Matiu 10

1Yesu bʋɔl a wʋ poturbo pie nɩ ayi na wʋ kʋ ba kpɛ̃ɔ ɩka ba dii a sɩdɛbɛ ka a yi, na ba sãana nɩ baal jaa bʋrɔ. 2A poturbo pie nɩ ayi na ɩ a nɩtʋ̃nsɩ yoe lɛ a anyãna, Simon ban bʋɔlɔ Pita, nɩ a wʋ yɛbɛ Andiru, Jemesɩ na ɩ Jebedee bidaba, nɩ a wʋ yɛbɛ Jɔɔn. 3Filip nɩ Batolomi, Tomasɩ nɩ Matiu na ɩ a lõpodiere. Jemesɩ na ɩ Alfayasɩ bidaba nɩ Tadius. 4Simon na mʋ̃ɔ nɩbir nɩ a wʋ wɛr yele, nɩ Judas Isɩkariyot 'lɔ lɛ wa gar 'yɔ̃ɔ a Yesu. 5A poturbo pie nɩ ayi banyã lɛ a Yesu tʋ̃ nɩ a kpãafʋ anyãna. "Yɩ ta kpɛ a nɩyor bɩɩ a Samariya tẽn pɔ ɛ, 6tɩchɛ yɩ chen a Isɩral nɩbɛ bala na bɔr a piir kaar sɛ̃. 7Yɩ chen tɩ mʋɔl a 'yɛr nʋ̃ɔ na yɩ 'yɛrɛ, a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ ta na. 8Yɩ sãana a baalsɩ, na yɩ sɩ̃nɛ a kũusɩ, na yɩ sãana a kɔ̃kɔ̃mɔ̃ baalsɩ na yɩn maal ba ka ba ɩ nɩsʋ̃n, na yɩ dire a sɩdɛbɛ ka a yire. Yɩ nyɛn pɔrɔ, yɩ mɩ tɩ tɩr pɔrɔ. 9Yɩ ta de sɛlma ɛ bɩɩ diere libie 'yɔ̃ɔnɔ̃ a yɩ wʋʋr pɔ ɛ, 10bɩɩ 'mɔɔ wʋɔ tara a sɔr pɔ ɛ, bɩɩ 'mɔɔ fuusɩ ayi ɛ, bɩɩ de nafɔbɔ pʋ̃ɔ ɛ, bɩɩ dadiiraa ɛ, bojũu tʋ̃tʋ̃nɔ̃ jaa sɛɛn naa wʋ sãyar. 11"Yɩn wa kpɛ tẽe jaa pɔ, yɩ sʋʋr kaa nɩrɛ 'lɔ nɩ na de yɩ, yɩ kpɩɛrɛ a wʋ 'yɛr na yɩ wa tɩ yɩn a be. 12Yɩn wa kpɛ a yir, yɩ puor a nɩbɛ. 13A yir 'lɔ nɩbɛ wa sɔɔ de yɩ, yɩ vɛ̃ ka a yɩ nyã'maar be a ba sɛ̃, tɩchɛ bala ba wa sɔɔ de yɩ ɛ, yɩ lɩɛb a yɩ nyã'maar. 14Nɩrɛ jaa baa wa sɔɔ de yɩ ɛ bɩɩ chɛl a yɩ 'yɛr ɛ, yɩ kpoor a yɩ gbɛɛ tã-uul bar yɩn wa yire be a tẽe 'lɔ bɩɩ a yir 'lɔ pɔ. 15Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, Nãaŋmɩn na kãan a Sodom nɩbɛ nɩ a Gomora nɩbɛ nɩbaal a 'yɛr tɔɔrfʋ bɩbir gar a nɩbɛ bala a tẽe 'lɔ̃nɔ̃ pɔ. 16Yɩ nyɛ, n tʋ̃nɔ̃ yɩ naa fɩka piir na kpɛ jubɛrɛ pɔ kaar, yɩ ɩ yɛ̃n dẽme waba kaar, na yɩ kaara fɩka ŋmama na ba maala dɛɛr ɛ. 17"Yɩ gu a yɩ mɩ̃ɛ, ban nyɔɔr yɩn chiin tɩ kʋ a nɩbɛrɛ na ba fɔb yɩ a ba lɔ̃ɔfʋ jiir, 18ban fɩr yɩn chiin a paal nɩbɛrɛ jie nɩ a nãmɩne yie a n yuor jũu, ka yɩ na di dãasɩɛ kʋ a bala na ɩ a nɩyor. 19Ba la wa nyɔɔr yɩ chiin a 'yɛr tɔɔr fʋ jie, yɩ ta vɛ̃ ka a wõnõ yɩ a lɛ yɩn tɩ 'yɛrɛ ɛ nɩ a lɛ yɩn na 'yɛr ɛ; bon 'lɔ yɩn na 'yɛr Nãaŋmɩn na wiil yɩ naa a sɔ̃ɔ 'lɔ nɔ̃. 20A ba ɩ yɩn lɛ na 'yɛr ɛ tɩchɛ a yɩ Sãa Nãaŋmɩn Sɩɛ na wiil yɩn a lɛ yɩn na 'yɛr. 21"Yɛbɛ na gar 'yɔ̃ɔ yɛbɛ ka ba kʋ wʋ, ka a sãa mɩ gar 'yɔ̃ɔ a wʋ bie. Bibiir kʋ lɛ wõnõ a ba sãamɩne toor ɛ, na ba vɛ̃ ka ba kʋ ba. 22Nɩrɛ jaa na 'laar yɩ naa yɩn sɔɔ ma jũu, tɩchɛ nɩrɛ 'lɔ na sɔɔ ara tɩ ta a baaraa, na nyɛn faafʋ. 