kɔkɔr 'yɛr a be a julõjuur pɔ, "N binʋ̃nãa lɛ a nyãna. Yɩ chɛlɛ a wʋ 'yɛr." 8Ajienaa ban ɩka ba kaa, baa lɛ nyɛ nɩrɛ jaa ɛ, tɩ nyɛ a Yesu tɛɛ. 9Ban wa yi a tɔ̃ɔ ju suro, ka a Yesu kpãa ba ɩka ba taa wa 'yɛrɛ a lɛ ban nyɛ kʋrɔ nɩrɛ jaa ɛ, wa tɩ tãn a lɛ a Nɩsaal Bie na ir yi a wʋ kũu pɔ. 10Baa 'yɛr kʋ nɩrɛ jaa ɛ, tɩ 'yɛrɛ na ba sʋrɔ taa a kũu pɔ irfʋ par. 11Ka ba sʋʋr wʋ, "Bo lɛ so ka a Mosesɩ Nɛɛ wiwiilbe 'yɛr ɩka Elaija lɛ na de nie wa?" 12Ka a Yesu 'yɛr, "Sɩrɛ jaa lɛ a Elaija de nie wa chɔɔr a yele jaa. Tɩ ba mɩ sɛb ɩka a Nɩsaal Bie na din dɔɔyɛ yɔɔ ka ba tɔr wʋ bar. 13Tɩchɛ n 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ ɩka a Elaija wa naa ka ba ɩ a lɛ jaa ban bʋɔrɔ kʋ wʋ nɩtãa a lɛ ban sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ." 14Ban wa ta a poturbo ŋmaa bala sɛ̃, ba nyɛn nɩyɔɔ na ara jilʋ̃ ba ka a bala nɩ a Mosesɩ Nɛɛ wiwiilbe chɩrɛ taa. 15Ka nɩbɛ na wa nyɛ a Yesu na waara, ka ba nɛɛ 'maa ka ba jo tuor puor wʋ. 16Ka a Yesu sʋʋr a wʋ poturbo, "Bo lɛ yɩ chɩrɛ taa a lɛ?" 17Ka nɩrɛ ɩ̃sʋɔ 'yɛr a be a nɩyɔɔ pɔ, "Wiwile, n bidaba lɛ sɩdɛɛr nyɔɔ ka wʋ maa tʋ̃ɔ 'yɛr ɛ, ka n waan a fʋ sɛ̃. 18'Lɔ wa ir wʋ, wʋ ma daa wʋn lɔb tẽe ka wʋ furo a natafuul tɩ ɔɔrɔ a nyɩmɛ tɩ tãa. Ka n wa sʋɔr a fʋ poturbo ɩka ba dii a sɩdɛɛr nyãna bar, ka baa tʋ̃ɔ ɛ." 19Ka a Yesu 'yɛr, "Aa, a yɩn nɩbɛ banyã na ba tara sɔɔfʋ ɛ, n be a yɩ sɛ̃ kor ta ŋmɩnɛ? N tara kãnyir ŋmɩnɛ kʋ yɩ? Waan a bie wa kʋ ma." 20Ka ba waan a bie. A sɩɛ na wa nyɛ a Yesu, wʋ ir tãa a bie ka wʋ lo tẽe, mɩrɛ tɩ bile tɩ furo a natafuul. 21Be lɛ a Yesu sʋʋr a bie sãa, "Sɔ̃ɔ buor lɛ a piel wʋ a nɩtɔ̃?" Ka a sãa 'yɛr, "A bibile daar jaa lɛ a piel wʋ. 22Wʋ ma daa wʋn lɔb bũu pɔ bɩɩ kʋ̃ɔ pɔ bʋɔrɔ ɩka wʋ kpi. Ala ɩ fʋn tʋ̃ɔ ɩ yele kɔ̃ɔ, kaa a sɩ nɩbaal tɩ na fʋ sʋ̃ʋ sɩ." 23Ka a Yesu mɩ 'yɛr, "Bo lɛ so ka a fʋ 'yɛr ɩka ala ɩ ɩn tʋ̃ɔ naa? Yele jaa ɩn kɔ̃mɔ̃kɔ̃mɔ̃ kʋ a bala na sɔɔ de ma." 24Ajienaa lɛ a bie sãa chɩɩr, "N sɔɔn de fʋ! Sʋ̃ʋ ma, a n sɔɔfʋ ba bɛrma ɛ!" 25Yesu na wa nyɛ a nɩyɔɔ na joro lɔ̃ɔnɔ̃ taa a jie, wʋ tãn a sɩdɛɛr, "Fʋ̃ʋ sɩdɛɛr na ma vɛ̃ ka nɩbɛ ɩ wõn, wa yi a bie pɔ na fʋ taa lɛ ɩrɛ wa kpɩɛrɛ a wʋ pɔ go ɛ!" 26Ka a sɩɛ ŋme chɛlma tɩ dɔ̃ɔnɔ̃ a bie yɔɔ tɩ yi, ka a bie gã kaara fɩka kũu. Ka a nɩbɛ 'yɛr, "Wʋ kpi naa!" 27Tɩchɛ ka a Yesu nyɔɔ a wʋ nũu tɔɔ, ka wʋ ir ara. 28Yesu na wa kpɛ a yir 'lɔ nɩ a wʋ poturbo tɛɛ, ka ba sʋʋr wʋ, "Bãa lɛ so ka sɩn ba tʋ̃ɔ a sɩdɛɛr nyã dii bar ɛ?" 29Ka a Yesu 'yɛr, "Nãaŋmɩn sʋɔrfʋ tɛɛ lɛ na vɛ̃ a fʋ dii a sɩɛ nyã ka wʋ yi." 30Ba yin a jie 'lɔ tɩ tu a Galilee tal. Yesu ba bʋɔrɔ ɩka nɩrɛ jaa wʋ bɔ̃ɔ a jie ban be ɛ, 31bojũu wʋ wile naa a wʋ poturbo, "Ban de naa a Nɩsaal Bie kʋ a nɩbɛ, ka ba kʋ wʋ. Ka a ber ata daar wʋn ir naa, na wʋ tara nyɛvʋr." 32Tɩchɛ baa bɔ̃ɔ a par a lɛ wʋn 'yɛrɛ ɛ, tɩ joro dãbɩ̃ɛ ɩka ba sʋʋr wʋ. 33Yesu nɩ a wʋ poturbo wa ta na a Kapenahum. Ban wa kpɛ a yir, a Yesu sʋʋr ba naa, "Bãa 'yɔ̃ɔ lɛ yɩ chɩrɛ taa a sɔr pɔ a lɛ?" 34Ka ba ɩ jaa gbulo, bojũu a sɔr pɔ ba chɩrɛ na taa ɩka an lɛ ɩ a kpɛ̃ɛ. 35Yesu na wa jɩ̃nɛ wʋ bʋɔl naa a wʋ poturbo Pie nɩ Ayi na wʋ 'yɛr kʋ ba, "A yɩ ɩ̃sʋɔ wa bʋɔrɔ ɩka wʋ de nie, a nɩnyɩnɛ 'lɔ wʋ ɩ a yɩ jaa bile, na wʋ ɩ a yɩ jaa tʋ̃tʋ̃nɔ̃." 36Yesu vɛ̃ naa ka bibile kɔ̃ɔ ir ara a ba jaa sãlsɔɔ. Wʋ 'mɔɔn a bie tɩ 'yɛr kʋ ba, 37"Nɩrɛ 'lɔ jaa na de a bibiir banyãna taaba a n jũu, maa lɛ wʋ de. Nɩrɛ 'lɔ jaa mɩ na de ma, a ba ɩ maa lɛ wʋ de ɛ, tɩchɛ a nɩrɛ 'lɔ na tʋ̃ ma lɛ wʋ de." 38Ka a Jɔɔn 'yɛr kʋ wʋ, "Wiwile, sɩ nyɛ naa nɩrɛ ɩ̃sʋɔ mɩ na de a fʋ yuor na wʋ dire nɩ a sɩdɛbɛ ka a yire. Ka sɩ 'yɛr ɩka wʋ bar bojũu waa ɩ a sɩ ɩ̃sʋɔ ɛ." 39Ka a Yesu 'yɛr kʋ ba, "Yɩ ta dii wʋ bar ɛ. Nɩrɛ 'lɔ jaa na de a n yuor tʋ̃nɔ̃ nɩ nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ kʋ̃ 'yɛr ma 'yɛrdɛɛr go ɛ. 40Nɩrɛ jaa na ba jɛɛr nɩ sɩ ɛ, pʋɔ sɩ naa. 41Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, nɩrɛ 'lɔ jaa na kʋ yɩ kɔ̃'maar nɩ ŋmele, yɩn ɩ a maa sofʋ jũu, a nɩnyɩnɛ kʋ̃ wa faa a wʋ sãyar ɛ. 42"Ala ɩ ɩ̃sʋɔ jaa mɩ vɛ̃ naa a bʋ̃bil banyãna ɩ̃sʋɔ na sɔɔ ma ɩ yelbier, a nɩnyɩnɛ 'lɔ̃nɔ̃, bala 'mɔɔ nɩɛr lũ yɔɔl a wʋ nyĩe pɔ daa 'yɔ̃ɔ a man pɔ, ala sa. 43Ala ɩ a fʋ nũu vɛ̃ naa ka fʋ ɩ yelbier, ŋmaa bar. Fʋn tɩ kpɛ nyɛvʋr pɔ nɩ nũŋmaa sa naa fʋn tara a nuur a jaa ayi tɩ tɩ kpɛ a wõm jie a be a bũu na ba kpĩine ɛ. 45Ala ɩ a fʋ gbɛr mɩ vɛ̃ naa ka fʋ ɩ yelbier, ŋmaa bar fʋn tɩ kpɛ nyɛvʋr pɔ nɩ gbɛŋmaa sa naa fʋn tara a gbɛɛ a jaa ayi tɩ tɩ kpɛ a wõm jie. 47Ala ɩ a fʋ nɩbir mɩ vɛ̃ naa ka fʋ ɩ yelbier, 'loo bar. Fʋn tɩ kpɛ Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ pɔ nɩ nɩbifɩɛ sa naa fʋn tara a nɩbie ayi tɩ tɩ kpɛ a wõm jie. 48Be lɛ a 'Bufulo ba kpire ɛ, ka a bũu mɩ ba kpĩine ɛ.' 49Dɔɔyɛ difʋ na lɩɛb nɩrɛ jaa nɩtãa lɛ nyaar na ma wõ bʋ̃diir ka a nʋ̃mɔ̃. 50"Nyaar ɩ naa, tɩchɛ a nʋ̃ɔ wa baar, ban lɛ bʋɔl wʋn nyaar ɔ? Yɩ ɩ nyaar, na yɩ tara nyã'maar kʋ taa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\