23A tẽe 'lɔ nɩbɛ wa gere yɩ, yɩ yi a be fɔɔ chen tẽyuo; yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, yɩ kʋ yɔ a Isɩral tẽn bar ɛ, tɩchɛ ka a Nɩsaal Bie wa ɛ. 24"Jãjãna ba gar a wʋ wiwile ɛ bɩɩ ka gbãgbaa gar a wʋ nɩkpɛ̃ɛ ɛ. 25A sɛɛn ɩka a jãjãna wʋ nyɛtãan a wʋ wiwile, ka a gbãgbaa mɩ nyɛtãan a wʋ nɩkpɛ̃ɛ. Ɩ ba bʋɔlɔ na a yir sʋɔ Beeljebul, yodɛɛr buor lɛ ban pãa bʋɔlɔ a yir dẽme! 26"Yɩ ta joro nɩbɛ dãbɩ̃ɛ ɛ, bon jaa ba be be pɔɔ ka ba kʋ̃ yuo ɛ, bɩɩ bon jaa ba be be sɔɔl ka ba kʋ̃ bɔ̃ɔn ɛ. 27Bon 'lɔ n 'yɛr kʋ yɩ libe pɔ yɩ 'yɛr wʋ chãa pɔ, bon 'lɔ yɩn wʋ ka ba bʋl 'yɛr yɔ̃ɔ pʋɔm 'yɛr mʋɔl wʋ a gaɩ jur. 28Yɩ ta joro a bala na kʋ a ɩ̃gãn tɩ kʋ tʋ̃ɔ kʋ a sɩɛ ɛ, tɩchɛ yɩ joro a 'lɔ nɩ na tʋ̃ɔ kʋ a sɩɛ nɩ a ɩ̃gãn a bũu dagel 'lɔ pɔ. 29Ba ma dãn tiitasɩ ayi kobsɩ ayi. Tɩchɛ ɩ̃sʋɔ kʋ lo tẽe ɛ, ala baa ɩ a yɩ Sãa Nãaŋmɩn bɔfʋ lɛ ɛ. 30Nãaŋmɩn sɔr a yɩ jukɔɔl a jaa bɔ̃ɔ. 31A lɛ jũu, yɩ ta joro dãbɩ̃ɛ ɛ, yɩ tara na tɔ̃nɔ̃ gar a tiitasɩ. 32"Nɩrɛ jaa na wa 'yɛr ɩka wʋ bɔ̃ɔ ma naa a nɩbɛ niem, 'lɔ lɛ n mɩ na 'yɛr ɩka n bɔ̃ɔ naa a n Sãa na be a saaju niem, 33tɩchɛ nɩrɛ 'lɔ na chiir ma a nɩbɛ niem, 'lɔ lɛ n mɩ na chiir a n Sãa na be a saaju niem. 34"Yɩ ta tɩɛr ɩka nyã'maar lɛ n waan a wɛr pɔ ɛ; n ba waan nyã'maar ɛ tɩchɛ ootaa lɛ n waan. 35N wan ɩka n wa vɛ̃ ka 'Bie nɩ sãa ootaa, ka bipɔɔ oo a ma, pɔɔ na oo naa a wʋ bidaba pɔɔ ka a bidaba pɔɔ mɩ oo a wʋ sɩrɛ ma. 36Yir dẽme na lɩɛb ɩ dɔ̃dẽme.' 37"Nɩrɛ jaa na nʋ̃ a wʋ sãa bɩɩ a wʋ ma gar ma wʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ ɩ a n poturo ɛ, nɩrɛ jaa mɩ na nʋ̃ a wʋ bie bɩɩ bipɔɔ gar ma, wʋ kʋ tʋ̃ɔ ɩ a n poturo ɛ. 38Nɩrɛ 'lɔ mɩ na ba de a wʋ daa tuo turo nɩ ma ɛ, wʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ ɩ a n poturo ɛ. 39Bala na bʋɔrɔ a ba nyɛvʋr na bɔr wʋ naa tɩchɛ bala mɩ na bɔr a ba nyɛvʋr a maa jũu na nyɛ wʋ naa. 40"Nɩrɛ 'lɔ jaa na sɔɔ de yɩ, sɔɔn de ma, nɩrɛ 'lɔ jaa mɩ na sɔɔ de ma sɔɔn de a nɩrɛ 'lɔ na tʋ̃ ma. 41Nɩrɛ 'lɔ jaa na sɔɔ de a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ wʋn ɩ Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ jũu na nyɛn a wʋ sãyar. Nɩrɛ jaa mɩ na sɔɔ de nɩrɛ na ɩ nɩtor wʋn ɩ nɩtor jũu na nyɛn a nɩtor sãyar. 42Nɩrɛ 'lɔ jaa na kʋ a bʋ̃bile banyãna ɩ̃sʋɔ kɔ̃'maar nɩ ŋmele wʋ̃n ɩ a n poturbo jũu, yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩka a nɩnyɩnɛ kʋ̃ faa a wʋ sãyar ɛ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\